En

צור קשר

checked

אגרות בבתי המשפט לענייני משפחה 2021 | מעודכן

1/07/2021

 

הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות) (מספר 2), התשפ"א-2021.

 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מאי 2021 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2020, יהיה נוסח התוספות הראשונה והשנייה לתקנות, מיום כ"א בתמוז התשפ"א (1 ביולי 2021) כדלקמן:
     
הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות) (מספר 2), התשפ"א-2021. בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ד) לתקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995 (להלן-התקנות), אני מודיע לאמור: עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מאי 2021 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2020, יהיה נוסח התוספות הראשונה והשנייה לתקנות, מיום כ"א בתמוז התשפ"א (1 ביולי 2021) כדלקמן:

 

נושאים נוספים:

פתיחת תיק גירושין מקוון


חנות אגרות בתי הדין


טופס פתיחת תיק גירושין


תשלום אגרה בית דין רבני


אגרת תעודת גירושין


אגרות בית הדין השרעי


בית הדין הרבני גירושין
 

אגרת ערעור בית משפט מחוזי


פטור מאגרת בית משפט


החזרת אגרה בשלמותה

 

תעריפי אגרות בבתי המשפט לענייני משפחה בשקלים חדשים (₪)
תוספת ראשונה [תקנות 2(א) ו-(4)]
תעריפים בשקלים חדשים


1. תביעה לסכום כסף קצוב, למעט כאמור בפרט 1א 1% מהסכום
הנתבע כערכו ולא פחותמ - 484 ₪ 


1א. תביעה בין בני זוג לסכום קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג שאינה תביעה לפי פרט 5 1% מהסכום הנתבע כערכו ולא פחות מ-305 ₪

2. כל תביעה בענייני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו, למעט כאמור בפרט 2א 2,898 ₪ 


2א. כל תביעה בענייני רכוש בין בני זוג לסכום שאינו קצוב שנובעת מהקשר
בין בני הזוג,לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי
בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 508 ₪


3. בוטל 
4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 972 ₪


 

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 998 ₪ 


 

4ב. בקשה למינוי מנהל עזבון 998 ₪


 

5. תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה 239 ₪


 

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם אם אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה, ולמעט אישור הסכם כאמור בפרט 6א 484 ₪


 

6א. אישור הסכם בין בני זוג שנובע מהקשר בין בני הזוג, כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה 457 ₪

6ב. תביעה בעניין החזקת ילדים 355 ₪


 

7. בקשה בכתב 238 ₪


 

8. עשיית צוואה לפני שופט 514 ₪


 

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 514 ₪


10. (נמחק). 


11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.24 ₪
לכל עמוד


12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 514 ₪


13. בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014 102 ₪
תוספת שנייה [תקנות 2(א) ו-4(א)]

תעריפים בשקלים חדשים


אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה, למעט הליכים לפי פרטים 8 ו-13 לתוספת הראשונה 72 ₪

 


אגרות בית משפט לענייני משפחה 2021
תקנות בית משפט לענייני משפחה
אגרות בית משפט 2021
אגרות בית משפט לענייני משפחה מינוי אפוטרופוס
תקנות אגרות בית משפט מחירים
תקנות בית המשפט לענייני משפחה 2020
איך משלמים אגרת בית משפט

דרג את הכתבהדירוג כתבה אגרות בבתי המשפט לענייני משפחה 2021 | מעודכן: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד