En

צור קשר

checked

ידועים בציבור


מיהם ידועים בציבור?

בעידן של ימינו, זוגות רבים בוחרים לחיות יחד, שלא במסגרת המבנה המשפחתי המסורתי. זוגות לא נשואים אלו מקיימים חיי זוגיות ומשק בית משותף, אך אינם באים בברית הנישואים- אלו הם ידועים בציבור. בשנים האחרונות, משיותר ויותר זוגות חיים יחד כידועים בציבור, זוכים אלו לזכויות שוות כמו כבני זוג נשואים. לשם מימוש זכויות אלו, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין המתמחה בדיני משפחה.

 

בני זוג החיים יחד כזוג נשוי ומנהלים חיי משפחה ומשק בית משותף, אך אינם נשואים מבחינה משפטית, יכולים להיחשב כבני זוג "ידועים בציבור". כיום בשנת 2020 עדיין אין "חוק ידועים בציבור" אשר מגדיר מהם התנאים לביסוס סטאטוס של ידועים בציבור ו/או תקופה מוגדרת של חיים משותפים בין בני זוג. ידועים בציבור- הגדרה 

ידועים בציבור הם בני זוג אשר אינם נשואים כדת וכדין, אך עדיין נחשבים מבחינה משפטית כזוג בעל זכויות שונות. כיום, לא קיימת חקיקה מסודרת בנושא, הקובעת מי הם ידועים בציבור ועל כן, הקביעה האם זוג הוא ידוע בציבור, או אם לאו, נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט. כלומר, מדובר בסטטוס טעון הוכחה 

 

⇐ זכויות ידועה בציבור- מזונות


 

מתי נחשבים ידועים בציבור?

מי הם ידועים בציבור בעיני הפסיקה? זהו זוג הנמצא במערכת יחסים רומנטית ומנהל משק בית משותף. ברוב המקרים, אם שני תנאים אלה מתקיימים, יכיר בית המשפט בזוג כידועים בציבור. זוגות ידועים בציבור, זכאים לקבלת זכויות רבות כגון: זכויות מן המוסד לביטוח לאומי, זכויות ירושה וזכות למזונות.  


האם ידוע בציבור זכאי לשיתוף בנכסים?

על פי ההלכה שהשתרשה בפסקי הדין בתחום הידועים בציבור,  בני זוג ''ידועים בציבור'' מערכת יחסים זוגית לכשעצמה, אינה מהווה ראייה לזכות ידוע בציבור לשיתוף קנייני בנכסים. כלומר, לא ניתן להחיל באופן אוטומטי את ''חזקת השיתוף'' גם אם מערכת היחסים על פניה נראתה כמערכת נישואים למתבונן מהצד, גם אם מערכת היחסים  הייתה ארוכה. כדי להחיל את חזקת השיתוף בין בני זוג ידועים בציבור יש צורך להוכיח משפטית את כוונת השיתוף בין בני הזוג. 


בסטאטוס ידועים בציבור להבדיל מבני זוג נשואים, כאשר בן זוג מחזיק בנכסים ובן הזוג השני רוצה להוכחי כוונת שיתוף וחלקו בנכסים, נטל ההוכחה הוא כבד יותר וייבחן על ידי בית המשפט בהתאם לראיות משפטיות שיוצגו בפניו. 


כיצד בית המשפט מחליט אם בני זוג מוכרים כידועים בציבור

אבן הבוחן להגדרת ידועים בציבור היא בחינה מסובייקטיבית לנקודת מבטם של בני הזוג על מערכת היחסים שלהם, כלומר, כיצד ראו בני הזוג את עצמם. קריטריונים עיקריים במבחן זה הם:


קיום ''חיי אישות ומשפחה'' האם יחסי בני הזוג כוללים יחסי אהבה, מחוייבות, מסירות ונאמנות, האם ראו עצמם כ"חברים לחיים" והאם התקיימו יחסים אינטימיים בין בני הזוג. 

 

''ניהול משק בית משותף'' האם מערכת היחסים הייתה דו צדדית,  האם חיי בני הזוג כללו זכויות וחובות כפי שנהוג בחיי משפחה משותפים של בעל ואישה. מגורים משותפים, ותרומה לתא המשפחתי כאשר כל אחד תורם כיכולתו מהווים חיזוק ראייתי להתקיימות קריטריון זה.


שאלה נוספת שבית המשפט יבחן בקביעת היותם של בני זוג כידועים בציבור היא מדוע בחרו בני הזוג לא הינשא. ייתכן ומדובר במניעה הלכתית או אידאולוגית להנשא, אך  גם אם הייתה מניעה להינשא זה לזו על פי הנהוג, אין זה סותר את האפשרות להינשא בנישואין אזרחיים אם בני הזוג רצו בכך. הימנעות מחתונה ומיסוד הקשר באופן רשמי דורשת בחינה של בית המשפט האם הקשר בין בני הזוג היה כנה וכלל רצון לשיתוף  בניהם.


קביעת זוג כידועים בציבור אינה מקנה זכויות בנכסים שלא הייתה כלפיהם כוונת שיתוף.


במילים אחרות, גם אם גבר ואישה חיים יחדיו וכל הראיות מצביעות על כך שידועים הם בציבור, גם אם הם עומדים בקריטריון שנקבע בפסיקה של ידועים בציבור, על פיו יש להוכיח קיום יחסי אישות וניהול משק בית משותף לאורך זמן, והם חיים כבני-זוג נשואים לכל דבר. 


על סמך קביעה זו, לא ניתן לקבוע כי הרכוש שרכש כל אחד מהם בנפרד הוא רכוש משותף שיחולק בניהם שווה בשווה או ביחס כלשהו ללא הוכחה ספציפית לכוונת שיתוף כלפי הרכוש. אין בהיותם של בני זוג ידועים בציבור והוכחת קיומה של "שותפות זוגית" ביניהם להוות הוכחה כי הם רצו כי רכושם, גם רכוש שלא נרכש במהלך חייהם המשותפים, יהפוך לקניינם המשותף.


ידועים בציבור וזכויות ביטוח לאומי 

המוסד לביטוח לאומי מקנה לזוגות ידועים בציבור, זכויות שוות לזוג נשוי. כדי לזכות בזכויות אלו (כגון קצבאות שונות), על הזוג למלא שאלון ייעודי ולהגיש אותו למוסד לביטוח לאומי באחת מהדרכים המקובלות. כחלק ממילוי השאלון, יש לפרט אודות מערכת היחסים ולצרף אישורים מתאימים. בנוסף, יש להגיש תצהיר של שני עדים, אשר יעידו על מערכת היחסים של בני הזוג. המוסד לביטוח לאומי יבחן את הבקשה להכרה כידועים בציבור ויודיע לבני הזוג, האם בקשתם נתקבלה או נדחתה.  

 

ידועים בציבור זכויות:

  ידועים בציבור


ידועים בציבור- זכויות ירושה  

זכות הירושה, היא אחת מן הזכויות המשפטיות החשובות ביותר ולא פעם, סבורים ידועים בציבור, כי היות שהם אינם נשואים, הם אינם זכאים לזכויות ירושה אך זוהי הנחה שגויה.  

 

ידועה בציבור ירושה:

ידועים בציבור זכאים לרשת את בני זוגם, כל עוד לא קיימת צוואה, המורה אחרת. בעניין זה נציין גם כי ידועים בציבור, יכולים לערוך צוואה הדדית, במסגרתה יורישו את רכושם זה לזו. לשם עריכת צוואה ובירור זכויות ירושה, ניתן לפנות אל עורך דין דיני משפחה.  

 

זכויות ידועה בציבור

זכויותיה של ידועה בציבור אינן מוסדרות בחקיקה, כאשר אין חוק המסדיר את מכלול הזכויות והחובות בין בני זוג "ידועים בציבור" מיסוד הקשר בין ידועה בציבור לבן זוגה ייבחן לפי המישור החוזי, במקרה  שלא קיים בין בת הזוג לבן הזוג הסכם מפורש של "חיים משותפים" האבחנה תעשה על פי התנהלות חייהם המשותפים, כלומר קיומו של "הסכם מכללא" אשר נגזר מההתנהלות היומיומית בין בני הזוג.


ידועים בציבור

כיום מערכת היחסים בין בני זוג, גבר ואישה או כל סוג אחר לרבות זוגות חד מיניים מקימה לכאורה מערכת של הסכמה והתחייבות. בלשון אחרת, החיים המשותפים הם שיוצרים הסכם ועילה לטענת מזונות בת זוג או זכויות הירושה של ידועה בציבור מכוח דיני החוזים, קרי החובה לא להזניח את בת הזוג.

 

זכויות ידועה בציבור - מזונות

אישה נשואה זכאית למזונות מבעלה בכל תקופת הנישואים. כך גם לגבי ידועה בציבור, הזכאית למזונות מבן זוגה, במהלך חייהם המשותפים. יתרה מזאת, במקרים מסוימים, תהיה ידועה בציבור, זכאית למזונות גם לאחר הפרידה, אלו נקראים מזונות משקמים, הניתנים לאישה לתקופה קצובה, על מנת לסייע לה להשתקם כלכלית לאחר סיומה של מערכת היחסים בין בני הזוג. בתי המשפט פוסקים מזונות משקמים בעיקר במצבים בהם האישה הייתה תלויה כלכלית בבן הזוג ועתה, לאחר הפרידה, היא זקוקה לסיוע כספי עד אשר תוכל להסתדר בכוחות עצמה.  

  

הסכם ממון בין ידועים בציבור 

עריכת הסכם ממון מאפשרת לבני זוג ידועים בציבור, לקבל וודאות משפטית באשר למערכת היחסים ביניהם ולעניין זה חשיבות רבה, בעיקר בכל הנוגע אל חלוקת רכוש. היה ובני הזוג נפרדים, חלוקת הרכוש ביניהם תיעשה על פי הלכת השיתוף: כל אחד מבני הזוג, יוכל לטעון לזכויות ברכושו של האחר, היה ויעמוד בנטל הראייה להוכיח, כי הייתה כוונת שיתוף באותו הנכס. 


לעומת זאת, אם בני הזוג חותמים על הסכם ממון, הרי שהם קובעים בעצמם את אופן חלוקת הרכוש במקרה של פרידה. בשל השלכותיו של הסכם ממון בין ידועים בציבור, חשוב מאוד לפנות אל עורך דין דיני משפחה לשם עריכת ההסכם. עורך הדין יערוך הסכם מקיף ומדויק, המותאם ספציפית לבני הזוג ואשר יעניק להם את השקט הנפשי והביטחון המשפטי.

 

נישואין של ידועים בציבור

בעולם נישואין אלו ידועים גם כנישואין sui iuris, כלומר נישואין לא פורמליים, נישואין במסגרת חוקית על פיה הם זוג נחשב כחוק נשוי מבלי שאותו זוג נרשם רשמית על פי הדין הדתי. יחסיהם כנישואים אזרחיים או דתיים. 


התפיסה המקורית של "נישואין ידועים בציבור" היא נישואין שנחשבים תקפים על ידי שני בני הזוג, אך לא תועדו רשמית עם מדינה או מרשם דתי.


מהם נישואי חוזה?

נישואים הנכרתים בין בני זוג בדרך של הסכם זוגיות נקראים "נישואי חוזה". למעשה חוזה הזוגיות מסדיר את הזכויות והחובות הדדיות בין בני הזוג, חלוקת הרכוש במקרה של פרידה, מסדיר חובות וזכויות הוריות, יחסי ממון ונושאים נוספים.


לקריאה על נישואי חוזה - תעודת זוגיות 

 

עו"ד ומגשרת מאיה רוטנברג העומדת בראש מחלקת דיני משפחה ברוטנברג, משרד עורכי דין, הינה בעלת ניסיון של מעל 15 שנים בתחום דיני המשפחה, עו"ד מאיה רוטנברג צברה ניסיון רב בניהול תיקי גירושין, הסכמי זוגיות, צוואות וירושות ומומחיות בתחום זכויות ידועים בציבור ולרשותה משרד עם צוות עורכי דין בעלי מומחיות מגוונת בעולם המשפט.

מעוניינים להתייעץ? אנחנו כאן בשבילכם.

באפשרותכם למלא את טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
ניתן להשיג אותנו באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU (שוק צפון) מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל     

 

מיקוד:  6971915 

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס:  03-6161913   

 

נייד:    0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building C, 2nd floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code: 6971915

 

Tel:       +972-3-6161535

 

Fax:   +972-3-6161913


Mobile:
+972-54-4705733

office@rotenberglaw.co.il

 
 
*
*
טען קובץ
checked

 

  שאלות ותשובות בנושא זכויות בני זוג ידועים בציבור

ש: מהם ידועים בציבור? 

ת: בני זוג אשר מנהלים מערכת יחסים זוגית ומשק בית משותף, אך אינם נשואים.  

 

ש: האם ההכרה כידועים בציבור מחייבת מגורים משותפים? 

ת: לא, כל עוד ישנם סממנים אחרים של שיתוף בין בני הזוג.  

 

ש: האם לידועים בציבור יש זכויות ירושה? 

ת: בהחלט. ידוע/ה בציבור יורשים את בן/בת הזוג, כל עוד אין צוואה המורה אחרת.  

 

ש: זכויות ידועים בציבור בביטוח לאומי – מהן? 

ת: בני זוג אשר הוכיחו בפני המוסד לביטוח לאומי כי הם ידועים בציבור, זכאים למגוון של זכויות והטבות בדומה לזוגות נשואים.  

 

ש: האם ידועים בציבור יכולים לחתום על הסכם ממון? 

ת: כן ומומלץ לעשות הסכם ממון בין ידועים בציבור, על מנת למנוע מחלוקת כלכלית במקרה של פרידה.

 

ידועים בציבור כמה זמן?  

 

הסכם פירוד ידועים בציבור דוגמא להורדה

 

סטטיסטיקה ידועים בציבור: לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון  לשנת 2016 כ-%6 מהזוגות היהודים החיים יחד, הם בני זוג שחיים יחד ללא נישואין והמדובר על כ-78,000 בני זוג כמעט 150,000 איש סה"כ.

 

ידוע בציבור

 

ידועה בציבור

 

ידועים בציבור חסרונות

 

איך מוכיחים ידועים בציבור

 

ידועים בציבור שלא גרים ביחד

 

הסכם ידועים בציבור

 

מזונות ידועים בציבור

 

זכויות ידועה בציבור פנסיה

 

פסק דין ידועים בציבור

 

ידועים בציבור חוק יחסי ממון

ידועים בציבור –האם זוגות אשר אינם חיים יחד, באותה דירה, יכולים לקבל הכרה כידועים בציבור? על דרישת המגורים כתנאי להכרה כידועים בציבור.
קרא עוד
זכויות ידועים בציבור: פסק דין הקובע כי בנסיבות מיוחדות ובאישורו של בית המשפט, בני זוג ידועים בציבור יוכלו לאמץ את ילדיהם הביולוגיים של בני זוגם. המשמעות: ידועה בציבור יכולה לאמץ את ילדיו הביולוגיים של בן זוגה.
קרא עוד
ביהמ"ש המחוזי בחיפה, אב"ד השופט חננאל שרעבי:
פס"ד בערעור על פס''ד קמא בעניין דחיית טענות על עושק וניצול (עמ"ש 53822-10-19)
מספר תיק 53822-10-19
סוג ההליך משפחה
שופט/ראש הרכב חננאל שרעבי
בתי משפט בתי המשפט המחוזיים
מחוז מחוז חיפה
מועד החלטה 4.2.2020
קרא עוד
פס"ד בשאלה האם הנתבעת ידועה בציבור של המנוח באופן המזכה אותה לרשת
הליך: תיק עיזבונות ת"ע 53441-09-16
מספר תיק: 53441-09-16
סוג ההליך: משפחה
שופט/ראש הרכב: השופטת פאני גילת כהן
ערכאה: בתי המשפט לענייני משפחה
מחוז: מחוז דרום
מועד החלטה: 2.1.2020

סעיף 55 לחוק הירושה – התשכ"ה- 1965קרא עוד
ק"ג (באר-שבע) 10467-01-18 - שרה עוגן נ' קגמ-קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ ואח'

התובעת, הגב' שרה עוגן, הגישה תביעה להכיר בה כ"ידועה בציבור" של המנוח מר ניסן אריק ז"ל, אשר נפטר בשנת 2017
הידועה בציבור הגישה לתביעה הסכם לחיים משותפים בינה לבין המנוח וכן הגישה תצהירים ומסמכים המאשרים, כי התובעת והמנוח ניהלו משק בית משותף.

קרנות הפנסיה הודיעו כי לאור המסמכים אשר הוגשו, הן משאירות את ההחלטה לעניין היותה של בת הזוג התובעת ידועה בציבור של המנוח לשיקול דעת בית הדין.

בית המשפט קבע כי התובעת הינה הידועה בציבור של המנוח וזכאית קצבת שארים מהפנסיה של בן זוגה המנוח שהיה הידוע בציבור שלה.קרא עוד
אנו מנהלים משק בית משותף מאז : _________________ומוכרים כ"ידועים בציבור".
תאריך
מצהירים בזאת כי אנו מתגוררים יחד בכתובת: _________________________ מתאריך
.___________
אנו מבקשים להנפיק תעודת זכאות כזוג.
ידוע לנו כי משרד הבינוי והשיכון עורך מעת לעת בדיקות אימות הנתונים המדווחים על ידי
מבקשי הסיוע וזאת באמצעות חברת חקירות ואנו מתחייבים לשתף פעולה עימם ככל שיידרש.קרא עוד
מסמך נתונים זה מציג מבחר נתונים בנושא נישואין קוהביטציה זוגיות וכיוצא בזה.
קרא עוד
בני/בנות זוג ידועים בציבור אינם זכאים לקבלת אישור ויזה לארה"ב כבן/בת זוג מלווה על בסיס נישואים.

לגבי בקשת ויזה נלווית על בסיס נישואים לבני זוג ידועים בציבור- החוק האמריקאי אינו מכיר במערכת יחסים של ידועים בציבור בישראל. כידוע, לצערנו על פי החוק הישראלי, מערכת יחסים של ידועים בציבור אינה מוכרת כמקבילה חוקית לנישואים מסורתיים.

תעודת אישור ידועים בציבור כמקבילה B-2- בן/בת זוג שמקיימים חיים משותפים עם מבקש האשרה ושמטרת נסיעתם לארה"ב היא להצטרף לאותו בן זוג, יכולים להגיש בקשה לוויזת B-2 המכילה הערות; בן/בת הזוג נדרשים להוכיח את זכאותם לוויזה באופן עצמאי.
ידועים בציבור זכויות: טופס בקשה לקביעת מועד לראיון עבור ויזות E1/E2 בני/בנות זוג ידועים בציבורקרא עוד
כמה זמן צריך להיות בקשר על מנת לבסס מעמד ידועים בציבור? על מנת שאדם ורעותו ייחשבו בני זוג ידועים בציבור, לא די בכך שהם ינהלו קשר רומנטי נדרשת עמידה בשורת מבחנים. פסק דין תמ"ש 7680-02-16 פלונית נ' אלמוניתקרא עוד
בני הזוג לא נישאו זל"ז, אולם ניהלו חיו יחד כ- 26 שנים ואף הביאו לעולם שתי בנות משותפות.

על פי הדין, על מנת שבני זוג יוכרו כידועים בציבור נדרשת הוכחת שני יסודות מצטברים: הראשון, קיום חיי משפחה המאופיינים בחיים אינטימיים כבעל ואשה, המושתתים על יחס של חיבה ואהבה, מסירות ונאמנות, וקשירת גורלם זה בזו.
השני, ניהול משק בית משותף, כאשר אין המדובר בסתם משק בית משותף מתוך צורך אישי, נוחות, כדאיות כספית או סידור ענייני, אלא כפועל יוצא טבעי מחיי המשפחה המשותפים, כנהוג וכמקובל בין בעל ואישה הדבקים אחד בשני בקשר של גורל חיים.
קרא עוד
בת הזוג לשעבר תבעה הכרה בה כידועה בציבור על המשתמע מכך ואכיפת מסמך אשר נחתם במהלך טיפול זוגי בו השתתפו הצדדים כהסכם ידועים בציבור.

בת הזוג סברה כי היות אנשים רבים מכירים אותה כזוגתו של הנתבע- בן זוגה לשעבר, אשר ניהלה עמו חיים משותפים, החלפת מטפלים זוגיים ועשרות פגישות, משמעם "ידועות בציבור מובהקת".

בהינתן גם כוונה לצוות לה רכוש, בקשות בכתב להולדת ילדים ולנישואין ורכישת רכב יקר במשותף לה, אין מדובר לשיטתה במתנות מיליארדר אלא, כאמור, בהתנהלות רצינית לשם בניית זוגיות.קרא עוד
ההכרה בבני זוג כ'ידועים בציבור' החלה בניסיון להשוות את מעמדם של בני זוג החיים יחד כנשואים, למעמדם של בני זוג נשואים. המבחנים לקביעת 'ידועים בציבור' מבוססים ברובם על לשון סעיף 55 לחוק הירושה, תשכ"ה – 1965 ,הקובע את זכותם של ה'ידועים בציבור' לירושה על פי דין.

הסעיף אינו נוקט במונח "ידוע בציבור" אלא קובע תנאים מפורשים: "חיי משפחה במשק בית משותף". תנאים אלה אומצו לצורך קביעת 'ידועים בציבור' גם במישור היחסים הפנימיים בין בני הזוג, תוך שנקבע כי אלה תנאים מהותיים ולא ראייתיים גרידא.

עניין התנאי "חיי משפחה" – נקבע כי הוא מורכב מחיים אינטימיים, כמו בין בעל ואישה, המושתתים על יחס של אהבה, מסירות ונאמנות המראה שהם קשרו את גורלם זה בזו. אורח חיים קבוע, דאגה זה לזו, הבטחת שלומו ובריאותו של השני.

אשר לתנאי "ניהול משק בית משותף" - נקבע כי מדובר בחיי משפחה משותפים, כמקובל בין בעל ואישה הדבקים זה בזה. שיתוף במקום המגורים, בפעולות היומיום, כאשר כל אחד מבני הזוג תורם את חלקו כפי יכולתו.

עם זאת נקבע כי אין הכרח בשיתוף קנייני בנכסים, וכן יתכן שיהיו לבני הזוג חשבונות בנק נפרדים. הכוונה לקיום כלכלי המושתת על שיתוף במאמצים ובאמצעים לקיום צרכים שאדם נזקק להם בחיי היומיום
קרא עוד
על פי פסיקת בית הדין הארצי נקבע כי יש להשוות בין מעמדה הביטוחי של אישה "ידועה בציבור" לזה של "אישה נשואה" בהסתמך על פסיקה זו, החל המוסד לאשר מעמד ידועים בציבור התאם להוראות חוזר ביטוח בנושא מעמד אישה ידועה שפורסם בעקבות פסק הדין.קרא עוד
זוגות רבים, גם אם אינם מנועים מלהינשא, בין על-פי דין אישי ובין בחו"ל, יהא מינם כאשר יהא, בוחרים לחיות יחדיו ללא הגדרה פורמאלית של נישואין, ואין הציבור בוחש בשאלה מדוע כך בוחרים הם: לשם ההנאה, לשם החברות, לשם הנוחות הכלכלית, ובכלל, לא תמיד מגורי צוותא יוצרים משפחה..

בחוק הישראלי אין סטטוס הקרוי ידוע בציבור, ספק גמור אם יש מקום להתיר תובענה שכולה בקשת הצהרה בדבר היות שניים ידועים בציבור ללא עתירה נוספת הנובעת מקביעה עובדתית, כי 29 שנים הם ידועים בציבור.

לא נטען לקיום חשבון בנק משותף או שיתוף בהכנסות ולא נטען גם לכוונת שיתוף בנכסים. ואומר גם כי מתן כסף או מתן כסף על-ידי הענקת כרטיס אשראי, או הכרות טובה עם משפחת מוצא, עדין אין בה כשלעצמם להעלות את יחסי הצדדים למעלת ידועים בציבור.

היות קשר בבחינת קשר רציני ולא "רומן סתם" עדין אינו הופך את הקשר לידועות בציבור. שהרי יכולת לומר, כי השנים נקשרו לאהבה, אולי סוערת, התובעת גרה בבית הנתבע, נהנתה ממגורים ומתן דמי מחיה, צברה לעצמה את כספה ואף את מתנות ההורים והכיצד תלמד על גמירות דעת לקשירת גורל "בלתי הפיכה"?
קרא עוד
תמ"ש 8386-01-14 - ה. נ' מ. (המנוח) ואח'- סעד הצהרתי- היקף העזבון
תמ"ש 11079-02-15 - מ. נ' ה.- פינוי וסילוק יד

בפני כבוד השופטת אלה מירז

תביעת ידועה בציבור על חלקה בדירת המנוח מכוח הלכת השיתוף נדחתה.
תביעת היורשים לפינוי וסילוק יד מהדירה מתקבלת.קרא עוד
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד