En

צור קשר

checked

מה בין ייפוי כוח נוטריוני לייפוי כוח מתמשך?

החוק בישראל מאפשר לכל אחד מאיתנו להסמיך אדם אחר, או מספר אנשים, לפעול בשמנו ולדאוג לענייננו בנושא מסוים, או לכל צרכינו. בהקשר זה ישנן למעשה שתי אפשרויות: עריכת ייפוי כוח נוטריוני וחתימה על וייפוי כוח מתמשך. במאמר שלפניכם ננסה להבין מהו המשותף ומהו השונה בין השניים ואיך תדעו מה נכון יותר עבורכם? 

ייפוי כוח נוטריוני
מסמך זה מאפשר לנו לייפות את כוחו של אדם אחר לבצע בשמנו פעולות משפטיות שונות. ייפוי הכוח יכול להתייחס לעניין מסוים וספציפי, למשל לצורך ביצוע עסקת מקרקעין, או לעניין רפואי ויכול הוא להיות ייפוי כוח כללי המקנה סמכות מקיפה למיופה הכוח לטפל בכל עניין הנוגע לנו. תוקפו של ייפוי כוח נוטריוני מוגבל ל10 שנים והוא עומד בתוקפו רק כל עוד מייפה הכוח כשיר משפטית. כאשר הוא מאבד את כשירותו, מכל סיבה שהיא, ייפוי הכוח אינו תקף עוד, אף אם טרם חלפו 10 שנים. כמו כן, אם בסיומה של תקופה זו איבד מייפה הכוח את כשירותו, לא ניתן יהיה לחדש את ייפוי הכוח הנוטריוני. כיצד אפוא יטופלו ענייניו של אותו אדם? במצב זה, יש למנות לו  אפוטרופוס, אלא אם נערך מבעוד מועד ייפוי כוח מתמשך, אשר ייכנס לתוקפו בדיוק בנקודה זו. 

ייפוי כוח מתמשך
בעוד שיפוי כוח נוטריוני קיים שנים רבות, ייפוי כוח מתמשך הוא כלי חדש, אשר נועד להוות אלטרנטיבה למינוי אפוטרופוס. באמצעות מסמך זה, אנו יכולים להיערך למצב שבו לא נוכל לקבל עוד החלטות ביחס לעצמנו ולקבוע, בעודנו צלולים, מי יהיה האדם אשר יכנס בנעלינו וידאג לנו. לשם חתימה על ייפוי כוח מתמשך, יש לפנות אל עורך דין אשר קיבל הכשרה מיוחדת לעניין זה והדבר אינו דורש את התערבותו של בית המשפט כפי שקורה בעת מינוי אפוטרופוס.  ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס לנושא מסוים, מספר נושאים או לכלל ענייננו ונוכל למנות אדם אחד או מספר אנשים כמיופי כוח. שימו לב כי בעוד שייפוי כוח נוטריוני מאבד את תוקפו כאשר מייפה הכוח אינו כשיר משפטית מכל סיבה שהיא, הרי שייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו כאשר מייפה הכוח לא יהיה עוד מסוגל להבין ולטפל בדבר אשר לשמו ערך את ייפוי הכוח. 

המשותף והשונה
כפי שניתן להבין, לייפוי כי נוטריוני וייפוי כוח מתמשך הרבה מהמשותף. ראשית, בשני המקרים אנו חותמים על מסמך משפטי בו אנו נותנים הרשאה לאדם אחר לבצע פעולות בשמנו. שנית,  אנו יכולים לבחור, בשני סוגי המסמכים, את טיב הסמכות של מיופה הכוח והיקפה ולקבוע הנחיות לביצוע עבורו. שלישית, בשל הכוח שניתן בידיו של מיופה הכוח, חשוב שיתקיימו יחסי אמון וקרבה בין הצדדים, הן כשמדובר על ייפוי כוח נוטריוני והן כשמדובר על ייפוי כוח מתמשך, על מנת שנוכל להיות שקטים כי אותו אדם יפעל לטובתנו וישמור על האינטרסים שלנו ללא משוא פנים. אולם לצד הדמיון הרב, ישנם גם מאפיינים שונים והחשוב שבהם הוא תוקפו של המסמך. ייפוי כוח נוטריוני מתבטל ולא ניתן יהיה לפעול מכוחו או לחדשו, ברגע שבו מייפה הכוח מאבד את כשירותו המשפטית. לעומת זאת, ייפוי כוח מתמשך, נכנס לתוקפו בעת הזו, שבה הממנה אינו יכול לפעול בשם עצמו והוא נמשך ויעמוד בתוקפו עד יום מותו של מייפה הכוח ועל כן שמו, ייפוי כוח מתמשך. 

אז על מה כדאי לחתום? 
התשובה לשאלה זו כמובן צריכה להיענות בכל מקרה לגופו, אולם בשל ההבדל לעניין תוקף המסמך, ניתן לומר כך. ייפוי כוח נוטריוני מתאים יותר לצורך נקודתי וזמני, למשל כאשר אדם עוזב את הארץ לתקופה מסוימת וזקוק למישהו שיטפל בענייני הרכוש שלו בהעדרו. מסמך זה יכול להתאים גם לעניינים רפואיים ובלבד כי מדובר בקושי זמני של מייפה הכוח לטפל בעניינים אלו. אולם, ככל שאנו רוצים לדאוג לעתידנו לטווח רחוק ולוודא כי כאשר נאבד את כשירותנו המשפטית, יהיה מי שיוכל לטפל בענייננו, עלינו לחתום על ייפוי כוח מתמשך. בעת הצורך, ישנה גם אפשרות לערוך את שני המסמכים ולקבוע כי האחד יחליף את השני, כלומר בעת שייפוי הכוח הנוטריוני יאבד את תוקפו, ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף. 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד