En

צור קשר

checked

גירושין ויישוב סכסוך בבית הדין הרבני | פתיחת תיק בבית הדין הרבני


לבית הדין יש סמכות מקבילה לזו של בית משפט לענייני משפחה (בנוגע ליהודים) בנושאים: מזונות אישה, מזונות ילדים, החזקת ילדים, חלוקת רכוש בין בני זוג במסגרת תביעת גירושין, אישור הסכמי ממון בין בני זוג, אפוטרופסות, ירושות וצוואות ועוד.

 

סמכויות בית הדין הרבני

 • לבית הדין יש סמכות ייחודית לדון בענייני גירושין ונישואין של יהודים, ובעניינם של הקדשות דתיים יהודיים.
 • בית הדין הוא גם הערכאה היחידה, המוסמכת לדון בבירור יהדות לצורך נישואין או גירושין.
 • אזרחים הסבורים כי נפגעו מהחלטות בית הדין, זכאים להגיש ערעור או 'בקשה לרשות ערעור' לבית הדין הגדול לערעורים, בהתאם לתקנות הדיון
  בבתי הדין הרבניים.

איך בית הדין הרבני פועל?

 • הרכב השפיטה: בית הדין פועל בדרך כלל בהרכב של שלושה דיינים.
 • הרכב מצומצם: אפשר לדון בדיין יחיד במקרים בהם יש הסכמה בין הצדדים או במקרים המותרים לפי החוק.
 • ערעור על החלטות בית הדין: בית הדין הגדול לערעורים בירושלים הוא ערכאת הערעור על החלטות בתי הדין האזוריים.
 • נשיא בית הדין: בראש מערכת בתי הדין עומד נשיא בית הדין הגדול לערעורים, מתוקף החוק, יש בידיו סמכויות שונות לגבי הפעילות של בתי הדין.
 • הנהלה: הנהלת בתי הדין אחראית על סדרי המנהל בבתי הדין: תקציב, כוח אדם, דיור, מחשוב וציוד.
 • כמה בתי דין קיימים: ברחבי הארץ פרוסים אחד עשר בתי דין אזוריים ושתי שלוחות – אילת ואריאל.

נושאים הנדונים בבית הדין


גירושין בין יהודים - בסמכות בלעדית:

 

עניינים הכרוכים בגירושין:

 • הליך גישור מקדמי: יישוב סכסוך.
 • לא מתגרשים: שלום בית.
 • מזונות בן/בת זוג: מזונות אישה.
 • צרכי הילדים: מזונות ילדים.
 • מי ההורה המשמורן? משמורת ילדים.
 • חלוקת זמני שהות ולינה של הורים עם ילדים: הסדרי שהות (הסדרי ראיה).
 • אחריות הורית: אפוטרופסות.
 • גירושין מי לוקח ומה? חלוקת רכוש.
 • נזקים ופיצויים: תביעות גירושין.
 • גירושין בהסכמה: אישור הסכם גירושין

העניינים הכרוכים לעיל, בסמכות מקבילה לבית משפט לענייני משפחה.

 

תביעות ובקשות עצמאיות

 • בירור יהדות / יוחסין לצורך נישואין או גירושין.
 • הקדשות
 • מזונות אישה
 • עיזבונות – ירושות וצוואות
 • מזונות מן העיזבון
 • אימוץ (בתנאים מסוימים)
 • אישור הסכמי ממון בין בני זוג – הסכמי קדם נישואין והסכמי ממון לאחר הנישואין

צווים וסעדי ביניים 

 • עיקולים.
 • צווי הרחקה.
 •  צו הגנה.
 •  עיכוב יציאה מהארץ

מתן אישורים למסמכים שנערכו על ידי גורם שאיננו בית הדין הרבני, ולכן לא מוכרים על ידי מדינת ישראל

 • אישור נישואין
 • אישור גיטין
 • אישור גיור

 

סמכויות בית הדין הדתי מול בית משפט אזרחי
מערכת בתי הדין הרבניים היא יחידת סמך עצמאית במשרד לשירותי דת, לבית הדין יש סמכות מקבילה לזו של בית משפט לענייני משפחה (בנוגע ליהודים) בנושאים:

 • מזונות אישה.
 • מזונות ילדים.
 • החזקת ילדים.
 • חלוקת רכוש בין בני זוג במסגרת תביעת גירושין.
 • אישור הסכמי ממון בין בני זוג.
 •  אפוטרופסות.
 •  ירושות וצוואות.
 •  ועוד.

 

רק בבית הדין הרבני

 • לבית הדין יש סמכות ייחודית לדון בענייני גירושין ונישואין של יהודים, ובעניינם של הקדשות דתיים יהודיים.
 • בית הדין הוא גם הערכאה היחידה, המוסמכת לדון בבירור יהדות לצורך נישואין או גירושין.

נישואין וגירושים בחו"ל

לבית הדין יש סמכות בלעדית, לגבי הליכי נישואין וגירושין של יהודים אזרחי ישראל או תושביה, הנמצאים בישראל, ללא קשר לאופי טקס הנישואין או למיקומו.
גירושין ונישואין בחו"ל: סמכות זו כוללת גם יהודים שאינם גרים בישראל, אך לצד הנתבע יש זיקה ממשית לישראל, והצד התובע מיוצג על ידי בא כוח בישראל. יהודים אזרחי חו"ל, שאין להם אפשרות להתגרש בבית דין רבני בחו״ל, יכולים להגיש בקשה לגירושין בבית הדין בישראל על פי חוק.

 • אם התגרשתם בבית דין רבני מחוץ לישראל או בבית דין שלא מוכר על ידי מדינת ישראל - עליכם לקבל אישור גיטין מבית הדין הרבני, לצורך הכרה ורישום כגרושים בישראל.
 • אם קיים הסכם מאושר על ידי בית משפט, עליכם להגיש בקשה משותפת לגירושין בבית הדין.

ייצוג בבית הדין הרבני
האפשרויות לייצוג בבית הדין:

 • ייצוג עצמי: לייצג את עצמכם.
 • עורך דין גירושין: להיות מיוצגים על ידי עורך דין.
 • טוען רבני: להיות מיוצגים על ידי טוען רבני.
 • ייצוג מסובסד מטעם המדינה: אם אין לכם יכולת כלכלית לשכור ייצוג מקצועי, אתם זכאים לבקש סיוע משפטי.
 • כיצד מקבלים סיוע משפטי: לצורך בקשה לסיוע משפטי ולבירור תנאי הסיוע, עליכם לפנות ללשכה לסיוע משפטי באזור מגוריכם.

נוכחות בדיונים

 • להגיע בזמן: עליכם להגיע לבית הדין לדיונים בעניינכם במועד שנקבע.
 • שינוי מועד דיון: אם אתם רוצים לשנות מועד דיון שנקבע - עליכם להגיש בקשה לשינוי מועד דיון אל מזכירות בית הדין. יש לצרף לטופס הבקשה גם בקשה מנומקת בכתב.
 • שינוי מועד דיון בהסכמה/לא בהסכמה: בבקשה לשינוי מועד הדיון, אותה מגיש רק אחד מהצדדים, יש להבהיר את עמדת הצד האחר לבקשה - מסכים או מתנגד. אם אין אפשרות להשיג את עמדתו של הצד שני - יש לציין זאת ולהבהיר מדוע.
 • אישור מחלה: אם אתם לא יכולים להגיע לדיון מסיבה רפואית, עליכם לצרף לבקשה אישור רפואי הכולל את פרטי המחלה, וכן הצהרת רופא בנוסח הבא:

  "אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט".

  כל אישור מחלה אחר אינו קביל ואינו מצדיק היעדרות מדיון בבית דין או בבית משפט.

  טופס בקשה לשינוי מועד דיון בבית הדין הרבני

איך מגישים בקשה לשינו מועד דיון:

 • דוא"ל: אפשר להגיש את הבקשה באמצעות הדואר האלקטרוני אם חתמתם על כתב הסכמה בפני מזכיר בית הדין.
 • פקס: אפשר לשלוח את הבקשה באמצעות הפקס.
 • להגיע למזכירות: באופן אישי במזכירות בית הדין.

*הגשת הבקשה לא פוטרת מחובת התייצבות לדיון, אם לא קיבלתם אישור מבית הדין על שינוי מועד הדיון - עליכם להתייצב במועד שנקבע.

פתיחת תיק בבית הדין הרבני

 • עדיף באופן מקוון: רצוי לפתוח תיק ולשלוח מסמכים באמצעות הדואר האלקטרוני.
 • כיצד מקבלים אישור להגשת מסמכים בדוא"ל:  כדי להשתמש בדואר אלקטרוני לשליחת מסמכים לבית הדין, עליכם להגיע תחילה לבית הדין, ולחתום על כתב הסכמה בפני מזכיר בית הדין.
 • לא מקוון: אפשר גם לשלוח מסמכים באמצעות הפקס או הדואר, או למסור את המסמכים בבית הדין הרבני באזור מגוריכם.

הליך פתיחת תיק

 • מסמכי גירושין: מומלץ לשמור עותק של החומר המוגש למזכירות בית הדין.
 • טפסים: מילוי טופס בקשה / כתב תביעה בהתאם לנושא.
 • הורדת הטפסים: אפשר לקבל את הטפסים במזכירות בית הדין או להדפיסם באמצעות אתר האינטרנט של בתי הדין הרבניים בכתובת
  https://www.gov.il/he/Departments/General/forms_rbc
 • טופס כללי:  עבור חלק מהבקשות קיים טופס בקשה כללית.
 • סעדים דחופים:עבור בקשה לסעד דחוף - יש למלא טופס 6
 • סעדים זמניים: עבור בקשה לסעד זמני - יש למלא טופס


מסמכים נלווים לתיק:

 • ת.ז.  צילום תעודת הזהות עם ספח מעודכן.
 • ראיות:  מסמכים תומכים בבקשה / בתביעה.
 • לערעורים: פסק דין סופי / החלטת ביניים - במקרים של ערעור או בקשה לרשות ערעור.
 • ייפוי כוח: אם אתם מיוצגים על ידי עורך דין או טוען רבני.
 • אגרות: תשלום אגרה
   

עלויות

 • אגרה לפתיחת תיק: בעת פתיחת תיק בבית הדין הרבני, יש לשלם אגרה בהתאם לחוק.
 • פטור: ניתן לבקש פטור מתשלום אגרה.
 • הנחה: בעת פתיחת תיק אפשר להגיש בקשה להנחה באגרה במזכירות בית הדין.
 • איך מקבלים הנחה: יש להגיש בקשה בצירוף מסמכים התומכים בזכאות להנחה.
 • מתי תתקבל ההנחה: ההנחה תינתן רק לאחר קבלת אישור הזכאות לכך.
 • כמה עולה האגרה: תעריפי האגרות מפורטים באתר האינטרנט של בתי הדין הרבניים.

איך משלמים אגרה?

אפשר לשלם את האגרה באמצעות:

  •  אשראי: כרטיס אשראי.

  • דואר ישראל: באמצעות שובר בבנק הדואר.

  • מזומן: במקרים חריגים יתאפשר תשלום במזומן במזכירות בית הדין.
  • לא מקבלים צ'קים: אי אפשר לשלם באמצעות המחאה אישית (צ'ק) מלבד המחאת מייצג.

גירושין בהסכמה

 • הסכם גירושין: אם הגעתם להסכמה ביניכם לגבי הליך הגירושין, תוכלו לנסח הסכם גירושין בעצמכם או בסיוע של גורם מקצועי (עורך דין, טוען רבני או מגשר).
 • מה כולל הסכם גירושין:
  הסכם הגירושין כולל מגוון נושאים כגון:
  •  חלוקת הרכוש.
  • הטיפול בילדים.
  •  משמורת ילדים.
  • הסדרי השהות שלהם עם ההורה שאיננו המשמורן. (הסדרי ראיה)

אישור הסכם גירושין - תוקף משפטי להסכם

 • אישור גורם מוסמך: כל הסכם שנכתב ביניכם מצריך אישור של ערכאה שיפוטית מוסמכת.
 • מה אפשר לעשות עם הסכם מאושר: האישור מקנה להסכם תוקף של פסק דין, ואפשר לאכוף אותו באמצעות צווים, הוצאה לפועל, המוסד לביטוח לאומי או על ידי בקשות בית הדין.
 • הסכם שלא אושר: אם ההסכם שכתבתם לא אושר על ידי בית הדין או על ידי בית משפט לענייני משפחה - הוא לא מחייב ואין יכולת לאכוף אותו.
 • הסכם גירושין שאושר בבית משפט לענייני משפחה: הסכם גירושין שאושר על ידי בית משפט לענייני משפחה, לא כולל אישור להליך הגירושין עצמו.
 • אישור להתגרש: הליך אישור זכאות לגירושין מצוי בסמכות הייחודית של בית הדין.
 • גם הסכם גירושין שאושר טעון אישור להתגרש מבית הדין ברבני: גם אם אתם מסכימים להתגרש, עליכם לקבל אישור להתגרש מבית הדין הרבני.

גירושין בהסכמה עם הסכם שאושר מחוץ לבית הדין

הסכם שאושר מחוץ לבית הדין: אם יש בידיכם הסכם גירושין מאושר על ידי בית משפט לענייני משפחה יש להגיש:

 • בקשה משותפת לגירושין
 • סידור גט

גירושין בהסכמה עם הסכם שלא אושר עדיין
אם יש בידיכם הסכם גירושין, אך טרם קיבלתם עליו אישור מערכאה שיפוטית כלשהי, עליכם לפעול כך -

 • בקשה לאישור הסכם גירושין: בקשה משותפת של שני בני הזוג לבית הדין כדי לתת להסכם תוקף משפטי וכדי להתגרש.
 •  סידור גט: בקשה לסידור גט.

בית הדין הרבני: פתיחת תיק גירושין בהסכמה


מסמכים לגירושין בהסכמה: מומלץ לשמור עותק של החומר המוגש למזכירות בית הדין

 • טופס פתיחת גירושין ברבנות: פתיחת תיק - מילוי טופס בקשה משותפת לגירושין / בקשה לאישור הסכם הגירושין.
 • ת.ז. צירוף צילום תעודת זהות כולל ספח מעודכן.
 • עותק הסכם הגירושין: צירוף עותק מקורי של הסכם הגירושין החתום.
 • תשלום אגרה: יש לצרף אישור לתשלומי אגרות.

שינוי הסכם גירושין

 • שינוי הסכם גירושין בהסכמה: בהסכמת שני הצדדים אפשר לערוך שינויים בהסכם גירושין גם לאחר שאושר וקיבל תוקף של פסק דין בבית הדין.
 • טופס בקשת תיקון הסכם גירושין: עליכם למלא טופס בקשה ולבקש תיקון להסכם גירושין או בקשה לשינוי ההסכם.
 • דיון בבקשה לשינוי: בית הדין ידון בבקשה.
 • אישור הבקשה לשינוי הסכם גירושין: ואם לא תהיה מניעה חוקית או הלכתית, יאשר בית הדין את הבקשה.

יישוב סכסוך
החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה

 • מה זה? "יישוב סכסוך" (נקרא גם תהליך מהו"ת - מידע, היכרות ותיאום).
 • מתי נדרש יישוב סכסוך? נדרש בתביעה בענייני משפחה - לפני או אחרי הליך גירושין.
 • חובה לפני הגשת תביעת גירושין: הליך זה הוא תנאי מקדים להגשת תביעת גירושין והכרוך בה.
 • מטרת החוק: לעודד משפחות בסכסוך, ובפרט בהליכי גירושין, ליישב את הסכסוך בדרך של גישור לפני הפנייה להליך המשפטי.
 • מי מחויב להליך יישוב סכסוך? כל מי שמעוניינים להגיש תביעה בענייני סכסוך משפחתי נדרש להליך מקדים זה.
 • פטור מיישוב סכסוך: אם כבר הוגשה בקשה ליישוב סכסוך בין אותם צדדים ולא חלפה שנה מיום הגשת הבקשה - אין צורך לבצע את ההליך שנית.

תביעה לשלום בית

 • מהי תביעה לשלום בית? תביעה המוגשת על ידי אחד מבני הזוג כדי לקבל סיוע מבית הדין בהשכנת שלום בית.
 • כיצד מגישים בקשה לשלום בית: פתיחת תיק - יישוב סכסוך, יש לפתוח תיק "שוב סכסוך במזכירות בית הדין, בהתאם להנחיות פתיחת תיק.
 • מה ההליך לאחר הגשת הבקשה? בעקבות הגשת הבקשה תופנו ליחידות הסיוע, שנמצאות ליד בתי הדין ובתי המשפט, להתחלת ההליך.

יחידות הסיוע

 • מהן יחידות סיוע? יחידות הסיוע הן יחידות טיפוליות של משרד הרווחה.
 • מה מטרתן של יחידות הסיוע? מטרתן לסייע לבני המשפחה להתמודד עם המשבר, ולנסות ליישב את הסכסוך בדרכי שלום.
 • מיהם אנשי יחדות הסיוע? יחידות הסיוע כוללות עובדים סוציאליים ומומחים נוספים בעלי הכשרה בטיפול משפחתי ובגישור.

הליכים משפטיים תוך כדי הליך יישוב סכסוך

 

 • מה ניתן לבקש במקביל ליישוב סכסוך? במקביל לפתיחת תיק יישוב סכסוך, אפשר להגיש בקשה לסעדים זמניים או דחופים.
 • תקופת ימי הקדימה: תקופה של 15 ימים לאחר סיום תקופת עיכוב ההליכים.
 • תקופת עיכוב ההליכים: תקופה של 60 ימים שבהם מנועים הצדדים להגיש כל תביעה או בקשה בעניין סכסוך משפחתי, הן לבית הדין והן לבית המשפט.
  • מתי מתחילה תקופת עיכוב ההליכים? תקופה זו מתחילה מרגע הגשת הבקשה ליישוב סכסוך עד תום 60 ימים.
  • למה 60 ימים? 45 ימים לפגישות מהו"ת + 15 "ימי צינון".
  • הארכה או קיצור של התקופה: יחידות הסיוע רשאיות להוסיף 15 ימים נוספים ל 45 הימים הקיימים, ולהאריך את התקופה ל 75 ימים (60 ימים לפגישות מהו"ת + 15 "ימי צינון").
  • הארכת תקופת עיכוב ההליכים בהסכמה: הצדדים יכולים להודיע על הארכה בהסכמה של תקופת עיכוב ההליכים.
  • הארכת תקופת עיכוב הליכים ביישוב סכסוך ללא הסכמה: הערכאה המשפטית יכולה להחליט לפי בקשת אחד מהצדדים על הארכה או על קיצור של התקופה.
  • לא ניתן לקצר את תקופת עיכוב ההליכים ביישוב סכסוך: תקופת עיכוב ההליכים ממשיכה להתקיים גם אם הצדדים הופיעו לפגישות המהו״ת וגם אם לא, ואף אם הודיעו שאינם מעוניינים להמשיך את תקופת עיכוב ההליכים.
  • מניעת פעולות משפטיות בתקופת עיכוב הליכים: עם סיום ההליך ורק לאחר שהסתיימה תקופת עיכוב ההליכים - יוכל הצד המעוניין בכך להגיש תביעה בענייני סכסוך משפחתי אל בית הדין או אל בית המשפט לענייני משפחה.
 • מי יכול להגיש תביע או בקשה לאחר ימי הקדימה?  רק הצד שביקש את יישוב הסכסוך יכול להגיש כל תביעה או בקשה לבית הדין בעניין הסכסוך המשפחתי.
 • מי שלא הגיש בקשה ליישוב סכסוך: הצד השני ממשיך להיות מנוע מלהגיש תביעות אלה, אלא אם כן הוגשו כבר תביעות.
 • כיצד סוגרים תיק יישוב סכסוך: סגירת התיק ליישוב סכסוך מבוצעת באופן אוטומטי לאחר 100 ימים, ללא צורך בהחלטת בית הדין או בית המשפט.

 

סיום הליך יישוב סכסוך
להליך יישוב סכסוך ארבע תוצאות אפשריות:

 • הסכמה והמשך ההליך הגישורי: בני הזוג הגיעו להסכמה והחליטו על הארכת ההליך ועל הארכת תקופת עיכוב ההליכים.
 • הסכמה ללא גירושין: בני הזוג הגיעו להסכמה והחליטו על שלום בית.
 • הסכמה ופירוק הנישואין: בני הזוג הגיעו להסכמה והחליטו על גירושין בהסכמה (חתימה על הסכם גירושין).
 • אין הסכמה- ניהול משפט גירושין: כשלון הליך יישוב הסכסוך, בני הזוג לא הגיעו להסכמה בעקבות ההליך.

יש להודיע לבית הדין על תוצאת ההליך בתוך 10 ימים מסיומו באמצעות הטופס המתאים.

 

תביעת מורד או מורדת
תביעה המוגשת על ידי אחד מהצדדים, בטענה שהצד השני אינו מקיים כלפיו את החובות הנובעים מנישואיהם.
 

מפגשי מהו"ת

 • מהו מפגש מהו״ת? המפגש הוא הזדמנות ליצור "פסק זמן" מהסכסוך, ולגבש יחד פתרון מיטבי עבור המשפחה שלכם.
 • מה קורה בגישה הראשונה של מהו"ת? בפגישה הראשונה תקבלו מידע על ההשלכות המשפטיות של הסכסוך, על האפשרויות השונות העומדות בפניכם ועל ההליך.
 • מהם ראשי התיבות מהו"ת? מפגש מהו"ת - קיצור לצירוף המילים: מידע, היכרות ותיאום.
 • האם חייבים להגיע למפגשי מהו"ת? החוק קובע כי הזמנה למפגש מהו״ת היא כמו הזמנה לדיון בבית הדין או בבית המשפט ולכן חובה להגיע למפגש.
 • כמה זמן נמשך ההליך? פרק הזמן שבמסגרתו מתקיים ההליך הוא 60-45 ימים ממועד פתיחת התיק.
 • כמה מפגשי מהו"ת בהליך יישוב סכסוך? ההליך כולל בדרך כלל 4-1 מפגשים.
 • מי משתתף במפגשי מהות? במסגרת ההליך יתקיימו מפגשים משותפים ומפגשים נפרדים עם כל אחד מהצדדים, בהתאם לצורך.
 • האם מפגשי מהו"ת בליווי עורך דין? עובדים סוציאליים ילוו אתכם במהלך הפגישות, ובאחת הפגישות ישתתף גם עורך דין מטעם יחידת הסיוע אם יידרש.
 • חסיון ההליך: האם המידע מהמפגשים יעבור לבית הדין או לבית המשפט? כל הנאמר במפגשים חסוי באופן מלא והמידע לא עובר לגורם אחר, כולל בית הדין ובית המשפט.
 • האם מותר להתייעץ עם עו"ד במהלך המהו"ת? באפשרותכם להתייעץ בכל עת עם המייצגים שלכם או עם כל גורם אחר.

סעדי ביניים בביהד"ר

 

מי יכול לבקש סעד דחוף או סעד זמני? כל אחד מהצדדים רשאי לבקש סעד דחוף או סעד זמני.
כיצד לבקש? יש לפתוח תיק במזכירות בית הדין, בהתאם להנחיות פתיחת תיק.

 

סעדים דחופים

 • מה מטרתו של סעד דחוף? סיוע בתקופת עיכוב ההליכים, במקרים דחופים שבהם נדרשת התערבות באופן מידי.
 • מתי ניתן לבקש סעד דחוף? ניתן להגיש בקשה לסעד דחוף לפני, במקביל או אחרי:
  • הגשת בקשה ליישוב סכסוך.
  • הגשת תביעת הגירושין.

דוגמאות לסעדים דחופים:

 • צורך רפואי של קטין: בקשה לביצוע פעולה רפואית או פסיכיאטרית דחופה בקטין כשיש מחלוקת בין ההורים.
 • אישור יציאה לחו"ל של קטין: בקשה להנפקת דרכון ולאישור יציאת קטין לחוץ לארץ, לפעילות חינוכית קבוצתית או לצורך אחר שלא היה צפוי קודם לכן, כשהיציאה לחו"ל אמורה להתקיים בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה.
 • צרכים דחופים לקטין: בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או בעניין הסדרי שהות של קטין עם הוריו, במקרים חריגים בהם המתנה לתחילת הליך יישוב הסכסוך תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם.
  • לתשומת הלב, בקשה לסעד זה מחייבת תחילה הגשת בקשה ליישוב סכסוך.
 • חשש לעגינות: תביעה דחופה לגירושין מחשש לעגינות, כשהנתבע המתגורר מחוץ לישראל נמצא בישראל, או בנסיבות מיוחדות.
  • עגונה: מי שהגישה תביעת גירושים ועקבות הבעל נעלמו בארץ או בחו״ל או שהבעל אינו כשיר לתת גט.

סעדים זמניים

 • מהו סעד זמני? פתרון זמני, לרוב כזה שמשמר את המצב הקיים, עד להגעה להסדר קבוע במסגרת הליך "שוב הסכסוך ותביעת הגירושין.
  • ניתן להגיש תיק של סעד זמני רק עד לתום תקופת עיכוב ההליכים.

צו עיכוב יציאה מהארץ

 • מתי יינתן סעד זמני של עיכוב יציאה מהארץ? בקשה להטיל צו עיכוב יציאה מהארץ מוגשת כדי למנוע עגינות, כדי להבטיח נוכחות בעל דין בתביעה הנמצאת בבירור משפטי או כדי להבטיח את קיום פסק הדין.

צו עיקול

 • למה מיועד צו העיקול? בקשה להטלת צו עיקול על נכסים במטרה למנוע את העלמתם או את הברחתם או עשיית שימוש בהם, העלול לגרום לירידת הערך הכספי של הנכסים.

צו הגנה או צו הרחקה

 • מתי יינתן צו הגנה או צו הרחקה? במקרה של אלימות במשפחה, בית הדין מוסמך למנוע את כניסת אחד מבני הזוג לדירת בני הזוג ואף להרחיקו מאזור המגורים.

צו מניעה זמני

 • מהו צו זמני? צו זמני האוסר לעשות מעשה כל עוד לא התקבלה החלטה שיפוטית אחרת.

גירושין שלא בהסכמה

שלבי הליך הגירושין:

 1.  הליך ׳ישוב סכסוך.
 2.  תביעת גירושין ותביעות נלוות.
 3. סידור גט.

סוגי תביעות גירושין

לתביעת גירושין נלוות פעמים רבות תביעות נוספות - מזונות, משמורת על ילדים, חלוקת רכוש וכוי.
יש שני סוגים של תביעות גירושין :

 1. תביעת גירושין - ללא תביעות נלוות
 2. תביעת גירושין והכרוך בגירושין - תביעה הכוללת תביעות נלוות (חלוקת רכוש, מזונות, החזקת ילדים והסדרי שהות).

המלצה לגט

 • מהי המלצה לגט? בית הדין קובע כי מן הראוי שבני הזוג יתגרשו אף על פי שאין עילה הלכתית לחיוב בגירושין.

חיוב גט
בית הדין קובע בשל עילות הלכתיות כי על הבעל מוטלת חובה לתת לאשתו גט או כי על האישה מוטלת חובה לקבל גט.

כפיית גט
בית הדין הרבני קובע כי אם לא "תן הבעל גט כהחלטת בית הדין, יש לכפות עליו את מתן הגט.

פתיחת תיק גירושין שלא בהסכמה

 • זהה להליך פתיחת תיק בהסכמה: הליך פתיחת התיק בשני המקרים המקרים (תביעת גירושין / תביעת גירושין והכרוך בגירושין) זהה.
 • מקום מגורי הזוג: תביעת גירושין מטופלת על ידי בית הדין האזורי, שלו אחריות שיפוטית על מקום המגורים המשותף האחרון שבו התגוררתם.
 • פניה למזכירות בית הדין: ש לפתוח תיק במזכירות בית הדין, בהתאם להנחיות פתיחת תיק.
 • ניתן לבקש סעדים נוספים: בנוסף לתביעה העיקרית, אפשר לבקש מבית הדין סעדי עזר, למשל בקשה למדור ספציפי, צו הגנה, צו מניעה זמני וכו'.

פרטים חשובים במילוי טופס התביעה:

 1. פרטים מזהים: פרטים אישיים של התובע ופרטי הצד הנתבע.
 2. בא כוח: פרטי עורכי הדין והטוענים הרבניים המייצגים (אם קיימים), וכן ייפוי כוח.
 3. פרטי התביעה:
  1. מידע על הנישואין.
  2. נסיבות הפרידה.
  3. נישואין וגירושין קודמים.
  4. ילדים משותפים.
  5. הליכי גישור וטיפול משפחתי שהתקיימו.
  6. תלונות במשטרה.
  7. תביעות קודמות אם היו.
  8.  פירוט העילה המצדיקה את תביעת הגירושין.
  9. פירוט מהות הסעדים הנוספים המבוקשים מבית הדין (אם ישנם כאלה).

מדור ספציפי

 • מה זה מדור ספציפי? בקשה למתן צו שיקבע את מגורי אחד מבני הזוג ששימשה למדורם.
 • למה צריך צו מדור ספציפי? כדי למנוע את שינוי הזכויות בדירת בני הזוג, עד למתן החלטה אחרת על ידי בית הדין.
 • כיצד מגישים בקשה למדור ספציפי? הבקשה יכולה להיות מוגשת במסגרת תביעה:
  •  למזונות.
  • לשלום בית.
  • לשניהם כאחד.

צווי הגבלה לסרבני גט

מה ניתן לעשות כנגד בן זוג סרבן גט? בית הדין מוסמך להטיל על סרבן גט צווי הגבלה הקבועים בחוק בהן:

 •  מניעת ניהול חשבון בנק.
 • מניעת החזקת רישיון נהיגה.
 • מניעת רישוי למקצוע שדרוש לו רישוי ממשלתי.
 • מניעת הוצאת דרכון או חידושו.
 • מניעת יציאה מהארץ.
 • שלילה חלקית של גמלאות וקצבאות הביטוח הלאומי.
 • במקרים חריגים: מאסר וכליאה בצינוק.
 • אישה סרבנית גט: לצורך הטלת צווי הגבלה על אישה סרבנית גט, לאחר פסיקת בית הדין דרוש אישור נשיא בית הדין הרבני הגדול.

תביעות נלוות לגירושין

תביעת מזונות
מהם סוג התביעות למזונות?
ישנם שלושה סוגי תביעות למזונות:

 1. מזונות אישה.
 2. מזונות מן העיזבון - לא רלוונטי לנושא גירושין.
 • *תביעת מזונות אישה או מזונות ילדים מטופלות על ידי בית הדין האזורי, שלו אחריות שיפוטית על מקום המגורים המשותף האחרון שבו התגוררו בני הזוג המתגרשים.
 • יש לפתוח תיק במזכירות בית הדין, בהתאם להנחיות פתיחת תיק.

מזונות ילדים

 • כיצד נקבע סכום מזונות ילדים? ילדים קטינים זכאים למזונות בסכום שייקבע על ידי בית הדין.
 • מתי מוסמך בית הדין הרבני לדון במזונות הילדים? בית הדין מוסמך לדון בתביעת מזונות ילדים הן מצד האב והן מצד האם, רק כשזו נכרכה בתביעת גירושין או בהסכמת הצדדים.

מזונות אישה

 • לכמה זמן זכאית אישה זכאית למזונות? אישה זכאית לתשלום מזונות מבעלה כל עוד הם נשואים, בכפוף להוראות בית הדין.
 • האם אפשר לתבוע מזונות אישה לפני הגירושין? הגשת תביעת מזונות אישה אפשרית גם ללא תביעת גירושין.

תביעת משמורת ילדים והסדרי שהות
באילו מקרים ניתן לבקש הסדרת משמורת? במקרים הבאים, רשאי אחד ההורים להגיש בקשה או תביעה למתן החלטה שיפוטית על המשמורת של הילדים בין ההורים, וכל הסדרי שהות של הילדים אצלם.

 • מניעת זמני שהות: אם אחד ההורים מונע מהאחר לשהות עם הילדים.
 • מחלוקת על חלוקת זמני שהות: קיימת מחלוקת בין ההורים בעניין חלוקת זמני השהות של הילדים עמם
 • צורך בהכרעה שיפוטית: כל מקרה אחר שבו לדעת ההורה עלה הצורך להכרעה שיפוטית בעניין

החלטה על המשמורת

 

 • מה העיקרון המנחה את בית הדין בקביעת משמורת? אם יש מחלוקת בין ההורים, משמורת הילדים והסדרי השהות "קבעו בדרך כלל על פי טובת הילדים.
 • מינוי גורמים מקצועיים: בדרך כלל ימנה בית הדין גורם מקצועי (לרוב עובדים סוציאליים) לצורך עריכת תסקיר ומתן חוות דעת.
 • מה כולל התסקיר וחוו"ד מקצועית? תסקיר וחוות דעת מקצועית שח עו"ס תכלול המלצות בעניין המשמורת ובעניין הסדרי שהות עבור ההורה שהילדים לא במשמורתו.
 • מה נקבע בהסדרי השהות? הסדרי שהות מתייחסים לרוב לימות השבוע, למועדי ישראל ולחופשות.
 • סמכות מקומית:תביעת משמורת ילדים מטופלת על ידי בית הדין האזורי, שלו אחריות שיפוטית על מקום המגורים המשותף האחרון שבו התגוררתם.
 • סמכות נמשכת: אם התביעה למשמורת ילדים מוגשת לאחר הגירושין, בית הדין שדן בגירושין יהיה זה שידון גם בתביעת המשמורת.
 • פתיחת תיק משמורת: יש לפתוח תיק במזכירות בית הדין, בהתאם להנחיות פתיחת תיק.
 • שינוי משמורת: אם עולה צורך לעדכן את ההחלטה בנושא משמורת ילדים והסדרי שהות בעקבות שינוי במצבם של ההורים או הילדים, בית הדין ממשיך להיות הגורם המוסמך לשנות ולעדכן את הפסק הדין, אם הוא הוא הגורם שדן ופסק מלכתחילה.

ערעור ורשות ערעור בבית הדין הרבני
ניתן להגיש ערעור על פסק דין סופי, שנתן בית הדין הרבני האזורי, במקרים הבאים:

 • טעות הלכתית: פסק הדין או ההחלטה ניתנו בשל טעות בהלכה.
 • טעות בשיקול דעת: פסק הדין או ההחלטה ניתנו השל טעות הנראית לעין בשיקול הדעת או בקביעת העובדות.
 • פגם דיוני: מצא פגם בניהול הדיון בבית הדין האזורי באופן שהשפיע על תוצאות הדיון.

עד מתי ניתן להגיש ערעור על פסק דין? אפשר להגיש ערעור בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין ולא יאוחר מכך.

כיצד להגיש ערעור? יש לפתוח תיק במזכירות בית הדין, בהתאם להנחיות פתיחת תיק.

 

באילו מקרים יש להגיש בקשת רשות ערעור?  במקרים הבאים יש להגיש בקשה לרשות ערעור:

 • במקרה של ערעור על פסק דין זמני.
 •  בכל מקרה של החלטת ביניים.

רשות ערעור
ניתן להגיש בקשה לרשות ערעור על החלטת ביניים שנתן בית הדין האזורי.


אישור בקשה לרשות ערעור: אם בקשתכם לרשות ערעור תאושר, תוכלו להגיש ערעור.


הבקשה משמשת כערעור: הבקשה שהוגשה לרשות ערעור תוכל לשמש ככתב הערעור, אולם ייתכן שתידרשו להשלים תנאים נוספים.


הגשת ערעור אינה מעכבת ביצוע פסק דין: הגשת ערעור / בקשה לרשות ערעור לא מעכבת את ביצועו של פסק הדין שעליו מערערים, אלא אם כן הוחלט על עיכובו.


בקשה לעיכוב ביצוע של פסק דין: אם ברצונכם לעכב את ביצוע פסק הדין שניתן, עליכם להגיש תחילה בקשה לכך בבית הדין האזורי.

תנאים לעיכוב ביצוע: ייתכן שההחלטה לעיכוב ביצוע פסק דין תותנה במילוי תנאים, כולל מתן ערבויות על ידי מבקש העיכוב.


הפקדת ערבויות: בית הדין הגדול מוסמך להתנות את שמיעת הערעור / הבקשה לרשות ערעור בהפקדת ערבויות.

 

טקס הגירושין ברבנות:

סיום הליך הגירושין:
סידור גט וקבלת תעודת גירושין

 • הגירושין הופכים רשמיים וסופיים: הליך סידור הגט הוא השלב האחרון בהליך הגירושין, ולאחריו בני הזוג גרושים.
 • מתן הגט לאחר שענייני הגירושין סוכמו: בדרך כלל סידור הגט מבוצע לאחר שסוכמו כל הנושאים הנלווים כגון חלוקת רכוש, משמורת ילדים, מזונות וכו', בין בהסכם ובין בפסק דין.
 • הקדמת סידור הגט: יש מקרים בהם בית הדין מחליט להקדים את סידור הגט ולבצעו לפני שהסתיימו ההליכים המשפטיים האחרים.

סדר ההליכים בסידור גט:

 1. חקירת שמות.
 2.  ביטול 'מודעות'.
 3. כתיבת הגט.
 4. מתן הגט.
 5. מעשה בית הדין.

מהו גט? שטר הגט הנו מסמך בכתב סת״ם שכותבים בו ספר תורה ומזוזות, ובאמצעותו נעשים הגירושין, בהתאם להלכה היהודית.
כיצד נראה הגט? נוהגים שבגט יהיו שתיים עשרה שורות, בהתאם לגימטרייה של המילה גט (גט=12), ושאורך נוסח הגט יהיה גדול מרוחב השורות בו.
 

הסדרת הגט שלב 1: חקירת שמות בהסדר הגט

 • טעות קטנה עלולה לפסול את הגט: הליך זה מהותי שכן אם תיפול טעות בכתיבת השמות, אפילו טעות קטנה, הגט עלול להיפסל.
 • על גבי הגט נכתבים:
  •  שמותיהם של בני הזוג.
  • שמות אבותיהם.
  •  כינויי בני הזוג והאבות.
  • מספרי תעודת הזהות
  •  לא נכתבים על הגט: שמות המשפחה של בני הזוג אינם נרשמים.
 • ייחודיות מסמך הגט: השמות והכינויים נכתבים בשיטת כתיב ייחודית ועל פי כללים מיוחדים, לאו דווקא כפי שמקובל לכתוב אותם במסמכים אחרים.
 • כיצד מאמתים את שמות בני הזוג שנכתבים בגט? בית הדין מאמת את השמות של בני הזוג עם בני הזוג עצמם ועם קרוב משפחה מדרגה ראשונה מכל צד.

הסדרת הגט שלב 2: ביטול מודעות

 • רצון חופשי של הבעל: לפי ההלכה, על הבעל לתת את הגט מרצונו.

  מה הפירוש של "ביטול מודעות" בהסדר הגט? ביטול מודעות הוא הליך שבו מבוטלות כל ההצהרות הקודמות שנתן הבעל, שיש בהן אמירה או רמיזה לכך שהגט ניתן מתוך כפייה, ועשויות לבטל או לפסול את הגט.
 • האם ביטול מודעות משפיע על הסכמות הגירושין? ביטול מודעות לא מבטל את ההסכמים שנערכו בין בני הזוג לפני הגירושין.
 • האם תוקף הגט מושפע מקיום הסכמות הגירושין?תוקפו של הגט עצמו לא תלוי בתוקף של ההסכמים או בביצוע שלהם בפועל.

הסדרת הגט שלב 3: כתיבת הגט
הגט- כיצד הוא נכתב ומקורותיו בתורה: הגט הוא שטר הנכתב בכתב סופר סת״ם, הניתן על ידי הבעל לאישה, כפי שנאמר בתורה "וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה".

מתן הגט בטקס הגירושין שלב אחר שלב:

 

 1. הסרת הטבעות: האישה מסירה את הטבעות מידיה.
 2. הרי את מגורשת: הבעל אומר לאישה -  "הרי זה גיטך, והתקבלי גיטך זה, והרי את מגורשת בו ממני מעכשיו, והרי את מותרת לכל אדם".
 3. האישה מרימה את הגט והולכת: האישה מקבלת את הגט, מרימה אותו ואחר כך טומנת אותו תחת זרועה והולכת עמו ארבע אמות (כשני מטרים וחצי).
 4. סיום- בית הדין מודיע:
  1. לאישה שאסור לה להתחתן במשך 92 ימים מעת קבלת הגט.
  2. מודיע לצדדים כי אסור להם להתייחד זה עם זו אלא אם יתחתנו שוב.
  3. כמו כן מודיע בית הדין כי גרושה אסורה לכהן.

    

דוגמא לנוסח גט

תרגום לשון הגט - דוגמה
הדוגמה מתאימה לעיר ירושלים
בשני בשבת בשלשה ימים לירח סיוון שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים וחמש לבריאת העולם למניין שאנו מונים כאן בעיר ירושלים היושבת על מי השילוח ועל מי בורות, אני הנקרא פלוני בן פלוני הנקרא פלוני העומד בירושלים הנזכרת וכל שם אחר וכינוי שיש לי ולאבות" ולמקומי, חפצתי ברצון נפשי מבלי שאני אנוס ועזבתי ושלחתי וגירשתי אותך את אשתי פלונית הנקראת פלונית בת פלוני הנקרא פלוני העומדת היום בירושלים הנזכרת וכל שם אחר וכינוי שיש לך ולאבותיך ולמקומך, שהיית אשתי מקודם לכן ועתה שלחתי ועזבתי וגירשתי אותך שתה" רשאית ושולטת בעצמך ללכת להינשא לכל איש שתרצי ואדם לא ימחה בידך (משמי) מהיום הזה ולעולם והרי את מותרת לכל אדם. וזה יהיה לך ממני ספר גירושין ואגרת עזיבה וגט כריתות כדת משה וישראל
פלוני הנקרא פלוני בן פלוני עד
פלוני הנקרא פלוני בן פלוני הנקרא פלוני עד

 

מעשה בית הדין


קריעת הגט וגניזה: לאחר סיום טקס הגירושין קורעים הדיינים קרע בגט וגונזים אותו.
אישור הגירושין ומעשה בית דין: לאחר מכן כותב בית הדין 'מעשה בית דין' - אישור על הגירושין החתום בידי הדיינים שנכחו בעת סידור הגט. הגרוש והגרושה יקבלו לידם מעשה בית דין.

קבלת תעודת גירושין
לצורך קבלת תעודת גירושין המוצגת למוסדות הרשמיים:

 • יש לפנות למזכירות בית הדין.
 • יש להביא תמונת 'פספורט'
 • יש לשלם אגרה כחוק.

   

בתי הדין הרבניים-  פרטי קשר:

יצירת קשר ופניות הציבור

עיון בתיק משפטי
באפשרותכם לקבל מידע על אודות התיק המשפטי שלכם המתנהל בבית הדין הרבני באמצעות:

 • מזכירות: פנייה למזכירות בית הדין הרבני בו מתנהל הדיון בעניינכם.
 • באופן מקוון: אתר מידע אישי לצדדים בכתובת www//sides.rbc.gov.il
 • גישה לתיק באינטרנט: לפני הכניסה לאתר, עליכם לקבל קוד סודי במזכירות בית הדין שבו מתנהל התיק בעניינכם.
 • מידע בטלפון: מענה טלפוני ממוחשב הפועל 24 שעות ביממה 1700-501-531
 • גישה למידע טלפוני: לפני ההתקשרות הראשונה, עליכם לקבל קוד סודי במזכירות בית הדין שבו מתנהל התיק בעניינכם.
 • בקרוב:  מרכז מידע ארצי (בהקמה).

פניות בנושא חופש המידע ונושאים מנהליים
מידע כללי ותלונות: לקבלת מידע כללית או להגשת תלונה הקשורה למזכירות בית הדין

 

פניה לממונה: אפשר לפנות לממונה על פניות הציבור והעמדת מידע לציבור באמצעות:

 • דוא"ל: דואר אלקטרוני panatz@rbc.gov.il
 • טלפון: 1700-501-531
 • פקס: 073-2629390
 • דואר: הנהלת בתי הדין הרבניים, רחוב כנפי נשרים 22, ת"ד 34500, ירושלים 91342

פניות בנושאים שיפוטיים
תלונות בנושאים הקשורים לשופטים, לדיינים ולאופן ניהול ההליך השיפוטי בעניינכם
אפשר להגיש לנציב תלונות הציבור באמצעות:

 

 • אימייל: דואר אלקטרוני shoftim@juSice.gov.il
 • טלפון: 02-6595511
 • פקס: 02-6595516
 • דואר: נחום חפצדי 5, בית עופר, גבעת שאול, ירושלים

   

רשימת בתי הדין הרבניים
דוא״ל מיקוד ת.ד כתובת שם בית הדין

דרג את הכתבהדירוג כתבה גירושין ויישוב סכסוך בבית הדין הרבני | פתיחת תיק בבית הדין הרבני: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד