En

צור קשר

checked

זכות הירושה אצל זוגות חד מיניים

זוגות חד מיניים

 

זכות הירושה של בני זוג מוכרת בחוק והיא מהווה אחת מזכויות היסוד החשובות במערכת המשפט. אולם חוק הירושה נוקט בלשון "איש ואישה" ולפיכך אינו מכיר בזכות הירושה של זוגות חד מיניים, אלא הוא מתייחס לזוגות הטרוסקסואלים בלבד. מצב זה מצריך מבן הזוג לפנות לבית המשפט ולקבל הכרה ספציפית כיורש של בן זוגו.  

 

על זכות הירושה של בני זוג 

ככלל, בני זוג יורשים זה את זו, אם במסגרת צוואה, בה הם מונים את בן/בת הזוג כיורשים ובהעדר צוואה, יחול הסדר הירושה שבחוק, המונה את בן הזוג והילדים כיורשים. במקרה הראשון יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה ובמקרה השני תוגש בקשה לקבלת צו ירושה. שתי הבקשות מוגשות לרשם לענייני ירושה ובהעדר התנגדויות, יינתן הצו המבוקש תוך זמן קצר.  

 

על כן, אנו רואים כי כאשר מדובר על זוגות הטרוסקסואלים, זכות הירושה היא יציבה ואיתנה. יתרה מזאת, אם לא נרצה כי בן/בת הזוג יהיו יורשנו, יש לערוך צוואה אשר במסגרתה אנו מעבירים את רכושנו ליורשים אחרים. עם זאת, לזוגות חד מיניים לא הקנה חוק הירושה את אותן הזכויות ועל כן הדרך היחידה כיום לוודא כי בן או בת זוג בקשר עם בן זוג מאותו מין, יירשו זה את זה, היא באמצעות עריכת צוואה.  

 

הלקונה בחוק הירושה 

בכל הנוגע לזוגות הטרוסקסואלים, זכות הירושה מעוגנת היטב, בין שמדובר בזוגות נשואים ובין שמדובר על ידועים בציבור. אולם לשון החוק נוקטת במונח "אישה ואישה" ובכך היא מפלה זוגות חד מיניים ולא מכירה בזכותם לרשת זה את זה. אמנם, כפי שנראה בהמשך, ישנם מספר פסקי דין אשר הכירו בזכות הירושה של זוגות חד מיניים, אך אין המדובר עדיין בהלכה מחייבת ועל כן, עד אשר לשון החוק לא תתוקן, כל מקרה נדון לגופו. למותר לציין, כי מצב משפטי זה אינו עומד בקנה אחד עם עקרון השוויון ובהתאם לכך הייתה יוזמה בעבר, של שרת המשפטים דאז ציפי לבני, לתקן את חוק הירושה ולשנות את המונח "אישה ואישה" ל"בני זוג", על מנת שהחוק יחול גם על זוגות חד מיניים. הצעה זו לא הבשילה ונכון להיום, לשון החוק נותרה כפי שהיא.  

 

זכות הירושה של זוגות חד מיניים  

כאמור מעלה, חוק הירושה אינו מכיר בזכות הירושה של זוגות חד מיניים, אולם יחד עם זאת, במספר פסקי דין הוכרה זכותו של בן זוג ידוע בציבור לרשת את בן זוגו המנוח. בית המשפט קבע כי השימוש בביטוי "איש ואישה" לא נועד לשלול את זכותם של בני אותו מין לרשת זה את זה, שהרי חוק הירושה נחקק לפני שנים רבות, בתקופה חברתית שונה ועל כן קבע כי בני זוג מאותו מין שהנם ידועים בציבור, זכאים לרשת זה את זה. זאת בכפוף לעמידה בתנאים שקבע החוק לזכות הירושה של ידועים בציבור:  

 

  • בני הזוג קיימו משק בית משותף; 
  • בשעת פטירתו של בן הזוג, בן הזוג שנותר בחיים לא היה נשוי לאדם אחר; 
  • המנוח לא הותיר צוואה המונה יורשים אחרים.  

 

חשוב להבהיר כי גישה זו איננה הלכה מחייבת ועל כן, אין ערובה לכך כי פנייה לבית המשפט תסתיים בהכרה בזכות הירושה של בן הזוג. המשמעות היא כי עד אשר תוכר עמדה זו כהלכה מחייבת או עד אשר יתוקן חוק הירושה, הדרך היחידה להבטיח את זכות הירושה אצל זוגות חד מיניים היא על ידי עריכת צוואה.  

 

עריכת צוואה 

לאור כל האמור לעיל, מומלץ מאוד לזוגות חד מיניים לערוך צוואה, על מנת להבטיח כי לאחר מותם, רכושם יעבור לבן הזוג. עריכת צוואה תעניק לבני הזוג וודאות משפטית וביטחון כי עתידם הכלכלי מובטח בעת פטירתו של אחד מהם. כמו כן, היא תייתר את הצורך לפנות לבית המשפט לשם קבלת הכרה בזכות הירושה ותמנע את התלות בפסיקתו של בית המשפט, אשר יכול להעניק הכרה זו אך בשלב זה הוא אינו מחויב לעשות זאת.  

 

 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד