En

צור קשר

checked

מכתב בקשה לקבלת מידע מבית הספר להורה שאינו בעל משמורת | הורות משותפת ישראל

תאריך:_________

לכבוד מר/גב' ________,

מנהל/ת בית הספר __________

 

א.ג.נ

הנדון: בקשה לקבלת מידע בכתב אודות התלמיד/ה XXXX, ת.ז. 00000000

1.     בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 ולהוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"א/4(א) מיום כ"ד בכסלו תשע"א, 01 בדצמבר 2010, אבקשך למסור לידי בכתב עותק נפרד מכל המידעים הנמסרים לידי מר/גב' _________, בעל/ת המשמורת על התלמיד/ה XXXX., ואשר נוגעים לתלמיד/ה .

2.     המידע אותו אבקש לקבל כולל, בין השאר, אך לא רק, מידע בדבר ציונים ותעודות, ועדת השמה, תשלומים, שינוי מגמות, העברה לכיתה אחרת או למוסד אחר, אבחונים, השעיה, טיולים, מסיבות, אירועים מיוחדים וכל מידע משמעותי אחר אשר נוגע לתלמיד/ה.

3.     אבקש לקבל את העותק במקביל למועד שליחתו לידי מר/גב' ___________.

4.     פרטי ההתקשרות עמי הנם:

4.1. כתובת:

4.2. מס' טלפון:

4.3. מס' טלפון סלולרי:

4.4. מס' פקס':

4.5. דוא"ל:

בכבוד רב,

_______________

 

 נושאים קשורים

מכתב הורים מבית הספר- הורות משותפת
מכתב למנהל בית הספר מההורה לא משמורן
מכתב אישור אב גרוש הורה לבית הספר

דרג את הכתבהדירוג כתבה מכתב בקשה לקבלת מידע מבית הספר להורה שאינו בעל משמורת | הורות משותפת ישראל: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד