En

צור קשר

checked

ייפוי כוח מתמשך מקוון בוידאו

 

ביצוע פעולות משפטיות עקב מגבלות הקורונה

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח רפואי

מסמך הבעת רצון

הנחיות מקדימות לאפוטרופוס

בשל התפשטות נגיף הקורונה covid-19 והוראות תקנות החרום עקב התפשטות נגיף הקורונה והמעבר לעבודה במתכונת חרום בשירות הממשלתי, נוצרה דרישה בקרב האזרחים המבקשים להסדיר נושאים הנוגעים לרכושם ובריאותם במידה ולא תהיה להם אפשרות לתקשר עם סביבתם.

האפוטרופוס הכללי, במטרה לשמור על שלום הציבור ולצמצם את התפשטות הנגיף מאדם לאדם,  מודיע כי עד להודעה אחרת של האפוטרופוס הכללי לא תתקיים קבלת קהל במשרדי האפוטרופוס הכללי ולכן המעוניינים לערוך מסמכי אפוטרופסות כגון:ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח רפואי, מסמך הבעת רצון והנחיות מקדימות לאפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות שלהלן:

 

להסבר מפורט על ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח רפואי, מסמך הבעת רצון והנחיות מקדימות לאפוטרופוס לחצ/י כאן

  ייפוי כוח מתמשך בשיחת וידאו

עריכה וחתימה ללא מפגש פיזי עם עורך הדין

ניתן ליזום שיחת וידאו על ידי לחיצה על אייקון הצ'אט מצד שמאל. 

קישור לשיחת וידאו (ZOOM) עם עורכת דין מאיה רוטנברג, מסמכת לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

מהם התנאים הנדרשים לעריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך ללא מפגש פיזי?

האפוטרופוס הכללי, מודיע כי עד להודעה אחרת ניתן לערוך מסמך של ייפוי כוח מתמשך גם ללא מפגש פיזי בין הממנה ומיופה הכוח לבין עורך הדין ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

 

1. שבשלב עריכת המסמך התקיימו שיחות וידאו בין עורך הדין לבין הממנה ובין מיופה הכוח באופן שיאפשר קיום מלוא חובותיו של עורך הדין בעריכת המסמך, ובכלל זה:

  • מתן הסברים מלאים לגורמים המעורבים.
  • התרשמות בדבר כשירותו ורצונו של הממנה.

שלב זה ניתן לביצוע אף ללא נוכחותו של מיופה הכוח.


אימות חתימת עורך הדין בשיחת וידאו
שבשלב החתימה על המסמך עורך הדין יחזה במסגרת שיחות וידאו בחתימה של הממנה ומיופה הכוח על המסמך הפיזי. המסמך הפיזי יועבר אל עורך הדין לצורך ביצוע ההפקדה.

שאם בוצעה עריכת המסמך או החתימה על המסמך בשיחות וידאו כאמור, יציין זאת עורך הדין במפורש על גבי מסמך ייפוי הכוח המתמשך, בשדה בטופס המקוון המיועד להתאמות המסמך לאדם עם מוגבלות.

כמו כן, בשלב ההפקדה יצרף עורך הדין למסמך ייפוי הכוח המתמשך המוגש במערכת המקוונת, הצהרה כצרופה* )בנוסח שפורסם באתר האפוטרופוס הכללי) לגבי הדרך והמועדים שבהם בוצעו שיחות הוידאו לעניין העריכה והחתימה על המסמך בידי הממנה ומיופה הכוח.

הפקדה של מסמך ייפוי כוח מתמשך

על עורך הדין להפקיד את מסמך ייפוי הכוח המתמשך בהגשה מקוונת בלבד.

לא תתאפשר הפקדה בידי הממנה.

החל מיום 24.3.2020, ועד להודעה אחרת של האפוטרופוס הכללי, אין להגיש ואין לשלוח את המסמך המקורי של ייפוי הכוח המתמשך למשרדי האפוטרופוס הכללי.

חובת ההפקדה של מסמך המקור לגבי מסמכים שהופקדו בצורה מקוונת בתקופה זו תדחה למועד שיפורסם בידי האפוטרופוס הכללי.

בתקופת הביניים עד להודעה של האפוטרופוס הכללי בדבר חובת ההפקדה של מסמך המקור-

(א) ניתן יהיה לקבל אישור הפקדה על סמך המסמכים המקוונים בלבד ובלבד שעורך הדין יצרף לטופס ייפוי הכוח המתמשך המוגש במערכת המקוונת הצהרה כצרופה* )בנוסח שפורסם באתר האפוטרופוס הכללי) הקובעת כי -

המסמך המקוון שהוגש לאפוטרופוס הכללי זהה למסמך המקור החתום בידי הממנה ומיופה הכוח

מסמך המקור שמור אצל עורך הדין.

עורך הדין מתחייב להגיש את מסמך המקור לאפוטרופוס הכללי כאשר האפוטרופוס הכללי יודיע על כך.

*אין לסרוק את ההצהרה יחד עם ייפוי הכוח המתמשך אלא יש לצרף אותה בחלק המיועד לצרופות במערכת המקוונת.

(ב) לאחר קבלת אישור הפקדה, ניתן יהיה להכניס את ייפוי הכוח לתוקף )אף אם טרם ניתנה הודעת האפוטרופוס הכללי על הגשת מסמך המקור).

הודעה על כניסה לתוקף

משלוח הצהרה בדבר הכניסה לתוקף בידי מיופה הכוח באזור האישי באמצעות סיסמה או לאחד המיילים המפורטים מטה, לפי העניין, בצירוף צילום תעודת זהות של מיופה הכוח וכן בציון מספר טלפון של מיופה הכוח ופרטים נוספים ליצירת קשר אם יידרש.

אם יש מספר מיופי כוח יצורפו להודעה במייל הצהרות, צילום תעודות זהות ופרטים כאמור של כל אחד ממיופי הכוח.

אין להגיש ואין לשלוח את ההצהרה המקורית למשרדי האפוטרופוס הכללי.

הודעה על ביטול של ייפוי כוח מתמשך

על הממנה לשלוח הודעה על הביטול לאחד המיילים המפורטים מטה, לפי העניין, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו, מספר טלפון ופרטים נוספים ליצירת קשר אם יידרש.

ההודעה צריכה לכלול את פרטי הזהות של הממנה ושל מיופה הכוח וכן את מועד מסירת הודעת הביטול של הממנה למיופה הכוח.

אין להגיש ואין לשלוח את ההודעה המקורית למשרדי האפוטרופוס הכללי.

הודעה על פקיעה של ייפוי כוח מתמשך

יש לשלוח הודעה לאחד המיילים המפורטים מטה, לפי העניין, בצירוף צילום תעודת זהות של מגיש ההודעה (הממנה או מיופה הכוח, לפי העניין) ובציון מספר טלפון ופרטים ליצירת קשר עמו, אם יידרש.

אם העילה מתקיימת לפני הכניסה לתוקף - הממנה ימסור את ההודעה לאפוטרופוס הכללי.

אם העילה מתקיימת לאחר הכניסה לתוקף - מיופה הכוח ימסור את ההודעה לאפוטרופוס הכללי.

ההודעה צריכה לכלול את פרטי הזהות של הממנה ושל מיופה הכוח, ציון עילת הפקיעה ומועד התקיימותה. אם עילת הפקיעה היא התפטרות של מיופה הכוח אז הוא צריך להודיע בכתב לממנה או לקרובו ככל שהוא אינו כשיר, שהוא לא מעוניין לשמש כמיופה הכוח ולהראות את האסמכתא לאפוטרופוס הכללי.

אין להגיש ואין לשלוח את ההודעה המקורית למשרדי האפוטרופוס הכללי.

ייפוי כוח רפואי

1. הפקדה

על הממנה לשלוח את ייפוי הכוח הרפואי הסרוק לאחד מהמיילים המפורטים מטה, לפי העניין, בצירוף צילום תעודת זהות של הממנה, וכן בציון מספר טלפון ופרטים ליצירת קשר נוספים אם יידרש.

על מיופה הכוח לשמור אצלו עותק מקורי של ייפוי הכוח הרפואי.

אין להגיש ואין לשלוח את המסמך המקורי למשרדי האפוטרופוס הכללי.

2. הכנסה לתוקף

יש לשלוח הצהרה בדבר כניסה לתוקף בידי מיופה הכוח באזור האישי באמצעות סיסמה או לאחד המיילים המפורטים מטה, לפי העניין, בצירוף צילום תעודת זהות של מיופה הכוח ובציון מספר טלפון של מיופה הכוח ופרטים נוספים ליצירת קשר אם יידרש.

אם יש מספר מיופי כוח כל אחד מהם יישלח הצהרה שכזו, צילום ת״ז ופרטים כאמור.

אין להגיש ואין לשלוח את ההודעה המקורית למשרדי האפוטרופוס הכללי.

מסמך הבעת רצון או הנחיות מקדימות לאפוטרופוס

עריכה וחתימה של מסמך הבעת רצון או הנחיות מקדימות לאפוטרופוס

מסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס יופקד החל מיום 24.3.2020 בהגשה מקוונת בלבד על ידי עורך הדין.

יש לפעול בהתאם להוראות בעניין ייפוי כוח מתמשך, בשינויים המחויבים לגבי אופן העריכה, החתימה וההפקדה של המסמך, לרבות הצהרותיו של עורך הדין וחובת ההגשה של מסמך המקור כשיודיע על כך האפוטרופוס הכללי.

בכל הנוגע למסמך הבעת רצון, אין חובת הפקדה. ככל שמעוניינים להפקיד, יש לעשות כן בהגשה מקוונת בלבד בידי עורך הדין. אין צורך להגיש את מסמך המקור.

הודעה על ביטול/פקיעה של מסמך הבעת רצון או הנחיות מקדימות לאפוטרופוס

על עורך המסמך לשלוח הודעה על הביטול/הפקיעה לאחד המיילים המפורטים מטה, לפי העניין, בצירוף צילום תעודת זהות שלו, מספר טלפון ופרטים נוספים ליצירת קשר אם יידרש.

אין להגיש ואין לשלוח את ההודעה המקורית למשרדי האפוטרופוס הכללי.

דרכים ליצירת קשר עם האפוטרופוס הכללי בנוגע לייפוי כוח מתמשך

להפקדת מסמכים ומשלוח הודעות כאמור -

מחוז תל אביב: ycm-tlv@justice.gov.il

מחוז חיפה: InbalLe@justice.gov.il l

מחוז ירושלים: HayaYe@justice.gov.il

מחוז באר שבע: FaniA@justice.gov.il

לפניות משפטיות בנושא ייפוי כוח מתמשך (שאינם הפקדת מסמכים ומשלוח הודעות כאמור לעיל) - ycm@justice.gov.il

לתמיכה טכנית בהגשה מקוונת של ייפוי כוח מתמשך - 08-6831664

 

 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד