En

צור קשר

checked

מדריך כללי לאפוטרופוס

הנחיות לאפוטרופוס
אפוטרופוס יקר,        
מונית לשמש כאפוטרופוס על אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו, באופן חלקי או מוחלט, ואשר זקוק לעזרתך בהתנהלות בחיי היומיום ובקבלת החלטות על חייו, גופו ורכושו (לשם  הקיצור נכנה אותו להלן – האדם). בכך נפלה בחלקך זכות מהמעלה הראשונה – הזכות לסייע לאדם הנתמך בך לחיות חיים מיטיבים, מכבדים ומלאים, ולהשמיע את קולו ואת רצונו באמצעותך.
בצד זכות זו, שהיא בבחינת שליחות אישית, חברתית ומוסרית, מוטלות על האפוטרופוס חובות ואחריות רבה למילוי התפקיד על הצד הטוב ביותר ברגישות, במסירות ובנאמנות. 
על מנת לסייע לך במילוי תפקידך, ברצוננו להפנות את תשומת לבך לתפקידיך העיקריים ולמקורות מידע הנוגעים לעניין.

אפוטרופסות - רקע כללי
המונח אפוטרופוס, מקורו ביוונית, ומשמעותו "ממונה". המונח אף מוזכר מספר פעמים במקורות יהודיים, כמנהל של נכסי אחר (בדרך כלל יתומים). 

לרוב, בוחר בית המשפט בבן משפחה לשמש אפוטרופוס על אדם קרוב, שאינו מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו, באופן זמני או קבוע, בשל מוגבלות או מחלה כלשהי הפוגעות בתפקודו. במיעוט המקרים מתמנה תאגיד אפוטרופסות או אפוטרופוס מקצועי.

הצורך במינוי אפוטרופוס יכול להתעורר בשל בעיה כרונית של האדם, או עקב הידרדרות פתאומית, אך לרוב, מצבו של האדם משפיע לא רק עליו, אלא גם על כלל הסובבים אותו, ברמות שונות ובהתאם למעגלי הקרבה והמעורבות בחייו. 

בנוסף לנטל היומיומי הכרוך בטיפול ולדרישות בירוקרטיות ואחרות הכרוכות בביצוע התפקיד, אפוטרופסים מתמודדים גם עם קשיים שונים, הנובעים ממצבו הבריאותי המדורדר של האדם הקרוב אליהם. זאת, מבלי שניתנו להם כלים מתאימים להתמודדות עם האתגר המורכב ובלא שנעשתה להם הכנה מספקת לדרישות התפקיד.

מערך הפיקוח על אפוטרופוסים באגף האפוטרופוס הכללי, הוקם במטרה להבטיח שאפוטרופסים יבצעו את תפקידם כראוי, לפי הדין וההנחיות, ביושר, בהגינות ובתום לב. זאת,  מתוך דאגה לרווחתו של האדם מקבל השירות ולאיכות חייו. בצד תפקידו כמפקח על אפוטרופוסים, מבקש האפוטרופוס הכללי גם לסייע לאפוטרופסים ולהדריכם כיצד להתנהל כראוי עם דרישות התפקיד החשוב שהם ממלאים. 

מהי מסגרת תפקיד האפוטרופוס? 
צו מינוי אפוטרופוס והוראות הדין קובעים את "גבולות הגזרה" של התפקיד. הצו מגדיר מהו המינוי שניתן לאפוטרופוס, מהן סמכויותיו. בנוסף לאמור בצו, חובות נוספות קבועות בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, בתקנות שהותקנו מכוחו, בנהלים ובהנחיות של האפוטרופוס הכללי.

הסוגים השונים של צווי מינוי אפוטרופוס
תפקיד האפוטרופוס מורכב מרבדים וכולל אחריות בתחומים שונים הנוגעים לחייו של האדם. נהוג לחלק את מינויי האפוטרופוס לסוגים העיקריים הבאים:

מינוי כללי - האפוטרופוס מתמנה לכלל ענייניו של האדם – האישיים והרכושיים.  מינוי זה הוא השכיח ביותר. 
 
מינוי לענייניים רכושיים – אפוטרופוס שמונה לענייניו הרכושיים של האדם.

אפוטרופוס לעניינים אישיים - אפוטרופוס שמונה לעניינים אישיים (בעבר כונה "מינוי לגוף") צריך לטפל בצרכי האדם שאינם רכושיים. זאת, לרבות עניינים רפואיים, מקום מגורים, תעסוקה, חברה, פעילויות פנאי ועוד. 

מינוי אפוטרופוס לעניין מסוים – למשל, לצורך קבלת החלטה בדבר ביצוע פעולה רפואית, או לצורך קבלת החלטה כלכלית מסוימת.

עקרונות עיקריים במילוי תפקיד האפוטרופוס
על האפוטרופוס לפעול ברגישות, במסירות ובנאמנות כלפי האדם. עליו לשים לנגד עיניו תמיד את רצון האדם, את טובתו ולנהוג בו בכבוד. עליו למסור ולתווך לאדם מידע הנוגע אליו, באופן מותאם ליכולתו ובשפה המובנת לו.  

על האפוטרופוס לבצע את תפקידו תוך שמירה מרבית  על כבודו של האדם ועל חירותו, לנסות להעצים את העצמאות  והאוטונומיה שלו, לשתפו ולהיוועץ בו בהחלטות הנוגעות אליו, ככל שניתן, בהתאם למצבו.

לאחר המינוי יש צורך להיפגש עם האדם, לברר את רצונו וצרכיו של האדם, ולהסביר לו בצורה ברורה ופשוטה מה משמעות תפקיד האפוטרופוס.
על האפוטרופוס לקבל החלטות ולבצע פעולות ככל הניתן בהתייעצות ובשיתופו של האדם, בהתאם למצבו ובכפוף לרצונו כפי שדורג בחוק - בתחילה, יש לבדוק אם האדם ערך הנחיות מקדימות ולפעול לפיהן, לחילופין, בהתאם יש לפעול בהתאם לרצונו העכשווי, לחילופי חילופין, יש להתחקות אחר רצונו בעבר, וכאפשרות אחרונה בהיעדר יכולת לברר את החלופות הקודמות, יש לפעול בהתאם לטובתו או להנחיית בית משפט.
ישנה חשיבות רבה לכך שהאפוטרופוס ישתף פעולה וישמור על קשרים עם בני משפחה וחברים של האדם, יעודדם לבקרו, להתעניין בשלומו ולהיות מעורבים בחייו.

ככל  שהאפוטרופוס יעודד מעורבות האדם בקהילה וישמר את הקשרים הבין אישיים שיש לו , כך תורחב מעטפת התמיכה באדם וייטב לו. 
בהקשר זה, לעיתים האפוטרופוס מתמודד עם מצבים מורכבים. למשל, אם בני משפחה מסויימים מבקשים להיות מעורבים בקבלת ההחלטות בענייניו של האדם, אך הם חלוקים בדעותיהם באשר לדרך הנכונה לטפל בו.

דוגמא אחרת היא כאשר בני משפחה מבקשים לקבל מידע ועדכונים הנוגעים לאדם. ככלל, אחת מחובותיו של האפוטרופוס היא לשמור על פרטיותו של האדם. 

במקרה זה, על האפוטרופוס לאזן בין הזכות לפרטיות, הנשמרת לאדם גם לאחר מינוי האפוטרופוס, לבין צרכיהם או רצונותיהם של הקרובים לו.  נקודת האיזון תלויה בנסיבות העניין (באיזה סוג עניין מדובר, מה אופי הקשר בין האדם לבין אותו קרוב, האם מתעורר חשש לניגוד עניינים וכו'). גם בשאלות  כגון אלה ראוי כמובן להיוועץ באדם עצמו ולפעול ברגישות מול המעורבים.

על האפוטרופוס לפעול בשיתוף פעולה עם הגורמים המטפלים באדם. ככל שהאפוטרופוס זקוק לייעוץ מקצועי הוא יכול לפנות לגורמים רלוונטיים ולממן שכרם מכספי האדם. 

חובותיו העיקריות של האפוטרופוס לעניינים אישיים
ביצוע ביקורים - אחד מתפקידיו החשובים של אפוטרופוס לעניינים אישיים הוא לבקר את האדם במקום מגוריו באופן שוטף ובהתאם לצורך. הביקור תורם לאדם ברמה הרגשית, מגביר את תחושת השייכות והתמיכה ומשפר את הקשר התומך הבין אישי ביניהם. הביקור מאפשר לאפוטרופוס לעדכן ולהתעדכן בשלומו של האדם ובנוגע למצבו. בנוסף, אמצעי זה מהווה כלי בקרה לתפקוד תקין של האפוטרופוס וכן של היחס  לו זוכה האדם מהדמויות הסובבות אותו - בני משפחה, מטפלים, אנשי צוות ומטופלים אחרים. תדירות הביקורים המינימלית מפורטת בסל הטיפול בהתאם לסוג המינוי ולמקום מגורי האדם (ולפחות אחת לשבוע אם הוא מתגורר בקהילה, ואחת לשבועיים אם הוא מתגורר במעון).

מיצוי זכויות – אחת מחובותיו החשובות של האפוטרופוס היא לברר ולפעול לקבלת הזכויות להן זכאי האדם במישורים האישיים.
לקישורים והפניות לגורמים המסייעים במיצוי זכויות.

פניה לגורם חיצוני לצורך ביצוע פעולה מיוחדת בעניין אישי מהותי – ככלל, בקבלת החלטות בעניינים אשר בסמכותו על האפוטרופוס לפעול, ככל הניתן, לאחר התייעצות עם האדם מקבל השירות, ובהתאם לרצונו. ואולם, לעתים אדם אינו מסוגל לקבל החלטות כלל, או שיכולתו לעשות זאת מוגבלת לעניינים פשוטים בלבד.  במקרה שבו יש לקבל החלטה בעניין אישי מהותי, למשל העברתו של האדם מביתו למעון, אם האדם מביע התנגדות בשעת המעשה לפעולה, על האפוטרופוס לנסות להגיע עימו להסכמה, אך אם לא יצליח בכך, עליו לפנות לקבלת אישור מגורם חיצוני, כמפורט להלן: 

בעניינים רפואיים ניתן לעתים לפנות לוועדת האתיקה של בית החולים שבו מאושפז האדם. ​​​
בשאר המקרים, אפוטרופוס המבקש לבצע פעולה יוצאת דופן בקשר לאדם מקבל השירות, רשאי לפנות לבית המשפט שמינה אותו בהליך הקרוי "בקשה למתן הוראות".

חובותיו העיקריות של אפוטרופוס לענייני רכוש

ביצוע פעולות שוטפות: 

ביצוע תשלומים  והסדרת חובות - על האפוטרופוס לשלם תשלומים במועד, כדי להימנע מתשלום ריביות, ולפעול להסדרת החובות שהצטברו לאדם, מול הנושים
האפוטרופוס מוסמך להסדיר התנהלות עצמאית של האדם בחשבון הבנק, בהתאם ליכולותיו, בכפוף לקביעת מגבלות לשם שמירה על כספו, לדיווח למחלקת הפיקוח בלשכה המחוזית של האפוטרופוס הכללי וכמובן לשיקול דעת הבנק. לעניין זה, מומלץ לעיין במסמך "חשבונות אפוטרופסות" אשר גובש בשיתוף איגוד הבנקים ובנק ישראל – זהו מסמך הבנות וולונטרי שמטרתו הקלת ההתמודדות הפיננסית של אנשים שמונה להם אפוטרופוס ושל האפוטרופוסים שמונו להם.

שמירת אסמכתאות - לצרכי הבקרה נדרש האפוטרופוס לשמור ולצרף אסמכתאות (קבלות ואישורים אחרים) על משיכות כספיות מחשבונות הבנק ולתעד פעולות משמעותיות שעשה ברכוש האדם.

מיצוי זכויות- על האפוטרופוס לפעול למיצוי זכויותיו של האדם מול הרשויות השונות. למשל: 

 • לרכוש שירותים ומוצרים בהנחה או בדרך לה הוא זכאי בשל מוגבלותו; 

 • לפעול על מנת שיקבל את כל הקצבאות המגיעות לו מן המוסד לביטוח לאומי, בכסף או בשווה כסף;

 • לשלם מס הכנסה מופחת;

 • לקבל הנחה בארנונה;

 • לקבל הנחה בחשבון המים;

 • לבחור עבורו מסלולים משתלמים של תקשורת סלולרית, כבלים וכו'.

הרשימה כמובן ארוכה הרבה יותר, והזכאות עשויה להשתנות בהתאם לנסיבות.

למידע נוסף על מיצוי זכויות מוצע להיכנס לאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ולאתר האינטרנט של "כל זכות". 

סיוע מקצועי  – לעתים מתעורר צורך לרכוש שירותים מקצועיים עבור מקבל השירות. אפוטרופוס רשאי לקנות עבור האדם שירותים בתשלום, או בחינם.

כאשר מיצוי הזכויות מורכב, על האפוטרופוס לברר, האם האדם זכאי לסיוע משפטי:
גופים שמציעים שירותים משפטיים חינמיים – המדינה מעמידה ליווי משפטי חינמי, לפי חקיקה ייחודית. 

בהליך פלילי - באמצעות הסנגוריה הציבורית. 
בהליך אזרחי - ניתן לפנות לסיוע המשפטי במשרד המשפטים.
בנוסף, ניתן לפנות לבירור בלשכת עורכי הדין (תכנית "שכר מצווה" המעניקה סיוע משפטי למעוטי יכולת).
כמו כן, ישנן עמותות אשר מעניקות סיוע במתן שירותים משפטיים וחברתיים ללא תשלום או בהנחה משמעותית. 
 
ביטוח והשקעת כספים - על האפוטרופוס לדאוג לביטוח נכסי האדם, לניהולם ולתחזוקתם. זאת, בכדי שישמשו את האדם או יהוו לו מקור הכנסה נוסף.

בנוסף, על האפוטרופוס להשקיע את כספיו של האדם, בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות (לדף השירות בעניין השקעת כספים)

דוח כספי תקופתי - במהלך תקופת המינוי על האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי דוח כספי תקופתי אחת לשנה או בהתאם להוראות האפוטרופוס הכללי. זאת, לפי הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות והתקנות שהותקנו לפיו.

עבור בדיקת הדו"ח השנתי על האדם לשלם אגרה ("שכר ביקורת"), לפי סיווג הדו"ח הנדרש ובהתאם להיקף הרכוש, אלא אם ניתן פטור מתשלום אגרה. פירוט לעניין זה תוכלו למצוא בדף השירות בנושא הדיווח התקופתי.

פעולות אחרות:
פעולות משפטיות מסויימות טעונות קבלת אישור בית משפט על מנת לבצען. 
עסקאות בנכסי מקרקעין.
מתן ערבות או הלוואה.
כל עסקה ששוויה עולה על 100,000 ₪.
כל עסקה ששוויה עולה על 100,000 ₪.

השקעת כספים בדרכי השקעה שונות מהקבועות בתקנות ההשקעה או בסכום שמעל 1,000,000 ₪.  
משיכת כספים או ביצוע פעולות  משמעותיות מיוחדות בקרן פנסיה או בקרן השתלמות (אין הכוונה למשיכת התשלום החודשי). 

פעולות בסיום המינוי – כאשר האפוטרופוס מסיים את תפקידו, עליו להעביר את הנכסים והמסמכים שבידיו לאדם עצמו. אם האדם נפטר – יש להעביר אותם  ליורשיו , למנהל העיזבון או לגורם אחר שקבע בית המשפט. ייתכן שיהיה צורך לבצע פעולות נוספות, בהתאם לנסיבות שהביאו לסיום האפוטרופסות (לדף שירות בדבר סיום תפקיד) בנוסף, עליו להגיש לאפוטרופוס הכללי וליורשים דו"ח כספי סופי, על גבי טופס הדו"ח הכספי השנתי.

מקורות מידע לאפוטרופוס

אנו ממליצים לקרוא בעיון את המידע הנמצא באתר האינטרנט האחוד הממשלתי בדפי השירות ובסרטונים, כמפורט להלן:

 1.  דף המידע "פעולות שיש לבצע סמוך למינוי".
 2. דפי שירות, המפרטים את הפעולות הנדרשות מן האפוטרופוס – 
 3. סל טיפול - מדריך המפרט מהם חובותיו וסמכויותיו של האפוטרופוס בהתאם לסוג המינוי. המדריך נכתב בשנת 2004, ובקרוב תועלה גרסה מעודכנת שלו. 
 4. הדרכה מקוונת –לנוחות האפוטרופוס הפקנו סרטוני הדרכה מקוונים בנושאים הבאים – לדף הבית של ההדרכה המקוונת.
 5. על אפוטרופוס מקצועי (ובכלל זה תאגיד אפוטרופסות) חלות הוראות "נוהל תאגידים", וזאת, בנוסף לחובות החלות על אפוטרופוס "רגיל". 
  הוראות "נוהל תאגידים" רלוונטיות גם לאדם שנתון באפוטרופסות של אפוטרופוס מקצועי ולבני משפחתו.
 6. אתרי אינטרנט מכילים מידע רב וחשוב.

מידע מקיף ומעודכן על זכויות בכל ההיבטים מצוי באתר האינטרנט "כל זכות".

מידע מקיף ומעודכן על זכויותיהם של אנשים הזכאים לגמלאות מטעם המוסד לביטוח לאומי מצוי באתר האינטרנט של המוסד.


אופן ההתנהלות של אפוטרופוסים שמונו יחד

במקרים רבים מתמנה לאדם יותר מאפוטרופוס אחד. לרוב מתמנים מספר בני משפחה המבקשים לחלוק ביניהם את הנטל, או את תחומי הטיפול בהתאם לניסיון האפוטרופוס (למשל, הבן יטפל בעניינים אישיים והבת בעניינים הרכושיים). לעיתים, החלוקה היא בין בני משפחה המטפלים בעניינים האישיים של האדם, לבין אפוטרופוס מקצועי או תאגיד אפוטרופסות המטפל בענייניו הרכושיים של האדם.  


במקרים אלה, לצורך הצלחת ביצוע התפקיד, חשוב מאד שהאפוטרופוסים יפעלו בהסכמה, תוך תיאום ושיתוף פעולה ביניהם ובמקרה של מחלוקת יפנו להכרעת בית משפט באמצעות הגשת בקשה בכתב, המכונה "בקשה למתן הוראות".


למי ניתן לפנות לקבלת מידע נוסף, לקבלת סיוע להגשת פניה או תלונה?

 1. מידע ומיצוי זכויות - ניתן להיעזר בדפי המידע האלו: 
  מידע מקיף ומעודכן על זכויות בכל ההיבטים מצוי באתר האינטרנט "כל זכות". 
  מידע מקיף ומעודכן על זכויותיהם של אנשים הזכאים לגמלאות מטעם המוסד לביטוח לאומי מצוי באתר האינטרנט של המוסד.
 2. מחלקת פניות הציבור באגף האפוטרופוס הכללי מרכזת את הפניות בנושאים השונים ומפנה אותן לגורמים המטפלים הרלוונטיים באגף.
 3. בשאלות פרטניות הקשורות לענייני רכוש ניתן לפנות למפקחים בלשכות המחוזיות של אגף האפוטרופוס הכללי, באמצעות הדואר האלקטרוני, או בשעות קבלת קהל בימים א, ב, ד, ו-ה בין השעות 8:30-12:30. בימי ג' אין קבלת קהל במחוזות.
 4. ניהול ענייניו הכספיים של אדם שמונה לו אפוטרופוס מחייב בין השאר התנהלות מול הבנקים השונים.
  בשנת 2018 גיבש האפוטרופוס הכללי נוהל עבודה עם איגוד הבנקים ובנק ישראל, אשר נועד להקל על התנהלות האפוטרופסים מול הבנקים.
  במקרה שבהם התעורר קושי בפעילות מול בנק ניתן לפנות לגורמים הבאים בהתאם לסדר הפעולות הבא:
  • בשלב הראשון – יש לפנות לדרג גבוה יותר בבנק שבו מתנהל החשבון, בהתאם להיררכיה הפנימית של בעלי התפקידים; 
  • בשלב השני – יש לפנות ללשכה המשפטית של הבנק; 
  • בשלב הבא – יש לפנות למחלקת פניות ציבור של הבנק. 
  • אם כל אלה לא הועילו – ניתן לפנות אל מחלקת פניות הציבור בבנק ישראל.
  • לבסוף, בבעיה שלא ניתן לה פתרון לאחר כל אלה, או בבעיה כללית, ניתן לפנות באמצעות הטופס המקוון אל מחלקת פניות הציבור באגף האפוטרופוס הכללי.
 5.  להסבר בכל הנוגע לייעוץ וסיוע במילוי תפקיד האפוטרופוס, ניתן להכנס לדף השירות "בקשה לייעוץ וסיוע במילוי תפקיד האפוטרופוס"
   


דרג את הכתבהדירוג כתבה מדריך כללי לאפוטרופוס: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
5 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד