En

צור קשר

checked

הורים גרושים ופרודים: מדריך הוצאת דרכון לקטין

התגרשתם או אתם עומדים בפני הליך גירושין? שימו לב כי אם ברצונכם להוציא דרכון לילד שלכם, תידרשו ככלל, לקבל את הסכמת ההורה האחר לכך.תוקפו של דרכון לילדים עד גיל 18 הוא 5 שנים כך שבעת הצורך יהיה צורך להגיש בקשה נוספת לחידוש הדרכון בעתיד, בהתאם לגילו של הילד.

הוצאת דרכון לילד – בהסכמת שני ההורים
כאשר בני זוג מחליטים להיפרד ויש להם ילדים משותפים, פעולות רבות שהיו לפני כן פשוטות, אולי אפילו מובנות מאליהן, יכולות להפוך לפתע למורכבות יותר. אחת מהן היא הוצאת דרכון לילד קטין, כלומר מתחת לגיל 18. במקרה של הורים פרודים או גרושים, משרד הפנים דורש את הסכמת שני ההורים להוצאת הדרכון. לכלל זה יש שלושה חריגים, כלומר, הורה פרוד או גרוש המבקש להוציא דרכון לילדיו לא יידרש להסכמת ההורה השני בשלושה מקרים: האחד, כאשר יש פסק דין המעניק לו אפוטרופסות בלעדית על הילד.

 

השני, כאשר ישנו הסכם גירושין המקנה לו סמכות לצאת עם הילד לחו"ל ללא הסכמת ההורה האחר. המקרה השלישי הוא כאשר ההורה השני אינו בקשר עם הילד. עם הגשת הבקשה להוצאת דרכון יידרש ההורה המבקש לצרף את כל האישורים הרלוונטיים. כך למשל, במקרה האחרון, יש צורך לצרף אישור מהמוסד החינוכי של הילדים המצהיר כי ידוע לו שההורה האחר מנותק מילדיו.

 

האם שני ההורים צריכים להתייצב?
למרות קיומה של הדרישה להסכמת שני ההורים להוצאת הדרכון לילד קטין, חשוב לדעת כי לצורך ביצוע הפעולה בלשכות משרד הפנים, אין חובה כי שני בני הזוג יתייצבו שם. ההורה המבקש להנפיק דרכון לילד שלו, יתייצב עמו, לאחר שקבע תור מראש ויצטייד מבעוד מועד בטופס הסכמה ייעודי החתום על ידי ההורה השני. בו הוא למעשה מאשר את הסכמתו להנפקת הדרכון לילד. אותו הורה גם רשאי להגיע בעצמו לאחת מלשכת משרד הפנים ולחתום שם על הטופס. אפשרות נוספתהיא חתימה על תצהיר בפני עורך דין והוא מחליף את הטופס האמור.

 

עבור רבים מהזוגות הגרושים, העובדה כי אין חובת התייצבות של שניהם, מהווה הקלה גדולה, בפרט כאשר הם עוד מצויים בעיצומו של ההליך המשפטי ביניהם ולרוב יש מתח רב ביניהם.

 

דגשים חשובים
אם כן אנו מבינים כי הליך הוצאת דרכון לקטין כאשר ההורים פרודים או גרושים, מחייב את הסכמת שניהם. מעבר לכך, נדגיש כי הנפקת דרכון מחייבת זימון תור ואם יש מספר ילדים אשר עבורם מבקש ההורה להנפיק דרכון, עליו לקבוע תור נפרד במשרד הפנים עבור כל ילד.

 

ככלל, הדרכון  יונפק תוך שני ימי עסקים והוא יישלח למבקשבאמצעות הדואר. לעניין זה יצוין, כי אם הדרכון לא ייאסף מן הדואר, הוא יוחזר ללשכת משרד הפנים שם הוגשה הבקשה ואז על ההורה יהיה לאסוף אותו משם. ניתן לעקוב אחר הסטטוס של הבקשה להנפקת דרכון באופן מקוון על ידי הזנת מספר הבקשה במערכת. אם אין מניעה להנפיק את הדרכון, תוקפו של דרכון לילדים הוא 5 שנים.


בקשת הורה שלא להנפיק דרכון
לא אחת, במסגרת סכסוך גירושין בין בני זוג, עולה חשש מצד מי מהם, כי ההורה האחר עלול לחטוף את הילד לחו"ל ללא הסכמתו של ההורה האחר כמובן.זוהי אחת הסיבות למעשה שקיימת חובה להסכמת שני ההורים להוצאת הדרכון. כדי להימנע ממצב זה, ההורה שקיים בו חשש זה, רשאי להגיש בקשה להוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ לילד.

 

כמו כן, כאשר לילד עוד אין דרכון, ההורה יוכל לבקש ממשרד הפנים שלא להיעתר לבקשה להנפקת דרכון לילד אם תוגש. למותר לציין, כי הבקשה חייבת להיות מנומקת ומבוססת ולא ניתן לעשות בהליך זה שימוש ציני כדי לקנטר או לנקום בבן הזוג. אם הבקשה תתקבל, הילד יירשם ברשימה של מנועים לקבל דרכון וכך אם תוגש על ידי ההורה השני בקשה להוצאת דרכון, היא תידחה.


עו"ד גירושין מאיה רוטנברג

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד