En

צור קשר

checked

ניהול עיזבונות

מדריך ירושות ועיזבונות     ניהול עיזבונות 
 
​כדי לדאוג לחלוקת העיזבון של אדם נפטר מתמנה לעתים מנהל עיזבון מטעם הרשם לענייני ירושה. בין השאר תפקידיו של מנהל העיזבון הם לאתר את היורשים, לפרוע את חובותיו של הנפטר ולהסדיר את חלוקת העיזבון בין היורשים.

מהו עיזבון?
עיזבון הוא סך כל הרכוש, הנכסים, הזכויות והחובות שהיו לאדם בעת מותו. חוק הירושה קובע כי רק כספים שיש לשלם לאחר פטירתו של אדם על פי חוזה ביטוח, חברות בקרן פנסיה או בקופת תגמולים, אינם נכללים במסגרת העיזבון.
העיזבון מתחלק בין יורשי הנפטר, לפי ההוראות בצוואתו. אם המנוח לא הותיר אחריו צוואה, העיזבון מחולק בהתאם לחוק הירושה.


טופס פרטת עיזבון
 
מהו מנהל עיזבון?
מנהל עיזבון מתמנה מטעם האפוטרופוס הכללי ותפקידו לכנס את נכסי העיזבון, לשלם את חובות העיזבון ולחלק את יתרת העיזבון בין היורשים.
על מנהל העיזבון להגיש פרטה ודו"חות לאפוטרופוס הכללי, בקשות שונות לבית המשפט, והליכים נוספים מטעם היורשים, הכרוכים כולם בתשלום אגרות ובהוצאות נלוות.
מנהל העיזבון והיורשים יכולים להגיע להסכם בין יורשים, ולקבוע את דרך חלוקת העיזבון, אף בשונה מהקבוע בצו הירושה או בצוואה.
המנהל אחראי על ניהול העיזבון כולו עבור כל היורשים, ולא ניתן למנות מנהל עיזבון רק לחלק או לחלקים של העיזבון, או מנהל עיזבון שיפעל רק מטעמם של חלק מן היורשים.
 
מתי ממנים מנהל עיזבון?
במרבית המקרים נהוג לא למנות מנהל עיזבון, גם אם המנוח מציין זאת במפורש בצוואתו, למעט מקרים שבהם יש חילוקי דעות בין היורשים, או במקרים שבהם לא ניתן לאתר חלק מן היורשים.
 
כמנהל עיזבון יכול להתמנות: 
 מי שהנפטר ציין בצוואתו כמנהל עיזבון.
 אדם שלא הוזכר בצוואה, אך כל היורשים המוזכרים בצוואה מסכימים על מינויו למנהל עיזבון.
 במקרה שהנפטר לא השאיר צוואה, כל אדם המוסכם על כל היורשים על פי דין.
בכל מקרה אחר, או במקרה שהבקשה היא למינוי מנהל עיזבון זמני, יש להגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.
 
כיצד מגישים בקשה למינוי מנהל עיזבון?
כל יורש או זוכה בצוואה רשאי לבקש מינוי מנהל עיזבון זמני כדי לשמור על נכסי העיזבון, גם לפני קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה. בקשה למינוי מנהל עיזבון יש להגיש לרשם לענייני ירושה,   במשרדי הרשם או באמצעות הדואר, למעט מקרים שבהם הבקשה אינה נעשית בהסכמת כל היורשים, ובקשה זו מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה באזור מגוריו של הנפטר.
 
הבקשה צריכה להיות מוגשת בשלושה עותקים, ולכלול:


 

·         טופס בקשה על פי התוספת לתקנות הירושה.

·         הסכמה חתומה בכתב של האדם המוצע להיות מנהל העיזבון. 
 

·         הסכמה חתומה בכתב של היורשים על פי דין או של הנהנים על פי צוואה.
 

·         תצהיר ובו נימוקים לבקשה למנות מנהל עיזבון.
 

·         שובר תשלום על אגרת בקשה למינוי מנהל עיזבון. לא תתקבל אצל הרשם בקשה, אלא אם כן שולמה האגרה.

·         ניתן לשלם   את האגרה באמצעות שרת התשלומים הממשלתי או באמצעות שוברי תשלום בבנק הדואר (לקבלת השובר יש לפנות 
 למשרדי הרשם).

·          שובר תשלום אגרת פיקוח.
לאחד העותקים יש לצרף את כל המסמכים המקוריים, ולשניים האחרים – העתקים של כל המסמכים
.

.
 
מהו הסכם חלוקת עיזבון?
יורשים של עיזבון, בין שבירושה על פי דין ובין שבירושה על פי צוואה, יכולים לערוך ביניהם הסכם, המחלק את העיזבון בשונה מאופן החלוקה הקבוע על פי החוק או בצוואתו של הנפטר, כל עוד לא משולמת תמורה כלשהי למי מן היורשים בכסף או בשווה כסף ממקור שמחוץ לכספי העיזבון.
 
טפסים:
פירוט נכסי העיזבון
בקשה למינוי מנהל עיזבון
דוח כספי על ניהול עיזבון
 
תשלומים:
אגרות הרשם לענייני ירושה
הודעה על ניהול עיזבון
אגרות על פי תקנות ירושה בבתי הדין השרעיים

דרג את הכתבהדירוג כתבה ניהול עיזבונות: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד