En

צור קשר

checked

מסמכים ייפוי כוח מתמשך

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות יצר את הכלי המשפטי "ייפוי כוח מתמשך" , זהו מסמך מאפשר לכל אדם מעל גיל 18  להסמיך מראש אדם אחר כאפוטרופוס לגופו או לרכושו במידה  ויגיע למצב בו לא יהיה כשיר משפטית  לקבל החלטות עבור עצמו, עקב טיפול רפואי או התדרדרות ביכולת מנטלית.

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

איך עושים ייפוי כוח מתמשך ולמה זה כדאי?
עד לפני מספר שנים הדרך לטיפול בחסרי ישע הייתה רק באמצעות פנייה לבית משפט בבקשה למינוי אפוטרופוס.


 

בשנת 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ולראשונה ניתנה אפשרות לכל אדם בגיר ובריא בנפשו ושכלו לבחור מבעוד מועד בידי מי תופקד האחריות עליו במקרה שלא יוכל לדאוג לענייניו בעצמו.

הבחירה נעשית באמצעות חתימה על ייפוי כוח מתמשך שהוא מסמך משפטי שמאפשר למנות אדם (או מספר אנשים) שיהיו אחראיים על הטיפול במייפה הכוח, ולקבוע בו הוראות ביצוע ספציפיות, וגם עקרונות מנחים לעתיד בענייני גוף או רכוש.

ייפוי כוח רכושי או רפואי?

ישנם שני סוגים עיקריים של ייפוי כוח מתמשך: ייפוי כוח מתמשך רפואי ויפוי כוח מתמשך רכושי. לפני שפונים לעורך דין מוסמך לביצוע החתימה על ייפוי כוח מתמשך, מיפה הכוח - הממנה, נדרש להגיע להחלטה מה היקף ייפוי הכוח שהוא מעוניין לחתום עליו.

 

חתימה על ייפוי כוח רכושי - ייפוי כוח מתמשך המתייחס לענייני רכוש בלבד:  חתימה על מסמך זה מסמיכה את מיופה הכוח להיות מקבל ההחלטות  ולבצע פעולות הקשורות  לרכוש: כספים, נכסים והתחייבויות בלבד.

 

חתימה על יפוי כוח רפואי - ייפוי כוח מתמשך המתייחס לעניינים רפואיים בלבד: חתימה על מסמך זה מסמיכה את מיופה הכוח לנושאים הנוגעים להחלטות הקשורות לנושאים רפואיים, מתן הסכמה לטיפולים רפואיים כאשר הממנה אינו כשיר להביע את הסכמתו או לקבל החלטה בדבר טיפול רפואי כגון ניתוח מורכב.

הסמכה בעניינים האישיים – כאן מדובר בהסדרת נושאים לרווחת הממנה כאשר אינו כשיר לקבל החלטות , טיפולי שיקום,  סיפוק צרכים יומיומיים וכד'.

 

איך התהליך מתבצע?
אני מעוניינת לחתום על ייפוי כוח מתמשך. לאיזה נושאים חשוב להתייחס ואיזה הוראות כדאי לציין במסמך?


מרגע שהחלטנו על היקף ייפוי הכוח, עלינו להחליט על המקרים הייחודיים אותם נרצה להחריג מתוך ייפוי הכוח הכללי, ולציין זאת בפני עורך הדין. לדוגמא: ניתן לתת ייפויי כוח רפואי בלבד ולהגבילו רק לנושא טיפול ואישפוז פסיכיאטרי.

 

האם ניתן לשנות מסמך ייפוי כוח מתמשך לאחר הפקדתו באפוטרופוס הכללי?

שינוי בייפוי כוח מתמשך ניתן לעשות על ידי שליחת טופס עדכון פרטים לאפוטרופוס הכללי 

 

מה ההבדל בין אפוטרופסות לבין ייפוי כוח מתמשך?
עם זאת, ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לתכנן את העתיד ולמנות כבר היום מיופה כוח, בקלות יחסית, למקרה שלא יוכל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו הרכושיים.


 

האם ניתן לקבוע כמה מיופי כוח לביצוע הוראות הייפוי כוח מתמשך?
אין מגבלה כמותית על בחירת מספר מיופי כוח, ניתן לקבוע מספר מיופי כוח, אך ייפוי כוח מתמשך חייב לקבוע לפחות אדם מיופה כוח אחד  לפחות.

האדם "הממנה" יכול לקבוע מיופה כוח יחיד שיהיה אחראי לכל ענייניו או להגביל אותו לעניינים ספציפיים כגון: טיפול ברכוש בלבד או טיפול בענייניו הרפואיים.

הממנה יכול לקבוע מספר מיופי כוח, ולהגדיר את אופן שיתוף הפעולה בניהם כאשר לכל אחד אחריות שונה, ניתן לקבוע כמה מיופי כוח לאותו עניין ולקבוע סדרי עדיפויות ותרחישים.

 

המבקש הנו כבן 75 שנים חתם המבקש על ייפוי כוח מתמשך לפיו מינה את בנו - המשיב כמיופה כוחו לטפל בענייניו הרכושיים והאישיים והרפואיים הופקד מסמך ייפוי הכוח המתמשך הנ"ל, על ידי עורך דין במרשם האפוטרופוס הכללי.

המבקש טען כי לא נאמר לו על מה חתם ולא הוסברו לו ההשלכות של ייפוי הכוח המתמשך עליו חתם מנוע מביטול ייפוי הכוח המתמשך וזאת נוכח הסעיף הכובל הכלול בייפוי הכוח ובהתאם לסעיף כ"ג (ד) לחוק הואיל וקיימת במסמך ייפוי הכוח המתמשך פיסקה המגבילה את יכולתו של הממנה - המבקש לבטל את המסמך.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך אשר ניתן לו תוקף בהתאם לסעיף 32 יט' לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות | תמ"ש 8182-02-18: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
This form is to be filled and completed by persons wishing to give advance directives1
as to their
future medical care ―
(1) requesting that medical procedures commonly performed in Israel not be performed on
him/her , or
(2) requesting that life-prolonging medical procedures be performed, even if unjustified in the
given circumstances

download: power of attorney for issuing directives as to the medical care of a terminally-ill patient
This form is to be completed by persons wishing to give another person their power of attorney to decide on their behalf as what medical care shall be or be not given them, should they become terminally ill and incompetent, or terminally ill (death imminent) and incompetent.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה Advanced Directives as to Future Medical Care Of a Dying Patient  טופס הוראות מתקדמות לעניין הטיפול העתידי של חולה הנוטה למות: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
דרג את הכתבהדירוג כתבה ייפוי כוח - תאגיד: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
טופס להורדה:
כתב ויתור על סודיות של מיופה כוח
על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה טופס וויתור על סודיות של מיופה כוח: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
טופס הסכמת אפוטרופוס או מיופה כוח מתמשך בשם הלקוח למסירת נתוני אשראי לגבי הלקוח לנותן האשראי לפי תקנה 5 לתקנות נתוני אשראי, התשע"ח-2017קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה טופס הסכמת אפוטרופוס או מיופה כוח מתמשך בשם הלקוח למסירת נתוני אשראי - ייפוי כוח מתמשך -טפסים להורדה: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד