דוגמא לתביעה לביטול הסכם גירושין
En

צור קשר

checked

תביעה לביטול הסכם גירושין (עילת עושק) מצב נפשי קשה בזמן החתימה על הסכם הגירושין | תלה"מ 7749-11-17

 

ביטול הסכם גירושין

תובענה לביטול הסכם גירושין שנחתם בין הצדדים וקיבל תוקף של  פסק דין ע"י בית המשפט למשפחה בן הזוג טוען כי הסכם הגירושין נחתם שעה שהיה שרוי במצב נפשי קשה, ולפיכך דינו להתבטל. הסכם הגירושין נערך על ידי עורכת דין גירושין.

 

מה בין הסכם גירושין להסכם חוזי שאינו בין בני זוג?

הסכם גירושין הינו הסדר מיוחד המסדיר את מכלול היחסים בין בני זוג והוא אינו דומה  להסכמים אחרים בעולם החוזי. הסכם גירושין מטיבו וטבעו כורך וקושר עניינים שונים,  אשר ההסכמות לגביהם הם תוצאה של פשרה ואיזון, תוך התבוננות הצדדים על ההסכם  כמכלול, מבלי שכל נושא בהסכם הגירושין מוגדר כחוזה נפרד שניתן להפרידו.

 

הסכם גירושין אינו חסין מפני ביטול

אין הסכם הגירושין שאושר בפני בית המשפט חסין באופן מוחלט מפני ביטולו.  הצדדים להסכם אינם מנועים מלטעון לפגם בכריתת ההסכם בהתאם לעילות המנויות בפרק ב' לחוק החוזים אשר עוסקות ב"פגם ברצון".

 

ההלכה לביטול הסכם גירושין - נטל הראיה לביטול הסכם בטענת עילה לפגם ברצון

הסכם הגירושין עליו חתמו הצדדים אושר על ידי בית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין.  ההלכה קובעת כי המבקש לבטל הסכם גירושין שאושר ושניתן לו תוקף של פסק דין בשל פגם ברצון, נידרש לעמוד בנטל ראיה גבוה, זאת בשל אופיו הסופי וההסכמי של הסכם  גירושין שקיבל תוקף של פסק דין, הצורך בהגנה על הציפיות הסבירות של בני הזוג,  והקושי להשיב את המצב לקדמותו.

 

ביטול הסכם גירושין שנעשה לא מרצון חופשי – פגם ברצון
על פי ההלכה, לא בנקל תתקבלנה טענות שעניינן "פגם ברצון" כנגד פסק הדין המעניק תוקף של פסק דין להסכם גירושין, לאחר שבית המשפט התרשם כי "שני הצדדים הבינו  בדיוק במה המדובר" ושוכנע כי הסכם הגירושין נעשה מתוך רצון חופשי, תוך שכל צד מבין את ההשלכות של אישור הסכם הגירושין.

 

נטל הוכחה גבוה לבן זוג המבקש לבטל הסכם גירושין

בהסכם הגירושין, נתנו הצדדים ביטוי למכלול שלם של התחייבויות, מתוך הסכמה  משותפת, ולכן לא בנקל תבוטלנה. נטל כבד כאמור מוטל על התובע העותר לביטולו של  הסכם, אשר קיבל תוקף שיפוטי. טענות התובע לביטול בענייננו מבוססות על עילות עושק, טעות הטעיה.

 

עילת עושק בתביעה לביטול הסכם גירושין
סעיף 18 לחוק החוזים קובע את זכותו של צד לבטל חוזה בעילת עושק:
אדם שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר,  חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר ניסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה  מן המקובל, רשאי לבטל את החוזה.

 

מהי עילת העושק לביטול הסכם גירושין?

הרציונל המונח בבסיסה של עילת העושק הינו לאפשר התערבות שיפוטית גם כאשר הצדדים מוחזקים כמי שידעו על הנסיבות הקשורות לכריתת החוזה ביניהם.
עילת העושק  מותנית בקיומם של שלושה יסודות מצטברים: 


1. מצבו של העשוק- חולשתו שתבוא לידי ביטוי בחולשה/מצוקה שכלית או גופנית.
2. התנהגות העושק- מודעותו של בן הזוג למצוקה וניצולה.  
3. היות תנאי הסכם הגירושין גרועים מן המקובל.

 

הוכחת חתימה על הסכם גירושין לא מרצון חופשי

בן הזוג הניח בסיס ותשתית ראייתית מספקת לתביעתו לביטול הסכם הגירושין. טענתו העיקרית של התובע היא כי הסכם הגירושין הושג תוך ניצול מצבו הנפשי הקשה תולדה של פרידת הצדדים ופירוק התא המשפחתי הוכחה.

עילת עושק לביטול הסכם גירושין – האם תתקבל טענה למצוקה זמנית?
מצוקתו של העושק היא מצב של צרה ודוחק לו נקלע המתקשר בחוזה.  הכוונה לשינוי פתאומי המביא ללחץ כלכלי או פסיכולוגי חמור. המועד הקובע לעניין מצבו של העשוק הוא מועד ההתקשרות ולכן, אין צורך שהמצוקה תהא מתמשכת. גם מצב ארעי  יכול להיות מצב של מצוקה

 

לבטל הסכם גירושין

 

טענות לביטול הסכם גירושין

הסכם הגירושין שנחתם בין הצדדים נערך תוך ניצול מצוקתו ומצבו הנפשי הקשה, בחוסר תום לב תוך טעות, עושק והטעייה. מטעמי צדק יושר ושכל ישר, עותר בן הזוג הגרוש להכריז על ההסכם כבטל.


האישה הייתה מודעת למצבו הקשה וניצלה זאת. הנתבעת היא שיזמה את הפרידה, ניהלה את הליך הגירושין וגייסה עורכת דין מטעמה שערכה עבור הצדדים הסכם גירושין.


עורכת הדין שערכה את ההסכם  נפגשה עם התובע פעמיים בלבד, לא הועברה לעיונו טיוטה להסכם, התובע לא נשלח להיוועץ עם מישהו מטעמו, הוא לא נשאל לדעתו ולא הוסבר לו כי עורכת הדין מייצגת את הנתבעת בלבד.
התשלום לעורכת הדין בוצע על ידי אביה של האישה.


מדובר בטעות אשר עמדה ביסוד ההתקשרות בהסכם הגירושין, היות והאמין כי עורכת הדין גירושין של האישה מייצגת אותו.

 

הבעל היה נתון ללחצים אדירים וחתם על הסכם הגירושין בין  היתר תחת איומים כי לא יראה את ילדיו וכי כל כספו ילקח ממנו. נוכח איומים אלו ותחת  לחץ כבד, חתם הבעל על הסכם שהפך את עולמו של הבעל מאיש צעיר, דינמי יעיל וחיוני  לכדי שבר כלי

 

ביטול הסכם גירושין מזונות גבוהים

הסדר מזונות לא סביר, על אף שבהסכם הגירושין נקבעה הנתבעת כמשמורנית, ולנתבע נקבעו זמני שהות מצומצמים, בפועל מנהלים הצדדים זמני שהות רחבים והאחריות ההורית משותפת ושווה. החלוקה כפי שפורטה בהסכם אשר להסדרי השהות לא היתה נכונה מעולם, והיוותה  הסבר לחיובי המזונות הגבוהים והבלתי הגיוניים שבהסכם. התובע שוהה עם ילדיו שלושה  ימים באמצע שבוע בימים א', ב' ו-ד' וכל סוף שבוע שני.

הסדר משמורת הקטינים בהסכם הגירושין.


המשמורת של הקטינים על פי הסכם הגירושין תהא לאם.  זמני שהות -  הסדרי ראיה בין האב לקטינים נקבעו פעמיים באמצע השבוע מתום המסגרת החינוכית עד  השעה20:00 ובכל סוף שבוע שני. 

 
ביטול הסכם גירושין הכנסות האישה עלו לאחר הגירושין

 

הסכם הגירושין הביא לטענתו את האישה הגרושה להתפתח, להרוויח, לבלות ולהתקדם. הנתבעת רכשה מאז הגט שני רכבים האחד לשימושה  והאחר לבן זוגה, כן יוצאת הנתבעת לחופשות ונופשים. מאידך לבעל הגרוש אין אופק, הוא חי  מהיד לפה ותלוי באחרים.

לא יעלה על הדעת שהליך הגירושין  יותיר צד אחד עם נכסים וזכויות את האחר חסר כל. הבעל הגרוש הדגיש כי, הלוואת המשכנתא  שנטלו הצדים לרכישת ביתם הייתה בסכום נמוך ולשבע שנים בלבד.

לטענת הגרוש התובע, תנאי הסכם הגירושין גרועים במידה בלתי סבירה באופן המצדיק ביטול ההסכם הגירושין. תנאי ההסכם לא הוצגו לבעל בהליך הגישור גירושין, לא הוסברו ולא הובהרו לו ההשלכות, ולא ניתנה לו אפשרות כנה ואמיתית להבין את תוכנו.

הסכם הגירושין מזונות הקטינים ומזונות ילדים בגירים - חיילים גיוס לצה"ל
האב התחייב לשאת בסך של 5,000 ₪ עבור ארבעת הילדים. סכום זה לא יפחת סיום לימודי הבנות הגדולות א' ו ה' בכיתה י"ב וימשיך להיות משולם במלואו עד למועד גיוסה של הבת א', כשהבת א' תהא בת 27 . מזונות בגיר – מזונות חייל עם גיוסה של  הבת א' לצבא יעמדו מזונותיה על סך של 1,250 ₪ עד למועד שחרורה, ומזונותיו של הבן החייל מ'  יעמדו ע"ס 2,500 ₪ בחודש ויופחתו לסך של 1,250 ₪ עם גיוסו לצה"ל.

הובהר בהסכם הגירושין כי דמי המזונות כוללים את השתתפות האב במדור ואחזקתו.

 

דמי מזונות הסכם גירושין - הוצאות חריגות

עוד התחייב התובע לשאת  במחצית הוצאות רפואיות חריגות ובמחצית הוצאות חינוך חריגות.

 

 

 

 

 

 

*
*

 

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעה לביטול הסכם גירושין (עילת עושק) מצב נפשי קשה בזמן החתימה על הסכם הגירושין | תלה"מ 7749-11-17: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
5 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד