En

צור קשר

checked

מזונות אישה

 

לכל אישה נשואה, קיימת הזכות למזונות מבעלה כל עוד הם נשואים. פירוש הדבר כי על הבעל לדאוג לכל צרכיה ואם אינו ממלא חובה זו, תוכל האישה להגיש נגדו תביעה למזונות אישה. זו תוגש אל בית המשפט לענייני משפחה או אל בית הדין הרבני, אשר יפסוק לבעל תשלום חודשי של דמי מזונות אותו יידרש הוא לשלם עד מתן הגט. זכותה של האישה למזונות איננה אבסולוטית וקיימות מספר עילות בגינן ניתן יהיה לשלול ממנה זכות זו.

 

מהם מזונות אישה?
חלק חשוב ומרכזי במסגרת זכויות האישה בגירושין, הוא זכאותה לתשלום מזונות אשה מן הבעל. על פי דין תורה, כל בעל יהודי מחויב לכלכל את אשתו ולספק את כל צרכיה, כל עוד הם נשואים. סוגיה זו עולה דווקא אגב גירושין, משום שכאשר בני הזוג חיים יחד וחיי הנישואין תקינים, הרי שהבעל דואג לאשתו ועושה כן ברצון רב ובאהבה.

 

 

אולם, כאשר מערכת היחסים עולה על שרטון, הרי שבמקרים רבים, האישה התלויה בבעל לפרנסתה, מוצאת את עצמה מול שוקת שבורה, כאשר הבעל מסרב לשאת בהוצאותיה. במצב זה, תוכל האישה להגיש כנגד הבעל תביעה למזונות אישה ואם זו תתקבל, יידרש הבעל לשלם לה מדי חודש את דמי המזונות, עד לפקיעת הנישואין, קרי, מתן גט. למותר לציין, כי לנושא זה חשיבות כלכלית אדירה עבור שני הצדדים ולכן, חשוב מאוד כי כל אחד מבני הזוג יהיה מיוצג על ידי עורך מטעמו אשר ידאג לזכויותיו בעניין זה.

 

מזונות אישה בנישואין אזרחיים
בשנים האחרונות, ישנם לא מעט זוגות המתחתנים בנישואים אזרחיים בחו"ל ולא דרך הרבנות. כאשר מתגלע קרע בין בני הזוג עולה השאלה האם תהיה האישה זכאית לתשלום מזונות מבעלה. ובכן, הזכות למזונות אישה היא מדין תורה ולכן, המשפט העברי אינו מכיר בזכאותה של אישה הנשואה בנישואים אזרחיים לתשלום מזונות מבעלה. עם זאת, בית המשפט העליון קבע כי ישנה זכאות כאמור, מתוקף דיני החוזים ולא על בסיס ההלכה היהודית.

 

ומה בדבר מזונות אישה ידועים בציבור? ובכן, נשים ידועות בציבור אינן זכאיות למזונות אישה כפי שיוכלו לקבל נשים נשואות. אולם, במקרים בהם האישה הייתה תלויה כלכלית בבן זוגה, הרי שבעת פרידה, ייתכן שהיא תהיה זכאית לתשלום מבן זוגה הנקרא מזונות משקמים. מדובר בתשלום המוגבל בזמן ומטרתו היא לאפשר לבת הזוג לעמוד על רגליה ולכלכל את עצמה בכבוד.

 

לאן מגישה האישה את תביעת המזונות, אל בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני?
לאישה נתונה הזכות לבחור לאיזו ערכאה היא תרצה להגיש תביעת מזונות אישה. עם זאת, במקרה בו הבעל הקדים והגיש תביעה לגירושין בבית הדין הרבני, בה כרך את נושא המזונות, הרי שהאישה תהיה מחויבת להגיש את תביעתה שם.

 

לזהותה של הערכאה הדנה בתביעה יכולה להיות משמעות רבה מאוד. אמנם, גם בית המשפט לענייני משפחה פוסק בעניין זה על פי הדין הדתי, אך הפרשנות של כל ערכאה להלכה שונה מעט ויכולה להביא אפוא לתוצאה אחרת.

 

נפסקו לאישה דמי מזונות אישה, אך הבעל אינו משלם אותם, מה תוכל היא לעשות? באפשרותה לפתוח נגד הבעל תיק בהוצאה לפועל ולנקוט נגדו בהליכים על מנת לגבות את דמי המזונות שנקבעו לה. כך למשל, תוכל לבקש להטיל על הבעל עיקול משכורת, עיקול רכב, עיקול כספים בקופות גמל ועוד. כמו כן, היא רשאית להגיש תביעה אל המוסד לביטוח לאומי לקבלת קצבת מזונות.

 

מזונות אישה  

 

הכללים הקובעים גובה החיוב בתשלום מזונות
העקרון המנחה בכל הנוגע למזונות אישה הוא “עולה עמו ואינה יורדת עמו”. פירושו של כלל זה הוא כי האישה זכאית לתשלום של דמי מזונות, אשר יאפשר לה להמשיך לחיות באותה רמת חיים אליה הורגלה בשנות הנישואין.

 

החיוב אשר יוטל על הבעל צריך להספיק לכל צרכיה של האישה, החל מהבסיסי ביותר כמו מזון וקורת גג וכלה בהחזקת רכב, בהוצאות ביגוד, קוסמטיקה ועוד. יחד עם זאת, יש לציין כי ליכולת הכלכלית של הבעל במועד הגשת תביעת המזונות יש משמעות רבה.

 

 

היכולת הכלכלית היא נגזרת של רמת הכנסתו הנוכחית, פוטנציאל השתכרותו וקיומן של הכנסות שלא מעבודה, כגון נכסים מניבים. המשמעות היא כי ככל שהבעל יציג ראיות לכך כי חלה ירידה במצבו הכספי בעקבות משבר הקורונה לדוגמא והוא אינו עוד כפי שהיה במרבית שנות הנישואין, בית המשפט או בית הדין יתחשבו בכך בעת פסיקת דמי המזונות. ומה בדבר מצבה הכלכלי של בת הזוג? האם לו יש משמעות בפסיקת מזונותיה?

 

הפחתת מזונות אישה בעקבות משבר הקורונה

 

חוק מזונות אישה


השלכות היות האישה בעלת רכוש על גובה המזונות
בניגוד לדעה הרווחת, גם ליכולתה הכלכלית של האישה יש השפעה על תביעת מזונות אישה. ראשית, כפי שנראה להלן, אישה עובדת אשר שכרה מספיק לכל צרכיה, תאבד את זכותה למזונות אישה. שנית, קיומו של רכוש אחר בבעלותה של האישה אמנם לא ישפיע על סכום המזונות שייפסק לה, אך אם מדובר על נכס מניב, כגון דירה, אזי ההכנסות שמקבלת האישה ממנו, למשל דמי שכירות, כן יילקחו בחשבון בעת פסיקת המזונות.

 

מזונות כאשר האישה מרוויחה יותר מהבעל

בהיבט זה, כמו גם בהיבטים אחרים הנוגעים לסוגיה של מזונות אישה, כאשר מצבה הכלכלי של האישה אינו מצדיק תשלום מזונות לכאורה, יכולים להיות הבדלים משמעותיים בין בית המשפט לענייני משפחה לבין בית הדין הרבני ולכן יש לפנות בעניין זה אל עורך דין לגירושין, אשר יחווה דעתו היכן יהיה נכון להגיש את התביעה לקבלת התוצאה האופטימאלית וייצג את האישה בתביעה.

 

ביטול מזונות אישה
השאלה הנפוצה בגירושין- איך אפשר לא לשלם מזונות? המשפט העברי קובע מספר עילות אשר בגינן עלולה האישה לאבד את זכאותה לתשלום מזונות. לשם כך, יידרש הבעל להוכיח לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני כי אחת מן העילות מתקיימת. נביא להלן מספר דוגמאות:

 

ראשית , אם האישה עזבה את בית המשפחה ללא סיבה מוצדקת, למשל בשל אלימות מצד הבעל כלפיה, יכול שתישלל ממנה הזכות למזונות אישה.

 

שנית , במקרה של ניאוף כאשר אין די בהצהרת הבעל כי אשתו קיימה קשר עם גבר אחר, אלא עליו להציג ראיות המבססות את בגידתה של האישה בו.

 

שלישית , כאמור, כאשר האישה עובדת והכנסתה מספיקה למימון כל צרכיה והוצאותיה. בהקשר זה נבהיר כי הבעל אינו רשאי לאלץ את אשתו לצאת לעבוד על מנת שלא יידרש לשלם מזונות. עם זאת, אישה אשר עבדה באופן קבוע והתפטרה מעבודתה במטרה לקבל מזונות אישה, יכול שתישלל ממנה זכות זו.

 

שלילת מזונות אישה

ישנן עילות נוספות לביטול זכותה של אישה למזונות, למשל, כאשר האישה גורמת במכוון לבעל להפר מצוות ואישה המסרבת לקיים יחסי מין עם בעלה.

 

מזונות אישה
במרבית הליכי הגירושין, עולה סוגיית תשלום מזונות אישה. זוהי חובתו של הבעל לדאוג לצרכיה של אשתו כל עוד נישואיהם נמשכים וכאשר הוא מפר אותה, תוכל האישה להגיש נגדו תביעה. באפשרותה לבחור בין שתי הערכאות בעלות הסמכות בעניין זה: בית המשפט לענייני משפחה מחד ובית הדין הרבני מאידך, כאשר ההבדלים בין הערכאות יכולים להביא לתוצאה אחרת.

 

משכך, חשוב מאוד לקבל ליווי משפטי מקצועי בהליך הגירושין בכלל ובתביעת מזונות אישה בפרט, על מנת שתתקבל החלטה מקצועית, על ידי עורך הדין, על פי הנסיבות המקרה, היכן עדיף יותר להגיש את התביעה.

 

בבואה של הערכאה המשפטית לקבוע את סכום המזונות, עומדים בפניה שני פרמטרים: רמת החיים אליה הורגלה האישה בשנות הנישואין ומצבו הכלכלי של כל אחד מבני הזוג, שהרי, אישה עובדת אשר הכנסתה מספיקה לה לכל צרכיה, תאבד את זכאותה למזונות. כמו כן, קיימות עילות נוספות אשר יכולות להביא לשלילת מזונות אישה כגון סירוב לקיים יחסי מין, עזיבת הבית ללא סיבה מוצדקת, בגידה של האישה ועוד.

 

תביעת מזונות אישה

הזכות למזונות אישה: אישה נשואה (הקשורה בקשר נישואין על פי ההלכה היהודית) זכאית ויכולה לתבוע מזונות מבעלה כל עוד קשר הנישואין בין בני הזוג לא הותר. הזכאות למזונות אישה קיימת עד מועד הגירושין בין בני הזוג בהסכם גירושין - פסק דין בהסכמה בבית משפט למשפחה או עד קבלת פסק דין לגירושין על ידי בית הדין הרבני - קבלת הגט. כל עוד קשר הנישואין בין הבעל לאישה עומד בתוקפו המזונות משולמים לאישה.

 

תביעת מזונות אישה דוגמא

 

הדין העברי מטיל חובות שונים על זוגות נשואים, ביניהם חובת מזונות אישה. הבעל מחויב לזון את אשתו בכל תקופת הנישואים וחובה זו תפוג רק עם פקיעת הנישואים, או אם נוצרה עילה השוללת את זכות האישה לדמי מזונות אישה.

 

דמי מזונות אישה - מה הם כוללים?

חובתו של הבעל לתשלום מזונות אישה בגירושין, היא רחבת היקף והיא כוללת את כל צרכיה של האישה, מהבסיסיים ביותר (כגון : תשלום מדור לגרושה, אוכל וטיפול רפואי) ועד לצרכים אשר ניתן להגדירם כמותרות (כגון חופשות, הוצאות רכב ומוצרי קוסמטיקה).הבעל מחויב לשמור על רמת החיים אליה הורגלה האישה בתקופת הנישואים וזו תהווה שיקול מרכזי בקביעת גובה המזונות.

 

מחשבון מזונות אישה

 

במקרים בהם הבעל אינו ממלא את חובתו לתשלום דמי מזונות אישה, רשאית האישה להגיש תביעת מזונות אישה בבית המשפט לענייני משפחה, או בבית הדין הרבני. על מנת לוודא כי האישה תקבל את מלוא זכויותיה, חשוב מאוד להגיש את התביעה באמצעות עורך דין דיני משפחה. 


 

מזונות אישה - הזכות למדור

זכות האישה למדור, מהווה חלק חשוב מחובת דמי מזונות אישה, כאשר לעניין זה שני דגשים.

הראשון: הבעל מחויב לספק לאישה קורת גג התואמת ברמתה לביתם המשותף, כאשר במקרים מסוימים, ניתן גם לדרוש מדור ספציפי – קרי, כי האישה תמשיך להתגורר בדירה המשותפת של בני הזוג.

 

בעניין זה ישנו הבדל בגישתן של שתי הערכאות, בית המשפט לענייני משפחה מחד ובית הדין הרבני מאידך ועל כן, עורך דין דיני משפחה יבחן את נסיבות המקרה ובהתאם להן, יחליט היכן נכון יהיה להגיש את תביעת מזונות אישה. הדגש השני הוא כי הזכות למדור כוללת לא רק את כיסוי שכר הדירה או תשלום המשכנתא, אלא גם את ההוצאות הכרוכות באחזקת הבית.

 

מזונות אישה עובדת

אחת השאלות העולות בהקשר של מזונות אישה, היא האם אישה עובדת, תאבד את זכותה למזונות. האם ניתן לומר כי שכרה של האישה מעבודה, מהווה למעשה את מזונותיה? התשובה לשאלה זו תלויה בנסיבות המקרה. כל עוד הכנסתה של האישה מספיקה לכל צרכיה, יוכל הבעל לקבל פטור מתשלום מזונות אישה. אולם, היה ושכרה של האישה איננו מספיק לה לכיסוי כל צרכיה, הבעל יידרש להשלים את ההפרש.

 

נציין כי מלבד הכנסה מעבודה, יוכל הבעל לקבל פטור מתשלום מזונות אישה, אם מתקיימת אחת מעילות השלילה, למשל, במקרה של בגידה. כאשר האישה קיימה יחסים עם גבר אחר ולבעל הוכחות חותכות לכך, יוכל לקבל פטור מתשלום מזונות אישה.

 

מזונות אישה - שיקולי בית המשפט

ופסיקה

בבואו לקבוע את גובה תשלום מזונות אישה, יבחן בית המשפט ראשית כל, את רמת החיים בה חיו בני הזוג לאורך תקופת הנישואים: האם בני הזוג מתגוררים בדירה בבעלותם, או בדירה שכורה, מהי התדירות בה יוצאים בני הזוג לבילויים וחופשות, כמה מכוניות יש לבני הזוג וכיו"ב.

 

במקביל, בוחן בית המשפט את רמת הכנסתו של הבעל, לרבות את פוטנציאל ההשתכרות וכן בודק הוא האם לבעל רכוש נוסף.

 

מזונות אישה פסיקה

במקרים בהם חלה הרעה ניכרת במצבו הכלכלי של הבעל והוא ממצה את פוטנציאל השתכרותו, יתחשב בכך בית המשפט, בעת קביעת גובה מזונות אישה, קרי, בית המשפט, יאזן בין זכותה של האישה להמשיך וליהנות מרמת החיים אליה הורגלה, לבין יכולתו הכלכלית של הבעל לתשלום מזונות אישה. כמו כן, כאשר האישה עובדת, ייתכן שיהיה מקום להפחתת מזונות אישה או לביטול החיוב באופן מוחלט, הכול בהתאם לרמת ההכנסה של האישה.

 

תביעת האשה להגדלת שיעור מזונותיה
ההלכה המשפטית בנושא הגדלת מזונות אישה קובעת כי "תנאי הכרחי להגדלת דמי מזונות הינו הוכחת שינוי נסיבות מהותי, אשר חל לאחר מתן פסק הדין המקורי"

פסקי דין בנושא הגדלת מזונות אישה:

 

ע"א 363/81 פייגה נ' פייגה ;

 

ע"א 749/83 ליפנסקי נ' ליף;

 

ע"א 442/83 קם נ' קם

 

ע"א 177/81 גלעד נ' גלעד

 

ע"א 5651/91 לברן נ' לברן

 

בע"מ 7916/03 פלונית נ' פלוני

 

עול ההוכחה לשינוי הנסיבות לצורך הגדלת שיעור המזונות

מוטל על כתפיה של האישה הטווענת להגדלת המזונות:


ע"א 473/78 אשתר נ' אשתר

ע"א 442/83 קם נ' קם,

 

 

 

לחצ/י כאן למאמר בנושא מזונות ילדים

 

שאלות ותשובות מזונות אישה

 

האם אישה עובדת זכאית למזונות?

כן, היה והכנסתה אינה מספיקה לה לכל צרכיה. אז, יידרש הבעל להשלים את הפער ולשלם מזונות אישה באופן חלקי.

 

מה כוללים מזונות אישה?

חישוב מזונות אישה כולל את כל צרכיה של האישה כפי שבאו לידי ביטוי בחיים המשותפים עם הבעל. מדובר הן בצרכים בסיסיים כגון קורת גג, ביגוד ומזון והן במותרות כגון חופשות, חוגים, הוצאות רכב, טיפולי קוסמטיקה וכיו"ב.

 

מזונות אישה ידועה בציבור – יש דבר כזה?

בהחלט! אישה ידועה בציבור זכאית למזונות אישה בתקופת חייה המשותפים עם בן הזוג, בדומה לאישה נשואה.

 

מהם מזונות משקמים?

ידועה בציבור תהיה זכאית לתשלום זה לאחר הפרידה מבן הזוג במידה שהייתה תלויה בו כלכלית במהלך הקשר הזוגי. מדובר בדרך כלל בתשלום חד פעמי או בתשלום חודשי לתקופה קצובה.

 

היכן מגישים תביעת מזונות אישה?

ניתן להגיש את התביעה לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה. בשל הבדלי הגישות בין הערכאות, חשוב להיוועץ עם עו"ד מומחה טרם הגשת התביעה.

 

האם אישה אשר עזבה את הבית זכאית למזונות אישה מבעלה?

על פי ההלכה הדתית, אם עזבה האישה את הבית מסיבה מוצדקת, כמו יחס אלים מצד בעלה, לא תאבד את זכאותה למזונות.

 

 alimony in israel

 

 
האם זכאית אישה גרושה רטרוספקטיבית להפרש שבין שיעור התקבול החודשי לו היא זכאית מתוך קצבת הפנסיה של הנתבע ובין שיעור המזונות הזמניים ששולמו לה בתביעת המזונות?
שכן, הסכום שעל הבעל להעביר לתובעת לחודש מהפנסיה הצה"לית שלו עד הגיעו לגיל 70 גבוה יותר מסכום המזונות שנפסקו במסגרת תביעת המזונות.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה האם תביעת מזונות אישה גרושה מהווה ויתור על זכאותה לתקבול החודשי מתוך קצבת הפנסיה של  בעלה?| תמש 20342-03-12 פ' נ' פ': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
תמ"ש 41938-11-12 האישה נ' האיש ואח'
תמ"ש 58752-09-14 האיש נ' האישה
תמ"ש 2231-11-15 האישה נ' האיש
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה ביטול מזונות אשה ואכיפת חיוב בכתובה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
בבית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו
בפני כב' השופטת שפרה גליק

בבתי המשפט התפתחה הלכה שעניינה מזונות אזרחיים, או כפי שזו מכונה: "מזונות משקמים", שהיא פסיקת מזונות מכוח הדין האזרחי, שהוא אף לאחר פירוד הצדדים. פסיקה זו נגזרת, בין היתר, מהיחסים החוזיים בין הצדדים ומעיקרון תום הלב, אשר מטרתם לאפשר לבן הזוג ה"חלש" לשקם את מצבו, תוך הכרה בזכותו לחיות בכבוד ובלא מחסור.

הטעמים בבסיס פסיקת מזונות משקמים עקרון תום הלב, יחסי החוזים והסתמכות מתקיימים אף בבסיס פסיקת מזונות משקמים לאשה גרושה. מזונות משקמים, כשמם כן הם, נועדו על מנת לאפשר לבת הזוג לשקם את מצבה לאחר פירוד הצדדים, וכך גם עניין אישה שהתגרשה מבעלה.

מזונותיה האזרחיים של התובעת יעמדו על סך 12,000 ש"ח לחודש, כאשר הנתבע ימשיך וישלם המשכנתא על הבית ויוכל לקזזם מדמי המזונות וכל עוד קיים חיוב במשכנתא. התשלום יהא למשך 60 חודש מיום הגשת התביעה.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה מזונות אזרחיים -מזונות משקמים : תמ"ש 39614-12-14  א.נ. נגד ע.נ.: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
דף קרן לתיקי מזונות
טופס 208קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה טופס חישוב מזונות תקופתיים (שוטפים): 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד