En

צור קשר

checked

צווים זמניים

צו זמני בהליכי גירושין

 

מהו סעד זמני?

צו הניתן במסגרת בירור תביעה אזרחית, לרבות גירושין והוא בתוקף עד לאחר מתן פסק דין. מטרתם של הסעדים הזמניים הוא לשמר את המצב הקיים בתקופת בירור התביעה על מנת להבטיח את מימוש פסק הדין כשיינתן.

 

 ש: מהם הסוגים השונים של סעד זמני?

ת: מזונות זמניים, צו מניעה, צו מרווה, צו עיקול, צו אנטון פילר, צו הגנה, צו עיכוב יציאה מן הארץ.

 

ש: איזה בית משפט מוסמך לתת סעד זמני בהליך גירושין?

ת: אותן ערכאות המוסמכות לדון בהליך הגירושין, קרי, בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה.

 

פניה מהירה לעורך דין

*
*

ש: באיזה שלב ניתן לבקש סעד זמני?

ת: ככלל, נהוג להגיש בקשה למתן סעד זמני עם הגשת תביעה, אולם כאשר קיים חשש ממשי לפגיעה בזכויות, ניתן לפנות לבית המשפט גם בטרם החל ההליך המשפטי ולקבל סעד זמני במעמד צד אחד, זאת בכפוף להגשת תביעה עד למועד שיקבע בית המשפט.

 

ש: האם יש צורך בעורך דין?

ת: בהחלט. בקשה לסעד זמני היא הליך משפטי לכל דבר ובתי המשפט אינם נעתרים לו בנקל. על כן, זקוק מבקש הצו לעורך דין מומחה אשר יידע להציג בפני בית המשפט את הטיעונים הרלוונטיים ולהגדיל את הסיכוי לקבלת הסעד. 

 

ש: מהם התנאים לקבלת סעד זמני?

ת: ישנם שלושה תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא קיומה לכאורה של עילת תביעה, היות וסעד זמני פוגע בזכויות הנתבע עוד בטרם התבררה התביעה. התנאי השני הוא כי הנזק שייגרם לתובע אם בקשתו לסעד זמני תידחה, גובר על הנזק שייגרם לנתבע אם הבקשה תתקבל. התנאי השלישי הוא כי הבקשה לסעד זמני הוגשה בתום לב.

 

ש: מזונות זמניים- מהם?

ת: זהו סעד שניתן לבקש במסגרת תביעה למזונות אישה ו/או מזונות ילדים, על מנת שהאישה תוכל לכלכל את עצמה ו/או את ילדיה בכל התקופה עד להכרעת בית המשפט בתביעה. סכום המזונות הזמניים נקבע על דרך של אומדן, כאשר צו המזונות הקבוע יכול ויהיה נמוך או גבוה יותר.  

 

ש: מתי ניתן לקבל צו הגנה?

ת: כאשר יש חשש ממשי לאלימות מצד בן/בת הזוג כלפיו/ה ו/או כלפי הילדים. על מנת שהבקשה תתקבל, היא חייבת להיות מוגשת בסמוך לאירוע המקים את החשש לאלימות.  הצו יכול להינתן במעמד צד אחד, כאשר בית המשפט יקבע דיון במעמד שני הצדדים לא יאוחר מ7 ימים מיום מתן הצו. תוקפו של הצו עד 3 חודשים, כאשר בית המשפט רשאי להאריכו על פי בקשת המבקש עד לתקופה של שנה.

 

ש: איזה סעד זמני ניתן לקבל בעת חשש להברחת נכסים?

ת: ישנם ארבעה סוגי צווים רלוונטיים. ראשית, צו אנטון פילר, זהו צו לגילוי וחיפוש של מסמכים  לצורך איתור נכסים המהווים חלק מהרכוש המשותף. כמו כן, ניתן לקבל צו עיקול זמני וצו מניעה זמני, אשר מקפיאים את מצב הנכסים ומונעים מבן/בת הזוג לבצע כל שינוי כגון מכירת הנכסים, מתן הלוואה כנגדם וכיו"ב.  לבסוף ישנו גם צו מרווה - צו עיקול המתייחס לנכסים הנמצאים בחו"ל.

 

ש: באלו נסיבות יש צורך בצו עיכוב יציאה מן הארץ?

ת: צו עיכוב יציאה מן הארץ דרוש בעיקר בארבעה מקרים: כדי להבטיח מתן גט (ולמנוע מבת הזוג להישאר עגונה) על מנת למנוע הברחת נכסים (ולקבל יתרון כלכלי בחלוקת הרכוש, כדי להבטיח תשלום מזונות (ולמנוע התחמקות מתשלום וצבירת חוב מזונות) ולמנוע חטיפת ילדים.

 

ש: האם נדרשת התחייבות אישית לקבלת סעד זמני?

ת: על המבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ וצו עיקול, לצרף התחייבות עצמית וכן התחייבות צד ג', על מנת להבטיח כל נזק שיגרם אם יתברר כי הצו הוצא שלא לצורך, ממניעים זרים וכיו"ב.

 

לקריאה נוספת:

 

בקשה לסעד זמני משפחה

 

סעד זמני דחוף

 

סעד זמני לפני הגשת תביעה

 

סעד זמני מזונות

 

סעד זמני בית משפט לענייני משפחה

 

סעדים זמניים סד"א

 

דוגמא לבקשה לסעד זמני משפחה

 

צו מניעה זמני משפחה

 

סעד זמני לפני הגשת תביעה

 

סעד זמני דחוף

 

סעד זמני זהה לסעד העיקרי

 

דוגמא לבקשת סעד זמני מזונות

 

מאזן הנוחות סעד זמני

 

סעדים זמניים בבית המשפט לענייני משפחה בזמן הליך גירושין

לבית משפט לענייני משפחה סמכות לקבוע הוראות וסעדים זמניים, במהלך בירור תובענות בענייני משמורת ילדים וחלוקת זמן הורי, טרם חקירת עדים והבאת ראיות, ובאותם מקרים בהם נדרשת מעורבותו המידית לשם מתן מענה לצרכים הדחופים של בני אותה משפחה על דרך נקיטת צעדי חירום לשם שמירה על שלומם בריאותם וזכויותיהם של קטינים שעניינם מתברר לפניו וזאת כחלק מסמכותו הטיפולית וראייתו הרוחבית  את תולדות הסכסוך המשפחתי והשפעתו על הקטינים.

 

צו עשה בית משפט לענייני משפחה

 

בקשה לסעד זמני לשמירת מצב קיים

 

מהו סעד?

סעד - (מונח משפטי) הוא סיוע שבית משפט פוסק לבעל דין - צד בסכסוך משפטי. סעד מקושר בדרך כלל לתחום המשפט האזרחי אך קיים גם בתחום הפלילי.

 

אילו סוגי סעדים קיימים?

ישנם סוגים רבים ומגוונים של סעדים משפטיים. סעד מוניטרי - סעד כספי הוא הנפוץ ומוכר יותר. כאשר בית המשפט יכול לפסוק פיצויים כספיים לבעל דין בטרם הכרעה בתובענה.

סעדים נוספים לדוגמא:

 

סעד הצהרתי

 

סעד מניעתי

סעדים זמניים

לפני שבית המשפט הכריע לגופו של עניין במחלוקת שלפניו, בית המשפט רשאי לתת כל סעד צודק בנסיבות העניין. סעד זמני הוא צו שמאפשר לצד בסכסוך אזרחי לנקוט בסנקציות, כנגד  הצד השני בן/בת זוגתך במהלך הליך הגירושין. בקשות למתן צווי סעדים זמניים במעמד צד אחד, יכולים להוות צעד אסטרטגי גם בהליך גירושין . צעד כזה בדרך כלל נועד להקדים תרופה למכה ולמנוע הברחות רכוש, השמדת ראיות, עגינות, חטיפת ילדים ןעוד.

 

סעד זמני מוגדר בסעיף 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984:

"סעד זמני" - סעד - צו משפטי-  שניתן  על ידי בית משפט להבטחת קיומו התקין של ההליך או ביצועו היעיל של פסק הדין, לרבות צו עשה, לא תעשה, עיקול, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת שימוש בנכס, תפיסת נכסים, כינוס נכסים זמני, וכל סעד אחר שבית המשפט ייתן, בנסיבות העניין"


מהו סעד זמני?

סעד זמני, הוא צו זמני לטובת בעל דין בסכסוך משפטי, הצו הזמני ניתן לפני מתן פסק הדין, סעד זמני יכול להינתן  אף לפני הגשת תביעה. מטרתו של הסעד הזמני הוא להבטיח את קיומו התקין של ההליך המשפטי המתברר בבית המשפט או את מימוש פסק הדין, המבוקש על ידי בעל דין וצפוי להינתן לטובתו. 

 

האם כל סעד משפטי יכול להינתן כסעד זמני?

אכן, כל סעד יכול להינתן כסעד זמני, אך בית המשפט נוהג לתת סעדים מסוימים בנסיבות אופייניות.  לדוגמא:  סעד זמני שניתן לתפיסת נכסים וכינוס נכסים, זנו צו המכונה צו אנטון פילר, שנועד להבטיח תפיסה של ראיות כדי למנוע את שיבושן או השמדתן. ראיות אלו הכרחיות לבירור ההליך המשפטי.   

 

כיצד מבטיחים שהסעד הזמני יפגע בזכויות הצד השני?

כדי למנוע שימוש לרעה כנגד הצד שנגדו ניתן סעד זמני, בסכסוך המשפטי. נקבעו בחוק ובפסיקה מנגנוני הגנה חשובים. בית המשפט לא ייתן סעד זמני אלא בהתקיימות מבחנים של מניעת פגיעה בזכויות והתכנות הצלחת ההליך.

 

מלבד מבחנים למתן הסעד קיימת דרישה להפקדת ערבות והתחייבות עצמית מצד המבקש.

 

ייעוץ משפטי של עורך דין גירושין להוצאת סעדים זמניים
חשוב להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום דיני המשפחה בכל הנוגע להגשת בקשות לסעדים זמניים כחלק מהליך הגירושין. בקשת סעד בדרך לא נכונה יכולה להסב נזק, שעליו צד להליך עלול להיות מחויב בבית משפט ויש לשקול היטב לפני עשיית שימוש בסעדים מסוימים.

 

 

עורכת דין מגשרת גירושין  מאיה רוטנברג

 

משרד עורכי דין לענייני משפחה תל אביב

 

ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
אנו זמינים באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU (שוק צפון) מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל     

 

מיקוד:  6971915 

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס:  03-6161913   

 

נייד:    0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building C, 2nd floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code: 6971915

 

Tel:       +972-3-6161535

 

Fax:   +972-3-6161913


Mobile:
+972-54-4705733

 

office@rotenberglaw.co.il

 

                          

 

 

 

 

*
*

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד