En

צור קשר

checked

מסמך הבעת רצון

מסמך הבעת רצון

 

 

מה זה מסמך הבעת רצון?  זהו מסמך רשמי המאפשר להורה של קטין, או לאפוטרופוס שהוא בן משפחה של החסוי, להביע את רצונו מי יהיה מחליפו, או מחליפיו, כאשר הוא לא יוכל עוד לתפקד כאפוטרופוס. כמו כן, ניתן לכלול במסמך זה גם הנחיות לעניין קבלת החלטות.

 

מהו מסמך הבעת רצון?
מסמך הבעת רצון מאפשר להורים לדאוג לילדיהם במקרה בו לא יוכלו לטפל בהם עוד וכן לקרובי משפחה אחרים, להם הם משמשים כאפוטרופוס (למשל, להורה קשיש). זאת באמצעות ציון שמו של אפוטרופוס חלופי אשר יכנס לנעלינו במידה שלא נוכל למלא עוד את תפקידנו.

 

עריכת מסמך הבעת רצון מסייעת לשמור על שגרת החיים של הילד/החסוי ומונעת במקרים רבים סכסוכים בתוך המשפחה, על רקע מי יתמנה לאפוטרופוס חלופי. יודגש כי עריכת מסמך זה איננה מחייבת את בית המשפט למנות את האפוטרופוס שצוין במסמך הבעת רצון. אולם לרוב הוא יכבד את רצון האפוטרופוס הנוכחי ויסטה ממנו רק אם סבר כי הדבר אינו לטובת הילד/החסוי או אם זה אינו יכול או אינו רוצה למלא תפקיד זה.

 

 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו 2016

 

האפוטרופוס החלופי
בחירתו של האפוטרופוס החלופי אינה עניין של מה בכך ויש להקדיש לדבר מחשבה רבה ואת הזמן הנדרש לכך. על האפוטרופוס הנוכחי להיות סמוך ובטוח כי זהו האדם המתאים ביותר להחליפו וכי הוא סומך עליו באופן מלא. כמובן כי יש לוודא כי האדם שבחרנו אכן מוכן ורוצה למלא את התפקיד אם חלילה יעלה הצורך והוא גם מחויב לחתום על המסמך כאשר נפנה לעורך הדין לצורך עריכת מסמך הבעת הרצון. יודגש כי במסגרת מסמך הבעת רצון, אנו יכולים לקבוע לא רק את זהות מי שנרצה שיחליף אותנו, אלא גם הנחיות לביצוע תפקידו. כמו כן, חשוב לציין כי ניתן למנות אפוטרופוס יחיד או מספר אפוטרופוסים.

מינוי האפוטרופוס
היה והתרחש האירוע המכונן, שלאחריו נכנס לתוקף מסמך הבעת רצון, יש לפנות אל בית המשפט ולבקש למנות את האפוטרופוס החלופי. כאמור מעלה, בית המשפט אינו מחויב למסמך הבעת רצון אבל ללא ספק תינתן לו עדיפות ובלבד כי בית המשפט שוכנע כי מינויו הוא לטובת הילד/החסוי. ככל שסבר שאין כך הדבר, ימנה אדם אחר כאפוטרופוס כאשר באפשרותו גם למנות כמה אפוטרופוסים אשר לכל אחד מהם יהיה תחום אחריות שונה. לאחר המינוי, כפוף האפוטרופוס המחליף לפיקוח האפוטרופוס הכללי, על מנת לוודא כי זה ממלא את תפקידו כהלכה, באחריות ועל פי ההנחיות שהותוו לו במסמך הבעת הרצון או על ידי בית המשפט.

עריכת המסמך
רשאים לערוך מסמך הבעת רצון הם שניים: אפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט ובלבד כי הוא קרוב משפחה של החסוי, או אפוטרופוס למעשה, קרי, מי שדואג בפועל לענייניו של האדם גם ללא צו מינוי, למשל הורה לילד.

 

 

עורך דין לעריכת מסמך הבעת רצון

מעוניינים לערוך מסמך הבעת רצון? לצורך כך יש לפנות לעורך דין לענייני משפחה, אשר לו הסמכה מיוחדת לעניין זה ממשרד המשפטים. עורך הדין ידאג לנסח את המסמך באופן נהיר וברור, כך שאם יהיה צורך להפעילו בבוא העת, יוכל בית המשפט להבין ללא כל קושי את רצונו של האפוטרופוס. טרם יפנה לניסוח המסמך, עורך הדין יסביר לאפוטרופוס הנוכחי את משמעותו של המסמך ויוודא כי הוא בטוח במי שבחר כמחליפו. כמובן כי טרם הגעה אל עורך הדין יש לוודא כי האפוטרופוס החלופי רוצה ויכול למלא תפקיד זה בעת הצורך משעליו גם לחתום על המסמך. נדגיש כי מלבד זהות האפוטרופוס החלופי, רשאי האפוטרופוס הנוכחי גם לכלול הנחיות והוראות למילוי התפקיד, על מנת לדאוג באופן המיטבי לילד/החסוי.

 

למי ואיך פונים לצורך עריכה והפקדה של מסמך הבעת רצון?


כיצד לבצע עריכת מסמך הבעת רצון והפקדתו על ידי עורך דין:


מסמך הבעת רצון יכול להיערך רק על ידי עו"ד שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי המסמיכה אותו לערוך מסמך הבעת רצון.


לעורך הדין שעורך את מסמך הבעת רצון  כרטיס חכם לאחר עריכת המסמך על ידי עורך הדין, הוא יבצע הפקדה מקוונת של המסמך באמצעות חיבור מאובטח.


לאחר ההפקדה המקוונת של מסמך הבעת הרצון עורך דין ישלח העתק מקורי של המסמך בדואר רשום תוך 14 יום מיום ההפקדה לכתובת המחוז המטפל.


יש לצרף למסמך המקורי את כל המסמכים אשר האפוטרופוס הנוכחי מוצא לנכון לצרף.


איתור מחוז לשליחת מסמך הבעת רצון: יש לאתר את המחוז לפי כתובת המגורים של האדם אשר מונה לו אפוטרופוס ולאחר מכן לשלוח את המסמך למחוז הרלוונטי.לאחר השלמת העריכה על ידי עורך הדין שערך את מסמך הבעת רצון, יוכל האפוטרופוס עורך המסמך לבצע הפקדה של המסמך:

 

בהצגת תעודת זהות או דרכון עדכניים במסירה אישית ובהצגת תעודה מזהה בסניף המחוז הרלוונטי

יש  לצרף למסמך החתום והמקורי את כל המסמכים אשר האפוטרופוס הנוכחי מוצא לנכון לצרף.

 

ניתן לאתר את המחוז לפי כתובת המגורים של האדם אשר מונה לו אפוטרופוס ולהגיע למחוז הרלוונטי.

 

 

 נשמח לענות לכל שאלה:

 

*
*
טען קובץ

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד