En

צור קשר

checked

מנהל עיזבון

 

עורך דין מנהל עזבון

 

 

מנהל עיזבון

מנהל העיזבון ממונה על ידי הרשם לענייני ירושה או על ידי אחת משתי ערכאות משפטיות: בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה. בביצוע תפקידיו להלן, על מנהל העיזבון להישמע להוראותיהם, ככל וניתנו והוא מחויב לשמור על אובייקטיביות במילוי תפקידו ולפעול ללא משוא פנים. מנהל העיזבון אינו רשאי לנקוט בעמדה בעת מחלוקת בין היורשים ועליו לייצג את כלל היורשים ולהגן על אינטרסים של צדדים שלישיים, כגון נושים.

 

מהו מנהל עיזבון?

מנהל עיזבון יכול להיות אדם, עורך דין, תאגיד או נציג האפוטרופוס הכללי, מנהל העזבון מתמנה  על ידי בית המשפט  או בית הדין הרבני/דתי לצורך כינוס וניהול נכסי עיזבון, בירור וסילוק חובות העיזבון במידה וקיימים. בסוף התהליך אחראי על ביצוע חלוקת נכסי העיזבון ליורשים.  החוק המסדיר את הכללים הנוגעים להסדרת עיזבון של אדם שניפטר וניהול עיזבונו הוא חוק הירושה התשכ"ח- 1965. חוק הירושה  מסדיר את חובת הדיווח של מנהל העיזבון שמונה על ידי בית המשפט או בית הדין ומסמיך את האפוטרופוס הכללי לפקח על ועל פעולותיו של מנהל העיזבון בנוגע לניהול העיזבון.

 

כיצד ממונה מנהל עיזבון?

בית המשפט, בית דין (דתי/רבני) או הרשם הירושות ממנה את מנהל העיזבון   על פי בקשת נושה של עיזבון או  יורש של העיזבון, דרך נוספת למינוי מנהל עיזבון מתבצעת על פי בקשה של אפוטרופוס כללי או בקשה של היועץ המשפטי לממשלה.

 

חובותיו של מנהל העיזבון

סעיף 82 לחוק הירושה מפרט את תפקידיו חובותיו וזכויותיו של מנהל העיזבון. מנהל העזבון בנוסף כפוף להוראות בית המשפט, ולפיהן מנהל העיזבון נדרש לבצע פעולות לצורך כינוס נכסי העיזבון, ניהול נכסי העיזבון, שמירת נכסי העיזבון וביטוחם. מנהל העיזבון אחראי על סילוק החובות וחלוקת יתרת נכסי העיזבון בין היורשים וזאת על פי צו ירושה או על פי צוואה. מנהל העיזבון  מבצע פעולות משפטיות לצורך מילוי תפקידו , כגון הגשת בקשות לבית המשפט, ופעולות מנהליות כגון כינוס הנכסים ותשלום חובות הקשורים לעיזבון.

 

מהו תפקידו של מנהל עיזבון?  

תפקידו של מנהל העיזבון ראשית כל, הוא לרכז את כל נכסיו של המנוח. לשם כך, הוא רשאי לבצע פעולות חקירה ולזמן עדים, על מנת לאתר את כלל הרכוש. משעשה כן, יפרסם מנהל העיזבון הודעה על קיומו של העיזבון ואם הותיר אחריו המנוח חובות, עליו לדאוג לפרעונם. רק לאחר מכן, יוכל מנהל העיזבון לחלק ליורשים את יתרת הרכוש שנותרה.

 

מנהל העיזבון מחויב לשמור על ערכו של העיזבון ועל כן ניתנה לו סמכות בחוק להשקיע את כספי העיזבון, להשכיר נכסים ולבצע כל פעולה אחרת, אשר נועדה לשמור על ערכו. תפקיד נוסף וחשוב של מנהל העיזבון הוא ניהול הליכים משפטיים בשם העיזבון, למשל, כאשר ישנם כספים המגיעים לעיזבון, עליו לנהל הליכי גבייה.  

 

מהו עיזבון?

עיזבון הוא מונח משפטי המתייחס לרכושו של אדם שנפטר. לרוב, חלוקת העיזבון תיעשה על ידי היורשים עצמם, אולם לעיתים, עולה צורך במינוי של מנהל עיזבון, אשר ירכז את נכסי העיזבון, יטפל בסוגיות משפטיות שונות ויחלק את הנכסים בין היורשים. באלו מקרים נדרש מינוי של מנהל עיזבון? מהו תפקידו וכיצד מתבצע המינוי?  

 

מתי צריך מנהל עיזבון? 

במרבית המקרים, בעת פטירתו של אדם, היורשים הם אלו אשר דואגים לניהול העיזבון וחלוקתו. אולם, ישנם מצבים בהם נדרש סיוע של אדם חיצוני, ניטרלי. אז יש לפנות אל הרשם לענייני ירושה, אל בית הדין הרבני או אל בית המשפט לענייני משפחה, בבקשה למינוי מנהל עיזבון. האפשרות להגשת בקשה זו, פתוחה בפני כל יורש, היות שאין בחוק רשימה סגורה של מקרים בהם ניתן למנות מנהל עיזבון. יחד עם זאת, ניתן להצביע על מספר תרחישים נפוצים בהם נדרש בדרך כלל מינוי זה:  

 

  1. מחלוקת בין היורשים: כאשר אין הסכמה בין היורשים באשר לאופן חלוקת העיזבון. מצב זה יכול להתעורר בין היתר כאשר נוסח הצוואה אינו ברור, כאשר יש ריבוי יורשים וכיו"ב. 
  2. כשרות משפטית: במצב שבו אחד או יותר מן היורשים הוא חסוי, קטין או נעדר, ישנה מורכבות בחלוקת העיזבון בשל סוגיית הכשרות המשפטית (למשל בשל הצורך למנות אפוטרופוס ליורש חסוי)  ועל כן, נדרש מינוי של מנהל עיזבון. 
  3. מטרה ציבורית: ישנם מקרים בהם כוללת הצוואה גם מטרה ציבורית כלשהי ואין המדובר רק בחלוקת הרכוש לבני משפחתו של המוריש. גם אז, בדרך כלל, יתקשו היורשים לטפל בעניין באופן עצמאי ויפנו בבקשה למינוי מנהל עיזבון.  


מינוי מנהל עיזבון
 

חוק הירושה קובע כי מינוי מנהל עיזבון ייעשה על ידי אחד מאלו: הרשם לענייני ירושה, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. כאשר קיימת הסכמה באשר לזהות מנהל העיזבון, ניתן להגיש את הבקשה לרשם, אולם בהעדר הסכמה, תוגש הבקשה לאחת מן הערכאות המשפטיות.  כאמור מעלה, האפשרות להגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון פתוחה בפני כל יורש. אולם, הרשם לענייני ירושה או בית המשפט ייעתרו לבקשה רק כאשר מצאו הצדקה מממשית לכך והם רשאים לסרב לבקשה, אף אם המנוח הורה בצוואתו על מינוי עיזבון.  

 

מי רשאי להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון? הבקשה יכול שתוגש על ידי מי מהיורשים, על ידי נושה וכן על ידי האפוטרופוס הכללי. כמנהל עיזבון יתמנה מי שהמנוח ציין בצוואה כמנהל עיזבון, אלא אם כן סבר הגורם לו הוגשה הבקשה, כי הוא אינו יכול למלא את תפקידו, למשל כאשר יש ניגוד עניינים ועל כן לא יוכל מנהל העיזבון לשמור על ניטרליות במילוי תפקידו. אם המנוח לא ציין בצוואתו מי יהיה מנהל העיזבון, או כי מדובר על ירושה על פי דין, ימונה מי שהיורשים מסכימים על מינויו ובהעדר הסכמה, בית המשפט ימנה את מנהל העיזבון.  

 

 

 

פס"ד שעניינו ערעור על החלטה בנושא מינוי מנהל עיזבון זמני
הליך: רמ"ש 10924-03-19
מספר תיק: 10924-03-19
סוג ההליך: משפחה
שופט/ראש הרכב: השופט שאול שוחט
בית משפט: בית המשפט המחוזי
ערכאה: ערעור
מחוז: מחוז תל-אביב
מועד החלטה: 31.1.2020

מינוי מנהל עיזבון זמני הוא סעד זמני – אחד מהאמצעים לשמירת העיזבון בו רשאי היה בית המשפט קמא לנקוט עד למתן צו ירושה\קיום צוואה. הכלל הוא כי אין ממנים מנהל עיזבון זמני לשמירת העיזבון כל אימת שניתן לנקוט אמצעים אחרים לפי סעיף 77 לחוק. מאז תיקון מס' 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשנ"ד -1984 שנחקק בשנת 2001 נוצרה אחידות בין הסעדים הזמניים השונים המעוגנים בתקנות סדר הדין האזרחי.

עד התיקון היו קיימים הבדלים רבים בין הסעדים הזמניים השונים – בהליכי הגשת הבקשה, בניהול הדיון, ובתנאים למתן הסעד – אשר לרבים מהם לא הייתה הצדקה מהותית. מלבד היעד של יצירת אחידות בין הסעדים הזמניים ועיגון מכלול הסעדים הזמניים בתקנות (עד לתיקון חלק מן הסעדים ניתנו מכוח ההלכה הפסוקה), חיזק התיקון את ההגנה על זכויות היסוד של הפרט. עד לתיקון ההגנה על זכויות היסוד של הפרט אשר עשויות להיפגע בשל מתן סעד זמני היתה מבוססת בעיקר על ההלכה הפסוקה.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה מהם השיקולים במינוי מנהל עיזבון זמני?: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
מנהל עיזבון מתמנה מטעם האפוטרופוס הכללי ותפקידו לכנס את נכסי העיזבון, לשלם את חובות העיזבון ולחלק את יתרת העיזבון בין היורשים.

על מנהל העיזבון להגיש פרטה ודו"חות לאפוטרופוס הכללי, בקשות שונות לבית המשפט, והליכים נוספים מטעם היורשים, הכרוכים כולם בתשלום אגרות ובהוצאות נלוות.

מנהל העיזבון והיורשים יכולים להגיע להסכם בין יורשים, ולקבוע את דרך חלוקת העיזבון, אף בשונה מהקבוע בצו הירושה או בצוואה.

המנהל אחראי על ניהול העיזבון כולו עבור כל היורשים, ולא ניתן למנות מנהל עיזבון רק לחלק או לחלקים של העיזבון, או מנהל עיזבון שיפעל רק מטעמם של חלק מן היורשים.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה ניהול עיזבונות: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

מינוי מנהל העיזבון הינו בשיקול דעתו של בית המשפט אשר יבחן, כל מקרה, בהתאם לנסיבותיו העובדתיות - האם קיימת נחיצות במינוי מנהל עיזבון והצורך במינוי אל מול הנזק העלול להיגרם לזוכים/ יורשים והאם יש במינוי להיות בלתי צודק.

נקודת המוצא הינה כי את רצונו של המת יש לכבד ככל שאפשר, ובכלל זה רצונו של המנוח בקביעת מנהל עיזבונו, עם זאת יבחן בית המשפט קיומן של נסיבות שיש בהן להפוך את המינוי לבלתי צודק.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה סעיף 81 לחוק הירושה | שיקול דעתו של בית המשפט האם קיימת נחיצות במינוי מנהל עיזבון?| ת"ע 32991-03-14 עוה"ד מ' נגד  ש.פ ואח'– התנגדות למינוי מנהל עיזבון: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד