En

צור קשר

checked

העברת נכס מקרקעין בירושה

מהי בקשה לרישום הורשה?
רישום הורשה המתבסס על צו ירושה או צו קיום צוואה. רישום זה מאפשר רישום הורשה בפנקסי המקרקעין והסדרת זכויות במקרקעין ליורשים.
     
מהן הדרכים לביצוע רישום על פי הורשה?

 

רישום על פי צו ירושה

כאשר אין צוואה: צו רישום על פי הורשה מסדיר את חלוקת העיזבון של מנוח או מנוחה שלא ערכו צוואה. צו רישום הירושה קובע מיהם היורשים ומהם זכויותיהם בירושה. על צו הירושה להיות מאושר על ידי הרשם לענייני ירושה או בית דין דתי מוסמך.


רישום על פי צו קיום צוואה

רישום ירושה במקרה שקיימת צוואה: במקרה שהמנוח או המנוחה הותירו אחריהם צוואה ערוכה כדין, על היורשים לקיים אותה באמצעות צו קיום צוואה על ידי הרשם לענייני ירושה או בית דין דתי מוסמך.


רישום על פי הסכם חלוקת עיזבון: לאחר שניתן צו קיום צוואה לעיזבון או צו ירושה, היורשים רשאים לחלק את העיזבון ביניהם באמצעות הסכם חלוקת עיזבון.

דוגמא להסכם חלוקת עזבון

 


מהם התנאים לביצוע רישום על פי ירושה?
עליכם לוודא כי המנוח אכן בעל זכות במקרקעין באמצעות הפקת נסח רישום מקוון בעלות מופחתת או הפקת נסח רישום חתום בלשכה שבה רשומים המקרקעין.


בהגשה מקוונת תתאפשר הגשת בקשה לרישום הורשה עבור צווי ירושה וצווי קיום צוואה אשר קיבלו תוקף על ידי הרשם לענייני ירושה בלבד.


הגשה מקוונת מיועדת רק לעורכי דין החברים בלשכת עורכי הדין בעלי כרטיס חכם שהונפק והותקן על ידי חברת Comsing או personal ID בלבד. (תשומת לבכם כי הגשת בקשה באמצעות כרטיס חכם שהונפק על ידי חברה שונה לא תתקבל במערכת).

 

מסמכים נדרשים לרישום צו לרישום הורשה
טופס בקשה לרישום מקרקעין.


על הבקשה  לרישום מקרקעין להיות חתומה על ידי אחד היורשים לפחות או צד מעוניין ומאומתת על ידי עורך דין או רשם.


אם נתמנה מנהל עיזבון, הבקשה תהא חתומה על ידו ומאומתת על ידי עורך דין או רשם.


לא תתקבל בקשה מאומתת על ידי קונסול.


אם רישום ההורשה מבוקש במקרקעין שונים הרשומים לטובת המנוחים ומנוהלים באותה לשכה, מומלץ לפרט את כל הנכסים על גבי אותה בקשה לרישום הורשה.


צו ירושה או צו קיום צוואה מקורי ומאושר על ידי רשות מוסמכת. באפשרותכם להגיש העתק נאמן למקור ובלבד שיהיה מאושר על ידי הרשות שאישרה את הצו. לחילופין, באפשרותכם להגיש העתק מאושר על ידי נוטריון.


כאשר צו הירושה או קיום צוואה אושר על ידי הרשם לענייני ירושה, אין צורך בצירוף הצו. במקרים אלו יש לציין בבקשה את פרטי המנוח (שם ותעודת זהות).


בהגשה מקוונת, עליכם לצרף בנוסף את טופס "כתב הצהרה והתחייבות של עו"ד להגשה מקוונת לשם רישום עסקאות ופעולות שונות".


אם נתקלתם בבעיה בפתיחת הטופס, עליכם למלא אחר ההוראות במדריך.


כמה עולה רישום ירושה?

תוכלו לשלם את האגרה המתאימה באחת מהדרכים הבאות:

בהגשה באופן מקוון (הגשה המיועדת רק לעורכי דין החברים בלשכת עורכי הדין, בעלי כרטיס חכם), התשלום מתבצע תוך כדי ההגשה. אם שלמתם כבר את האגרה ניתן לצרף אישור לתשלום האגרה ולא תגבה אגרה נוספת.


באינטרנט - בשירות התשלומים הממשלתי.


בעמדות התשלום בלשכות.


בדואר באמצעות שובר תשלום אותו ניתן לקבל בלשכות.

כיצד להגיש מסמכים לצו רישום הורשה?

 

תוכלו להגיש את המסמכים הנדרשים ללשכת רישום המקרקעין בה רשומים המקרקעין באחת מהדרכים הבאות:


מומלץ להגיש טופס צו רישום הורשה באופן מקוון –  הגשת בקשה  מקוונת לצו רישום ירושה מיועדת רק לעורכי דין החברים בלשכת עורכי הדין, בעלי כרטיס חכם).

הגשת מסמכי בקשה לצו הורשה באמצעות הדואר.

בהפקדת התיק בלשכה בשעות קבלת קהל.


באפשרותכם לאתר את הלשכה הרלוונטית בה המקרקעין רשומים לפי מספר גוש או יישוב.
עליכם להגיש את הבקשה במחוז שבתחום שיפוטו היה מושבו של המוריש. לשירות איתור מחוז מטפל.

מה עושים לאחר הגשת הבקשה לצו רישום הורשה?

לאחר הגשת בקשת רישום הירושה ללשכת רישום המקרקעין : עם קבלת הבקשה בלשכת רישום המקרקעין הרלוונטית, ייפתח תיק פעולה.

בכל סיום שלב טיפול בתיק יישלח עדכון למגיש התיק באמצעות מסרון או באמצעות דואר אלקטרוני.


המסמכים ייבחנו ואם הבקשה תימצא כשרה לרישום, הפעולה תירשם ומכתב אישור ביצוע פעולה יועבר למגיש התיק לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בבקשה.


במידה וימצאו ליקויים במסמכים שהוגשו, התיק יידחה. מכתב דחייה ישלח למגיש התיק לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בבקשה.


התיק ישמר בלשכת הרישום למשך 7 ימים בהם ניתן יהיה להגיע ולאסוף את התיק. ככל והתיק לא נאסף במשך 7 ימים, יישלח התיק בדואר לכתובת המגיש. 

 

מעקב אחר בקשה מקוונת לרישום הורשה
לאחר הטיפול בלשכה, ישלח מסמך אישור על רישום הפעולה או מסמך דחיית הפעולה בציון סיבת הדחייה, לכתובת הדואר האלקטרוני שצוינה בהגשת הבקשה.


מה עושים אם בקשת רישום הורשה מקוונת נדחתה? ניתן להגיש את הבקשה בשנית באמצעות אתר מקרקעין אונליין.


טיפול עורך דין בבקשה לרישום הורשה

עורך הדין שזוהה כמגיש הבקשה יוכל לצפות בפרטי הבקשה, במסמכים שהוגשו על ידו ובמכתב הדחיה. ותינתן לו האפשרות להגשת הבקשה בשנית תוך הוספת או מחיקת מסמכים בהתאם למכתב הדחיה.


לעורך דין אחר ממגיש הבקשה, תינתן האפשרות להגשת הבקשה בשנית תוך הוספת מסמכים בלבד (ללא מחיקת מסמכים וללא אפשרות צפייה במסמכים שהוגשו וצפייה בפרטי הבקשה למעט פרטי הנכס).


פרטי מגיש התיק לא ישתנו בעת השלמת מסמכים על ידי עורך דין אחר.


בכל מקרה, נדרש צירוף כתב הצהרה חדש על ידי עורך הדין משלים המסמכים.


בקשה לרישום הורשה מקוונת שהושהתה

במקרה של השהיית בקשה לרישום הורשה תתקבל הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של מגיש הבקשה בדבר השהיית הבקשה ופירוט המסמכים שעליו לתקן או להשלים.

.
השלמת מסמכים לבקשה מקוונת תתאפשר באמצעות אתר מקרקעין אונליין.
עורך הדין שזוהה כמגיש הבקשה יוכל  לצפות בפרטי הבקשה ובמסמכים שהוגשו על ידו. 
לעורך דין אחר ממגיש הבקשה, תינתן האפשרות להשלמת מסמכים בלבד (ללא צפייה אפשרות במסמכי הבקשה ובפרטיה למעט פרטי הנכס).


לא תתאפשר מחיקת מסמכים שהוגשו.

 

פרטי מגיש התיק לא ישתנו בעת השלמת מסמכים על ידי עורך דין אחר.
בכל מקרה, נדרש צירוף כתב הצהרה חדש על ידי עורך הדין משלים המסמכים.

הוראות החוק הרלוונטיות לבקשה לצו רישום הורשה


חוק המקרקעין, תשכ"ט- 1969

תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011

תקנות המקרקעין (אגרות), תשל"ה-1974

קובץ נהלי רישום והסדר מקרקעין

חוק הירושה, תשכ"ה- 1965

 

 

הסכם ממון על דירה

 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד