En

צור קשר

checked

אכיפת פסקי דין בגירושין

ככלל, הליך הגירושין וטיפול בסוגיות המשפטיות שעולות בו, צריך להסתיים עם מתן פסק דין, שהרי בני הזוג מחויבים לקיימו. אולם, לעיתים קרובות, אחד מן הצדדים מפר את הקבוע בפסק הדין ובמצב שכזה, ייאלץ הצד הנפגע לנקוט לפנות לערכאה משפטית או להוצאה לפועל, על פי העניין, על מנת שיאכפו את פסק הדין.

אכיפת הגט
על פי כללי ההלכה, גט חייב להינתן בהסכמת שני בני הזוג. על כן בית הדין הרבני, אשר לו סמכות ייחודית בעניין זה, מנוע ככלל, ליתן צו לגט, כל עוד לא התקבלה הסכמת שני הצדדים. כלל זה מאפשר את התופעה של סרבנות גט, במסגרתה אחד מבני הזוג מעוניין להתגרש ואילו השני מסרב. במעשה זה, כובל בן הזוג הסרבןאת הצד השני לקשר הנישואין, בניגוד לרצונו ומונע ממנו להמשיך בחייו.

מה ניתן לעשות בסיטואציה שכזו? בן הזוג המעוניין בגירושין, רשאי לפנות לבית הדין הרבני ולבקש כי בית הדין ישתמש בסמכותו לנקוט בסנקציות שונות נגד בן הזוג הסרבן. מטרתן של אלו היא לתת תמריץ לסרבן הגט להסכים למתן גט, מבלי שהדבר יפגע במתן גט מתוך רצון חופשי, כפי שדורשת ההלכה. בית הדין הרבני מוסמך בין היתר להוציא כנגד סרבן הגט, צו עיכוב יציאה מן הארץ, למנוע ממנו להחזיק רישיון נהיגה ואף להורות על מאסר.

אי תשלום מזונות
אחד הנושאים המרכזיים בהם נדרשת אכיפה לאחר הליך גירושין הוא מזונות הילדים. למרבה הצער, ישנם גברים אשר לא משלמים את דמי המזונות שנקבעו בפסק הדין, למרות כי מדובר בתשלום אשר נועד לדאוג לצרכי ילדיהם. מצב זה מותיר את האם במצוקה כלכלית ועל כן נדרש פתרון יעיל לאכיפת פסק הדין.

 

הדבר נעשה באמצעות פנייה להוצאה לפועל, כאשר לרשות האם עומד המסלול הרגיל והמסלול המקוצר שהוא ייחודי לגביית דמי מזונות. פתיחת תיק מזונות במסלול הרגיל משמעה כי על האם מוטלת האחריות לנקוט בהליכים שונים נגד האב, על מנת לגבות ממנו את דמי המזונות.

 

לעומת זאת, במסגרת המסלול המקוצר, האם נדרשת לפתיחת התיק בלבד וכל פעולות הגבייה יינקטו על ידי הוצאה לפועל באופן ישיר, ללא צורך במעורבות האם. מדובר בין השארבעיקולי רכב, עיקול משכורת, עיכוב יציאה מן הארץ וכיו"ב.

 

הפרה של הסכם חלוקת הרכוש
לעיתים קרובות, על אף שבית המשפט פסק והכריע בעניין חלוקת הרכוש בין בני הזוג, מי מהצדדים אינו מקיימו, למשל על ידי אי מכירת נכס כאמור בפסק הדין, אי העברת הבעלות ברכוש מסוים על שם בן הזוג וכיו"ב.

 

הפרה בעניין זה יכול שתהיה בקשר לנכסים בעל ערך כלכלי רב כגון דירת המגורים המשותפת,  או נכסים אשר אינם יקרי ערך בהכרח אך יש להם חשיבות פרקטית או סנטימנטלית כגון נכסי מטלטלין.

 

בכל מקרה של הפרת פסק הדין בעניין חלוקת הרכוש, רשאי הצד הנפגע לפנות לבית המשפט בבקשה לאכוף את פסק הדין. בית המשפט יעשה אחד מן השניים: יפנה את הטיפול ללשכת ההוצאה לפועל או ימנה כונס נכסים אשר ידאג לחלוקת הרכוש כפי שנקבע בפסק הדין.

 

אכיפת הסדרי ראייה
לא מעט מן הסכסוכים בין זוגות מתגרשים נוגעים לנושא משמורת הילדים ובפרט לסוגיה של הסדרי הראייה. כאשר מי מהצדדים אינו מקיים את הסדרי הראייה, הצד הנפגע רשאי לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני ולבקש סעד מתאים.

 

כאשר ההפרה היא מצד האם, אשר אינה מאפשרת לאב לפגוש את הילדים, בית המשפט יכול להטיל עליה קנס כספי וכן להורות כי מעתה ואילך, כל הפרה של הסדרי ראייה תלווה בתשלום קנס.

 

במקרים בהם האב הוא זה אשר אינו מקפיד על קיום הסדרי הראייה, בית המשפט רשאי לצמצם את היקפם של המפגשים על מנת לשמור על טובת הילד וכן להורות לאב לשלם פיצוי כספי לאם, על ההוצאות שנדרשה להוציא עקב הפרת הסדרי הראייה מצדו, למשל, תשלום למטפלת או לתוספת שעות במסגרת החינוכית.

 

 

 

 

  • אי ביצוע פסק דין לגירושין
  • עורך דין לטיפול באכיפת פסק דין גירושין.
  • הבעל לא משלם מזונות.
  • הפרת הסדרי הראיה


 

*
*
טען קובץ

Enforcement of Divorce Judgments in Jewish Courts in Israel: The Interaction Between Religious and Constitutional Law
YS Kaplan - Middle East Law and Governance, 2012
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה אכיפת פסקי דין לגירושין בבתי המשפט הרבניים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד