En

צור קשר

checked

כיצד מחשבים מזונות ילדים?

כיצד לחשב מזונות ילדים?

 

משוואת חישוב מזונות הילדים השתנתה בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון ביולי 2017, בע"מ 919/15, בו לקח חלק מרכזי משרדה של עו"ד מאיה רוטנברג, כיום נושאים ההורים יחד בחובת מזונות הילדים. הלכה זו הולידה גם נוסחה חדשה לחישוב גובה דמי המזונות, מהי? האם ההלכה החדשה חלה רטרואקטיבית ומהי הדרך הטובה ביותר לקבוע את סכום מזונות הילדים?

 

מה שינתה ההלכה החדשה בחישוב דמי המזונות?

חידושה הגדול של הלכת בע"מ 919/15  הוא בכך שלראשונה בדיני המזונות חלה על בית המשפט חובה לבחון היטב את הוצאות בבתי שני הוריהם ולהתחשב גם בהוצאות שהאב מוציא עבור ילדיו הקטינים בביתו.

על מנת שבית המשפט יאמוד כראוי את  צרכי הילדים הספציפיים ויקבע את גובה המזונות, ההורים נדרשים להציג ראיות שיוכיחו מהן ההוצאות הנדרשות עבור הילדים.

 

חישוב מזונות ילדים

עד לאחרונה, חובת מזונות הילדים הייתה מוטלת על האב והוא היה משלם לאם את דמי המזונות, כאשר רמת הכנסתה של האם מילאה תפקיד קטן מאוד. כמו כן, להסדר המשמורת לא הייתה משמעות רבה משום שגם בעת משמורת משותפת, היה יכול האב לקבל הפחתה בגובה המזונות אולם עדיין היה נותר תשלום ביתר משמעותי. כעת, משקבע בית המשפט העליון שוויון בנטל המזונות, ישנה נוסחה חדשה לחישובם: יחס ההכנסות של ההורים פחות הוצאותיו של כל הורה עבור הילד = סכום המזונות.

 

במסגרת נוסחה זו יש להתייחס להיקף צרכי הילדים, כאשר כעת, בשונה מבעבר, מבחינים בין הוצאות תלויות שהות לבין אלו שאינן תלויות שהות וכמו כן, ישנה התייחסות להוצאות חריגות אשר גם הן יתחלקו בין ההורים בהתאם לרמת ההכנסה.

 

נוסחה זו, חשוב להבהיר היא הבסיס של דמי מזונות ממוצעים לחודש ואליה יוצק בית המשפט תוכן בכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו. כך למשל, כאשר ישנם פערי השתכרות משמעותיים, יכול ומי מהצדדים יחויב בתשלום הפרש כספי לצד השני כדי להגשים את רציונל הלכה של שוויון בנטל.

 

תחולה רטרואקטיבית על פסיקת מזונות

ישנם חילוקי דעות בפסיקה באשר לתחולתה הרטרואקטיבית של ההלכה החדשה. חלק מפסקי הדין קובעים כי כל אב יכול לפנות לבית המשפט בתביעה להפחתת דמי המזונות שנקבעו לו בעבר, מכוחו של הדין החדש וזאת ללא כל צורך להוכיח שינוי בנסיבות מאז נקבע סכום המזונות.

 

לצד אלו, ישנם פסקי דין הקובעים כי יישום ההלכה החדשה על תיק מזונות סגור מסתכמת בהורדת רף הראייה הנדרש בהוכחת שינוי נסיבות, כלומר, אם בעבר היה נדרש להוכיח שינוי מהותי, כעת, די בשינוי קל בנסיבות כדי להביא להפחתת סכום המזונות.

 

כמו כן, ישנה דעה שלישית בפסיקה הקוראת להבחין בין מקרה שבו דמי מזונות הילדים נקבעו בהסכם גירושין, לבין מקרה שבו דמי המזונות נקבעו על ידי בית המשפט במסגרת תביעת מזונות. על פי גישה זו, במקרה הראשון אין לאפשר תחולה רטרואקטיבית על מנת לכבד את התחייבות הצדדים בהסכם, בעוד שבמקרה השני ניתן להחיל את ההלכה ולהפחית את דמי המזונות.

 

חישוב מזונות לפי משכורת

 

חישוב שיעור ההכנסות הפנויות היחסי של ההורים
את חישוב הכנסות הפנויות של ההורים מחשבים עפ"י הכלל הבא:  הכנסתו הפנויה של ההורה לחלק לסך ההכנסות הפנויות של שני בני הזוג = ההכנסה של  ההורה.


לדוגמא: קביעת הכנסתה הפנויה של האם עומדת ע"ס 3,459 ₪ לחודש, ואילו הכנסתו  הפנויה של הנתבע עומדת ע"ס 4,650 ₪ לחודש הרי שפער ההכנסות הוא %42 לאם למול 58%  לאב.
כלומר חישוב הכנסת כל אחד מההורים לחלק לסך הכנסות שני ההורים 8,109  ₪ לחודש.

 

חישוב זמני השהות 
נוסחת החישוב של זמני השהות מחושבת כך:


מספר ימי השהות של  הקטינים בבית אותו הורה לחלק ל-  14 ימים = שיעור השהות של ההורה.

  
במידה וילדים הבוגרים שוהים במסגרות, אין לערוך את חישוב המזונות לגביהם ביחס לזמני השהות, ואלה יקבעו על דרך האומדנה ביחס להוצאותיהם בפועל.


הסדרי ראיה משמורת משותפת

חלוקת הימים במשמורת משותפת: אם נקבעה משמורת משותפת לגבי ילד, הרי  שזמני השהות שווים בין ההורים.

 

 

מזונות - מהי הנוסחה לחישוב הוצאות תלויות שהות?

 

חישוב הוצאות תלויות שהות 
קביעת ההוצאות תלויות השהות מחושבת על פי הנוסחה:
סך כל ההוצאות תלויות השהות של הקטין בשני הבתים כפול חלק האב בסכום ההכנסות הפנויות של ההורים פחות שיעור השהות אצל האב = חיוב ההוצאות תלויות השהות של האב.

אם התוצאה  שלילית, יש לחשב על פי נתוני האם

 

כיצד מחשבים את שיעור ההוצאות שאינן תלויות שהות ?
חישוב מזונות ילדים - הנוסחה לחישוב ההוצאות שאינן תלויות שהות:


גובה ההוצאות שאינן תלויות שהות בשני הבתים כפול שיעור ההשתכרות של ההורה פחות הוצאות ההורה שאינן תלויות שהות אשר ההורה מוציא בפועל על הילדים = חיוב ההורה בהוצאות שאינן תלויות שהות.


במצב בו נקבעה החלופה של הורה מרכז, אזי מעבירים לאותו הורה את סכום ההוצאות שאינן תלויות שהות ואז יש להתייחס להוצאות שמוציא ההורה האחר בפועל, או בעין, כסכום 0. 

 

חישוב ההוצאות החריגות

בנוסף לתשלומי המזונות שחושבו, על ההורים לשאת, בהתאם ליחס הכנסותיהם בכלל ההוצאות החריגות הנוספות של הילדים לרבות הוצאות חינוך חריגות, הוצאות ריפוי שאינן מכוסות ע"י קופת  חולים או ביטוח רפואי כלשהו ובכלל זה: ריפוי שיניים, משקפיים ועדשות מגע, וכן  בהוצאות טיולי ביה"ס, דמי שכלול, מחזור קייטנה אחד בקיץ לפי תעריף עירוני ותשלומים לתנועות נוער. 

 

חישוב מדור
כחלק מהמדור יש לחשב את הוצאות העמדת המדור עצמו, ואת ההוצאות שאינן תלויות שהות הקשורות במדור חישוב זה הוא בנוסף לחישוב מזונות.

 

את רכיב המדור מחשבים לפי: שיעור ההשתכרות של ההורה כפול הוצאות מדור הילדים בבתי שני ההורים פחות הוצאות מדור הילדים בבית ההורה לגביו  נערך החישוב = רכיב המדור.

 

קביעת מזונות הילדים בבית משפט בהתאם לחישוב
לצורך קביעת המזונות יש לצרף את כל הסכומים שחושבו עבור כל סעיף ולחשב את דמי המזונות שיועבר להורה המשמורן.  לדוגמא: אם חישוב הסכומים קובע שעל האב להעביר לידי האם ,X ₪ לחודש למזונות  הילדים, בחישוב עבור מדור, בנוסף להוצאות שאינן תלויות שהות הסכום להוצאות תלויות השהות.


סכום המזונות שמחושב יהיה צמוד למדד יוקר המחיה, התקף במועד חתימת פסה"ד ובדרך כלל יתעדכן אחת ל-  מספר חודשים שיקבע על ידי בית המשפט, ללא חישובים רטרואקטיביים.

החיוב המזונות הינו מיום מתן פסק הדין ועד הגיע כל אחד מהילדים לגיל בגרות או סיום לימודי התיכון, עפ"י המוקדם החל ממועד גיוסו של הילד לשירות לאומי או צבאי ועד לתום השירות ישולמו בדרך כלל חלק מדמי המזונות שנפסקו עבורו.

 

הסכם מזונות

ראינו אפוא כי כיום בתי המשפט מחשבים את דמי מזונות הילדים באופן שוויוני, בהתאם לרמת ההכנסה של שני ההורים וזמני השהות. אולם, אין פירוש הדבר כי כדאי למהר לבית המשפט ולהגיש תביעת מזונות. גם עתה, לאחר ההלכה החדשה, הדרך האידיאלית לקביעת דמי מזונות הילדים נותרה עדיין הסכמה הדדית בין בני הזוג. זו תשאיר את שיקול הדעת בידי הצדדים ותבטיח כי סכום המזונות הנקבע מקובל על שניהם. כמו כן, חתימה על הסכם מזונות תעניק לבני הזוג וודאות כלכלית ומשפטית, אשר נעדרת כאשר מערבים את הערכאה המשפטית בסוגיה ומותירים את ההכרעה בידיה.

 

בשל המשמעות הכלכלית של סוגית מזונות הילדים, בדרך כלל הצדדים מתקשים לגבש הסכמות בעניין זה, אולם פנייה להליך של גישור יכולה לסייע מאוד להגיע לעמק השווה ולהביא את בני הזוג לכדי חתימה על הסכם מזונות. כמו כן, במקרים רבים במסגרת הגישור, יוכלו הצדדים לגבש הסכמות גם ביתר ענייני הגירושין ולחתום על הסכם גירושין כולל.

 

משרד עורכי דין לענייני משפחה תל אביב

עורכת דין מגשרת מאיה רוטנברג

 

..

ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
אנו זמינים באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU (שוק צפון) מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל     

 

מיקוד:  6971915 

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס:  03-6161913   

 

נייד:    0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building C, 2th floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code: 6971915

 

Tel:       +972-3-6161535

 

Fax:   +972-3-6161913


Mobile:
+972-54-4705733

 

office@rotenberglaw.co.il

 ..
*
*
טען קובץ

 

נוסחה מתמטית לחישוב מזונות

 

חישוב הכנסה פוטנציאלית של הורה

אם הורה בוחר להיות מובטל או בתשלום נמוך, בית המשפט רשאי לחשב את מזונות הילדים על סמך מה שהם יכולים להרוויח. הגורמים בהם משתמש בית המשפט לקביעת סכום זה כוללים:

  • רמת השכלה.
  • היסטוריית תעסוקה.
  • יכולות נפשיות ופיזיות.
  • שכר ומשכורות ממוצעים באזור.
  • אפשרויות תעסוקה באזור.
  • גילאי הילדים והצרכים הייחודיים.
בנסיבות העניין כאשר אחד ההורים משקיע זמנו יותר בעבודה ופחות בזמני שהות עם הקטינים, וההורה האחר משקיע פחות זמן בעבודתו ויותר זמן בילדים, יש להביא גם זאת בשקלול סכום המזונות.קרא עוד
10/03/2021
דרג את הכתבהדירוג כתבה מהי דרך החישוב הראויה מזונות קטינים פסיקה 2021: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בחישוב מזונות הילדים, בית משפט מוסמך לחרוג מחישוב אריתמטי קר של גובה דמי המזונות בהתאם להלכה שנקבעה. בית המשפט אינו מתפקד כמחשבון מזונות, בפניו מופיעים האב והאם והוא רשאי להתרשם מחלוקת הנטל בפועל ולפסוק לפי מידת הצדק.

בית המשפט התרשם מהתנהלותו של האב כי למרות הסדרי המשמורת בין ההורים, חלוקת הנטל נפלה בעיקר על כתפי האם. הרושם שנוצר הוא כי מאז נולדו הילדים , האב היה עסוק באיסוף אובססיבי של כל הוצאה והוצאה שהוציא עבור הקטינים ממועד לידתם.

במקרים מסוימים, מעבר לחיוב במזונות בהתאם לדין האישי, בית המשפט נדרש לתת משקל גם לנסיבות הורייתם של קטינים, במסגרת השיקולים בפסיקת גובה מזונותיהם וחלוקת הנטל בין ההורים .קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה פסק דין מזונות קטינים: תלה"מ 15562-06-17 ט' נ' ל' - תובענה לפסיקת מזונות ומדור עבור שני קטינים תאומים בני כשש וחצי שנים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד