En

צור קשר

checked

טיוטת תקנות בית משפט לעניני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020

בעקבות הרפורמה בסדר הדין האזרחי אשר נועדה לעצב הסדר חדש שיהיה בו להחזיר את מעמד תקנות סדר הדין האזרחי ככלי מרכזי וחשוב לניהול סדרי המשפטים האזרחיים, במטרה לייעל, לפשט ולקצר את ההליכים האזרחיים תוך עשיית צדק במסגרת קיומו של הליך ראוי והוגן, הותקנו תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – "תקנות סדר הדין האזרחי החדשות", "התקנות החדשות" או "סדרי הדין החדשים").

 

במקביל להתקנתן, בוטלו כל תקנות סדרי הדין האזרחי למעט תקנות סדרי הדין בחלק ג'1 בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן – תקנות סדר הדין במשפחה) אשר עניינו סדרי דין לתובענות בענייני משפחה, וסדרי הדין בפרק של אכיפת פסקי חוץ.

 

אלו נשארו בשם "תקנות סדר הדין האזרחי (תובענות בעניני משפחה ואכיפת פסקי חוץ), התשמ"ד-1984". השארת התובענות בעניני משפחה בנפרד, נועדה לאפשר דיון סדור בתקנות תוך שקילת המאפיינים המיוחדים של הליכי המשפחה, לצד המטרות שעמדו ביסוד הרפורמה וההסדרים שנקבעו בתקנות החדשות.


יצוין כי התכלית בבסיס הרפורמה בסדר הדין האזרחי היא לסייע לבית המשפט לנהל את המשפט תוך קיום הליך שיפוטי ראוי והוגן שיאפשר הגעה לתוצאה נכונה וצודקת תוך יעילות מרבית. תכלית זו נכונה גם להליכים המתנהלים בבית המשפט לעניני משפחה ונדרש היה לבחון כיצד ליישמה באופן המיטבי ביותר, בשים לב לייחודיות השפיטה בעניני משפחה משנת 1995, עת חוקק חוק בית המשפט לעניני משפחה.


התקנות המוצעות התקנות המוצעות הן תוצר של עריכת בחינה זו והן מבקשות לאמץ את מרבית סדרי הדין הקיימים היום בבית המשפט לעניני משפחה, תוך עריכת שינויים והתאמות בעקבות תחולת התקנות החדשות בסדרי הדין הכלליים מכוח ההוראה השיורית, שאינם מתאימים בהכרח לאופי ההליכים בבית המשפט לעניני משפחה, וכן התאמות נדרשות נוספות. התקנות המוצעות הן כלי עבודה המשמש את בית המשפט ואת בעלי הדין, ומבקש לאפשר לבעלי הדין לממש את הזכויות המהותיות שמקנה להם הדין, תוך ייעול ההליך השיפוטי ומניעת התארכות דיונים ופגיעה במי מהצדדים שלא לצורך. אמנם התקנות המוצעות נמצאות בסט נפרד של תקנות, אך יש לקרוא אותן יחד עם הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, על מנת שכלל ההוראות הרלוונטיות יעמדו לרשות בעל הדין, בא כוחו ובית המשפט.

דרג את הכתבהדירוג כתבה טיוטת תקנות בית משפט לעניני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד