En

צור קשר

checked

זמני שהות בתקופת הקורונה

חלוקת זמני שהות ולינה בקרב הורים גרושים בימי הקורונה

 

על פי החלטת שר המשפטים מיום 24.03.2020 ילדים להורים גרושים לא ייפגעו מהסגר ולמרות תקנות החירום יוכלו לעבור בין בתי הוריהם.

הורים לילדים יכולים לקיים את הסדרי הראיה/ זמני השהות שנקבעו גם אם זה כרוך במעבר בין ערים ולמרות הסגר. במסגרת הוראות  תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש״ף-2020 הוחלט להחריג באופן מפורש מעבר של קטינים בין בתי הוריהם.

 

החריג המאפשר קיום הסדרי זמני שהות בתקנות שעת חירום: 

 

"(14) העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה השני;

 

(15) העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני כמפורט בתקנה זאת ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו. "

 

במצב בו קיים הסדר זמני שהות בין הורים מעבר קטינים בין בתי הורים גרושים או פרודים שאינם גרים במשותף ניתן להסיע את הילדים ולעבור במחסומי הסגר, ללא צורך באישור מיוחד חרף הגבלות התנועה החלות עקב התפשטות נגיף הקורונה.

 

שר המשפטים הדגיש את חשיבות רבה בהבטחת הקשר בין ילד להוריו ובשמירה על חיי משפחה תקינים.

 

 

בימים הראשונים של משבר נגיף הקורונה עלתה דאגה בקרב משפחות גרושים, מכך שבעקבות הסגר ילדים לא יוכלו לעבור בין בתי הוריהם. קיימת חשיבות רבה בהבטחת הקשר בין ילד להוריו שמירה על הסכמות הסדרי השהות ובשמירה על חיי משפחה תקינים. 

 

במציאות הנוכחית של חוסר הוודאות והפסקת חיי השיגרה של הילדים עקב משבר הקורונה, צורך זה של קיום ההסכמות בין ההורים אף מתגבר, כמובן, מבלי לגרוע מהחיוניות שבמילוי אחר הנחיות הממשלה ומשרד הבריאות.

  

שאלות ותשובות:


האם בתקופת חירום של משבר הקורונה יש התייחסות של הממשלה לשמירת זמני השהות עם הילדים? גם בתקופת חירום זו משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים רואה חשיבות רבה בהבטחת הקשר בין ילד לשני הוריו תוך התאמת הדרכים לשמירת הקשר במציאות הקיימת ולהנחיות משרד הבריאות כתקפן מעת לעת.


 

כיצד ניתן להבטיח שהורה לא מנצל את משבר הקורונה לשנות הסדרי שהות?  מתוך הנחה של רצון טובת הילד, שני ההורים רוצים בטובתו של הקטין ומשכך מצופה כי יגיעו ביניהם להסכמות אודות אופן שימור הקשר גם בעת החריגה הזו, תוך התאמה לנסיבות ולהוראות גורמי הממשל וחקיקת החירום וכן הנחיות משרד הבריאות המשתנות מעת לעת.

מהם התנאים להעברת קטינים בין ההורים? ככל שמדובר בהעברת קטין בין שני משקי בית קבועים וששני הוריו של הקטין מקפידים על הנחיות משרד הבריאות (הם או מי מבני משפחתם אינם בבידוד, אינם מסתובבים עם הקטין במרחב הציבורי וכוי), יש לאפשר העברת הקטין בין ההורים.


מומלץ ורצוי להגיע להסכמה על הצמדת ימי שהות באופן שיקטין את מספר המעברים שעל הקטין לעבור.


הצגת אישור להעברת ילדים בין הורים גרושים בתקופת קורונה: לצורך האמור, מומלץ כי ההורים, בעת הסעתו של הקטין מהורה אחד למשנהו (ברכב פרטי או בתחבורה ציבורית בהתאם להנחיות הנוגעות לכך).

 

הורה המעביר את ילדיו להורה השני במסגרת הסדר זמני השהות (הסדרי ראיה) יצטייד בהחלטה השיפוטית (החלטה, פסק דין או אישור הסכם גירושין) המאשרת את העובדה כי הורי הקטין מתגוררים בנפרד והקטין מקיים הסדרי קשר ושהות עם כל אחד מהם, זאת על מנת להציגה במקרה של מהלכים לאכיפת הגבלות תנועה.

כאשר אחד ההורים נדרש להימצא בבידוד, על מנת להגן על הילד מפני חשש הידבקות על הילד לשהות, עד תום תקופת הבידוד אצל ההורה השני.

 

במצב מעין זה, או בכל סיטואציה אחרת בה, לצורך הגנה על שלומו הבריאותי של הילד (תוך התייחסות למאפיינים בריאותיים רלבנטיים של הקטין עצמו או של השוהים בבית בל אחד־ מהוריו) באופן שימנע מעבר של הקטין בין שני הוריו, או אם יוחמרו ההנחיות הנוגעות לאפשרות התנועה, על ההורים לבחון את האפשרות לקיום קשר באמצעים דיגיטליים במקום קיומם של ימי שהות מתחלפים, זאת תוך יצירת תנאים אשר יאפשרו לקיים קשר באמצעים דיגיטליים בפרטיות ולא תחת עיניו הבוחנות של ההורה השני.

במקרים בהם בבית אחד מתקיימים זמני שהות של ילדים אשר משקי הבית האחרים שלהם שונים (לדוגמא, אם לשני בני הזוג יש ילדים מקשרים זוגיים קודמים), על מנת לצמצם את הסיכון להדבקת הילדים והמשפחות, יש לשאוף לקיים את הסדרי הקשר לילדים מכל משפחה בימים נפרדים.

ככל שההורים אינם מצליחים להגיע להסכמות ביניהם, יוכלו לפנות להכרעת בתי משפט בהתאם להנחיות התקפות לאותה עת.

  

 

פסק דין: תלה״מ 5290-12-19 פלוני נ׳ אלמונית 

ניצלה את הקורונה כדי להרחיב את הסדרי השהות עם הילדים

 

בקשה לשינוי זמני שהות בתקופת החירום בשל משבר הקורונה, שהוגשה מטעם האם.


הקטינים (בת ושני בנים) נמצאים במשמורת האב ונקבעו זמני שהות לאם, שכללו הסדרי לינה.


בתביעה העיקרית נשוא ההליך שבכותרת, ביקש האב להורות על הפסקת זמני שהות בין האם לבת הקטינה, לטענתו בשל האשמת שווא מצידה של האם לפגיעה מינית בקטינה (שניה במספר).


בשים לב לכך שתלונה קודמת לפגיעה מינית בקטינה היתה תלונת שווא, לאחר שבית המשפט שמע את הצדדים ועל סמך תסקיר שהובא בפני, ניתנה ביום 21.01.20 לפיה זמני השהות בין הקטינה לאימה יתקיימו שלוש פעמים בשבוע ישירות מהמוסד החינוכי והאם תשיב את הקטינה לבית האב בשעה 17:30.

 

עוד קבע בית המשפט כי תנאי לכל שינוי והרחבה של זמני השהות בין הקטינה לאם (אלא אם תתקבל החלטה אחרת במישור הפלילי), הינו שהאם תערוך אבחון פסיכודיאגנוסטי מקיף ע״י גורם אליו תופנה ע״י לשכת הרווחה.


זמני השהות בין האם לקטינים (שני הבנים), נותרו ללא שינוי - פעמיים בשבוע (בי, די) כולל לינה וכל סופ״ש שני לסירוגין.

 

האם מבקשת שינוי בזמני השהות בשל משבר הקורונה
כעת ביקשה האם להורות על שינוי בזמני השהות, לטענתה בשל משבר הקורונה, באופן שאלה יתקיימו באופן הבא:

 

הקטינה תגיע שלוש פעמים בשבוע (אי בי די) בין השעות 10:00 עד 19:00 והבנים יגיעו פעמיים בשבוע (בימים ב, די) כולל לינה (משעה 10:00 עד למחרת בשעה 10:00) ובפעם השלישית יצטרפו לקטינה הדס משעה 10:00 עד 19:00. עוד ביקשה לחדש את הסדרי הלינה עם הבת בסופי השבוע.


האב התנגד לשינויים בהסדרי השהות, ביקש לדבוק בהסדרים הקיימים ככל הניתן, וטען כי האם מנסה לנצל כל הזדמנות לשינוי החלטות שניתנו בעניין זה. יחד עם זאת הסכים להקדים את השעה בה יתקיימו זמני השהות - באופן שהקטינה תגיע שלוש פעמים בשבוע משעה 10:00 עד השעה 19:00 והבנים יגיעו פעמיים בשבוע כולל לינה (משעה 10:00 עד 10:00 למחרת).


בית המשפט לא שוכנע כי יש במשבר הקורונה כדי להצדיק חידוש הסדרי הלינה של הקטינה (כל עוד לא בוצע התנאי של אבחון פסיכודיאגנוסטי לאם) ואין במשבר כדי להצדיק הרחבת זמני השהות בין הבנים לאימם.


משבר הקורונה 2020: בית המשפט לענייני משפחה לא מאשר שינוי זמני שהות - נימוק:

 

מדובר בניסיון של האם לנצל את תקופת החירום בזמן משבר הקורונה, על מנת להשיג הישגים ולהרחיב את זמני השהות בניגוד להחלטות מפורשות שניתנו.


המשפחה מוכרת לי היטב מעשרות תיקים (גם אם יש טעות במספר התיקים אשר לפי רישומי המחשב מספרם 278 (ר׳ מספר התיקים הקשורים בתיק ה״ט 30946-09-16) בוודאי מדובר במספר לא מבוטל של עשרות תיקים, במהלכם נשמעו הצדדים פעם אחר פעם.


חיי בני הזוג היו רוויים טלטלות, המשפחה עברה מיישוב ליישוב על רקע מעורבות של לשכת הרווחה בעקבות תלונות של שכנים, ובשנים האחרונות החליטו בני הזוג לתקוע יתד בצפת.

 

גם במקום זה מעורבות הרווחה הייתה ועודנה אינטנסיבית בצורה קיצונית וחריגה. המעיין בתיקים ימצא עשרות תסקירים, דיווחים וחוו״ד. לאחר פרידת בני הזוג, נקבע כי המשמורת על הקטינים תהא אצל האב.


האם לא השלימה עם קביעה זו, ובכל הזדמנות ניסתה לטעון לצורך של הקטינים להיות עמה, בעיקר בעניינה של הבת, ולא בחלה אף בניסיונות לטעון לפגיעות מיניות בקטינה (נסיונות שעד היום לא הניבו דבר במישור הפלילי).


בית המשפט הביע מורת רוח מהאופן בו האם פוגעת בפרטיותה של הבת בנסיון "להוכיח" את הפגיעות המיניות בקטינה, הובעה בהחלטה מיום 21.01.20. באותה ההחלטה הודגש הקושי בהתנהלותו של האב שמגיע להסדרים שונים עם האם בעניין זמני השהות, וכאשר העניינים יוצאים משליטה ומשתבשים - ממהר לפנות ולבקש סעד מבית המשפט.


על רקע דברים אלה, פרץ משבר מחלת הקורונה covid-19, אשר לטענת האם מצדיק הרחבת זמני השהות.


נסיון זה מצידה של האם יש להדוף. בהעדר הסכמה, משבר הקורונה לא אמור לשנות מזמני השהות הרגילים, בוודאי לא לקבוע הסדרי לינה שכבר בוטלו בהחלטות מנומקות.


בית המשפט אינו מעודד שינויים בזמני שהות ומשמורת בגלל משבר הקורונה

ככלל בתקופה זו של חוסר וודאות, יש לשאוף למינימום שינויים בהסדרי שהות, שינויים שעלולים לגרום להחרפת הסכסוכים בין ההורים, לגרור משפחות שנמצאות ברגיעה מסויימת להליכים משפטיים יקרים ולהביא את הקונפליקט לנקודת ההתחלה.

 

למשפחות המצויות בעיצומו של סכסוך - עלול הדבר להחמיר את עוצמת הסכסוך ולהקצינו. דברים אלה נכונים ביתר שאת למשפחות בהן הקונפליקט ההורי גבוה.

מנקודת מבטם של הקטינים, יש לשאוף לשמר את סדר יומם של הקטינים, ולהעניק להם תחושה של יציבות, בתקופה זו של חוסר וודאות במגוון תחומי החיים.


שינויים בזמני השהות מחויבי המציאות

לעיתים השינוי מחוייב המציאות (כך גם במקרה דנן, בעניינה של הקטינה **, בשל הנחיית בידוד שניתנה נוכח חשיפתה לתלמידה חולת קורונה בבית ספרה).

 

במקרים כגון אלה, יש למצוא פתרון נקודתי לבעיה שנוצרה, ומצופה מההורים לנהוג בגמישות ומתוך הבנת המגבלות שנכפו.

מטעמים אלה אני דוחה את בקשת האם להרחיב את זמני השהות של הבנים, ולהורות על הסדרי לינה של הבת.


אשר להקדמת שעת המפגשים באופן שאלה יתקיימו החל משעה 10:00 ולא מתום יום הלימודים - מאחר שהדבר נעשה בהסכמה ומדובר בשינוי שאינו משמעותי שמטרתו להקל על מעבר הקטינים - ניתן בזאת תוקף של החלטה להקדמת שעת המפגש, וזה יתבצע בכניסה לבית האב (ללא כניסה לבית האב). בתום המשבר ועם חידוש הלימודים ישוב ההסדר הקודם לפיו האם תקח את הקטינים ממוסדות החינוך.


 

אשר לליל הסדר - בהסכמת הצדדים, ובהתאם לחלוקת החגים הקבועה, הקטינים יחגגו את ליל הסדר עם אימם, כאשר באופן חד פעמי תלון הקטינה הדס עם אחיה בבית האם. האם תשיב את הקטינים לבית האב שעה לאחר צאת החג.


האם חויבה בהוצאות בקשה זו בסך של 250 ₪ אשר ישולמו 30 יום מתום מצב החירום. מאחר שהאב מיוצג ע״י הלשכה לסיוע משפטי - ההוצאות ישולמו לטובת אוצר המדינה.

 

תלה״מ 5290-12-19 פלוני נ׳ אלמונית 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד