En

צור קשר

checked

השופטת מירית פולוס: פס"ד בחישוב מזונות ומדור לפי בע"מ 919-15

21/07/2021

 

לפני תביעת האם לקביעת מזונותיהן של הקטינות:

***, ילידת 15.**.**           .

***, ילידת 17.**.**.

רקע כללי:

1. בין הצדדים הליכים נוספים, לרבות הליכי רכוש, המתנהלים בפני בית הדין הרבני.

2.    לקטינה *** עיכוב התפתחותי בגינו מקבלת גמלה מהמל״ל בסך של 1,200 ₪ בחודש.

3.    בדיון שנערך ביום 25.2.21, סוכם בין הצדדים כי אם לא יהיו ביניהם הבנות שיאפשרו מתן פסק דין, יסכמו טיעוניהם בעל פה, ללא הליך חקירות ושמיעת ראיות.

4.    בדיון שנערך ביום 24.6.21 סיכמו הצדדים טענותיהם בעל פה.

5.    בתום הדיון ניתנה החלטה על המצאת אישורי הכנסות עדכניים, שהומצאו.

השתכרות הצדדים:

6.    האב, רופא *** בבית החולים ***, וכמו כן עובד כעצמאי בקופת חולים ***


 

7.    מעיון בתלושי השכר שצירף האב לתקופה יוני 2020-מאי 2021 עולה כי שכרו הממוצע מעבודתו בבית החולים הינו בסך של כ- 23,000 ₪ נטו.

8.    בהתאם לאישור יועץ מס, עולה כי לאב הכנסה נוספת של כ- 2,000 ₪ בחודש מעבודתו בקופת החולים, כך שהכנסת האב המצטברת , הינה בסך חודשי של כ- 25,300 ₪ בחודש.

9.    לטענת האב, שכרו הגבוה בנוי מתורנויות רבות שמבצע, וככל שהאב לא יעבוד בקופת חולים ויפחית תורנויות, שכרו ירד.

10. יחד עם זאת, בשים לכך לכך שהאב רופא ****, בן ****, שנמצא למעשה בתחילת דרכו כרופא מומחה, ורק לאחרונה החל לעבוד, במקביל לעבודתו בבית החולים, גם בקופת החולים, מצאתי להעמיד את פוטנציאל ההשתכרות של האב, על סך של כ - 30,000 ₪בחודש.

11. האם, בעלת תואר ראשון ב*****, עובדת ב****. בהתאם לתלושי השכר שצירפה האם , עולה כי שכרה בחודשים 6/20-5/21 הינו בסך ממוצע של כ- 9,400 ₪ בחודש.

12. יצוין כי שכרם של שני ההורים חושב על פי הפסיקה, בהפחתת תשלומי מיסים וללאהפחתה של הפרשות סוציאליות.

13.    יוצא איפוא, כי יחס ההשתכרות בין הצדדים הינו 24% לאם ו- 76% לאב.

מדור הצדדים:

14. בבעלות הצדדים דירה ב****. על דירה זו רובצת משכנתא , אשר החזרה החודשי הינו בסך של 4,400 ₪ בחודש. את ההחזר החודשי משלמים הצדדים בחלקים שווים.

15.    האב מתגורר בדירה שכורה שעלותה 5,000 ₪ בחודש.

16.    האם מתגוררת בדירת הצדדים.

17.   כאמור, בירור הטענות הרכושיות של הצדדים מתבצע בפני כבי בית הדין הרבני.

הסדרי השהות:

18. הסדרי השהות של האב עם הקטינות הינם פעמיים בשבוע כולל לינה ובסופ״ש לסירוגין מיום ו' עם תום המסגרת ועד ליום א' השבה למסגרת.

19.   יוצא איפוא, כי יחס זמני השהות הינו 43% אצל האב ו- 57% אצל האם.

20. הקטינה ***, ילידת 00.00.17. בהתאם לפסיקה, בהיות הקטינה מתחת לגיל 6, חובת המזונות מוטלת על כתפי האב.

חישוב סכום המזנות:

21. ברמ״ש (מחוזי מרכז) 59188-10-18 נ' נ נ' (פורסם בנבו 25.10.2018) נקבע כי יש להעמיד את צרכיו של קטין המתגורר בשני בתים, על סך של 2,250 ₪ לחודש.

22. על פי הפסיקה שפורסמה, חישובי המזונות על פי בע״מ 919/15, בוצעו באופן בו נקבע סכום המזונות עבור הקטין וחלקו של הקטין במדור בבית שני ההורים (להלן: עלויות הקטין). חובת כל הורה לתשלום עלויות הקטין, חושבה לפי יחס הכנסתו מתוך ההכנסה המשותפת של ההורים. מתוך חלקו של ההורה המחויב בתשלום, הופחת הסכום בו הוא נושא ישירות, בגין זמני השהות בביתו. הסכום בו ההורה נושא ישירות נקבע בדרך של הכפלת יחס זמני השהות בבית ההורה המשלם בסכום שנקבע כעלויות הקטין.

23. לטעמי, יש מקום לבצע חישוב שונה מדרך החישוב שהתקבלה בפסיקה, באופן בו סכוםתשלום המזונות יחושב בנפרד מסכום תשלום המדור. מעלויות המדור של הקטין אין מקום לבצע הפחתה בגין זמני שהות, להבדיל מעלויות המזונות.

24. הטעם לכך הוא שחלוקת זמני השהות, מפחיתה את עלות המזונות שכל הורה משלם עבור הילדים, בהשוואה למשמורת מלאה בביתו. כלומר - עת הקטינות אוכלות, מתקלחות, משתמשות במוצרי טואלטיקה וכיוצ״ב 43% מהזמן בבית האב, העלות המוטלת על האם פוחתת בהתאמה.

25. להבדיל מהוצאות המזונות, עלויות המדור (משכנתא או דמי שכירות) אינן פוחתות בשל חלוקת זמני השהות. אין זה משנה אם הקטינות לנות בבית מי מההורים חודש שלם או חלקו של חודש בלבד, בכל מקרה על ההורה להחזיק עבור הקטינות את חדרן, ולשלם שכר דירה או משכנתא בסכום מלא.

26. את עלות המדור יש לטעמי לחשב באופן בו שני ההורים משתתפים בחלקן של הקטינות בעלויות המדור בבית כל אחד מהם, לפי יחס הכנסותיהם. דהיינו - במקרה שבפני, על האב לשלם 76% מעלות מדור הקטינות בבית האם, בעוד שעל האם להשתתף ב 24% מעלות מדור הקטינות בבית האב, והכל על פי יחס ההכנסות וחובת שני ההורים להשתתף בעלויות הקטינים.

27. נוכח כל האמור, לטעמי הדרך הנכונה לביצוע חישוב מזונות בחלוקת זמני שהות נרחבתבבית שני ההורים, על פי בע״מ 919/15 הינה במקרה זה כדלקמן:

חישוב מזונות:

סכום המזונות עבור כל קטינה יעמוד על סך של 2,250 ₪ בחודש.

חלקו של האב בסכום זה 76% (לפי יחס ההכנסות), דהיינו - 1,710 ₪.

האב נושא ישירות ב 43% מסכום המזונות, לפי יחס הסדרי השהות בביתו, דהיינו, יש להפחית סך של 967 ₪ (2,250*43%).

כלומר - עבור מזונות כל קטינה מעל גיל 6, על האב לשלם סך של 1,710 ₪ פחות 967 ₪, דהיינו 743 ₪.

את המדור יש לחשב באופן הבא:

אני מוצאת להעמיד את עלות המדור הסבירה של כל הורה על סך של 4,500 ₪ לחודש (שכירות או משכנתא).

חלקן של הקטינות 40% מסכום זה, כלומר 1800 ₪, 900 ₪ לכל קטינה בבית כל אחד מההורים.

על פי יחס ההכנסות, על האב לשלם לידי האם 76% מהסכום שנקבע כמדור עבור הקטינות בביתה, כלומר, 1,368 ₪ (1,800*76%). במקביל, על האם לשלם לידי האב 24% מסכום מדור הקטינות בביתו, כלומר 432 ₪ (1,800*24%).

יש להפחית את חלקה של האם בעלות מדור הקטינות בבית האב מחלקו של האב בעלות מדור הקטינות בבית האם: 1,368-432=936. כלומר - על האב לשלם לידי האם סך של 468 ₪ לכל קטינה בגין מדור.

על פי החישוב שהוצג - לכל קטינה מעל גיל 6, על האב לשלם סך של 743 ₪ בעבור מזונות ובנוסף סך של 468 ₪ בעבור מדור וסה״כ סך של 1,211 ₪.

28.   זו דרך חישוב המזונות והמדור הנכונה לטעמי, תוך ישום עקרונות בע״מ 919/15.

יחד עם זאת וחרף החישוב שהוצג, חישוב מזונות אינו תמיד רק נוסחה מתמטית. נוסחאותמתאימות לחלק מהמקרים, אך לא לכולם. במקרה שבפני, כאמור, פוטנציאל ההשתכרות של האב הועמד על סך של כ- 30,000 ₪ לחודש בעוד שהאם משתכרת 9,400 ₪ לחודש. דהיינו - גם לאחר תשלום המזונות, עדיין יהיה קיים פער כלכלי משמעותי בין האם לבין האב. על מנת שלא תיווצר לקטינות תחושה של בית עשיר ובית עני, וכדי לאזן במעט בין יכולות האם להעניק לבנותיה לבין יכולות האב, מצאתי לקבוע כדלקמן:

א.   עבור *** , עד הגיעה לגיל 6, ישלם האב לידי האם למזונות כולל מדור והוצאותיו סך של 2,100 ₪ לחודש.

ב.    עבור ***, האב ישלם לידי האם למזונות כולל מדור והוצאותיו, סך של 1,700                 

בחודש.

ג.     ממועד הגיעה של *** לגיל 6, סכום המזונות עבורה יהיה כפי הסכום המשולם עבור *** 1,700 ₪ בחודש.

ד.    תוקף החיוב החל ממועד התשלום הבא (חודש אוגוסט 2021), ללא התחשבנות לעבר.

עד מועד התשלום הבא תעמוד החלטה בדבר מזונות זמניים מיום 21.7.20, במסגרתה נקבעו סכומים נמוכים יותר. בהינתן שנכון להיום טרם פורק השיתוף בדירת הצדדים, האם גרה בדירת הצדדים והאב בדירה שכורה, ושני הצדדים חולקים עלויות המשכנתא, לא מצאתי להחיל את חיוב המזונות שנקבעו רטרואקטיבית מיום פתיחת ההליך. בית המשפט לוקח בחשבון, שבעת הקרובה יבוצע פירוק השיתוף בדירת הצדדים, על כן, תוקף החיוב יהיה ממועד התשלום הבא.

ה.    כל עוד האם מתגוררת בדירת המגורים המשותפת ולא בוצע בה פירוק שיתוף, ימשיכו הצדדים לשאת בחלקים שווים במשכנתא, מבלי שיהיה בכך בכדי לשנות את סכום המזונות המשולם כפי שנפסק בסעיפים א-ג.

ו.     דמי המזונות ישולמו ביום הראשון לכל חודש עבור כל חודש מראש.

ז.     דמי מזונות הקטינות ישולמו עבור כל קטינה עד הגיעה לגיל 18 או סיום תיכון לפי המאוחר ולאחר מועד זה ישולם שליש מהסכום האחרון ששולם עבור כל קטינה.

ח.    דמי המזונות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע היום והם יעודכנו מידי 3 חודשים ללא תשלומי הפרשים למפרע.

ט.   פיגור בתשלום דמי המזונות יגרור תשלומי הפרשים כחוק מהיום שהיה מיועד לביצוע התשלום ועד ליום התשלום בפועל.

י. בנוסף לדמי המזונות האמורים לעיל ובשים לב לפער ההכנסות בין הצדדים,                   ישא

ב 76% והאם ב 24% מכלל ההוצאות החריגות של הקטינות: הוצאות חינוך (גן, ביתספר, צהרון, שני חוגים לכל קטינה, מחזור אחד של קייטנה בתעריפים מקובלים, עלות הצטיידות בתחילת שנה בקיזוז מענקים אם יתקבלו מהמל״ל, שיעורים פרטיים וכד׳) וכן הוצאות רפואה שאינן מכוסות על ידי ביטוח בריאות ממלכתי, לרבות טיפולי שיניים, אורתודנטיה, משקפים, טיפול פסיכולוגי, תרופות וכד׳).

29. באשר להוצאות הרפואיות והחינוכיות החריגות של הקטינה ***, ראשית ישולמו צרכיה מהקיצבה המתקבלת עבורה על ידי המל״ל. ככל שישאר עודף מהקצבה, יופקד בחשבון חסכון נפרד עבור *** אשר ישמש לכיסוי צרכיה בהמשך. ככל שתהיה יתרה לתשלום לאחר השימוש בקצבה ובעודף מחודשים קודמים אם נשאר, הצדדים ישלמו את היתרה בהתאם ליחס ההכנסות.

30.   קצבת הביטוח הלאומי תשולם לידי האם ותתווסף לסכום המזונות.

31. הוצאות חינוך והוצאות רפואה אשר ישולמו על ידי אחד ההורים, ישיב ההורה האחר את חלקו בתשלום בתוך 10 ימים ממועד הצגת אסמכתא. דין הוצאה זו כדין מזונות וניתן לגבותה בלשכת ההוצל״פ.

32. הוצאות רפואה והוצאות חינוך מחייבות את הסכמת שני ההורים, למעט רפואה דחופה, ובהעדר הסכמה יכריע גורם חינוך רלוונטי.

33.    לא מצאתי לעשות צו להוצאות בהליך זה.

34.    מותר לפרסום ללא פרטים מזהים.

35.    המזכירות תסגור את התיק ותשלח פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י״ב אב תשפ״א, 21 יולי 2021, בהעדר הצדדים

תלה״מ 20877-07-20
תיק חיצוני:
בפני כבוד השופטת מירית פולוס
פסק דין

דרג את הכתבהדירוג כתבה השופטת מירית פולוס: פס"ד בחישוב מזונות ומדור לפי בע"מ 919-15: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד