En

צור קשר

checked

הפחתת מזונות

הפחתת מזונות

 

הפחתת מזונות כיצד?

שינוי דמי מזונות/הפחתה או הגדלה של מזונות - תחשיב מזונות ילדים הוא אחד מן הנושאים המרכזיים העולים במסגרת הליך גירושין. בהעדר הסכמה בין בני הזוג לגבי גובה התשלום של מזונות ילדים, יכריע בעניין בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני.

 

 למחשבון מזונות ילדים בהתאם להלכה החדשה בעליון

 

בבואו של בית המשפט לקבוע מהם דמי המזונות הראויים, בוחן הוא את צרכי הילדים בהווה ובעתיד וכן את רמת השתכרותם של ההורים. אולם, על אף ניסיונו לצפות פני עתיד, בית המשפט אינו יכול לצפות כל שינוי בנסיבות ועל כן, במקרים רבים, עולה הצורך של הפחתת מזונות או הגדלתם. האם ניתן לעשות זאת ובאלו מקרים? 

 

 לחצ/י כאן למדריך מלא על מזונות 

 

 קרא/י עוד:  מזונות ילדים קטינים מגמות חדשות

 

הפחתת מזונות ילדים
האם ניתן לתבוע הפחתת מזונות ילדים? כיום לאחר קביעת ההלכה החדשה בעליון בתיק בע"מ 919/15 (משרדנו ייצג את האב הזוכה וקבע את התקדים – ניתן לקרא חומר רב על כך באתר זה), בתי המשפט אינם פוסלים על הסף הקטנת מזונות ילדים גם לאחר מתן פסק דין או אישור הסכם, טרם ניתן פסק הדין בבית המשפט העליון (יולי 2017).

 

על פי הפסיקה העדכנית, גם כיום, על מנת להביא להפחתת מזונות ילדים או הגדלתם יש צורך להוכיח שינוי נסיבות מהותי כדי להביא לשינוי דמי המזונות שנקבעו בפס"ד, או הסכם שאושר בבית משפט. לפיכך, טיעון לא מדויק ומגובה בראיות ופסיקה רלוונטית או התרשמות בית המשפט על חוסר תום לב מצד המבקש, עלולים להוביל לדחיית התביעה.

 

המפתח להצלחת תביעה להפחתת מזונות הוא הוכחת שינוי נסיבות מהותי. בהתאם לפסיקה, שינוי נסיבות מהותי משמעו במילים פשוטות - דברים מהותיים שהשתנו כגון הוצאות חריגות, שינוי מהותי במצב הכלכלי וכד' – הכוונה היא לדברים שהשתנו במהלך הזמן מאז הפסיקה או ההסכם שנחתם בין ההורים ולא ניתן היה לצפותם בעת מתן פסק הדין או החתימה על ההסכם שאושר, על כך נרחיב בהמשך.

 

הגשת תביעה תביעה לשינוי גובה המזונות

תביעה להפחתת מזונות, או להגדלתם, תתקבל רק משינוי נסיבות מהותי שהתרחש לאחר קביעת המזונות – בפסק דין או בהסכם. מהו שינוי נסיבות מהותי?  כאשר מדברים על שינוי נסיבות מהותי בתביעה להפחתה או הגדלה של מזונות אין מדובר בשינוי של מה בכך, אלא שינוי נסיבות משמעותי ובלתי צפוי הנוגע לעמודי התווך מרכזיים שבבסיס ההכרעה או ההסכמה על המזונות בפסק הדין או הסכם גירושין שאושר על ידי בית המשפט.

 

המבקש לשנות את גובה מזונות ילדים שנקבעו, ייאלץ בדרך כלל, להגיש תביעה אל בית המשפט, שהרי לרוב, לא תינתן הסכמה של הצד השני לעניין זה. בהעדר הסכמה, אין מנוס אפוא מהגשת תביעה לשינוי מזונות ילדים. בתי המשפט אינם נוטים לקבל תביעות לשינוי מזונות ילדים, אלא בנסיבות מסוימות, אותן נפרט מיד ועל כן, חשוב מאוד כי התביעה תוגש בליווי עורך דין דיני משפחה.

 

הצלחת התביעה, קרי, השגת התוצאה המשפטית הרצויה של שינוי מזונות ילדים, תלויה רבות בהצגת הטיעונים המשפטיים והעובדתיים בצורה ברורה וממוקדת, אשר לא תותיר מקום לספק בדבר צדקתו של התובע/ת לשינוי מזונות ילדים. על כן, אם ברצונכם להגיש תביעה של הפחתת מזונות או הגדלת מזונות, מוטב כי להיות מיוצג על ידי עורך דין דיני משפחה המתמחה בתביעות מזונות ילדים.  

 


 

 הפחתת מזונות

 

הפחתת מזונות או הגדלתם - שינוי מהותי בנסיבות  

בתי המשפט נענים לתביעות של הפחתת מזונות, או הגדלתם, רק במקרים של שינוי משמעותי מאוד בנסיבות. מדובר בעובדות שלא היו מונחות בפני בית המשפט בעת הדיון בו נקבעו מזונות הילדים, או בעניין שלא ניתן היה לצפות אותו מראש, עת נקבע סכום מזונות ילדים.

 

מגמה זו של בתי המשפט, נועדה לשרת את עקרון סופיות הדיון, כמו גם להביא את הצדדים להציג בפני בית המשפט את כל העובדות הרלוונטיות, הדרושות לו לקבלת ההחלטה. כאשר התובע/ת פונים אל עורך דין דיני משפחה, יבחן בית המשפט את נסיבות המקרה לעומקן ויחווה דעתו, האם די בשינוי שחל, בכדי לעמוד בנטל הראיה לעניין שינוי דמי מזונות ילדים.

 

טיעונים רלוונטיים להפחתת מזונות

תביעה להפחתת מזונות יכולה להתקבל לדוגמא, כאשר חל שינוי מהותי לרעה במצב הכלכלי של אחד ההורים, למשל בשל פיטורים מהעבודה. אז, יגיש האב תביעה משפטית של הפחתת המזונות, מנומקת משפטית ומגובה בראיות באמצעות עורך דין דיני משפחה.

 

תביעה להגדלת דמי המזונות, יכולה להתקבל לדוגמא, כאשר חל שינוי בצרכי הילדים, למשל, כאשר הילד מתקשה בלימודים וזקוק לשיעורים פרטיים רבים, צורך אשר לא היה קיים בעת קביעת דמי המזונות.

 

משמורת משותפת ללא מזונות

דיון על הפחתת מזונות, לא יהיה שלם ללא התייחסות לנושא של משמורת משותפת ומזונות, בפרט כי בתחום זה חל לאחרונה שינוי פסיקה חדשני ומפתיע. בשונה ממצב של משמורת מלאה, שם העלות הכלכלית של גידול הילדים הנה על כתפיו של ההורה המשמורן, הרי שבמקרה של משמורת משותפת, חולקים ההורים את גידול הילדים ומכאן גם את הנטל הכלכלי שבגידולם.  

 

למרות זאת, במשך שנים, משמורת משותפת לא הובילה את בתי המשפט להורות על הפחתת מזונות, אלא בשיעור של כ25% בלבד. מצב זה יצר תוצאה אבסורדית, על פיה נושא האב לא רק בעלויות גידול הילדים כאשר הם שוהים עמו, אלא גם במרבית עלויות גידול הילדים כאשר הם אצל האם.

 

לאחרונה, ניתן פסק דין תקדימי, בייצוגה של עו"ד מאיה רוטנברג, אשר משנה את המצב אשר היה נהוג עד כה. בפסק הדין, אשר ניתן על ידי כב' השופט יעקב כהן, נקבע כי במקרה של משמורת משותפת, בו ההורים משתכרים שכר דומה, לא יוטל על האב חיוב תשלום מזונות ילדים. 

 

⇐ מדריך בנושא משמורת משותפת ומזונות

 

שאלות נפוצות בנושא הפחתה או הגדלה של מזונות ילדים

 

ש: הפחתת מזונות ילדים אימתי? 

ת: כאשר חל שינוי בנסיבות כגון הרעה במצבו הכלכלי של האב. ההורים יכולים להגיע להסכמה בדבר ההפחתה ובעדר הסכמה, יש להגיש תביעה לבית המשפט.  

 

ש: האם ניתן לבקש הגדלת מזונות ילדים?  

ת: התשובה היא כן ובלבד כי חל שינוי משמעות בנסיבות, אם בצרכי הילדים ואם במצבה הכלכלי של האם, הדורש את הגדלת התשלום. 

 

ש: מזונות ילדים במשמורת משותפת – האם יופחת הסכום? 

ת: ככלל, נהוג להפחית את דמי מזונות הילדים בשיעור של 25% במקרה של משמורת משותפת היות שההורים חולקים את המשמורת על הילדים ולפיכך גם את ההוצאות בגינם.  

 

ש: משמורת משותפת ביטול מזונות – האם זה קיים? 

ת: התשובה היא כן. בשנים האחרונות ישנה מגמה של ביטול מזונות ילדים במקרה של משמורת משותפת, כאשר ההורים משתכרים שכר זהה או דומה.  

 

מהי מדיניות בתי המשפט בתביעות להפחתת מזונות בעקבות הלכת העליון 919/15?

ההלכה כיום קובעת כי על מנת שבית המשפט יקבל תביעה להפחתת מזונות, מבקש השינוי (העותר/ת) נדרש להוכיח כי ממועד מתן פסק הדין (או הסכם שאושר), חל שינוי נסיבות מהותי הנוגע היורד לשורש החיוב, שינוי שלא ניתן לצפותו (הלכת פייגה- 363/81).

 

מהו שינוי נסיבות? – שינוי בנסיבות אשר לא ניתן היה לצפות במועד מתן פסק הדין בו נקבע מאזן המזונות בין ההורים, שינוי אשר בעקבות משנה את מאזן תשלומי המזונות בצורה משמעותית, כך שסכום המזונות שנפסק אינו ראוי או מוצדק בנסיבות החדשות.

 

שינוי המהווה עילה להפחתת מזונות יכול שיהיה שינוי בסטאטוס משפחתי, שינוי ברכוש  (לדוגמא: קבלת ירושה משמעותית או תקבולים כספיים לא צפויים) או שינוי מהותי ברמת השתכרות של אחד ההורים, שינויים באופי המשמורת על הילדים (קיום משמורת משותפת בפועל כאשר הורה אחד מוגדר כמשמורן), שינויים בזמני השהות עם הילדים שמשפיעים על חלוקת ההוצאות בין האב לאם . שינוי במצב בריאותי של אחד הילדים המצריך טיפול מיוחד או הוצאות רפואיות מיוחדות. שינוי במצב הבריאותי של הורה. מעבר של הורה לחו"ל.
ניתן לבקש שינוי בתשלומי מזונות בעקבות שינוי במצב המשפחתי, במקרים מסוימים הולדת ילד נוסף מנישואין לבן/בת זוג אחר.

 

עו"ד ומגשרת מאיה רוטנברג העומדת בראש מחלקת דיני משפחה ברוטנברג, משרד עורכי דין, הינה בעלת ניסיון של מעל 15 שנים בתחום דיני המשפחה, מאחוריה ניסיון עשיר בניהול תיקים של גירושין והינה מומחית בתחום דיני מזונות ולרשותה צוות עורכי דין בעלי מומחיות מגוונת בעולם המשפט.

מעוניינים להתייעץ? אנחנו כאן בשבילכם.

יצירת קשר עם עו''ד מאיה רוטנברג

 

באפשרותכם למלא את טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
ניתן להשיג אותנו באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU (שוק צפון) מגדל D קומה 4 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל     

 

מיקוד:  6971915 

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס:  03-6161913   

 

נייד:    0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building D, 4th floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code: 6971915

 

Tel:       +972-3-6161535

 

Fax:   +972-3-6161913


Mobile:
+972-54-4705733

 

office@rotenberglaw.co.il

 
*
*
טען קובץ
checked

    
 

תשלום מזונות ילדים הוא סוגיה חשובה מאין כמותה ואין חולק על כך. אולם בד בבד, בשנים האחרונות, התגבשה התובנה כי המצב המשפטי, על פיו חבות האב במזונות ילדים היא מוחלטת ואינה תלויה בהכנסת האם ובהסדר המשמורת, אינו תקף עוד. משכך, ניתן לראות בעת האחרונה, שינויים מהותיים בתחום הבאים לידי ביטוי בהפחתת מזונות האב בשל הכנסות האם ואף ביטול מוחלט של חובת המזונות במשמורת משותפת, כאשר ההורים משתכרים שכר דומה. כמו כן, על סדר היום עומדת הצעת החוק של שרת המשפטים איילת שקד, הקוראת לחלוקה שוויונית בין ההורים של חובת מזונות הילדים.

 

מזונות ילדים – עידן חדש בפתח 

חובת האב לתשלום מזונות ילדים, מקורה בדין העברי, אשר מטיל את עיקר החובה לדאגה לילדים על האב ואינו רואה באם כאחראית שווה לצרכיהם. אמנם, החל מהגיעם של הילדים לגיל 15, קובעת ההלכה כי על ההורים לחלוק את חובת מזונות הילדים, אך מדובר רק על מזונות מדין צדקה (הצרכים המוגדרים כמותרות) ולא על המזונות הבסיסיים. כמו כן, המציאות מלמדת כי בפועל, לא נעשה כמעט שימוש באפשרות זו והייתה במשך שנים התעלמות כמעט מוחלטת מחבות האם למזונות ילדים ובהתאמה, הכנסת האם לא הייתה נלקחת בחשבון כפרמטר בקביעת גובה חיוב המזונות של האב.  

 

בשנים האחרונות, חל שינוי תפיסתי התואם את השינויים שחלו במבנה המשפחה המודרנית. כיום, נשים רבות מפתחות קריירה משגשגת והאב איננו עוד המפרנס הבלעדי כאשר במקרים רבים, שכרה של האם זהה ואף גבוה מזה של האב. כמו כן, אם בעבר בעת גירושין, הסדר המשמורת היה תמיד משמורת מלאה לאם, הרי שכיום זוגות רבים בוחרים במשמורת משותפת. במשך השנים הובן כי לשני נתונים אלו חייבת להיות השפעה על חבות האב במזונות ילדים, הן לעניין עצם החבות והן לעניין גובה תשלום המזונות שיוטל עליו והדבר בא לידי ביטוי בפסיקותיהם של בתי המשפט לענייני משפחה, כפי שיפורט לעיל. בהמשך לכך, גם ישנה היוזמה של שרת המשפטים, איילת שקד לבטל את חבותו הבלעדית של האב במזונות ילדים ותחת זאת להטיל אחריות שווה על ההורים בתשלום המזונות, בהתאם ליכולת הכלכלית שלהם.  

 

הפחתת מזונות האב בשל הכנסות האם 

בעבר, רמת הכנסתה של האם לא היוותה פרמטר מרכזי, אם בכלל בחבות האב למזונות ומצב זה הוליד מקרים רבים בהם האב קרס תחת תשלומי המזונות, בעוד שהאם כלל אינה זקוקה לדמי המזונות על מנת לדאוג לצרכי הילדים. כיום, רמת הכנסתה של האם, הוא נתון חשוב ורלוונטי והוא המהווה בסיס להפחתת גובה המזונות שיוטל על האב, ראשית, כאשר ישנם פערי השתכרות משמעותיים לטובת האם, ללא קשר להסדר המשמורת וכן, כאשר מדובר על משמורת משותפת, נהוג כיום להפחית את דמי המזונות של האב בשיעור של עד כ25%, בהתאם למצבה הכלכלי של האם. יתרה מזאת, ישנה מגמה הולכת וגדלה של ביטול מוחלט של חיוב האב במזונות, כאשר ההסדר הוא משמורת משותפת וההורים משתכרים שכר זהה או דומה.  

 

 

משמורת משותפת ללא מזונות 

הפחתת דמי המזונות במשמורת משותפת היא הלכה שהתפתחה מתוך ההכרה כי כאשר ההורים חולקים את הזמן עם הילדים, אין הצדקה כי האב יחויב בכפל תשלום, קרי, ישלם עבור הוצאות אחזקת הילדים הן כאשר הם אצל האם והן כאשר הם שוהים עמו, משמעות הדבר - ביטול מזונות שהאב משלם לאם.

 

תובנה זו גם הובילה לתוצאה מהפכנית נוספת: משמורת משותפת ללא מזונות. ניתן לראות יותר ויותר פסקי דין, במסגרתם, בתי המשפט לענייני משפחה מבטלים את חיוב האב במזונות, כאשר מדובר על משמורת משותפת וההורים משתכרים שכר זהה או דומה. זוהי דוגמא נוספת המעידה עד כמה רמת הכנסתה של האם מהווה כיום פקטור משמעותי בסוגיה של מזונות ילדים, בשונה מבעבר.

 

מזונות ושוויון בנטל  – על הצעת החוק החדשה  

השינויים שתוארו לעיל בפסיקת מזונות ילדים, נוצרו מתוך ההכרה כי היקף חבות האב במזונות, חייב להיקבע בין היתר בהתאם לרמת הכנסתה של האם. כמו כן, חבות זו אינה מצדיקה כפל תשלום מצד האב והדבר רלוונטי במיוחד בתביעות לביטול מזונות במקרה של משמורת משותפת. שינויים אלו גם מקדמים את עקרון השוויון בין האב לאם ובהקשר זה, מבקשת שרת המשפטים איילת שקד לקחת את הדברים צעד אחד קדימה. זאת על ידי הצעת חוק שיזמה, במסגרתה תבוטל חבותו הבלעדית של האב למזונות ילדים ותחתיה תהיה חלוקה שוויונית של החבות במזונות, בהתאם להסדר המשמורת וליכולת הכלכלית של שני ההורים. במצב דברים זה, לא זו בלבד כי רמת הכנסתה של האם תהווה פקטור משמעותי, אלא היא ידה משגת, היא תישא באחריות שווה לעניין תשלום מזונות הילדים.  

 

ביטול מזונות

ההלכה המשפטית קובעת כי כאשר נדרש ביהמ"ש להטיל סנקציה כה חמורה של ביטול מזונות, עליו לעשות זאת בזהירות ובריסון ורק במקרים קיצוניים בלבד.

פסיקה:
ע"א 732/72 יהלומי נ' יהלומי;
ע"א 425/68 משכיל לאיתן נ' משכיל לאיתן
ע"א 244/83 לב נ' לב
ע"א 1880/94 קטן נ' קטן

 

פסקי דין לביטול מזונות שבהם דובר בסירובו של קטין לראות את ההורה שאינו בעל המשמורת
מ"א (י-ם) 117/94 שלמה דוד נ' פלוני-קטין, פס"ד שניתן ביום 6/11/97
ע"א 4322/90 אדלשטיין נ' אדלשטיין
ע"א 574/83 חג'ג' נ' חג'ג'
תמ"א 2368/83 דוד נ' ליזה
פסק דינו של כב' השופט שוחט בתמ"ש 49073/98 פלוני נ' פלונית ואח'.

לקריאה: על ניכור הורי וסרבנות קשר

 

התנאים לביטול מזונות קטינים ללא משמורת משותפת

הפסיקה קבעה כי על פי ההלכה, ביטול מזונות קטין או קטינה מפאת מרידתו/ה הנטענת, יכול בהתקיים שני תנאים מצטברים:
א.         כי קיימת הוראת בית משפט או ביה"ד המחייבת את הקטינה לקיים קשר עם האב.
ב.        כי ניתן לתלות את האשם בסרבנות הקשר רק בקטינה ולא בנסיבות אחרות המצדיקות לכאורה את הסרבנות.


ע"א 86/84 למברג נ' למברג
 ע"מ 513/09 פלונית נ' פלוני

 

מזונות אישה

מזונות אישה – מהו תשלום זה ומתי האישה זכאית לו? האם אישה עובדת מאבדת את זכותה למזונות גירושין? כל המידע על מזונות אישה בגירושין.

מזונות ילדים

המדריך למזונות ילדים בגירושין, משרד עורכי דין דיני משפחה רוטנברג

הפחתה או הגדלה של מזונות ילדים

מזונות ילדים – האם ניתן להפחית או להגדיל את דמי המזונות? כיצד נקבעים מזונות ילדים ? היכנסו לאתר למדריך מפורט על ידי עורך דין

הסכם מזונות

הסכם מזונות ילדים – דואג לרווחת הילדים ומונע מחלוקות עתידיות בין ההורים. הסכם זה מאפשר לשני הצדדים להיות בראש שקט ולנהל בצורה יעילה וטובה את הליך הגירושין, שינוי הסכם מזונות כיצד ? מה נכלל בהסכם מזונות ילדים ?.

מזונות ילדים- סקירת פסקי דין

מזונות ילדים – סקירת פסקי דין בנושא: הפחתת מזונות, מהי השפעתה של משמורת משותפת על גובה מזונות ילדים. child alimony in israel
                                          

 

הוגשה נגדך תביעה למזונות ילדים? דע כי להכנסת האם יש משמעות רבה בקביעת גובה תשלום המזונות, במיוחד כאשר מדובר על משמורת משותפת.

 

על פי מה נקבע מזונות?

הגדלה/הקטנה של מזונות ילדים child support decrease increase

סקירת פסיקה: הקטנת / ביטול מזונות ילדים פסקי דין מעודכנים

21/04/2019

תלה"מ 45158-04-18  ⇒ לחצ/י לקריאת פסק הדין המלא

 

הפחתת מזונות ילדים - קריטריונים להפחתת מזונות ילדים לאחר ההלכה החדשה

האב הגיש תובענה להפחתת מזונות שנקבעו בפסק דין בהתאם להסכמות הצדדים. מדובר בתביעה שניה להפחתת מזונות. לאחר הגשת התביעה הראשונה, בהסכם הגירושין סוכם על הפחתה של תשלום המזונות, האב עותר לביטול תשלום המזונות או ביצוע הפחתה נוספת.
 

תביעת האב להפחתת המזונות: מבקש מבית המשפט הפחתה של דמי המזונות בשל שינוי נסיבות מהותי, הן בשל הפחתה בשכרו, הן בשל חיובו בתשלום מזונות לשתי בנותיו מקשר אחר, הן בשל העדר סיוע מהוריו לנוכח הרעה שחלה במצבם הבריאותי והן לנוכח ההלכה אשר נקבעה בבע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית

 

לאור הקריטריונים שנקבעו בהלכה החדשה יש להחיל שוויון מלא בין ההורים בנטל המזונות, ההלכה החדשה שנקבעה בעליון קיבלה בפסיקה פרשנות מרחיבה ותחולה גם על מזונות במשמורת לא משותפת.


האם מתנגדת להפחתת המזונות וטוענת כי לא חל כל שינוי נסיבות מהותי, אשר יש בו להצדיק את פתיחת הסכם הגירושין שמשמעו שינוי פסק הדין המוסכם. דמי המזונות נקבעו במסגרת ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים בהליך הקודם טרם ההלכה החדשה במזונות.


מה הדין אם האב אינו מקיים הסדרי שהות מסודרים עם הילדים והם אינם לנים כלל בביתו?


דמי מזונות לחיילים: ההסכמה אליה הגיעו הצדדים במסגרת התביעה הראשונה להפחתת מזונות, בדבר תשלום דמי המזונות עד הגיעו של הבן לגיל 21 , או תום שירותו הצבאי לגבי ילד שני עד הגיעו לגיל 19, ההסכמה בהליך גירושין הסכם הגירושין שנקבע לאחר גישור היתה בהתחשב בכך שהאם וויתרה לאב על חוב מזונות עבר שנצבר - חוב בגין אי תשלום דמי מזונות.


מזונות הקטינים במסגרת הסכם כולל, הסכם גירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין. 

במסגרת הליך מאוחר ותר שפתח האב להפחתת דמי המזונות, ניתן תוקף של פסק דין להסכמות האם והאב בדבר ביצוע הפחתה בתשלום המזונות.

 

באילו מקרים חלה ההלכה החדשה?
תחולת ההלכה בבע"מ 919/15 על בחינה מחודשת של מזונות קטינים שנקבעו בהסכם או בפסק דין, עומדת במחלוקת ישנה פסיקה התומכת בהפחתה רטרואקטיבית של מזונות ופסקי דין שמתנגדים לפתיחת הסכמי גירושין. אין תמימות דעים בערכאות הדיוניות לגבי הקריטריונים לשינוי המזונות.


כיצד בית המשפט מתייחס למצב בו האב אינו מקיים משמורת משותפת ועיקר הנטל בטיפול והוצאות נוספות עבור ילדים, מוטל על כתפי האם?


השופטת מירית פולוס: גם לאחר ההלכה החדשה הקריטריונים נשארו שוויון בנטל המזונות מחייב  אף שוויון בנטל הטיפול, האב מחויב לכל הפחות במעורבות פעילה בגידול הילדים וחלוקה ממשית של הנטל.

 

מזונות קטינים: טיפול בקטינים דורש תשלום עלויות מזונות ומדור אך מלבד משאבים כספיים נדרשת השקעת משאבים אחרים - משאבים פיזיים ורגשיים, משאבי זמן, וביצוע ויתורים אישיים שונים.


 

מטרת ההלכה שנפסקה בבע"מ 919/15 היתה לתיקון עוול שהיה קיים,  מצב בו  רק האב חויב בתשלום המזונות. אך הפחתה גורפת של מזונות או ביטול של מזונות בטענת משמורת משותפת עלולה להוביל למצב, בו האב ימצא עצמו פטור לחלוטין – הן מתשלום מזונות והן מטיפול בילדים בפועל.


גם במקרה של מזונות מעל גיל 6 בהם חזקת הגיל הרך לא חלה - הקטינים אינם מקטני קטינים. קיים נטל מוגבר על הורה משמורן במקרה של בגיל העשרה,  טיפול בקטינים בגיל העשרה דורשים משאבי זמן ואנרגיה מההורה המטפל – יש לבשל עבורם, לכבס, לנקות, לסייע בלימודים היכן שנדרש, להסיע למקומות שונים, ללוות לרכישת בגדים ולפעילויות אחרות.


איני סבורה כי יש מקום להפחית סכום המזונות על בסיס ההלכה החדשה, זאת בין אם תינתן לה תחולה רטרוספקטיבית על הליכים שהסתיימו טרם פרסום ההלכה, ובין אם לאו
טענת התובע כי מכח הלכת בע"מ 919/15 יש להפחית תשלום המזונות או לבטלו כליל – נדחית

 

נושאי קריאה נוספים:

 

מתי אפשר להפחית מזונות

הגדלת מזונות
מה כולל תשלום מזונות
מזונות זמניים פסיקה

 

 

במסגרת גישור הגירושין במהלך פגישות המהו"ת, השכילו ההורים ללבן חלק מן המחלוקות ושינו בהסכמה את משמורת הילדים ומתכונת חלוקת זמני השהות כפי שנקבעה בהסכם הגירושין ובתוספת להסכם.

גובה המזונות: את המחלוקת בהקשר לשיעור המזונות הראויים לקטינה לא עלה בידי הצדדים ליישב. מכאן התביעה להפחתת מזונות.

לטענת האב, לאחר אישור ההסכמים בהליך גישור גירושין בין הצדדים התחולל שינוי נסיבות מהותי נישואים פרק ב'– האב נישא בשנית ומנישואיו נולד לו בן.

בעקבות הולדת בנו מנישואים שניים חלה ירידה חדה בהכנסותיו של האב ביחס למועד עריכת ההסכם.גירושין. לעומת זאת, האם נישאה בשנית לבן זוג אמיד ומצבה הכלכלי השתפר.

האם טוענת בכתב ההגנה כי בשינוי הנסיבות של נישואיה השניים ושיפורמצבה הכלכלי משום עילה להפחתת המזונות, וטענותיו של האב לדוחק כלכלי, עקב הולדת בנו מנישואים שניים אינן אלא מצג שווא.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה שינוי נסיבות מהותי: האם נישואים שניים מצדיקים הפחתה בדמי מזונות? | תלה"מ 50245-05-17  ב.ח ואח' נ' פ. – הפחתת מזונות: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הפחתת מזונות ילדים פסקי דין
בעקבות שינוי ההלכה במזונות בפסק דין בעליון בייצוג משרדנו, החל גל של תביעות להקטנת מזונות, ביטול מזונות , בקשות להפחתת מזונות רטרואקטיבית, על פסקי דין שניתנו והסכמי גירושין מזונות בעילות שונות כגון: הפחתת מזונות עקב ילד נוסף , העברת המשמורת, שינוי נסיבות מהותי כאשר פסק הדין שניתן בעליון בע"מ 919/15 משמש כעילה לתביעה להקטנת מזונות רטרואקטיבית ובית המשפט נדרש לפרש מתי פסק הדין יכול להוות עילה להקטנת המזונות. לפניכם ריכוז פסקי דין בנושא הפחתת מזונות - מתעדכן.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הפחתת מזונות ילדים פסקי דין: כוכב 1
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
עמ"ש 52030-09-17
רקע: ערעור על פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה בחיפה במסגרתו נדחתה תביעת המערערת להגדלת דמי מזונות הקטינים. הצדדים כרתו הסכם גירושין שאושר על ידי בית המשפט. אחד הסעיפים בהסכם קובע כי ניתן יהיה לעתור לבית המשפט בעתיד בנושא שיעור המזונות, רק כל עוד יתקיים שינוי נסיבות מהותי וקיצוני.

לחצ/י להמשךקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעת האם להגדלת מזונות שנקבעו בהסכם | עמ"ש 52030-09-17 א.פ נ' ר.פ: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
השופט סילמן:
נחה דעתי כי יש להתערב בגובה חיובי המזונות, וכי הוכחו שני שינויי נסיבות מהותיים.

שינוי נסיבות 1: משמורת הילדים - עיקר זמני השהות ביחס לבן מצויים בבית האב; למעשה משמש האב משמורן בפועל לבן, חרף חלוקת הזמנים השוויונית בין הצדדים.

שינוי נסיבות 2: שינוי בהכנסות - מגורי בן הזוג של האם בבית האם מצדיק אף הוא להתערב בחיוב המזונות.

פסק דין בעקבות הפסיקה המהפכנית של בית המשפט העליון מיום 19.07.17 אשר מהווה רעידת אדמה משפטית של ממש בנושא שוויון בין האב לאם בחובת תשלומי מזונות ילדים, כאשר מתקיימת משמורת משותפת / חלוקת זמני שהות שווים בין ההורים.

הפחתת מזונות - מהם דרכי הפעולה לצורך הקטנת דמי מזונות חודשיים בגירושין? בני זוג בהליכי גירושין.

תביעה לצורך הפחתת מזונות, תביעה שהוגשה לאחר שבעבר, במסגרת הסכם גירושין או פסק דין למזונות, נקבעו בפסק דין או בהסכם מזונות, סכום שהאב לא יכול לשלם כיום. התביעה בעקבות שינויי נסיבות והזמן שחלף ממתן פסק הדין, חיי האב או האם השתנו והמצב הכלכלי שונה כיום ומעוניין לערער על גובה המזונות שנקבע בהתאם לנסיבות שהיו ביום מתן פסק הדין או החתימה על הסדר המזונות.

תלה"מ 18283-10-17 של השופט סילמן הפחתת מזונות על פי הפסיקה החדשה. תביעה לביטול חיוב האב בדמי מזונות בבית משפט לענייני משפחה, בעקבות ההלכה החדשה בדיני מזונות ילדים. השופט ניצן סילמן התייחס לעילה של שינוי נסיבות, וקבע כי הלכת 919/15 (עו"ד מאיה רוטנברג ייצגה את האב) משפיעה על פסיקת מזונות
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הפחתת מזונות עקב שינוי נסיבות | תלהמ 18283-10-17 פלוני נגד פלונית  | השופט סילמן: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
האב מבקש מבית המשפט להכריע בביטול או הפחתה של המזונות עד לחידוש הקשר עם בניו. האב טוען כי נקט בפעולות ובמעשים במהלך ארבע שנים אחרונות כדי לחדש את הקשר עם שלושה מתוך ארבעת ילדיו, ולאור אי היענותם וסרבנותם לא מתקיים כל קשר ביניהם. לטענת האב ילדיו לא מעוניינים להיות בקשר עימו מתוך רצון אישי שלהם.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשת אב להפחתת מזונות בשל סירוב הילדים לקשר עמו | תמ"ש 9990-06-15 מ' נ' מ': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
האם התובעת בנתה תביעתה להגדלת המזונות על עילת שינוי נסיבות מהותי, ובשל כך, תבעה הגדלת מזונות. את שינוי הנסיבות המהותי תולה האם בכך, ששונו באופן מהותי זמני השהייה של הקטינים עם אביהם, וכי הם לא לנים אצלו יותר.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעה להגדלת מזונות קטינים: שינוי נסיבות המהותי |  תלה"מ 15636-08-17: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
בתובענה להגדלת מזונות קטינים, להבדיל מהליך ראשוני למזונות, יש להוכיח שינוי נסיבות מהותי שחל לרעה במצב הזכאי למזונות ו/או שחל לטובה במצב החייב במזונות ו/או שחל שינוי בצורכי הקטינים. כמובן שאין די בהוכחת שינוי נסיבות מהותי, אלא יש להוכיח כי מדובר בשינוי נסיבות מהותי שלא ניתן היה לצפות מראש.

על בית המשפט לבחון כי אין מדובר בשינוי נסיבות זמני, וכן עליו לבחון בזהירות את התובענה שבפניו שמא מדובר בשימוש שלא כדין בהליך לטובת "מקצה שיפורים" ולהבאת ראיות שמן הראוי היה להביאן בהליך הראשוני.

משקיימת השפעה של זמני השהייה, ובוודאי זמני שהייה רחבים ושוויוניים, על גובה החיוב במזונות, ברי כי שינוי בזמני השהייה של הורה עם ילדיו , יכול ויהווה שינוי נסיבה להגדלת /הקטנת מזונות. צמצום זמני השהייה של הורה עם ילדיו, מחד מקטין את הנטל הכלכלי על אותו הורה, ומאידך מטיל על ההורה השני נטל כלכלי גדול יותר.

שהקטינים עברו למשמורתה של האם בהתאם לפסק דין מיום , וזמני השהייה הרחבים והשוויוניים כמעט של האב עם ילדיו צומצמו מאוד, חל שינוי נסיבה מהותי המצדיק בחינה מחודשת של סוגיית המזונות והתאמת המזונות למציאות החדשה – לזמני השהות החדשים.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תובענה להגדלת מזונות והוצאות המדור לאחר שינוי משמורת הילדים  | תמ"ש 5160-01-16: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
טענתו המרכזית של האב בנוגע לשינוי הנסיבות הינה כי הוא עבר להתגורר עם רעייתו החדשה בדירה שכורה. יתר טענותיו כגון פנייתה של האם להוצל"פ עקב שינוי רכיב החינוך, אמידותה של האם וכו', מקומן אינן בתביעה בהפחתת לדמי מזונות שאמורה להתמקד בשינוי נסיבות מהותי בלבד.

יוזכר כי עסקינן בפסק דין "טרי" שעבר "מסננת" של ערכאת הערעור ובמסגרתה ניתן פסק דין מוסכם המשאיר את גובה המזונות על כנו.

האב לא הוכיח שינוי נסיבות מהותי ודין תביעתו להידחות שכן נפסק כי "אין לצאת מתוך הנחה כי כל שינו בהרכב המשפחה החדש יש בו אוטומטית כדי להשליך על סכום המזונות" וכן נפסק כי נישואיו השניים של האב והחובות שקיבל על עצמו בעקבות נישואיו אלה היו בגדר הצפוי מראש.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעה להפחתת מזונות בטענה של שינוי נסיבות: תמ"ש 2537-03-16 ב.א. נגד ג.: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
ר.א נגד ה.ר.א - בבית משפט לענייני משפחה בראשון לציון - בפני סגן הנשיאה, כב' השופט נחשון פישר

היטב ידוע כי פסק דין למזונות איננו סוף פסוק ותמיד סלולה לתובע הדרך לשוב ולפנות לבית 31
המשפט ולבקשו לדון ולבחון פעם נוספת את סכומי החיוב וזאת באם חל שינוי נסיבות מהותי. 32
33

שינוי נסיבות כזה הובהר לא פעם בפסיקה, הוא ככלל שינוי כזה הינו שינוי בלתי צפוי, משמעותי שלא יכול היה להיות ידוע בעת ההגנה להסכם הראשוני או בעת מתן פסק הדין המהווה חיוב בסיסי במזונות.

המישורים לשינוי הנסיבות הינם רבים ומגוונים, ויכולים להיות תלויים במצב משפחתי, מצב רפואי, מצב תעסוקתי, ועוד שינויים מהותיים המשפיעים על יכולתו של תובע להפחתת מזונות לעמוד בסכומי החיוב.

במקרה זה, לא עמד התובע ולא יכול היה להוכיח ולו שינוי נסיבות בסיסי או ראשוני זולת רצונו להתנער מחובותיו הכלכליות כלפי בנותיו ולבחור שלא לעמוד בחובתו, גם לא הבסיסית, ובכל האמור לתשלום מזונות.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה דחיית תביעה להפחתת מזונות: תמ"ש 55620-12-15 י' נ' י' - ר.א נגד ה.ר.א: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
בסעיף 6, בסופו יבוא "ותוך התחשבות ביכולתו הכלכלית של החייב בעת קביעת המזונות"

הצמדת סכום המזונות
19א. סכום מזונות שפסק בית משפט או בית דין יהיה צמוד לתוספת היוקר המשולמת לעובדים במדינה לפי הסכם קיבוצי כללי, ואולם רשאי בית המשפט או בית הדין, מטעמים מיוחדים שירשמו, להורות על דרך אחרת לשמירת ערכו של סכום המזונות שפסק"קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הצעת חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) (תיקון - קביעה והצמדה של מזונות) התשס"ו-2006: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד