En

צור קשר

checked

האם ניתן לבטל הסכם גירושין וכיצד?

 

 

בשנים האחרונות  בעקבות שינוי בפסיקת מזונות יותר ויותר תביעות לביטול הסכם גירושין מוגשות לבתי הדין הרבניים ובתי המשפט לענייני משפחה. זוגות בהליכי גירושין, בשנים האחרונות, בוחרים שלא להיאבק זה בזו בערכאות, אלא לחתום על הסכם גירושין בתיווך עורך דין או לאחר הליך גישור / יישוב סכסוכים. ככלל, מדובר במהלך חיובי, המספק לבני הזוג וודאות וחוסך להם בעלויות ובזמן. אולם, לעיתים, אחד מהצדדים מחליט כי הוא רוצה לבטל את הסכם הגירושין, האם ניתן לבטל הסכם גירושין?

 

מעמדו של הסכם גירושין
על כל חוזה באשר הוא, לרבות הסכם גירושין, חלים דיני החוזים, הכוללים עילות לביטול חוזה.
משכך, על פניו, היה ניתן להניח כי אם אחד מבני הזוג מעוניין לבטל את ההסכם, כל שעליו לעשות הוא להוכיח את קיומה של אחת מעילות הביטול שבחוק. אולם, הלכה למעשה, המצב מורכב יותר משום מעמדו המיוחד של הסכם גירושין.

 

במה דברים אמורים? בשונה מחוזים אחרים, הסכם גירושין טעון את אישורה של אחת מהערכאות המשפטיות: בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. במסגרת הליך האישור, השופט בוחן את הוראות הסכם הגירושין, מוודא כי הצדדים מבינים את השלכותיו ואז מעניק לו תוקף של פסק דין.

 

 ביטול/פתיחה של הסכם גירושין

 

משום כך, צד המבקש לבטל הסכם גירושין, משימה קשה לפניו ואין היא דומה לביטול חוזה רגיל. למעשה, נדירים המקרים בהם בתי המשפט נעתרים לבקשות שכאלו. 

 

טופס פניה מהירה

*
*
טען קובץ

פתיחה מחדש של תנאי הסכם גירושין שנחתם

 

 

ביטול הסכם גירושין- בנסיבות מיוחדות בלבד
לצורך ביטול הסכם גירושין יש לפנות לערכאה שאישרה את ההסכם: בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. הניסיון מלמד כי מעטים המקרים בהם בית המשפט מאשר בקשה לביטול הסכם גירושין וזאת בשל מעמדו המיוחד של הסכם זה, כאמור. אף אם מתקיימת אחת מעילות הביטול שבחוק החוזים לרוב, לא יהיה בכך די כדי להביא לביטול ההסכם, אלא אם הוכיח המבקש כי מדובר במקרה חריג.

 

דוגמא לתביעה לביטול הסכם גירושין, אם ניקח את עילת הכפייה והעושק, המשמשת עילה מרכזית לביטול חוזה, במקרה של הסכם גירושין, על המבקש יהיה להוכיח כי הופעלו עליו לחצים משמעותיים מאוד שערפלו באופן מובהק את שיקול הדעת שלו ואת רצונו החופשי. במצב זה, בית המשפט ייטה לבטל את ההסכם, בפרט אם תנאי החוזה הנם בלתי סבירים.

 

הפרת ההסכם או ביטול מחמת התנהגות
ישנם מקרים בהם צד להסכם גירושין מבקש לבטלו בטענה של הפרת חוזה. לדוגמא: אי העברת זכויות ברכוש כפי שנקבע בסעיף הרלוונטי בהסכם, אי קיום זמני השהות בהתאם לסעיף המשמורת וכיו"ב. נדגיש, כי אין בכל הפרה כדי להצדיק ביטול חוזה, אלא זו חייבת להיות הפרה יסודית של ההסכם, עניין המוגדר בהסכם עצמו או על פי ההגדרה שבחוק.

 

נתיב אפשרי נוסף הוא ביטול הסכם גירושין מחמת התנהגות, כלומר, טענה כי הצדדים אמנם חתמו על הסכם גירושין אך בפועל לא פעלו על פיו ולכן יש לבטלו. לעניין זה, אין די בסטייה חד פעמית מהוראות החוזה, אלא יש להראות סטייה מתמשכת של שני הצדדים.

 

שינוי הסכם גירושין
להבדיל מביטול הסכם גירושין, המתאפשר רק בנסיבות מיוחדות, בקשה לשינוי הסכם גירושין ניתן להגיש בכל עת ובלבד שהצד המבקש יכול להוכיח שינוי מהותי בנסיבות. מדובר בדרך כלל בנושא של משמורת ו/או מזונות הילדים.

 

בשל עקרון טובת הילד, סוגיות אלו תמיד פתוחות לדיון מחדש, אולם, נדגיש כי הדבר מצריך הוכחה של שינוי נסיבות משמעותי.

 

להלן דוגמא להמחשת הדברים: בין בני זוג נחתם הסכם גירושין, במסגרתו נקבעו זמני שהות של 70% לאם ו30% לאב. לאחר זמן מה, הגישה האם בקשה לבית המשפט לצמצום הסדרי הראייה של האב בטענה כי הוא אינו מקיים אותם כסדרם וגורם בכך אכזבה רבה לילדים.

 

אם תציג הוכחות איתנות להתנהגותו של האב וזה לא יציע הסבר מניח את הדעת להתנהגותו (למשל סיכול מצד האם של זמני השהות) סביר להניח כי בית המשפט ייעתר לבקשתה על מנת לשמור כאמור על טובת הילדים.

 

הליך ביטול הסכם גירושין

הסכם גירושין אשר נחתם בין בני זוג יהודים נשואים ואושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או על ידי בית הדין הרבני, תוקפו כפסק דין. הסכם הגירושין שחלים עליו דיני החוזים ניתן לביטול כאשר יש לטעון לעילות מיוחדות לביטול ההסכם ולהוכיח  נסיבות חריגות הטוענות לחוסר תוקפו של ההסכם. 

 

לאיזה ערכאה פונים בבקשה לביטול הסכם גירושין? בצידה ומתקיימות העילות המיוחדות ונסיבות חריגות, לצורך ביטול הסכם הגירושין יש לפנות לערכאה המשפטית שאישרה את ההסכם בין בני הזוג בהליכי הגירושין: בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה.

 

עילות לביטול הסכם גירושין
כאמור הסכם גירושין ניתן לביטול רק בנסיבות חריגות. לימוד הפסיקה בתחום ביטול הסכמי גירושין מראה כי  בתי המשפט נוטים לדחות תביעות לביטול הסכם גירושין גם כאשר יש עילות ביטול חוזיות משמעותיות. רק במקרים חריגים יקבל בית המשפט תביעות לביטול הסכם גירושין.

 

דוגמאות לעילות העשויות להוביל לביטול הסכם הגירושין:

  • רצון חופשי בחתימת חוזה: בני הזוג חתמו על אישור הסכם הגירושין שלא מרצונם החופשי, או מבלי שצד אחד או שניהם הבינו את משמעות הסכם הגירושין שחתמו עליו.

  • פגם בהליך שיפוטי: במהלך הליך אישור הסכם הגירושין בבית המשפט למשפחה או בית הדין הרבני נפל פגם בהליך השיפוטי. לדוגמא כאשר בית המשפט או בית הדין לא בחן בצורה ראויה  את טובת הילדים בהסכם הגירושין .

  • חוסר תום לב בחתימת חוזה: כאשר אחד מבני הזוג טוען כי חתם על ההסכם גירושין כאשר הצד השני הסתיר ממנו פרטים מהותיים שגרמו לו לחתום על החוזה.  לדוגמא: הסתרת רכוש, כאשר שבן זוג  הסתיר את  קיומו של חשבון בנק. דוגמא נוספת:  אחד מבני הזוג חתם על ההסכם בחוסר תום לב כאשר הצד השני יוכיח לבית משפט או בית הדין כי לא הייתה כוונה לקיים את חוזה הגירושין בפועל.

  • טענת טעות בחתימת חוזה: אחד מבני הזוג חתם על הסכם הגירושין בגלל טעות, בטענה זו יש להוכיח כי בן הזוג השני שיצא נשכר מן הטעות של הצד השני  היה מודע לטעות זו או שחזקה עליו לדעת על טעות זו. במידה טענה זו מוכחת לבית המשפט, הצד שחתם עקב טעות  רשאי להגיש לבית המשפט או בית הדין בקשה לביטול הסכם הגירושין.

  • הטעיה מכוונת של אחד הצדדים:  הצד שהוטעה רשאי להגיש בקשה לביטול הסכם גירושין כאשר אחד מבני הזוג הטעה במכוון את בן הזוג השני או הסתיר מידע חיוני שהוביל את הצד השני לחתום על הסכם הגירושין.

  • טענת קיפוח: בטענה זון יש להציג ראיות ולשכנע את  בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני שהסכם הגירושין על אף שאושר בבית המשפט נחתם כאשר אחד מבני הזוג מקופח בצורה בלתי סבירה. לדוגמא: ויתור על רכוש או זכויות רכושיות שהיה זכאי להם בחוסר סבירות קיצוני.  

בקשה לשינוי הסכם גירושין

האם ניתן לבקש שינוי הסכם גירושין לאחר שאושר על ידי בית משפט למשפחה או בית דין רבני?ניתן להגיש בקשה לשינוי הסכם הגירושין בנוגע למזונות ילדים או משמורת ילדים בכל עת, אך בן הזוג שמבקש לפתוח את ההסכם נדרש להוכיח  כי חל שינוי נסיבות מהותי המצדיק את שינוי הסכם הגירושין. 

 

האם אפשר לפתוח הסכם גירושין?

פתיחת הסכם הגירושין מזונות בעקבות ההלכה החדשה: רבים מהזוגות המתגרשים בוחרים לנהל את הליך הגירושין בדרך של שלום, במסגרתו הם מגבשים הסכמות וחותמים על הסכם גירושין. אולם מה קורה כאשר אחד מהצדדים מעוניין לפתוח את ההסכם ולשנותו? האם זה אפשרי? חשוב להבין מה מעמדו של הסכם גירושין.

 

מהו הסכם גירושין
בשנים האחרונות, יותר ויותר זוגות העומדים בפני גירושין, מצליחים להימנע מניהול מאבק משפטי בערכאות ותחת זאת עורכים הם הסכם גירושין. בשל העובדה כי מדובר בחוזה משפטי בין בני זוג, כלומר, אין זה הסכם בין צדדים זרים ובשל השלכותיו מרחיקות הלכת על חייהם של הצדדים, הסכם גירושין טעון אישור של ערכאה שיפוטית.

 

ללא אישור הסכם הגירושין, אין למעשה להסכם תוקף משפטי מחייב, זאת בשונה ממרבית החוזים אשר אינם מצריכים כל התערבות של בית משפט ודי בחתימת הצדדים עליהם כדי שיהיו מחייבים.

 

מצד אחד, היות שמדובר בהסכם העוסק בדיני נפשות, הרי טוב שהוא טעון את אישורו של  בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני. אולם מצד שני, אישור זה נותן להסכם תוקף של פסק דין ועל כן כאשר מי מהצדדים מעוניין בביטולו, לפניו משימה לא פשוטה. נבהיר כי תביעה לצורך ביטול הסכם גירושין תוגש לערכאה שאישרה אותו.

 

מדריך הסכם גירושין: מהו הסכם גירושין?

 

שינוי מזונות ילדים ומשמורת שנקבעו בהסכם גירושין
כאשר אנו מדברים על פתיחת הסכם גירושין, יש להבחין בין הסוגיות השונות המרכיבות את ההסכם. בכל הנוגע למזונות ילדים וסוגיית המשמורת, הסכם הגירושין איננו אבסולוטי וניתן תמיד לפתוח אותו לדיון מחדש.

 

זאת בתנאי כי חל שינוי מהותי בנסיבות, מאז חתימת ההסכם, המצדיק שינוי ההסדר עליו הסכימו הצדדים. כך למשל הרעה משמעותית במצב הכלכלי של אחד מהצדדים, יכולה להצדיק את שינוי גובה מזונות הילדים.

 

הפרה חוזרת ונשנית של הסדרי הראייה, יכולה להביא לשינוי המשמורת שנקבעה בהסכם הגירושין. לעומת זאת ביטול הסכם גירושין בכל סוגיה אחרת, הוא חריג ונדיר.

 

הסיבה להבחנה הזו שתוארה לעיל היא כי בכל מה שקשור לקטינים, יש להותיר את האפשרות לשינוי ההסכם פתוחה, על מנת לשמור על טובתם. אולם, בכל הנוגע ליתר סוגיות הגירושין, עקרון סופיות הדיון והעובדה כי ההסכם אושר על ידי ערכאה משפטית, מונע ביטול הסכם גירושין או פתיחתו מחדש, אלא במקרים חריגים.

 

ביטול הסכם גירושין מתי?
כאמור לעיל, האפשרות לבטל הסכם גירושין מתחלקת לשניים: סעיפים הנוגעים למזונות ומשמורת ילדים ניתן תמיד לפתוח מחדש, בתנאי כי הוכח שינוי מהותי בנסיבות. בכל הנוגע לסעיפים אחרים, האפשרות לביטול ההסכם מוגבלת מאוד.

 

מתי בכל זאת ניתן בית המשפט ייעתר לבקשה שכזו? כאשר הוכחה קיומה של עילה חוזית כגון הטעייה, עושק או כפייה. אולם גם כאן המשימה איננה קלה, מדוע?

 

ראשית, משום שמדובר בנטל הוכחה מוגבר לעומת הסכם רגיל, שוב, בשל מעמדו של הסכם גירושין כמי שעבר את אישורה של ערכאה שיפוטית.

 

שנית, בית המשפט יכול שלא להורות על ביטול על ההסכם, גם אם הוכחה עילה חוזית ולמצוא פתרון אחר למצב.

 

לדוגמא, בן הזוג הוכיח כי בת זוגו לשעבר הסתירה ממנו את קיומו של חשבון בנק בחו"ל. על כן, טוען הוא לפגם חוזי של הטעייה, בגינו יש לשנות את חלוקת הרכוש כפי שהוסדרה בהסכם הגירושין.

 

אף אם הוכיח את טענתו בדבר הטעייה, בית המשפט יכול לקבוע כי הוא יהיה זכאי לחלק מן הכספים שבאותו החשבון ואז לתקן את הפגם בחוזה ללא ביטול הסכם גירושין.

 

הפרת הסכם גירושין
טענה נוספת שיכולה להוות עילה לביטול הסכם גירושין היא הפרת ההסכם. כלומר, מצב שבו טוען אחד הצדדים כי הצד השני אינו מקיים את הוראות ההסכם ועל כן יש לבטלו.

 

על פי דיני החוזים, הפרה יסודית של חוזה גירושין, מקנה לצד הנפגע את הזכות לבטלו, כאשר הפרה יסודית היא מה שהוגדר במסגרת ההסכם ככזו, או הפרה שכל אדם סביר לא היה חותם על ההסכם לו ידע שתתרחש.

 

בשל מעמדו המיוחד של הסכם גירושין, יידרש הצד המבקש את ביטולו להוכיח הפרות מהותיות, חוזרות ונשנות של החוזה מצד בן/בת הזוג ואין די בהפרה חד פעמית. גם אז, כאמור, אין ערובה לכך כי בית המשפט ייעתר לבקשה משיכול הוא למצוא פתרונות אחרים אשר יתקנו את ההפרה ויאפשרו את המשך קיומו של הסכם הגירושין.

 

מומלץ לפנות לייעוץ משפטי בטרם הגשת תביעה לביטול הסכם גירושין

 

עו"ד מאיה רוטנברג, בעלת נסיון רב שנים בתחום הגירושין, בישראל . משרד עורכי דין מאיה רוטנברג מהמובילים כיום בתחום דיני המשפחה בישראל, משרדנו  קבע את תקדים בע"מ 919/15 בבית המשפט העליון והוביל לשינוי ההלכה במזונות מהפכה היסטורית בכל הקשור בחלוקת הנטל במזונות ילדים בהתאם למשמורת הילדים ויחס ההשתכרות בין האב לאם. למעשה מהפכה זו שעו"ד מאיה רוטנברג הובילה בבית משפט העליון  הובילה למגמה של בקשות לשינוי הסכמי גירושין  

 

עורך דין גירושין  מוביל דירוג עו
דירוג עו

 

נשמח לענות לכל שאלה


משרד עורכי דין לענייני משפחה תל אביב

עורכת דין מגשרת מאיה רוטנברג

 

..

ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
אנו זמינים באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU (שוק צפון) מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל     

 

מיקוד:  6971915 

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס:  03-6161913   

 

נייד:    0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building C, 2th floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code: 6971915

 

Tel:       +972-3-6161535

 

Fax:   +972-3-6161913


Mobile:
+972-54-4705733

 

office@rotenberglaw.co.il

 
*
*
טען קובץ

 
נושאים נוספים:
 
פתיחת הסכם גירושין
 
ביטול הסכם גירושין בבית הדין הרבני
 
הפרת הסכם גירושין
 
ביטול הסכם גירושין פסיקה
 
שינוי הסכם גירושין
 
ביטול הסכם גירושין עקב הפרה
 
פתיחת הסכם גירושין מזונות
 
האם אפשר לשנות הסכם גירושין
 
האם אפשר לבטל הסכם גירושין
 
האם ניתן לבטל הסכם גירושין
 
האם אפשר לפתוח הסכם גירושין
 
הסכם גירושין עושק
 
תיקון הסכם גירושין
 
ביטול גירושין ברבנות
 
פתיחת הסכם מזונות
 
דוגמא לתביעה לביטול הסכם גירושין
 
בקשה לתיקון הסכם גירושין
 
ביטול הסכם גירושין בהתנהגות
 
פתיחת הסכם גירושין מזונות
 
האם אפשר לבטל גירושין
 
..
התובעת הרימה את הנטל הכבד שהונח לפתחה, והוכיחה כי הסכם הגירושין, וממילא אף הנספח להסכם המאמץ את הוראותיו העיקריות של ההסכם, נחתמו מתוך טעות, הטעייה ובחוסר תום לב בניהול המו״מ לכריתת ההסכם מצד הנתבע.


לו אכן היתה מוצגת לאישה שחתמה על הסכם הגירושין תמונה שלמה, היתה נוכחת לדעת כי החברה נהנית מעליה ברווחים, וכי חובותיה הגבוהים נוצרו בעטיים של בעלה לשעבר ושותפו.קרא עוד
31/10/2021
דרג את הכתבהדירוג כתבה השופטת אליה נוס: פס"ד בנושא ביטול הסכם גירושין שנכרת בין הצדדים ואושר על ידי בית המשפט (תה"ס 56267-06-18): 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
פס"ד בתובענות הדדיות בין בני זוג (תמ"ש 37754-01-16)
מספר תיק 37754-01-16
סוג ההליך משפחה
שופט/ראש הרכב אביבית נחמיאס
בתי משפט בתי המשפט לענייני משפחה
מחוז מחוז צפון
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעת האישה לביטול ההסכם (תה״ס 62283-11-15):: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד