En

צור קשר

checked

ייפוי כוח מתמשך

 
הסמכה לייפוי כוח מתמשך

 

בעת האחרונה, יותר ויותר אנשים מתעניינים בעריכת ייפוי כוח מתמשך. בשונה ממינוי אפוטרופוס, הסדר זה אינו דורש פנייה לבית המשפט, אלא לעורך דין בלבד. עם זאת, חשוב לדעת כי רק עורכי דין אשר עברו הכשרה ייעודית בנושא מטעם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, רשאים לערוך מסמך זה.

לדאוג לעתיד שלנו
ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי חדש יחסית, אשר נוצר במסגרת תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962. הוא מאפשר לכל אדם להחליט היום מי יקבל החלטות בענייניו בעתיד, כאשר הוא לא יהיה במצב בו הוא יהיה מסוגל לטפל בעצמו באותו העניין.

עד לתיקון לחוק היו שני הסדרים שנועדו לתת מענה למצב שבו אדם מתקשה לדאוג לעצמו: מינוי אפוטרופוס ותומך החלטות. האפשרות הראשונה שוללת מהאדם הזקוק לסיוע לקבוע מי יטפל בענייניו, משום שהליך המינוי מתרחש כאשר האדם איבד כבר את כשירותו המשפטית. האפשרות השנייה של מינוי תומך החלטות רלוונטית רק כאשר הנתמך כשיר משפטית משום שהתומך לא נכנס בנעליו אלא רק מסייע לו ליישם את החלטותיו. ייפוי כוח מתמשך משלב בין שני אלו בהצלחה: באמצעותו אנחנו בוחרים את מי שידאג לנו בעת שנאבד את כשירותנו לטפל בעניין מסוים או מספר עניינים.

הכשרת עורך דין בנושא ייפוי כוח מתמשך
מתן ייפוי כוח לאדם אחר לקבל החלטות בשמנו, אם בענייני רכוש ואם בעניינים רפואיים אינו דבר של מה בכך. על כן קבע המחוקק כי עריכת ייפוי כוח מתמשך תיעשה אצל ⇐ עורך דין. יתרה מזאת,  לא כל עורך דין יכול לבצע פעולה זו, אלא רק עורכי דין אשר עברו הכשרה מקצועית בסוגיה זו מטעם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

  • על מנת לאתר עורך דין המוסמך בביצוע ייפוי כוח מתמשך, בעת השימוש במנוע החיפוש של עורכי הדין, יש לסמן את התיבה המתאימה במנוע החיפוש.  לאחר הביצוע תופיע רשימת אינדקס עורכי דין בעלי הכשרה בעריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך.

    באינדקס עורכי הדין של הלשכה ניתן לחפש ולאתר עו"ד מוסמכים בחיתוך תוצאות לפי שם, לפי מחוז או לפי עיר.

    למה עורך דין לא מופיע ברשימת עורכי הדין למרות שהוסמך בעריכת ייפוי כוח מתמשך?

    עו"ד מוסמך בייפוי כוח מתמשך לא יעלה בתוצאות  החיפוש גם אם הוא מוסמך, במידה  והורה באופן רשמי  ללשכה שלא לפרסם את פרטיו בספר עורכי הדין.

באתר לשכת עורכי הדין מופיעה רשימת עורכי הדין שהוסמכו לחתום על ייפוי כוח מתמשך ואליהם ניתן לפנות לצורך קבלת שירות זה. עלות ההכשרה היא בת כמה מאות שקלים ולאחריה יוכל עורך הדין לטפל בנושא זה עבור לקוחותיו באופן שוטף.

 

ההכשרה שעוברים עורכי הדין כוללת מידע מקיף על הסדר משפטי זה, השלכותיו, אלו שאלות יש לשאול את מייפה הכוח על מנת לוודא כי מבין את משמעות המסמך, כי בחר באדם המתאים ביותר לכך בחייו, שקל את ההנחיות שמבקש הוא לכלול בייפוי הכוח וכדומה.

הגדרת סמכויות והנחיות למיופה הכוח
אדם העורך ייפוי כוח מתמשך בוחר באלו נושאים יטפל מייפה הכוח, קרי, מה יהיה היקף סמכויותיו. המסמך יכול להתייחס רק לענייני רכוש (למשל ניהול חשבון הבנק, השקעות, נכסי נדל" וכיו"ב) או רק לעניינים רפואיים (היכן יקבל טיפול רפואי, אלו טיפולים ועוד) וישנה גם אפשרות לעריכת ייפוי כוח כולל. במסגרתו מופקד מיופה הכוח לטפל בכל ענייניו של הממנה באשר הם. ניתן למנות מספר מיופי כוח ואין הממנה מחויב לבחור רק אדם אחר.

 

עם זאת, במצב זה, חשוב מאוד להגדיר בברור מהן הסמכויות של כל מיופה כוח, כדי למנוע מחלוקות שישבשו מטבע הדברים את הטיפול בענייניו ודאגה לרווחתו. כמו כן, הממנה רשאי לקבוע הנחיות מפורטות באשר לאופן קבלת ההחלטות לגביו ומיופה הכוח מחויב לפעול על פיהן. מתי נכנס לתוקפו ייפוי כוח מתמשך? הממנה רשאי לקבוע את התנאים לכך ואם לא התייחס לסוגיה זו, המסמך ייכנס לתוקף לאחר שניתנה חוות דעת רפואית, הקובעת כי מייפה הכוח לא מסוגל להבין באותו עניין שלשמו ערך את ייפוי הכוח.


 

 
יפוי כוח מתמשך

 

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

זהו מסמך משפטי אשר במסגרתו ממנה אדם צד שלישי לבצע עבורו פעולות או לקבל עבורו החלטות בעניינים מסוימים אשר הוגדרו מראש. זאת כאשר הממנה לא יוכל לבצע זאת בעצמו עקב נסיבה מסוימת. מהו היקפו של ייפוי כוח מתמשך? כיצד עורכים אותו ומתי ייכנס לתוקף?  


מהו ייפוי כוח מתמשך? 

כל אדם מגיל 18 ומעלה, רשאי למנות מיופה כוח אשר יטפל עבורו בעניין מסוים, כאשר הוא עצמו לא יוכל לעשות זאת מסיבה כלשהי כגון דמנציה או מוגבלות שכלית. ייפוי כוח מתמשך יכול להיות רחב היקף ולהתייחס לעניינים רפואיים ולענייני רכוש כאחד, או להיות מצומצם מאוד ולייפה את כוחו של אדם בעניין אחד ספציפי או מספר עניינים בודדים. האדם הממנה יכול לקבוע במסגרת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות למיופה הכוח בדבר קבלת החלטות וביצוע פעולות בשמו ויכול הוא להותיר את שיקול הדעת כולו לממונה. 


כאשר מייפה הכוח כלל בייפוי הכוח, הנחיות מסוימות, על המיופה למלא אחריהן ובדיוק רב, משהוא נכנס בנעליו של הממנה. החריג לכך הוא מצב שבו מדובר בהנחיות בלתי חוקיות, בהנחיות המזיקות למייפה הכוח וכיו"ב. במצב דברים זה, על מיופה הכוח לפנות אל בית המשפט ולקבל ממנו הוראות כיצד לנהוג, על מנת שיוכל למלא את תפקידו כהלכה. 


 עריכת ייפוי הכוח

בשונה מסוגים אחרים של מסמכים משפטיים, לרבות ייפויי כוח אחרים, ייפוי כוח מתמשך יהיה בר תוקף רק אם נחתם בפני עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. המסמך ייערך על גבי טופס ייעודי כאשר עורך הדין אשר בפניו נערך ייפוי כוח מתמשך מחויב להסביר לממנה את המשמעויות של מסמך זה, את החלופות המשפטיות העומדות בפניו ולהיות משוכנע כי הממנה הבין את הסבריו. מייפה הכוח יאשר בחתימתו כי הוא מבין את ההשלכות של ייפוי הכוח וכי הוא ניתן מרצונו החופשי בלבד, ללא כל השפעה חיצונית, לחץ או כפייה שהופעלו עליו. לאחר עריכת ייפוי הכוח, יש להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי והדבר מהווה תנאי לכניסתו לתוקף. 


האם ניתן למנות יותר מאדם כאחד מיופה כוח? בהחלט. הממנה יכול להחליט על מינוי מיופה כוח אחר לכל עניין ולקבוע האם מיופי הכוח יפעלו כל אחד בנפרד, או במשותף. כמו כן, ניתן למנות מיופה כוח אשר ייכנס לתפקידו כאשר מיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל למלא את התפקיד. עוד נוסיף כי הממנה יכול לקבוע כי מיופה הכוח יהיה זכאי לקבל שכר על התפקיד ואם עשה כן, עליו לקבוע בייפוי הכוח מהו גובה השכר. 


מתי ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף? 

אחת הנקודות החשובות ביות בסוגיה זו, היא מתי נכנס לתוקפו ייפוי הכוח. מטבע הדברים, מדובר במועד שבו האדם הממנה אינו מסוגל עוד לקבל החלטות בעניין שלשמו ניתן ייפוי הכוח.  מי קובע מתי הגיע מועד זה? מייפה הכוח יכול לקבוע תנאים לתרחיש זה ואם לא עשה כן, ייכנס ייפוי הכוח לתוקפו על פי חוות דעת רפואית, על פיה, הממנה אינו כשיר עוד לטפל בעניינים המנויים בייפוי הכוח. כאמור מעלה, לאחר עריכת ייפוי כוח מתמשך יש להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי וכמו כן, ייכנס הוא לתוקפו רק לאחר שניתנה הודעה על כך לאפוטרופוס הכללי והוא אישר אותה בחתימתו על ייפוי הכוח תוך ציון מועד כניסתו לתוקף. 


עם קבלת אישורו של האפוטרופוס הכללי, על הממונה להודיע לכל הגורמים הרלוונטיים על הדבר, למשל קרובי משפחתו של המייפה. אם הממנה שוהה בבית חולים או בדיור מוגן, על מיופה הכוח ליידע את מנהלי המקום. מתי פוקע תוקפו של ייפוי כוח מתמשך? בעת פטירת אחד הצדדים וכן בשורה אחרת של מקרים הנובעים מייפוי הכוח עצמו. כך למשל כאשר מיופה הכוח הוא בן/בת הזוג של הממנה ונקבע בייפוי הכוח כי אם הקשר הזוגי הסתיים, תוקפו של ייפוי הכוח פוקע גם הוא.

 

 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד