פסקי דין הפחתת מזונות

עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב טלפון: 03-6161535 נייד: 0544705733  Email:office@rotenberglaw.co.il

צור קשר


 מעונין בקבלת ניוזלטר

הפחתת מזונות ילדים פסקי דין

פסקי דין בנושא הפחתת מזונות ילדים, ריכוז של פסיקה בנושא תביעות לשינוי הקטנת מזונות ילדים מהתקופה האחרונה.

ניתן להוריד את פסקי הדין המקוריים, מצורפים בתחתית העמוד.

 

 

 פסיקה במזונות ילדים 

 

פסק הדין בנושא: פתיחת הסכם גירושין, הפחתת מזונות שנקבעו בהסכם. בעקבות העברת משמורת של אחד משלושת ילדי בני הזוג לשעבר למשמורת האב. בית המשפט לענייני משפחה קבע בפסק הדין כי מדובר בשינוי נסיבות משמעותי שמצדיק הפחתת מזונות ואפשר להפחית את המזונות שנקבעו בהסכם הגירושין - את החלק בהסכם הגירושין שקשור למזונותיו של הילד שעבר ממשמורת האם לאב.

 

פס"ד תלה”מ 9494-10-17 פלוני נ' פלונית בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו בפני כב' השופט יהורם שקד פסק דין מיום 16/10/2018

 

תביעה להפחתת מזונות ילדים שהגיש התובע כנגד הנתבעת בשתי טענות:

  • האחת, שינוי נסיבות  עובדתי.
  • השנייה, שינוי נסיבות משפטי, לנוכח הלכה חדשה שנקבעה בבית המשפט העליון.

בעקבות קרע שאירע ביחסי הצדדים, חתמו הם על הסכם שהסדיר את מכלול העניינים שעמדו על הפרק, לרבות בענייני רכוש ומזונות הקטינים וניתן תוקף של פסק דין להסכם הגירושין.

בהתאם להסכם הגירושין,התחייב האב לשאת במזונות הילדים בסך של 6,500 ₪ לחודש כולל מדור 2,176 ש"ח ובנוסף במחצית יתר ההוצאות לרבות, ההוצאות הרפואיות והחינוכיות כמופרט בהסכם הגירושין.

 טענות האב:

  • האב טוען כי הכנסתו פחתה עקב מעבר המשמורת של אחד הילדים למשמורתו ולכן מתקיימת עילה של שינוי נסיבות מהותי המצדיק הפחתת מזונות המשולמים עבור שני הילדים במשמורת האם.
  • לטענת האב יכולה הכלכלית של האם גדולה משלו ולכן עליה לשאת במזונות הילדים בהתאם להלכה הקובעת כי יש להתחשב בהכנסות הצדדים בקביעת מזונות.
  • לאחר מתן פסק הדין וקביעת המזונות הילדים השתנתה ההלכה בעקבות בע"מ 919/15 כאשר ילדים מעל גיל 6 לפי ההלכה חבות ההורים במזונות הילדים השתנתה ולכן יש לשנות את חבות דמי המזונות של האב.

 טענות האם:

  • הסכמות הצדדים בני הזוג לשעבר בהסכם הגירושין הייתה במכלול הדברים לרבות בענייני חלוקת הרכוש כאשר ההסכמה על מזונות הילדים הייתה בתוכם ולכן מבחינת מדיניות שיפוטית אין לבטל בקלות את הסכמות הצדדים שניתן להן תוקף של פסק דין בעניין מזונות הקטינים.
  • לטענת האם, האב אינו מקיים את חובת המשמורת והסדרי שהייה עם שני הקטינים שבמשמורת האם באופן דווקני ומרבה לבטול המפגשים.
  • האם טוענת כי רמת ההשתכרות שלה ויכולתה הכלכלית אינה עדיפה על יכולתו הכלכלית של האב.

האם מתקיים שינוי נסיבות עובדתי, ואם כן, מהי תוצאתו!

אין מדובר בתביעה לביטול כל המזונות שנקבעו בפסק הדין והסכם הגירושין שנחתם בין הצדדים אלא בביטול סעיפים ספציפיים בהסכם והפחתת מזונות הילדים לנוכח טענה לשינוי נסיבות.

 

האב לא עתר לביטול ההסכם, אלא להפחתת מזונות הילדים שנקבעו בהסכם שניתן לו תוקף של פסק דין.

בהתאם לסעיף 13 לחוק לתיקון דיני משפחה ומזונות(, תשי”ט 1959, רשאי בית המשפט לשנות
את אשר נקבע בהסכם, בוויתור ובפסק דין, אם ראה לעשות כן על סמך נסיבות שנשתנו לאחר
ההסכם, הוויתור או פסק הדין. 

פסק דין למזונות אינו יוצר מחסום סופי מפני התדיינות מחודשת, וניתן לחזור ולפנות לבית המשפט בקשר לנושא הגדלה או הפחתת המזונות, בכפוף להוכחת התנאי כי חל שינוי מהותי בנסיבות המצדיק את שינוי הקביעה המקורית.

את המושג שינוי נסיבות" בהקשר לפסיקה בתחום הפחתת מזונות  נהוג לפרש באורח דווקני, שאם לא כן עשוי להיות מופר האיזון בין המגמה להביא לסופיות הדיון לבין הצורך להתאים את גובה המזונות לצרכי חיים ולמצבי חיים משתנים בין של הצד הזכאי להם, ובין של הצד החייב בהם.

 

שינוי סכום מזונות ילדים שנקבע בהסכם שקיבל תוקף פסק דין

שינוי סכום המזונות יכול שיתבקש גם אם סכום המזונות אותו מבוקש לשנות נפסק בפסק הדי ן מעגן את הסכמת הצדדים. עם זאת, בפסקי דין להפחתת מזונות ילדים נקבע, כי כאשר נקבע סכום המזונות בהסכם גירושין, אשר אושר וניתן לו תוקף של פסק דין, על בית המשפט להקפיד הקפדה יתרה עם המבקש את שינוי דמי המזונות, וליחס ערך מוסף לעובדה שהמדובר הוא בהסכם שנכרת בין הצדדים, אשר במהותו הינו הסכם פשרה.

 

לקריאת פסקי דין עדכניים נוספים: הפחתת מזונות ילדים רטרואקטיבית בתיק סגור- חישוב מזונות רטרואקטיבי בעקבות התקדים בעליון 919/15

 

 הגדלת מזונות: 08/04/2019 ביהמ"ש לענייני משפחה בחדרה, ש' טל פפרני החלטה בבקשה לסילוק על הסף של תביעה להגדלת מזונות (תלה"מ 55661-03-18)

 

פסק דין למזונות אינו מהווה מעשה בי-דין, גם אם ניתן על פי הסכמות. מקום שמתרחש שינוי נסיבות מהותי ניתן לעיין בפסק הדין מחדש. הטוען לשינוי נסיבות צריך להוכיח שינוי נסיבות מהותי, שלא נצפה ולא היה ניתן לצפותו בעת החתימה על ההסכם. שינוי במזונות שנפסקו ייעשה רק במקרים נדירים ובהתקיים שלושה תנאים מצטברים: 

 

(א) לא יהיה צודק להשאיר פסק הדין על כנו בעקבות שינוי הנסיבות המהותי;

(ב) הצדדים הותירו, במפורש או מכללא, פתח לשינוי נסיבות;

(ג) מבקש השינוי פעל בתום לב. 

(ד) השינוי חייב להיות כזה שאינו ולא היה ידוע לטוען השינוי בזמן שניתן פסק הדין.

 

ראה: תמ"ש 8879-12-15 י.ר.ר נ' ד.ר  ניתן ביום 16.2.14

 

לא מצאתי כי עלה בידי האם התובעת להצביע, ולו על ראשית ראיה, לכך כי יש מקום להורות שינוי הוראות ההסכם ועל הגדלת דמי המזונות שנקבעו בין הצדדים, בהסכם, שקיבל תוקף של פסק דין לפני כשנתיים בלבד. למרות שלא חל שינוי בהכנסותיו, מהמסמכים בפני עולה כי לנתבע חובות בשיעור ניכר.

 

לא התרשמתי כי האם הוכיחה, ולו לכאורה, ובמידה הנדרשת לשלב מקדמי זה, כי האב מפר את זמני השהות, ומכל מקום, לא הפרה כה יסודית המחייבת דיון מחודש בסוגיית המזונות. יש לציין כי האם לא הגישה תביעה לאכיפת חלוקת זמני שהות, ואף סירבה להצעה להרחבת חלוקת זמני השהות. דומני כי פנייתה לבית המשפט כעת, אינה לגמרי בתום לב, ואינה עולה בקנה אחד עם טובת הקטין.

 

 

 10.04.2019 תלה"מ 39070-08-17  הפחתת מזונות 2 ילדים, מעבר האם למגורים עם בן זוגה מהווה שינוי נסיבות

 מצאתי כי שינוי הנסיבות המרכזי שחל מאז אישור ההסכם הוא העובדה האם עברה להתגורר עם בן זוגה החדש וכי שני ילדיו שוהים עמו פעמיים באמצע השבוע ובכל סוף שבוע שני.

 

כבוד השופטת מירית פולוס פס"ד בנוגע לבקשת הפחתת מזונות -דחיית בקשת אב להפחתת מזונות

 

תלה"מ 45158-04-18

 

לאור ההלכה החדשה אשר נקבעה בבע"מ 919/15 יש להחיל שוויון מלא בין  ההורים בנטל המזונות, הלכה אשר קיבלה פרשנות מרחיבה ותחולה גם על מזונות  במשמורת לא משותפת. בהתאם להלכה, טוען התובע, כי הכנסתו הפנויה מחישוב  אשר יבוצע משכר מינימום 5,300 ₪ הנמוך מהשתכרותו בפועל, בקיזוז דמי  המזונות עבור בנותיו, הינה בסך של2,800 ₪ ואילו הנתבעת, משתכרת סך של 10,000 ₪ לפיכך יחס ההכנסה בין הצדדים הינו 78-22 ולכן עליו לשלם סך של כ-  300 ₪ בחודש. בסיכומיו, הבהיר התובע כי הוא "מבקש שסכום המזונות יהיה  אפס עגול"

 

אינני סבורה כי מכוח הלכת בע"מ 919/15,יש מקום להפחית סכום המזונות במקרה  זה. אין חולק בין הצדדים כי התובע אינו מקיים משמורת משותפת ועיקר הנטל הן בטיפול  והן לרכישת הנדרש עבור ילדי הצדדים, מוטל על כתפי האם. לטענת התובע עצמו, ילדיו  מגיעים לביתו באופן לא קבוע


העותר לשוויון – אינו יכול להביט בתמונה מזווית אחת בלבד. שוויון בנטל המזונות מחייב  לטעמי אף שוויון בנטל הטיפול, או לכל הפחות מעורבות פעילה וחלוקה ממשית של הנטל.  טיפול בקטינים דורש מחד, תשלום עלויות מזונות ומדור, אך דורש בנוסף השקעת משאבים  אחרים מלבד משאבים כספיים - משאבי זמן, משאבים פיזיים ורגשיים וביצוע ויתורים  אישיים שונים.


מטרת ההלכה שנפסקה בבע"מ 919/15היתה לתיקון עוול שהיה קיים, מקום בו שני  ההורים נטלו חלק פעיל וממשי בטיפול בקטינים והשקעת כל המשאבים הנדרשים לכך  ומנגד, רק אחד חויב בתשלום המזונות (האב). לא היתה, לטעמי, מטרה להביא למצב שנטל  הטיפול ירבוץ כולו על כתפי צד אחד, אך מנגד, נטל המזונות יחולק בין הצדדים.

הליכה  בדרך זו עלולה להוביל למצב, בו צד אחד ימצא עצמו פטור לחלוטין או קרוב לכך – הן  מתשלום מזונות והן מטיפול בפועל.

 

 בקשה להפחתת מזונות נדחתה -פס"ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 פסיקה - הפחתת מזונות ילדים: לקריאת המשך פסק הדין לחצ/י על הקישור בתחתית הדף

  פסק דין להורדה: תלה”מ 9494-10-17 פלוני נ' פלונית פס"ד הפחתת מזונות לילד אחד
  תמ''ש 18941-03-16 הש' אלה מירז פס''ד בתביעה להפחתת מזונות שנקבעו בהסכם ודיון בתחולת בעמ 91915
  הפחתת מזונות בעקבות הרחבת זמני השהות עם האב | תלה"מ 61224-01-17| תלה"מ 24243-07-17
  צורכי מדור ופערי השתכרות כשיקולים בפסיקת מזונות במשמורת משותפת | תיק ‏1157486/2
  החלטה בבקשה לסילוק על הסף של תביעה להגדלת מזונות - תלה"מ 55661-03-18 פלונית נ' אלמוני
  תלה"מ 39070-08-17 הפחתת מזונות 2 ילדים, מעבר האם למגורים עם בן זוגה מהווה שינוי נסיבות
  תלהמ 45158-04-18 פסד דחיית בקשת אב להפחתת מזונות
דרג את הכתבהדירוג כתבה הפחתת מזונות ילדים פסקי דין: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
5 מדרגים
עבור לתוכן העמוד
עורך דין גירושין