En

צור קשר

checked

טופס הודעה על כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין | הורות משותפת

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
הודעה על כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין

הדרכה: עפ"׳ תיקון לחוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005, הוסף סעיף 2א לחוק: "כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין: (א) הורהו של קטין אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, רשאי לבקש מפקיד הרישום לרשום את מענו הרשום במרשם האוכלוסין או את כתובתו למשלוח דואר לפי סעיף 2, ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין".

כל תושב שהנו הורה לילדים קטינים רשאי למסור בנוסף למענם הרשום במרשם התושבים של ילדיו הקטינים גם את מענו או את הכתובת למשלוח דואר שלו ככתובת נוספת למשלוח דואר נוספת עבור ילדיו הקטינים אשר ירשם בקובץ מרשם התושבים.

"כתובת למשלוח דואר" הרשומה במרשם התושבים תימסר למוסדות ורשויות הרשומים בתוספת לחוק עפ'^ בקשתם.

נוכחות אישית חובה, רשאי למסור ההודעה בגיר מעל גיל 18עבור ילדיו הקטינים בלבד.

/____________________________________________ -_______ -____________________________________________ \

הודעה על כתובת למשלוח דואר נוספת עבור ילדיי הקטינים

ץ                                                                   ־/

פרטי ההורה מבקש/ת השירות

מספר הזהות

 

U

U

U

U

U

11

U

1

 

 

שם המשפחה

השם הפרטי

שם האב

שם האם

תאריך הלידה

המצב האישי

 

 

 

 

שנה

חודש

יום

  רווק/ה □ נשוי/אה

  גרוש/ה □ אלמנ/ה

 

 

 

 

 

המען (הראשי)

טלפון

הישוב

הרחוב

מספר בית

מספר דירה

המיקוד

 

 

 

 

 

 

 

אבקש לרשום את הכתובת למשלוח דואר של ילדיי הרשומים בהמשך, נא לסמן Xבמשבצת המתאימה לבקשתך:

Oבהתאם לרישום המען שלי הרשום במרשם התושבים

Oבהתאם לרישום "כתובת לשלוח דואר" שלי הרשומה במרשם התושבים


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


מקום:תאריך:חתימת המודיע/ה

(מר/18א ]                                                                       (לשימושהמשרד ]                                                                                       ( 08/2012

הלשכה ב- תאריך שם מאשר/ת הבקשה

דרג את הכתבהדירוג כתבה טופס הודעה על כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין | הורות משותפת: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד