צור קשר דיני משפחה וגירושין צור קשר

צור קשר

checked
משמורת משותפת דיני משפחה וגירושין משמורת משותפת
תוכן מרכזי בעמוד דיני משפחה וגירושין תוכן מרכזי בעמוד

משמורת משותפת מזונות

עת נתקבלה החלטה לגבי משמורת ילדים, יש לקבוע את גובהו של תשלום המזונות. כאשר מדובר על משמורת מלאה, הניתנת לרוב לאם, היא זו הנושאת את הנטל הכלכלי של גידול הילדים הנמצאים מרבית הזמן אצלה. אולם במקרה של משמורת משותפת (חלוקת זמני השהות שווים), שוהים הילדים חצי מן הזמן אצל האב ועל כן, העלות הכלכלית מתחלקת בין ההורים.

משמורת משותפת הוא ביטוי המגדיר חלוקת שהות שווה בין האב והאם על הילדים כאשר ההורים מתגרשים. בהתאם להסדר המשמורת נגזר תשלום המזונות: הסדר משמורת משותפת הפך בשנים האחרונות להסדר המועדף במקרה של גירושין. להסדר זה יתרונות רבים ובראשם, שמירה על מעורבות האב בחיי ילדיו וחיזוק הקשר שלו עמם. בעת החלטה על משמורת משותפת, יש לדון גם בנושא של מזונות ילדים וסוגיה זו מעוררת לא פעם מחלוקת קשה בין הצדדים. לאחרונה, קבע כב' השופט יעקב כהן, פסק דין תקדימי בעניין זה, בייצוגה של עו"ד מאיה רוטנברג, המהווה מהפכה של ממש בסוגיית מזונות ילדים, במקרה של משמורת משותפת.

הישג מהפכני בהובלת משרדנו: בית המשפט העליון קבע תקדים היסטורי בתיק בע"ם 919/15 פלוני נ' פלונית

משמורת משותפת ללא מזונות

משמורת משותפת מזונות

במקרה של משמורת משותפת, חלוקת הימים היא שהילדים שוהים חצי מן הזמן אצל האם וחצי מהזמן אצל האב. מצב זה מוביל לכך כי העלות הכלכלית של גידול הילדים, מתחלקת גם היא בין ההורים. אולם כפי שפורט לעיל, מגמת הפסיקה עד כה הייתה שלא לשנות את גובה חיוב מזונות האב ואם כן, בשיעור של עד כ25% בלבד.

לאחרונה, ניתן פסק דין תקדימי וחדשני בעניין זה (תמ"ש 16785-09-12 ל.ר ואח' נ' ד.ר) בו מייצגת עו"ד מאיה רוטנברג את האב, ובו נקבע כי כאשר בני הזוג משתכרים משכורת דומה, או שהאם מרוויחה יותר מהאב והם נושאים במשמורת משותפת (חלוקת ימים ומשאבים שווה), אין מקום לחייב את האב בדמי מזונות ילדים. זוהי החלטה חדשנית ואמיצה, אשר יוצרת מצב חדש של משמורת משותפת ללא מזונות.

הערעור על ההחלטה בתמ"ש 16785-09-12 בערכאה ראשונה הוביל לערעור נוסף, אשר הגיע לפתחו של בית המשפט העליון בו עו"ד מאיה רוטנברג ייצגה את האב, כאשר בהרכב מורחב של 7 שופטים ובפס"ד תקדימי נקבעה הלכת 919 (לקריאה נוספת ראו בקישור מעלה). בפסק הדין קבעו השופטים פה אחד על שינוי ההלכה הנהוגה עד כה, אשר הושפעה מהדין העברי, ופסקו כי בהתאם לעקרון השוויון בין המינים בהתקיים התנאים המשפטיים למשמורת משותפת, אין מקום להעברת כספי מזונות מהאב לאם מעבר לחובה שכל צד יישא בהוצאות הקטינים בזמני השהות שלו.

משמורת משותפת - פסק דין תקדימי

בפסק דין זה, טענה האם כי יש להחיל את הדין העברי, על פיו לאב חובה מוחלטת ואבסולוטית לסיפוק צרכי הילדים עד להגיעם לגיל 15. בהתאם לכך, טענה האם כי היא אינה חבה בתשלום מזונות ילדיה והחיוב כולו מוטל על האב, למרות שההורים חולקים את המשמורת על ילדיהם.

עו"ד מאיה רוטנברג אשר מייצגת את האב בתיק זה, טענה מנגד כי הטלת חיוב מזונות ילדים על הנתבע, פוגעת בעקרון השוויון בין המינים. לא ייתכן כי במקרה שבו חולקים ההורים את המשמורת על ילדיהם ומשתכרים משכורת דומה, לא יתחלק גם הנטל הכלכלי שבגידול הילדים, והאב ייאלץ לשלם מזונות ילדיו על אף שהוא שותף בנטל גידול הילדים.

כב' השופט יעקב כהן קיבל את טענתה של עו"ד מאיה רוטנברג וקבע כי היכן שהדין האישי אינו מטיל חובה לתשלום מזונות ילדים על האם, יטיל זאת חוק המזונות, הקובע כי חובת דמי המזונות חלה על ההורים בשיעור יחסי להכנסותיהם. על כן, קבע כב' השופט כהן, כי במקרה של משמורת משותפת, בו שכרם של ההורים דומה, אין להטיל תשלום דמי מזונות מהורה אחד למשנהו.

משמורת משותפת מזונות: השפעות הלכת 919/15

עד למתן פסה"ד בעניין בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית, החלוקה הייתה כך שהחיוב בקטני קטינים עד גיל 6 הוא עצמאי ומוחלט ואינו תלוי בהכנסות האם או במצבו הכלכלי של האב או הקטין.

בגילאי 6-15, החיוב הוא מכוח תקנת חכמים, שפורשה כך שהחיוב עבור הצרכים ההכרחיים על האב והיתרה מדין צדקה אשר על פי יכולתם הכלכלית של שני ההורים, מכלל המקורות, זמני השהות ומכלול נסיבות העניין.

מגיל 15 שנים ועד 18 שנים, החיוב הוא מדין צדקה חל על ההורים באופן שווה.

בפס"ד בע"מ 919/15 נקבעה פרשנות חדשה לתקנת תש"ד של הרבנות הראשית והוחל דין שווה של חיוב מלא מדין צדקה, עבור קטינים בגילאי 6-15.

השופט פוגלמן: סבורני כי הפרשנות אשר תטיב להלום את ערכי היסוד של שיטתנו המשפטית היא זו, שלפיה, בגילאי 6-15 החיוב במזונות הוא מדין צדקה, החל במידה שווה על שני ההורים, כתוצאה מכך, הדין לא יחייב עוד את חיובו הבלעדי של האב במזונות הכרחיים, ויחתור לחלוקה נטל הוגנת ושוויונית יותר בין ההורים תוך הבטחת טובת הילד..".

עיקרי הלכת 919/15:

בגילאי 6-15 חבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה, תוך שהחלוקה ביניהם תקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, בנתון לחלוקת המשמורת הפיזית בפועל, ובשים לב למכלול נסיבות המקרה. יישום עקרון זה במקרה הטיפוסי של משמורת פיזית משותפת, על בית המשפט לענייני משפחה להפעיל את שיקול דעתו בנסיבות כל מקרה ומקרה.

השופטת ד' ברק-ארז: במשמורת משותפת יישא כל הורה בעין בהוצאות הקיום השוטפות הנוגעות לילדים ולכן הוצאות אלה "יתקזזו" ללא צורך בהעברת תשלומים בין ההורים לפי אחוז מסוים משיעור המזונות שעליו יורה בית המשפט לענייני משפחה, בהתאם לגילם של הילדים ולהערכתו את העלויות הכרוכות בהוצאות קיום שוטפות אלה מתוך כלל צורכיהם המגולמים במזונות.

כמו כן, ייקבע מנגנון לריכוז הטיפול בהוצאות שאינן הוצאות קיום שוטפות, אלא "צרכים אחרים" כגון ביגוד, ספרים, טיפול רפואי שאינו צפוי ועוד.

ברגיל, יהיה זה מנגנון של הורה מרכז שיקבל לידיו תשלום של מחצית ההוצאות האלה מן ההורה האחר (במצב של השתכרות שווה).

לצד זאת, ניתן לחשוב על פתרונות נוספים כמו חשבון בנק משותף של ההורים, הכול לפי שיקול דעתה של הערכאה הדיוניות על-פי הנסיבות המשפחתיות.

בהעדר קביעה אחרת, ההורה המרכז יהא זה אשר בית המשפט לענייני משפחה ימצא כי שימש עובר לגירושין כמטפל העיקרי בילדים.

ההורים ימשיכו לחלוק בהוצאות החריגות, בכפוף לכושר ההשתכרות שלהם ובהתאם למנגנון שייקבע על-ידי בית המשפט לענייני משפחה.

כל הורה יישא בעין בהוצאות המדור של הקטינים, בכפוף לכך שהערכאה הדיונית תקדים ותבחן האם העול הכפול של נשיאה במדור המתאים לילדים אינו פוגע ביכולתם של ההורים לעמוד בתשלום המזונות שלהם נזקקים הילדים.

עו"ד ומגשרת מאיה רוטנברג העומדת בראש מחלקת דיני משפחה ברוטנברג, משרד עורכי דין, הינה בעלת ניסיון של מעל 15 שנים בתחום דיני המשפחה, מאחוריהניסיון רבבתיקי משמורת משותפת מזונותולרשותה צוות עורכי דין בעלי מומחיות מגוונת בעולם המשפט. מעוניינים להתייעץ? אנחנו כאן בשבילכם.

השפעת משמורת משותפת על תשלום המזונות וחיוב האם במזונות ילדים - לפסק הדין המלא

פסק הדין המפתיע יצר תהודה בעולם המשפט וזכה לסיקור בעיתונות - צפה בסיקור התקשורתי על פסק הדין


יצירת קשר עם עו''ד מאיה רוטנברג

ניתן להשיג אותנו באמצעים הבאים:

כתובת: רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU (שוק צפון) מגדל C קומה 2, רמת החייל, תל-אביב.
מיקוד: 6971915
טלפון: 03-6161535
פקס: 03-6161913
נייד: 0544-705733
מייל: office@rotenberglaw.co.il

שאלות ותשובות בנושא מזונות ומשמורת משותפת

 • האם במקרה של משמורת משותפת יופחתו מזונות הילדים?
  נהוג להפחית את דמי מזונות הילדים בשיעור של 25% במקרה של משמורת משותפת אמיתית. זאת משום שההורים חולקים את ההוצאות בגין הילדים, בשונה ממשמורת מלאה, אז נושאת האם במרבית ההוצאות בגין גידול הילדים.
 • האם בית המשפט יכול להחליט שלא להפחית את דמי המזונות?
  התשובה היא כן, למשל במקרה שבו יש פער כלכלי משמעותי בין ההורים, אז יכול בית המשפט לקבוע כי אין מקום להפחתת דמי המזונות, למרות כי מדובר על משמורת משותפת.
 • משמורת משותפת ללא מזונות – יש דבר כזה?
  בהחלט! לאחרונה ישנה מגמה בפסיקה הקוראת לביטול תשלום מזונות ילדים במשמורת משותפת, היכן שההורים משתכרים שכר זהה או דומה.
 • כיצד מקבלים החלטה על מזונות במשמורת משותפת?
  ההורים יכולים להגיע להסכמה ביניהם או לפנות אל בית המשפט אשר יכריע בסוגיה.

משמורת משותפת מה זה אומר?

המונח "משמורת" הינו יציר פסיקה ואינו מופיע בלשון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962.

סעיף 14 לחוק הכשרות קובע את מעמד ההורים: "ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים".

סעיף 15 לחוק קובע את תפקידי ההורים: "אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו".

ואולם, ערכאות השיפוט נהגו עפ"י חזקת הגיל הרך והוראות סעיפים 24,25 לחוק הכשרות המשפטית הקובעות כי ילדים עד גיל 6 יהיה אצל אמם.

 

לשון החוק:

הסכם בין הורים החיים בנפרד

24. היו הורי הקטין חיים בנפרד – בין שנישואיהם אוינו, הותרו או הופקעו בין שעדיין קיימים ובין שלא נישאו – רשאים הם להסכים ביניהם על מי מהם תהיה האפוטרופסות לקטין, כולה או מקצתה, מי מהם יחזיק בקטין, ומה יהיו זכויות ההורה שלא יחזיק בקטין לבוא עמו במגע; הסכם כזה טעון אישור בית המשפט והוא יאשרו לאחר שנוכח כי ההסכם הוא לטובת הקטין, ומשאושר, דינו – לכל ענין זולת ערעור – כדין החלטת בית המשפט.

קביעת בית המשפט באין הסכם בין ההורים

25. לא באו ההורים לידי הסכם כאמור בסעיף 24, או שבאו לידי הסכם אך ההסכם לא בוצע, רשאי בית המשפט לקבוע את הענינים האמורים בסעיף 24 כפי שייראה לו לטובת הקטין, ובלבד שילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת.

והנה הזמנים השתנו והמבנה של התא המשפחתי השתנה, האבות הפכו מעורבים יותר בחיי הילדים וישנם סוגים של משפחות.

בשנת 2005 מונתה ועדת שניט ע"י שרת המשפטית דאז הגב' ציפי ליבני הוועדה התבקשה לבחון את ההיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין. הועדה בחנה את מימוש ההורות ועידכון הכללים על פיהם ערכאות השיפוט צריכים לקבוע הסדר הורות וקביעת מנגנון לחלוקת זמני השהות בעת גירושין. בוועדת שניט נקבעכי נכון וראוי ששני ההורים יהיו המשמורנים של ילדיהם ולמעשה קבעה לראשונהשובר שיוון בין ההורים.

מסקנות הוועדה לא אומצו עדיין ע"י הכנסת משיקולים פוליטיים אך בתי המשפט החלו בפועל לנקוט בעמדה של משמורת משותפת לשני ההורים אף במקרים בהם הילדים מתחת לגיל 6 "הגיל הרך" הקבוע בחוק האפוטרופסות.

משמורת משותפת מזונות

הסדרת משמורת הילדים

כחלק מהליך הגירושין נדרשים בני הזוג לתת דעתם על נושא משמורת הילדים הקטינים. נושא משמורת הקטינים הוסדר בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב -1962 שם נקבע כי שני ההורים הינם האפוטורופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים, ולעת פירוד, כאשר אין הסכמה בין בני הזוג מי יחזיק בקטינים – יכריע בכך ביהמ"ש. כאשר העיקרון אשר מנחה את בתי המשפט בשאלת המשמורת הוא עקרון טובת הילד.

משמורת לא סימטרית

על פי רוב, ולאחר שמתקבלת הכרעה בנושא המשמורת, נוצר מצב לפיו הורה אחד הינו ההורה המשמורן ואילו ההורה השני "זוכה" להסדרי ראיה עם ילדיו. מציאות זו, של משמורת לא סימטרית בין שני ההורים הפכה בשנים האחרונות לבעיתית יותר ויותר שכן לעיתים קרובות היא הייתה מנציחה קונפליקטים זוגיים והוריים, מפלה בין ההורים ובסופו של דבר פוגעת בטובת הילד שכן הילד היה זוכה ל"הורות" של צד אחד בלבד ומפסיד את ה"הורות שלמה" של שני הוריו – דבר אשר היה מורגל אליו טרם גירושי הוריו.

קביעת ההורה המשמורן

ההחלטה על זהות ההורה המשמורן הינה החלטה קשה ומסובכת שכן לעיתים לא ניתן היה לקבוע באופן מוחלט מיהו ההורה המשמורן הטוב ביותר – בטח כאשר המדובר בהורים שמתפקדים באופן טוב עם הילדים ואינם פוגעים בטובתם. זאת ועוד, בשנים האחרונות אנו עדים למקרים רבים בהם שני ההורים מעוניינים בקשר רציף עם הילדים ולקחת חלק משמעותי ושווה בגידול ילדיהם – גם לאחר הגירושין.

המלצות ועדת שניט

בשנים האחרונות, חל שינוי במדיניות בתי המשפט באשר לסוגיית משמורת הילדים וזאת לאור המלצות ועדת שניט אשר הסדירה, בין היתר, את נושא האחריות ההורית.

במסגרת המלצותיה של הוועדה, חלו שינויים נרחבים בתפיסת האחריות ההורית ובהגדרות המשפטיות כפי שהיו עד כה בכל הקשור ל "אפוטרופסות" ,"משמורת" ועוד.

הוועדה המליצה ליישם את העיקרון של "אחריות הורית" כפי שנקבע בסעף 18 לאמנה בדבר זכויות הילד. ולמעשה קבעה כי ששני ההורים אחראים במשותף ובאופן שווה בטיפול בילד, במימוש זכויותיו ובהתפתחותו.

הוועדה המליצה כי טובת הילד היא השיקול הראשון במעלה כשיתבצע מימוש האחריות ההורית ובהעדר הסכמה בנושא – יהיה ביהמ"ש אשר יקבע את מימוש האחריות ההורית והסדרי ההורות לפי עקרון טובת הילד ללא כל קשר אבחנה אם מדובר באם או באב.

זאת ועוד, כחלק מהמלצות הוועדה הומלץ לבטל את "חזקת הגיל הרך" ובכך למעשה לא לקבוע הגדרות אשר מפלות בין ההורים - מתוך הבנה שכאשר שני ההורים פועלים לטובת ילדיהם הרי שיש בינהם שותפות באחריות ההורית והורתם הינה שווה.

התפתחות הפסיקה בעקבות ועדת שניט

בשלל פסקי דין אימצו בתי המשפט את מסקנות וועדת שניט וקבעו כי מסקנות אלו הינן בעלות משקל רב וכי במצב בו שני ההורים מתפקדים כהורים אשר דואגים לילד, טובים ומיטיבים לו הרי שלשניהם הגדרה הורית שווה והם יכולים לקחת אחריות משותפת לגבי הילדים.

לחצ/י כאן להורדת דוח ועדת שניט המלא

אימוץ מסקנות הוועדה גם למצב שבו שופטי בית המשפט למשפחה "נתנו " לשני ההורים סטטוס זהה – תפיסתית ומעשית ומתוך כך נתנו אפשרות לשני ההורים לשמור על קשר שווה וקבוע עם ילדיהם גם לאחר פירוד הוריהם. וכך ברוח מסקנות הוועדה – החל בית המשפט לקבוע להורים משמורת משותפת.

ההבדל בין משמורת משותפת למשמורת רגילה

בבסיס ההבדל בין משמורת משותפת למשמורת רגילה עומד העניין לפיו במשמורת רגילה לילד יש בית עיקרי בו הוא מתגורר - אצל ההורה המשמורן, ובית משני שבו הוא מבקר – אצל ההורה שזכאי להסדרי ראיה. בניגוד לכך, במשמורת משופת לילד יש שני בתים ובשניהם הוא מתגורר באופן. זאת ועוד, ילדים אשר הוריהם חולקים במשמורת משותפת נהנים מחלוקה שווה גם בקבלת החלטות בנושא גידול הילדים, חינוכם ועוד.

טובת הילדים

החלת עקרון ה"משמורת המשותפת" או ה"הורות השווה" הינו בעל השלכות מרחיקות לכת אשר על פי מירב הדעות - מיטיבות עם הילדים שכן הילדים נהנים מנוכחות הורית חזקה של שני הוריהם, זוכים לראות את הוריהם משתפים פעולה זה עם זו ובנוסף, הילדים מפסיקים להיות כ"כלי במאבק" בין הוריהם. זאת ועוד, מחקרים רבים מתחום הפסיכולוגיה מצביעים על כך שילדים להורים אשר להם משמורת משותפת מתפתחים תקין ומושפעים פחות לרעה מגירושי הוריהם.

בבואו של בית המשפט לבחון בקשת בני זוג למשמורת משותפת הוא מסתייע בחוות דעת של עו"ס, פסיכולוגים ועוד. וכן בודק, בין היתר, את המסוגלות ההורית של הצדדים, תקינות מערכת היחסים בין הצדדים (תקשורת טובה, כבוד ואמון) וכן בודק באופן פרקטי את קיומם של התנאים אשר מאפשרים טכנית משמורת משותפת.

השפעת משמורת משותפת על מזונות

להכרעה במשמורת המשותפת השלכות על מספר סוגיות נוסף בגירושי הצדדים כאשר בעיקרן סוגית המזונות. בהתאם לחוק לתיקון דיני המשפחה ולדין היהודי אב חייו במזונות ההכרחיים של ילדיו עד הגיעם לגיל בגרות.

כחלק מהמגמה המכירה במשמורת משותפת עלתה השאלה מה בדבר חיוב המזונות לאב אשר נושא בנטל גידול הילדים באופן שווה? – והאם עליו להמשיך לשלם כמו שהיה משלם אם לא היה נושא במשמורת משותפת על ילדיו. ההכרעות בבתי המשפט היו רבות ומגוונות ולמעשה עד ליום 6.12.16 ניתנו פסיקות שונות אשר חלקן מפחיתות את חובת תשלום המזונות לאב במשמורת משותפת וחלקן משאירות את המצב על כנו.

להורדת דוח ועדת שיפמן

משמורת משותפת מזונות – החידושים שכדאי להכיר

משמורת ילדים משותפתומזונות – מה חדש? עלייה במספר הזוגות הבוחרים במשמורת משותפת, הפחתת גובה המזונות המוטל על האב ואף משמורת משותפת ללא מזונות.

תחום דיני המשפחה הוא דינאמי מאוד ובעת האחרונה, אנו עדים לשינויים מהותיים בשתי סוגיות מרכזיות: משמורת ילדים ומזונות. ראשית, ישנה עלייה ניכרת במספר הזוגות המתגרשים, אשר בוחרים בהסדר של משמורת משותפת. בסוגיית מזונות הילדים, ישנם יותר ויותר מקרים של הפחתת גובה המזונות המוטל על האב ואף ביטול החיוב במזונות כאשר מדובר על משמורת משותפת ורמת הכנסה דומה של ההורים.

משמורת משותפת - במגמת עלייה

לאורך שנים, בעת גירושין עם ילדים, הסדר המשמורת המקובל היה קבוע: משמורת מלאה לאם והסדר ראייה לאב. מצב דברים זה תאם את המבנה המשפחה של אב אשר עובד שעות רבות ומעורבותו בגידול הילדים היא מעטה יחסית. אולם בחלוף הזמן, תמונה זו השתנתה מאוד הן מבחינת יציאתן של נשים לעבודה ופיתוח קריירה והן מבחינת מעורבות האב בחיי הילדים.

משכך, כיום, זוגות רבים, המחליטים להתגרש, בוחרים במשמורת משותפת: חלוקה שוויונית של הזמן עם הילדים. זו מאפשרת לאב להמשיך ולקיים קשר קרוב עם ילדיו ולא להתנתק מהם למרות הפרידה ולאם, להמשיך לטפח קריירה משגשגת לצד חיי האימהות. מעל הכל, משמורת משותפת יכולה להטיב מאוד עם הילדים ולהקל עליהם את ההתמודדות עם הגירושין. התנאי לכך הוא כי ההורים מצליחים לקיים מערכת יחסים הורית תקינה וכי הם מתגוררים בסמיכות זה לזו ובקרבה מספקת למסגרות של הילדים.

הפחתה של 25% בגובה המזונות

עם העלייה במספר הזוגות הבוחרים במשמורת משותפת בעת גירושין, התגבשה אט אט התובנה כי יש להפחית את חיוב המזונות המוטל על האב במקרים אלו. מדוע? שהרי משמורת משותפת משמעה כי ההורים חולקים את הזמן עם הילדים ובמצב זה, האב נושא מימלא בהוצאות עבורם כאשר הם שוהים עמו. זאת בשונה ממשמורת מלאה, אז הילדים נמצאים אצל האם במרבית הזמן. אחוז ההפחתה של דמי המזונות הוא פקטור שמשתנה בהתאם לרמת ההכנסה של האם והיקף הצרכים של הילדים, אולם בית המשפט נוהג להפחית כ25% מדמי המזונות אשר היו משולמים לו היה מדובר במשמורת מלאה. מגמה זו הולכת גם צעד אחד קדימה וישנם מקרים בהם פטר בית המשפט את האב באופן מוחלט מתשלום מזונות.

השפעת המשמורת משותפת על מזונות ותנאי המחיה של הילדים - הרב אליעזר איגרא: לאחר שנוצרת מגמה שיפוטית של הורות משותפת המשפיעה על גובה המזונות הרי שמתחילים מאבקים על כל לינה וארוחה כדי לגרום להפחתת מזונות. וממילא המאבק על הסדרי השהות והמשמורת מזוהם בראייה כלכלית. טובת הילדים נזנחת מפני השיקול הכלכלי ועלות המזונות. פגשנו לא מעט מקרים שבהם האב כלל לא שוהה עם ילדיו, הסבתות וכל המשפחה שומרים על הילדים ובלבד שתהיה משמורת משותפת, כדי להקטין את רכיב המזונות.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה טובת הילדים – מזונות ותנאי מחיה ראויים אל מול משמורת משותפת | תיק ‏ 1142916/1 בבית הדין הרבני הגדול ירושלים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
משמורת משותפת ללא הסכמת האם.
האם מייחסת לדרישות האב בהקשר האחריות ההורית לקבלת משמורת משותפת, מניע אסטרטגי להפחתת מזונות הקטינות.

נקבע: התנהלות האב הנתבע שוללת את הרושם כי האב אינו כּן בדרישותיו או כי פעל מתוך מניע נפסד של התחמקות ממזונות.

התרשמות העובדת הסוציאלית: המטרה של המשמורת המשותפת היא תקשורת בין ההורים ותהיה יכולת לקבל החלטות לטובת הילדים, אני רואה את שני ההורים ואת תפקיד המשמורת המשותפת בקבלת החלטות לטובת הילדים וכשזה מלווה בהליך טיפולי אני רואה במשמורת מתאימה ונכונה במקרה שלהם.

הצדק מחייב לבחון את שאלת מזונות ילדים במשמורת משותפת ושיעורם, לאור ההלכה החדשה, אשר בעיקרה פותחת את הדלת להתרשמות מכלל הנסיבות האופפות את הצדדים, לרבות הכנסת האם, חלוקת הימים וזמני השהייה, ואין להתייחס יותר אל הדין האישי ככזה המטיל על האב באופן בלעדי את חובת הנשיאה במזונות ההכרחיים. מצאתי לנכון להתייחס אל כל הבנות כמי שחובת המזונות כלפיהן חוסה תחת ההלכה החדשה במזונות – אף על פי שההלכה חלה על מזונות קטינים בגילאים 6-15 .קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשת האב למשמורת משותפת ככלי להפחתת מזונות? תמ"ש 24255-10-14: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
האב הגיש "בקשת רשות להגשת כתב תביעה מתוקן" וציין כי אומנם תביעתו המקורית הייתה לביטול חיובו במזונות הקטינים וכי בהמשך עתר לתיקון תביעתו זו כך שתהא להפחתה בלבד והיא תוקנה בהתאם, הרי שבעקבות התקדים בבית המשפט העליון בפסיקת מזונות ילדים במשמורת משותפת והחידוש שהביא פסק הדין לאוויר העולם, מבקש האב להתיר לו פעם נוספת תיקון תביעתו כאשר זו תהא זהה לתביעתו המקורית בטרם תוקנה – תביעה לביטול מזונות ילדים. תביעתו המקורית הייתה לביטול מזונות קטינים והליכי הוצל"פ.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תיקון כתב תביעה בעקבות תקדים מזונות במשמורת משותפת: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
נקבע כי הבנות תהיינה במשמורת משותפת לשני ההורים, ולעת עתה יחלקו האב והאם בשווה את סופי השבוע וכלל החופשות מבית הספר.

צריך להבין כי משבא לעולם בע"מ 919/15 הפכה המשמעות של היות המשמורת משותפת או יחידנית, זניחה לעניין דרך חישוב המזונות.

משאותה הלכה חלה לא רק במקרים של משמורת משותפת, אזי זמני השהות הם הקובעים, יחד עם יחס ההכנסות את שיעור המזונות, ואילו המשמורת היחידנית הפכה לדרך בה "מוצבע" על "הורה מרכז", כמובנו של מושג זה בהלכת 919 אף כי גם במשמורת משותפת ניתן לזהות כזה.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעת מזונות ומשמורת | תמש 30291-07-16: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
על אף שהאב, במסגרת תביעת האם למשמורת, עתר למשמורת בקטינים או למצער למשמורת משותפת, בפועל, על פני תקופה ארוכה, מסכים הוא למצב בו הילדים לא ישנים אצלו כי יש להם את החדר שלהם, בדירת האם.

במילים אחרות, נוצרה מציאות בה המשמורת בקטינים מצויה בידי האם והקשר עם האב מתואם אל מול הילדים. מציאות זו אינה אלא הסכמת ההורים כאמור בס' 24 לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות.

המשמורת בקטינים תהא בידי האם והמפגשים בין הקטינים לבין האב יתקיימו בתיאום ישיר ביניהם אגב עדכון האם. חובה לעדכן את האם באשר למועדי המפגשים הינה חובתו של האב.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעת משמורת מזונות ורכוש | תמש 28246-07-16 ואח': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון
תמ"ש 58933-05-16 .ו. נ' ו
תמ"ש 44108-05-16 .ו. נ' .ו. .ק

כמה משלמים מזונות על ילד אחד? בהקשר זה במשמורת משותפת ובמקום שלא מובאות ראיות כלל או במקרה של בעייתיות הנעוצה בחלק מהראיות, קובעת הפסיקה, כי צרכיו ההכרחיים של קטין שאינם דורשים ראיות מפורטות ואשר מצויים בידיעה כללית שיפוטית, עומדים כיום על סך של 1600 ₪ ללא הוצאות מדור וללא הוצאות חינוך.
ראו: עמ"ש (תא) 46291-01-16 פלונית נ' פלוני

כמו כן, במקרה בו המשמורת על הקטין הינה אצל אחד מההורים הרי שעל פי הפסיקה יש להעמיד את שיעור השתתפות האב בהוצאות המדור והחזקתו של קטין אחד בהיקף של 1/3 מהוצאות אלה.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תמ"ש 58933-05-16 | תביעת מזונות ומשמורת משותפת: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
תמ"ש 50654-03-15 תביעת האם למשמורת בלעדית על הקטינות וקביעת זמני שהות.
תמ"ש 47211-12-15 תביעת האב למשמורת משותפת על הקטינות.
תמ"ש 50603-03-15 ל' ואח' נ' א' תביעת האם למזונות הקטינות ומדורן.


קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעת משמורת: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
ניסיון הצדדים להגיע להסכמות בעניין מזונות הקטינה כשל ובהסכמת הצדדים הוחלט על הגשת סיכומים, ללא צורך להוסיף ולהציג ראיות נוספות. פרט לתביעת המזונות מנהלים הצדדים תביעות נוספות: תביעה רכושי ותביעת משמורת שניתן בגינה פסק דין, לפיו, נקבעה משמורת הקטינה אצל אמה, והסדרי ראייה בין הקטינה לבין האב: אחת לשבוע כולל לינה ואחת לשבועיים לוקח האב את הקטינה מהמסגרת החינוכית ביום ו' ומשיב אותה אליה ביום א'.

האם טוענת שהנתבע לא עומד בהסדרי ראייה שנקבעו הוא גם איננו משלם מזונות בזמן והיא מבקשת להבטיח את מזונותיה של הקטינה על ידי שילומם מראש או הפקדתם בקופת המדינה. במסגרת ההליך הגישה התובעת בקשה להבטחת מזונותיה של הקטינה.

ביחס למזונות הקטינים מעל גיל 6-15 נקבע לאחרונה בפסיקה, כי החיוב של האב לסיפוק צרכיו ההכרחיים של ילדיו איננו מוחלט כבעבר ואיננו מוטל בהכרח ,כולו על האב הגישה שהתפתחה בפסיקה באה לידי ביטוי ב: בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית פורסם בנבו ביום 19.7.17.

אמנם פסק הדין לעיל עסק במשמורת משותפת אך השלכותיו לעניות דעתי, אינן רק במצבים שנקבעת משמורת משותפת לשני ההורים ובעקרונותיו יש להשתמש בכל עת שנפסקים מזונות קטינים.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה כמה משלמים מזונות עבור ילד אחד? | מזונות ילדים במשמורת משותפת הלכת העליון 2017 | תמ"ש 25893-07-14 מ' נ' מ: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
כשנה לפני פרסום פסק דין בע"מ 919/15 בית במשפט לענייני משפחה קבע לאב מזונות תוך שהוא מציין כי אין בנמצא פסיקה מחייבת שמשמעה כי יש "לסכום סכומי מזונות על פי היקף הסדרי הראיה"

כב' השופט שאול שוחט: עם מתן פסק הדין בבע"מ 919/15 פלוני נגד פלונית נפל דבר בישראל: "בגילאי 6-15 חבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה, תוך שהחלוקה ביניהם תיקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, בנתון לחלוקת המשמורת הפיזית ובשים לב לכלל נסיבות המקרה" .קביעה זו, שהתקבלה פה אחד "כאמור בחוות דעתו של השופט ע' פוגלמן" שינתה מהיסוד את ההלכה אשר עמדה, עד לנתינתה, בכל הנוגע לפסיקת מזונות ילדים, שעל קביעת מזונותיהם חולש הדין האישי העברי, בגילאים שבין 6 שנים ל- 15 שנים.

צדדים רבים ביקשו לטעון כי יש לפרש את תקנת תש"ד ברוח הפרשנות שניתנה לה בבע"מ 919 הנ"ל ועתרו לחלוקה שוויונית יותר של נטל החיוב במזונות, תוך התחשבות ביחס ההכנסות וחלוקת זמני השהות, ולא רק במשמורת משותפת. תיקים רבים בערכאות שונות, המתינו לסיום ההתדיינות בהלכת בע"מ 919/15 ואין זה ראוי שרק הצדדים לפסק דין זה יהיו היחידים הזוכים משינוי ההלכה.

לא רק שאין כל מניעה להידרש לערעור שלפנינו, עת הקטינה בת 7 שנים, על בסיס התקדים של בית המשפט העליון בנושא מזונות במשמורת משותפת להיפך, יש לאפשר לצדדים בערכאה הדיונית – אשר הגישו כתבי בית דין לפני פרשת 919 לתקן אותם בעקבות אותה פרשה. כן יש לאפשר להעלות טענות בעניין זה במסגרת הערעור, כל עוד פסק הדין לא הפך לסופיקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בית משפט מחוזי ת"א פותח את הדלת לשינוי מזונות רטרואקטיבית בעקבות התקדים בעליון (בייצוגה של עו"ד מאיה רוטנברג) | קבלת ערעור על פסיקת מזונות בניגוד להלכת 919/15 מזונות במשמורת משותפת והסדרי ראיה שווים | עמ"ש 14612-10-16 פ.ב. נ' א.ב.: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
המגמה של פסיקת מזונות שוויונית בעקבות הלכת בע"מ 919 (בה ייצגה עו"ד מאיה רוטנברג את האב) ממשיכה, כבוד השופטת רות אטדגי-פריאנטה מתחשבת בשכר האם הגבוה משכרו של האב בשים לב לחלוקת זמני השהות שהינה כמעט שוויונית, כב' השופטת פוסקת מזונות זמניים שווים ומחצית מהוצאות חינוך ורפואי.

עד לאחרונה, פורש הדין העברי בפסיקותיו של בית המשפט העליון באופן בו אב חויב במזונות ילדיו עד גיל 15 חבות אבסולוטית, כדי צרכיהם ההכרחיים. ביום 19.7.17 ניתן פסק דין בביהמ"ש העליון, בהרכב מורחב של שבעה שופטים, אשר דן בשאלת פרשנות הדין האישי ומידת חיובו של אב במזונות ילדים בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, בשים לב לדין החל ולהלכה שנקבעה בבע"מ
919/15 .שלעיל- אותה אף ציטטה המבקשת בעצמה - בשים לב להכנסות הצדדים (עפ"י הראיות שהונחו בפניי בשלב זה) שעה שהכנסתה של האם גבוהה מזו של האב, ובשים לב לחלוקת זמני השהות שהינה כמעט שוויונית, ובהינתן כי המבקשת לא נושאת כלל במזונותיו של הקטין --- השוהה אצל המשיב, מצאתי לקבוע כי כל צד יישא בהוצאות הקטינים בזמנים בהם הם שוהים אצלו וכי כל צד יישא במחצית מהוצאות החינוך של הקטינים ובמחצית מההוצאות הרפואיות של הקטינים כאשר התשלום יהא כנגד הצגת קבלות או ישירות לידי הגורם הרלוונטי.
למידע נוסף על התקדים במשמורת משותפת ומזונות בעליון בייצוג משרדנו ניתן לקרא באתר
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה משמורת משותפת: זמני שהות שווים, שכר האם גבוה משכר האב - החלטה בבקשה לפסיקת מזונות זמניים אשר ניתנה בהתאם להלכת בעמ 919-15 ובמסגרתה נקבע כי האב לא יחויב במזונות הקטינים (| תלה"מ 848-08-17 א.ד נגד י.ד: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
תביעה למשמורת משותפת מטעם האיש, ותביעה למזונות ארבעת ילדיהם הקטינים, מטעם האישה.
במועד קדם המשפט הסכימה האישה כי המשמורת על ארבעת הקטינים תהא משותפת, אולם בסופו של דבר, חזרה בה.

הסכם משמורת הילדים משמורת הקטינים תהיה של שני ההורים בחלקים שווים, כאשר בשבוע אחד האב ישהה עם הקטינים 4 ימים והאם 3 ימים ובשבוע לאחר מכן האם תשהה עמם 4 ימים והאב 3 ימים. מחצית חופשות וחגים לסירוגין.

מונחת בפניי אך ורק תביעת האיש למשמורת משותפת, שכן, האישה לא מצאה לנכון לעתור לבית המשפט בתביעה למשמורת על ארבעת הקטינים.

ייתכנו מקרים בהם, חלוקת זמני השהות בין ההורים איננה שווה, אולם שני ההורים חולקים במשותף את האחריות ההורית המהותית בפועל, מבחינת כל הפרמטרים.

יכולותיהם הכלכליות של האישה והאיש - הנתונים מלמדים כי אמנם 75% מהאימהות בישראל מועסקות בשכר לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אך שכרן הממוצע נמוך משל גברים אישה משתכרת 48.8 ש"ח בממוצע לשעה לעומת גבר המשתכר בממוצע 58.3 ש"ח לשעה; ו-7,439 ש"ח בממוצע בחודש לעומת 11,114 ש"ח בממוצע לגבר.

לפיכך, אני קובעת כי פוטנציאל השתכרותה של האישה עומד על סך של 6,500 ₪ לפחות. מאחר ונקבע כי הכנסתו של האיש הינה בסך של 13,500 ₪ ואילו פוטנציאל השתכרותה של האישה הינו בסך של 6,500 ₪ הרי שהיחס בין הכנסותיהם בקירוב, הנו: 32% לאישה, לעומת 68% לאיש השיעורים עוגלו לצורך נוחיות בהתאם ליחס זה, יש לחלק את מזונותיהם של שני הקטינים שגילם עולה על 6. מכאן כי, מתוך 1200 ₪ על האיש לשאת ב-816 ₪ ואילו על האישה לשאת ב-384 .₪קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעת משמורת משותפת תמ"ש 11985-07-16 | תביעת מזונות תמ"ש 38223-11-16 ע. ואח' נגד .ע.: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו | בפני כבוד השופט ארז שני

שאלה: האם הלכת 919/15 חלה רק במשמורת משותפת?
התשובה לדעתי היא בלאו מוחלט, לאמור כי הכללים שנקבעו, כוחם יפה לכל תביעת מזונות, יהיו זמני השהות כאשר יהיו.

שאלה: האם ההלכה כפי שנקבעה בבע"מ 919/15 סויגה רק למקרים של משמורת משותפת?
אין המדובר רק בהיבט הפיזי – מתמטי של המשמורת הפיזית. בהלכת919/15 נבחנו צרכים לייעול צרכי
השיתוף כמו אפשרות של חשבון בנק משותף, או קביעת הורה שירכז את ההוצאות.

שאלה: האם הלכת 919/15 סויגה רק למקרים של משמורת פיזית משותפת?
לאחר שהתעמקתי בהלכת בע"מ 919/15 אומר, כי תשובתי לשאלה זו היא שלילית. הפרשנות המוצעת בהלכת 919/15 היא, כי למעשה שינתה את הפרשנות לתקנת תש"ד של הרבנות הראשית באשר לדין האישי, ודין אישי כידוע חל על כל הילדים. אין מנוס מן המסקנה כי הדין הנוהג במזונות, המבוסס על פרשנותה הנוכחית של תקנת תש"ד הוא דין מפלה..במילים אחרות, הקביעה המשפטית אינה רק למקרים של משמורת משותפת.

המשמעות בחיוב מכוח "דיני הצדקה", ששני ההורים נושאים שווה בשווה בכל הוצאות הילדים, על פי יכולתם הכלכלית וכל עוד יש להם יכולת שכזו.

בחובת מזונות "מדין צדקה", בדומה לחובת מזונות הכרחיים, ניתן לקחת בחשבון את הרכוש בבעלות כל אחד מההורים ואת סך המקורות הכלכליים.

יש להבחין בין המושג "זמני שהות" לבין המושג "משמורת". גם זמני שהות שוויוניים, אין משמעם בהכרח משמורת משותפת, שהרי משמורת משותפת משמעה אף גזברות משותפת.

יכולתו הכלכלית של האב לשאת ב "עול המזונות" נמדדת, לא רק על-פי הכנסתו מיגיע כפיו או על-פי הכנסתו המוגבלת והמצומצמת בנסיבות מסויימות, אלא על-פי יכולתו למצות את כישוריו ולהגדיל את הכנסתו גם ממקורות אחרים ורכושו בכלל זאת.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הגדרות זמני שהות מול משמורת משותפת במזונות קטינים בגילאים 15-18 (דין צדקה) המוגדרים על-ידי הלכת 919 כ"גדולים" (הלכת בע"מ 919/15 פלוני נגד פלונית) |תלה"מ 53712-11-16 | תלה"מ 53674-11-16 ו. כ. נ' כ.: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
בבע"מ 919/15 הוחלט פה אחד, כי: "בגילאי 6-15 חבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה, תוך שהחלוקה ביניהם תיקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה בנתון לחלוקת המשמורת הפיזית בפועל, בשים לב למכלול נסיבות המקרה." הנה כי כן, הרי שיש להתאים את חיובו של הנתבע הן למצב העובדתי והן למצב המשפטי אשר כאמור, השתנה.

השינוי באופן פסיקת מזונותיהם של קטינים, בעקבות בע"מ919/15 בהכרח, שואב אליו שינוי כלל מערכתי, בדיני המשפחה בישראל, באופן בו הנרטיב נדרש להשתנות.

אם תרצו, מעתה יש לומר, כי, המשפחה "מתחלקת", ולא, "מתפרקת". המזונות, המשמורת, זמני השהות בין הקטינים להורים, צרכיהם הרגילים של הקטינים וצרכיהם החריגים והמיוחדים של הקטינים, יתחלקו בין הוריהם, באופן שוויוני. שיעור החלוקה יהיה בהתאם לשיעור הכנסותיהם מכלל המקורות ובהתאמה ליחס הזמנים בהם שוהים הקטינים עם כל אחד ואחת מהוריהם.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הפחתת מזונות במשמורת משותפת בעקבות ההלכה של תקדים עליון בע"מ 919/15 (בייצוגה של עו"ד מאיה רוטנברג) | תמ"ש 48528-04-15 י. נגד .י. ר.: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
בפסק דינו של ביהמ"ש העליון בעם 919/15 פלוני נ' פלונית ואח' נקבע על ידי כב' השופט ע' פוגלמן: "במקרים של משמורת פיזית בגילאים האמורים הדין המחייב את האב בנשיאה בלעדית במזונות ההכרחיים – עלול להותיר את האב בלא המשאבים הדרושים לו כדי להבטיח את רווחת הילד ואת טובתו עת הוא שוהה עמו כמו גם ליצור קושי כלכלי ממשי עבור האב עצמו.

בהתאם לפסק דינו של כב' השופט פוגלמן, הוחלט פה אחד על ידי שבעת שופטי ההרכב כי: "בגילאי 6-15 חבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה תוך שהחלוקה ביניהם תקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם לרבות שכר עבודה בנתון לחלוקת המשמורת הפיזית בפועל ובשים לב למכלול נסיבות המקרה".

בנסיבות המשפחה שלפני, משמורת הקטינים חולקה בין ההורים באופן בו הקטינים ב. וא. נמצאים במשמורת האב, והקטינים ל. וא. נמצאים במשמורת האם. כל אחד מההורים נושא בצרכי הקטינים אשר נמצאים במשמורתו. ניתן וצריך, לטעמי, להשוות, בין מצב דברים זה, לבין מצב בו ארבעת הקטינים נמצאים במשמורת משותפת עם חלוקת זמני שהות שווה בין ההורים, וכל הורה נושא בפועל במחצית הוצאות הקטינים כשהם שוהים עמו. כך שאני מוצאת שיש להחיל את תוצאות פסה"ד בבע"מ 919/15 על נסיבות המקרה שלפני.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה פסיקה בעקבות התקדים בעליון בע"מ 919/15 של עו"ד מאיה רוטנברג | מזונות ישולמו בהתאם לרמת הכנסה וזמני שהות | תמ"ש 39920-01-15 פלונית נגד פלוני: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לטענת האם, אין לקבל את המלצות פקידת הסעד למשמורת משותפת שכן התנהלות מול האב הינה בלתי אפשרית. התקשורת היחידה בין הצדדים היא רק באמצעות מיילים ומסרונים. התקשורת מצד האב היא עוינת, לא עניינית וקטנונית ולא ניתן לקיים עמו שיתוף פעולה.

מנגד, האב טען כי יש לקבוע משמורת משותפת כפי שהמליצה פקידת הסעד וכפי שכבר מתקיים בפועל מעל שנה וחצי ומשקף את מה שהיה לאורך חיי הזוגיות בין הצדדים.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה משמורת משותפת כאשר התקשורת לקויה בין ההורים -מזונות ומדור: תמ"ש 6639-08-13 | תמ"ש 6683-08-13 | תמ"ש 51035-11-13: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
בית משפט לענייני משפחה במחוז ת"א
בפני כב' השופטת איריס ארבל-אסל

הסוגיה המרכזית הנדרשת להכרעה היא האם בנסיבות האופפות את תיק זה יש לחייב את האב בתשלום דמי המזונות לידי האם, שעה שהקטינים נמצאים במשמורת משותפת ולנוכח העובדה שהכנסת האם עולה על הכנסת האב.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תמ"ש 26574-04-12 פלונית ואח' נ' אלמוני: מזונות במשמורת משותפת כאשר האם משתכרת יותר מהאב: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
נוסח התיקון: לא באו ההורים לידי הסכם כאמור בסעיף 24, או שבאו לידי הסכם אך ההסכם לא בוצע, רשאי בית המשפט לקבוע את העניינים האמורים בסעיף 24 בשים לב לטובת הילד ובשאיפה ליישום, ככל הניתן, של הורות משותפת של שני בני הזוג."
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - החלפת סעיף 25), התשע"ו-2016: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
צור קשר דיני משפחה וגירושין צור קשר

צור קשר

checked
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד