En

צור קשר

checked

ירושה על פי צוואה

 

צוואה היא הדרך הכי מסודרת להבטיח חלוקת העיזבון בהתאם לרצונו של המנוח. החוק בישראל מכיר בארבעה סוגים שונים של צוואות, שלגביהן רשם תיקי הירושה במשרד המשפטים אחראי על יישומן.

מהי צוואה?

צוואה היא הצהרה בכתב, המהווה מסמך משפטי, ושולטת בחלוקת רכושו של אדם לאחר מותו. החוק הישראלי מכיר בארבעה סוגים של צוואות -

 

צוואה בכתב יד, צוואה שנערכה בנוכחות עדים, צוואה שבוצעה בפני רשות, וצוואה בעל פה, אך אינו קובע הוראות ספציפיות לאופן עריכת הצוואה.

 

הצוואה עשויה להתייחס לכל הרכוש שהיה לאדם בזמן מותו, והיא עשויה לכלול הוראות ותנאים מדויקים ליישומם ולחלוקתו של רכוש כזה, ומצד שני ניתן יהיה לשים את הצוואה במונחים כלליים ולהגדיר רק הנחיות כלליות ליישומו.

 

יתר על כן, אין הגבלה על מספר הצוואות שאדם יכול להשאיר אחריו, אך מסמך הצוואה התקף האחרון הוא זה שמוכיח ומבטל את הצוואות שקדמו לו. המשמעות היא שהוויל האחרון הוא הסופי בכל מצב. 

באילו נסיבות מומלץ לערוך צוואה?

זוגות ידועים בציבור: רצוי לערוך צוואה על מנת להימנע מוויכוח אפשרי הנוגע למעמדו של השותף שנותר בחיים במשפט המקובל.


חלוקת הירושה: במקרים בהם המוריש מעוניין להוריש חלקים ספציפיים בעיזבונו לקרוביו, לאנשים שאינם קרובי משפחתו או לגופים תאגידיים, מחוץ להוראות חוק הירושה.


זכויות לקניין: במקרים בהם יש צורך לשלוט בזכויות לשימוש ברכוש לאחר מותו של המוריש.

בני זוג גרושים או פרודים ומשפחות חד הוריות: חוק הירושה אינו מסדיר את זכויות הירושה במקרים אלה.

בן זוג קשיש חסר ילדים ובגיל בו ככל הנראה לא יהיו לו ילדים בעתיד.


בן זוג נשוי בפעם השנייה ולכל אחד מילדי בן הזוג יש ילדים משלו.

 סוגי צוואה
החוק הישראלי מכיר בכמה סוגים של צוואה.

צוואה בכתב יד: נכתבה כולה על ידי המוריש ונחתמה בחתימתו בכתב יד. לפי סעיף 19 לחוק הירושה הוא יישא בתאריך בו הוא נעשה גם בכתב ידו של המוריש.

צוואה בנוכחות עדים: נערכה בכתב ונושאת תאריך, חתום על ידי המוריש בנוכחות שני עדים. על פי סעיף 20 לחוק הירושה, על המוריש להצהיר בפני העדים כי זהו צוואתו והעדים יעידו על חתימתם על הצוואה כי המוריש הצהיר וחתם על הצוואה. הצוואה עשויה להיות בכתב יד או בהדפסה, אך על החתימות להיות בכתב ידו של המוריש והעדים, ועליהם לחתום במועד עריכת הצוואה ולא במועד מאוחר יותר. מומלץ שלפחות אחד העדים יהיה עורך דין המתמחה בעריכת צוואות, על מנת למנוע טעויות שביצע המוריש העלולות, לאחר מותו, להביא לפסילת צוואה.


צוואה שנערכה בפני רשות: על פי סעיף 22 לחוק הירושה צוואה בפני רשות היא צוואה שהוראותיה נאמרות בעל פה לפני שהקורא בפני המוריש על ידי בעל הסמכות, ובסיומה ישנה צוואה. הצהרה שנחתמה ואושרה על ידי גורם רשאי זה במועד עריכת הצוואה ולפי כך שהיא נערכה על ידי המוריש.


צוואה בעל פה: מכונה גם "צוואת ערש דווי". לפי סעיף 23 לחוק הירושה אפשרות זו מתעוררת רק במקרים בהם המוריש נמצא על ערש דווי, או רואה את עצמו כמצב כזה.

 

יש לערוך צוואה בעל פה בפני שני עדים שמבינים את שפתו של המוריש ועליהם לרשום את התוכן ואת הוראת המוריש במזכר, ואת התאריך והנסיבות בהן נערך הצוואה. לאחר מכן יש להפקיד את הצוואה אצל רשם תיקי הירושה. צוואה בעל פה מתבטלת אם המוריש עדיין חי בתום חודש לאחר שהנסיבות שהצדיקו את עשייתו השתנו והמוריש עדיין בחיים.

 מי יכול לרשת במסגרת צוואה?

אדם יכול לערוך צוואה גם על צוואה לילדים שנולדים תוך 300 יום מיום מותו. אם המוריש קובע זאת במפורש בצוואתו, הוא רשאי גם להוריש את רכושו לגופי תאגיד, ובמקרה כזה מי שזכאי לנכסי גוף תאגידי כזה הוא מי שזכאי ליהנות מנכסי ה עזבון שתאגיד כזה ירש. 

אדם שהורשע בהליך פלילי במעורבות במותו של המוריש או בניסיון לגרום למותו אינו יכול לרשת ממנו גם אם המוריש הזכיר אותו בצוואתו. בנוסף, אדם שיש לו הרשעה פלילית בהסתרת צוואתו האחרונה של המוריש, בזיוף צוואה, בתביעת ירושה תחת צוואה מזויפת או בניסיון לעשות את כל האמור לעיל, אינו רשאי לרשת.

שגיאות המתרחשות בכתיבת צוואה
בכתב יד: לא ניתן להדפיס צוואות בכתב יד בתוספת חתימה בכתב יד. כל הצוואה חייבת להיות בכתב ידו של המוריש בלבד. בכל מקרה אחר הצוואה אינה תקפה.


נוכחות הנהנים: אדם שהמוריש מעוניין שיירשם כמוטב על פי צוואתו אינו יכול להיות נוכח בעת כתיבת הצוואה או ליטול חלק פעיל במישרין או בעקיפין בהכנתה. 


תמיד ניתן לשנות צוואה: גם אם המוריש קובע במפורש בצוואה כי לא יבוצעו בו שינויים בעתיד, תנאי זה נחשב כבלתי חוקי.


חוות דעת של מומחה רפואי: אם העורך את הצוואה הוא קשיש או חולה, מומלץ לצרף חוות דעת של מומחה רפואי הקובעת כי הוא כשיר לערוך את הצוואה, על מנת למנוע טענות בדבר חוסר יכולת משפטית המוריש, השפעה מופרזת וטענות אחרות העלולות להוביל לצוואה יתבטלו.


תנאים בלתי סבירים: מותר להציב תנאים לחלוקת הנכס ליורשים כל עוד הם נחשבים סבירים ואכילים. לדוגמא ניתן להציב את התנאי שהירושה תעבור לילדי המוריש רק לאחר הגיעם לגיל מסוים, אך לא ניתן להטיל תנאי על הירושה עד כדי כך שהם צריכים לעבור להתגורר בתוך מקום מסוים, למשל.

קטינים: רצוי למנות מישהו האחראי על עזבון, שהיורשים נחשבים לקטינים על פי החוק. קטינים אינם יכולים לכתוב צוואה בעצמם מכיוון שהחוק מכיר רק בצוואות של בני 18 ומעלה. 
 

כיצד לכתוב צוואה?

בעת עריכת צוואה בכתב יד חשוב להקליט את הפרטים הבאים:

בראש הצוואה יש לרשום את תאריך כתיבתו ואת כותרת הכותרת "צוואה".


פרטי המוריש: שמו המלא, כתובת ומספר תעודת הזהות שלו.


פרטי היורשים: שמותיהם המלאים, כתובותיהם וכל פרט אחר שיסייע בזיהוים הוודאי.

אופן חלוקת הנכס: בכתב יד ברור, חד משמעי והגיוני, הימנעות משימוש בשפה שלילית. חשוב לפרט ככל האפשר את כל הנכסים הכלולים בעיזבון וחלוקתם בין היורשים.


רקע כלכלי ומשפחתי שיהווה ראיה באשר לכשירותו של המוריש לערוך את הצוואה.


חתימת הצוואה בכתב ידו של המוריש.
 

חשוב לזכור: את כל הצוואה יש לכתוב בכתב ידו של המוריש.

הפקדת צוואה
הפקדת צוואה במשרד רשם הירושה מבטיחה שלאחר מותו של המוריש לא יינתן צו ירושה או צו קיום צוואה המתעלם מהצוואה שהוגשה. אדם המעוניין להפקיד צוואה חייב להגיע באופן אישי בלשכת רשם תיקים הירושה באזור בו הוא מתגורר, עם הצוואה המקורית, תעודת הזהות ושובר בגין התשלום שנקבע בתקנות. הצוואה נשמרת בכספת, ורק המוריש עצמו יכול לאחזר אותה עד למועד מותו. רק לאחר מותו של המוריש, ניתן להבהיר מידע בדבר צוואות שהופקדו.


מדריך להשגת תעודת פטירה

טפסים נדרשים
בקשת צו קיום צוואה בבתי הדין הרבני
בקשת צו קיום צוואה למקרי הירושה רשמו
בטופס של וויל באתר האינטרנט של בתי הדין הרבניים

 

תשלומי אגרת  צוואה

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד