חיפושעו"ד גירושין חיפוש
En
צור קשרעו"ד גירושין צור קשר

צור קשר

checked
תוכן מרכזי בעמודעו"ד גירושין תוכן מרכזי בעמוד

אישור הסכם גירושין

 

אישור הסכמי גירושין עורך דין

 

חתמתם על הסכם גירושין? חשוב שתדעו כי הסכם זה הנו בעל נפקות משפטית רק לאחר שקיבל את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. במאמר זה נסביר מהו הסכם גירושין, נציג את הליך אישור ההסכם ונענה על שאלה חשובה ביותר: האם ניתן לשנות או לבטל הסכם גירושין לאחר שאושר.

 

מהו הסכם גירושין?

כאשר בני זוג נשואים מחליטים להיפרד, יש להסדיר את הנושאים הקשורים לחייהם המשותפים. הסכם גירושין מאפשר לצדדים לבצע הסדרה בהסכמה של כל סוגיות הגירושין ולהימנע מניהול ההליך בערכאות. מרבית הסכמי הגירושין מתייחסים לנושאים דומים. מלבד סידור הגט, ישנה סוגיה של חלוקת רכוש, לרבות חלוקת חובות אם נצברו כאלו, משמורת ילדים ודמי המזונות.

 

לצורך ניסוח הסכם גירושין טוב ומקיף, יפנו הצדדים לעורכי דין לענייני משפחה, כאשר באפשרותם לפנות לעורך דין משותף היה והם מגובשים בהסכמתם בכל הסוגיות העומדות על הפרק. על מנת שלהסכם הגירושין יהיה תוקף משפטי מחייב, אין די בחתימת הצדדים, אלא עליהם לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה או אל בית הדין הרבני, אשר יאשר את ההסכם ויעניק לו תוקף של פסק דין.

 

אישור הסכם גירושין

בני זוג אשר מבקשים לאשר את הסכם הגירושין, יגישו בקשה משותפת לצורך כך אל אחת מן הערכאות המשפטיות. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ואליה יש לצרף כמובן עותק של הסכם הגירושין החתום. לאחר שהוגשה הבקשה כאמור, תקבע הערכאה המשפטית מועד דיון ובמסגרתו, יוודא בית המשפט כי הצדדים חתמו על הסכם הגירושין מתוך רצון חופשי, ללא כפיה או לחץ וכי הם מבינים את הוראות ההסכם ומשמעותו. כאשר הסכם הגירושין מנוסח על ידי עורך דין מומחה לענייני משפחה, הליך אישור ההסכם יעבור במרבית המקרים בקלות רבה ובית המשפט ייתן את אישורו להסכם במעמד הדיון. לעיתים, יכול בית המשפט לבקש לבצע תיקון בהסכם טרם ייתן את אישורו אך גם במצבים אלו, מדובר לרוב בתיקון פשוט אשר לא יעכב את ההליך.

 

משמעותו של אישור הסכם הגירושין

אנו מבינים אם כן כי הסכם גירושין טעון את אישורה של הערכאה המשפטית, אולם מהי משמעותו של אישור זה? ובכן, מרגע אישור ההסכם, מקבל הוא תוקף של פסק דין מחייב. משכך, על בני הזוג להקפיד לקיימו על פי הוראותיו והפרתו תקנה לצד הנפגע אפשרות לפעול לאכיפת ההסכם. למי פונים לצורך כך? הדבר תלוי בסוג ההפרה. כך למשל, אם מי מהצדדים לא קיים הוראה הנוגעת לחלוקת הרכוש, יש לפנות לבית המשפט אשר יפנה את הטיפול בעניין להוצאה לפועל או לכונס נכסים, על פי נסיבות המקרה. דוגמא נוספת היא אי תשלום מזונות ילדים, אז רשאית האם לפנות להוצאה לפועל או למוסד לביטוח לאומי. אם חתמתם על הסכם גירושין ובן/בת הזוג הפרו מי מהוראותיו, פנו אל עורך הדין אשר יבחן את כל האפשרויות המשפטיות המתאימות ויפעל לאכיפת ההסכם בהקדם האפשרי.

 

אישור הסכם גירושין בבית המשפט לענייני משפחה

כאמור בפתח הדברים, אישור הסכם גירושין ניתן לקבל הן מבית המשפט לענייני משפחה והן מבית הדין הרבני. התייחסותו של בית המשפט לענייני משפחה להליך זה היא פורמלית והוא אינו עוסק כלל בסיבות לגירושין. זאת בשונה מבית הדין הרבני, כפי שיפורט מטה. לאחר הגשת הבקשה, יזומנו הצדדים לדיון, במהלכו מבקש בית המשפט לוודא כי הצדדים מבינים את תוכנו של ההסכם וכי חתמו עליו מתוך רצון חופשי. לצורך כך, רשאי בית המשפט  לעבור על סעיפי הסכם הגירושין השונים ולהפנות שאלות לבני הזוג, כאשר לרוב שם הוא דגש על הסעיפים הנוגעים לילדים, קרי, משמורת הילדים, מזונות ומדור. זאת כדי לוודאי שהסכם הגירושין שומר על טובתם. לאחר שהסכם הגירושין אושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה, יפנו בני הזוג לבית הדין הרבני לצורך סידור הגט.

 

אישור הסכם גירושין בבית הדין הרבני

בעוד שהליך אישור הסכם גירושין בבית המשפט לענייני משפחה הוא פורמלי במהותו  ולרוב, יבוא לסיומו תוך זמן קצר, אישור הסכם גירושין בבית הדין הרבני הוא מורכב יותר. זאת משום שטרם יפנה לבחינת ההסכם, בית הדין מבקש לעמוד קודם לכן על רצונם של בני הזוג להתגרש. במסגרת זו, רשאי הוא לדרוש מהצדדים להציג הוכחות לקיומה של עילת גירושין וכן לשלוח את בני הזוג לשלום בית.

 

אם כן, רק לאחר שבית הדין הרבני שוכנע כי בני הזוג אכן נחושים בדעתם להתגרש וכי מתקיימת אחת מעילות הגירושין, יאשר בית הדין הרבני את הסכם הגירושין . מבחינת בדיקת תוכנו של ההסכם, התנהלותו של בית הדין הרבני דומה לזו של בית המשפט לענייני משפחה והוא מתמקד בשאלה האם נוסח ההסכם גירושין תקין והאם בני הזוג מודעים לתוכנו וחתמו עליו מתוך רצון חופשי.

 

הליך אישור הסכם גירושין
גירושין בהסכמה - בני זוג שהחליטו להתגרש ומגיעים להסכמה לגבי הליך הגירושין יכולים לנסח הסכם גירושין בעצמם או בסיוע עורך דין גירושין, טוען רבני או מגשר גירושין.


למרות שהליך הגירושין לבני זוג יהודים הוא בסמכות הבלעדית של בית הדין הרבני,  בני הזוג יכולים לפתוח בהליך אישור הסכם גירושין בבית משפט לענייני משפחה ובבית דין דתי לשם אישור ההסכם הגירושין.


במידה ואישור הסכם הגירושין נעשה בבית המשפט לענייני משפחה בני הזוג המתגרשים יכולים לפתוח תיק "בקשה משותפת לגירושין" ולהגיש בקשה  מביה"ד הרבני לסדר גירושין ביניהם.

 

מהו הליך אישור הסכם גירושין?
הסכם גירושין סטנדרטי נכללים בדרך כלל מגוון נושאים, כגון:

 • חלוקת הזכויות בדירה המשותפת.
 • חלוקת רכוש משותף - חשבונות בנק, חסכונות, חובות , משכנתאות, כלי רכב, תכולת הדירה,  זכויות סוציאליות.  


הסכם הגירושין שיובא לאישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני יפרט בנוסף לחלוקת הרכוש נושאים נוספים כגון:

 • כתובה.
 • הסדרת הגט.
 • קביעת משמורת ילדים.
 • הורה משמורן.
 • הסדרי השהות - זמני שהות הורה עם ילדים משותפים.
 • חינוך הילדים.
 • מזונות.

שלבי הליך אישור הסכם הגירושין

 1. יש למלא טופס בקשה לאישור הסכם הגירושין במזכירות בית המשפט לענייני משפחה או במזכירות בית הדין הדתי.
 2. יש לשלם במזכירות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין את האגרה הקבועה בחוק.
 3. נדרש לצרף תצלום תעודת הזהות שלכם, כולל ספח מעודכן.
 4. תידרשו לצרף  עותק מקורי של הסכם הגירושין החתום.

  חשוב לזכור: עליכם  לשמור עותק של הסכם הגירושין  והחומר המצורף שהגשתם לאישורו של בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני /דתי.

האם הסכם גירושין שלא אושר יהיה תקף משפטית?
אכיפת הסכם גירושין - רק לאחר אישור של הערכאה השיפוטית המוסמכת יהיה להסכם הגירושין  תוקף משפטי מלא. הסכם הגירושין אינו מחייב ללא אישורו בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין המוסמך. מסמך הסכם גירושין לא יהיה ניתן לאכיפה באופן מעשי כחוזה על בן הזוג לאחר הגירושין.

 

במידה והסכם הגירושין יאושר ההסכם יקבל תוקף של פסק דין, המשמעות היא שניתן יהיה לאכוף את ההסכמות בהסכם הגירושין בלשכת ההוצאה לפועל ולהגישו למוסדות ציבוריים כגון תביעת מזונות במוסד לביטוח לאומי, מעברי גבול וכד'.

 

סידור הגט לאחר אישור הסכם הגירושין
לאחר שבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין המוסמך נתן פסק הדין המעניק תוקף משפטי להסכם הגירושין המאושר, בני הזוג נדרשים לפתוח תיק סידור גט לצורך קביעת מועד בעניין קבלת הגט.

בבית הדין הרבני, אם בני הזוג לא הגיעו להסכמה מלאה בכל העניינים הכרוכים בגירושין, כגון חלוקת הרכוש בגירושין, הסדרי משמורת ילדים,  ומזונות, אפשר לבקש מבית הדין הרבני לדון בבקשה לאשר את הסכמת בני הזוג להתגרש בלבד ולפנות לבית משפט למשפחה בנושאים הנוספים.  בית הדין ישקול את הבקשה להסדרת הגירושין בלבד לפי נסיבותיה.

 

שינוי וביטול הסכם גירושין

אחת השאלות המרכזיות שעולות בהקשרה של סוגיה זו, היא האם ניתן לשנות את הסכם הגירושין לאחר שזה קיבל את אישורה של הערכאה המשפטית. התשובה היא בחיוב ובלבד כי השינוי נעשה בהסכמת הצדדים ובחתימתם.

 

לאחר שעורך הדין ניסח את השינוי המבוקש, יגיש בקשה לבית המשפט לאישור הסכם הגירושין המתוקן. ומה בדבר ביטול הסכם גירושין? זוהי כבר סיטואציה מורכבת משום שאישור ההסכם הוא גושפנקא לכך כי הייתה גמירות דעת חוזית וכי הצדדים חתמו על ההסכם מרצון חופשי ומתוך הבנת תוכנו. משכך, ביטול ההסכם אפשרי רק במקרים חריגים בהם ניתן להוכיח כי ההסכם נחתם מתוך עושק או הטעייה.

 

 

צור קשרעו"ד גירושין צור קשר

צור קשר

checked
אודות מקוצר רוחביעו"ד גירושין אודות מקוצר רוחבי
רוטנברג, משרד עורכי דין גירושין, הוא משרד משפחתי בתל אביב, בעל וותק של מעל 20 שנה. תחום התמחותו המרכזי של המשרד הוא דיני משפחה, גירושין, מזונות, הסכמי ממון וגירושין, צוואות וירושות ובענייני משפחה נוספים ובמשרד התמחויות נלוות בתחומי משפט נוספים וכן מומחיות בהליכי גישור ויישוב סכסוכים.
  

אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד בבתי המשפט, גישור גירושין וגירושין בהסכמה, הידע המשפטי הנרחב, הניסיון המקצועי העשיר ותודעת השירות הגבוהה כמו גם עבודה יסודית מהירה ויעילה הם סימני ההיכר של המשרד, אשר הפכו אותו למשרד עורכי דין מוביל בתחומו בישראל.

 

סניפי המשרד במיקומים נוחים בתל אבי וברחבי הארץ, צוות המשרד מונה כארבעה עורכי דין ומתמחים, כולם בעלי השכלה משפטית ענפה וניסיון של שנים בייצוג לקוחות בבתי המשפט ובבתי הדין השונים ובגישור. צוות המשרד הוא רב לשוני ומטפל בקשת רחבה של תיקים, לרבות תיקים מורכבים משפטית וערעורים לערכאות דין גבוהות ותיקים המערבים את המשפט הבינלאומי הפרטי.

 

  

 עורכת דין מאיה רוטנברג

 

תחום דיני המשפחה במשרד, מנוהל על ידי עו"ד ומגשרת מאיה רוטנברג , עו"ד מובילה בעלת הישגים חסרי תקדים בחשיבותם ומדורגת במדריכי הדירוג הרשמיים, בעלת ניסיון רב שנים כעו"ד לענייני גירושין ומשפחה, במהלכן טיפלה בהצלחה בתיקים במגוון תחומים.

 

 

יצירת קשר עם עורך דין גירושין, עו"ד מאיה רוטנברג

ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
אנו זמינים באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל      

 

מיקוד :  6971915 

 

טלפון :     03-6161535

 

פקס :  03-6161913   

 

נייד :     0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building C, 2th floor CU business park,   Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code : 6971915

 

Tel :         +972-3-6161535

 

Fax:     +972-3-6161913


Mobile :  
+972-54-4705733

 

office@rotenberglaw.co.il

*
*

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד