En

צור קשר

checked

השופטת חגית מטלין: החלטה בעניין חישוב הפחתת מזונות קטינים (תלה"מ 63088-05-20)

13/04/2022

 

 

1.     בפני בקשה בעניין מזונות הקטינים (הפחתה) אשר הוגשה ע"י האב ביום 31.3.2022.

 

2.     הצדדים נישאו ביום *** 2006 ומנישואין אלה נולדו לצדדים שלושה ילדים (להלן: "הקטינים"):

***, יליד *** (כבן 14 ושלושה חודשים).

***, יליד *** (כבן 9 וחצי).

***, ילידת *** (כבת 6 ושבעה חודשים).

 

3.     ביום 23.8.2020 ניתנה החלטה למזונות זמניים ולפיה האב ישלם למזונותיהם הזמניים של שלושת הקטינים, סך של 3,000 ₪ לחודש, וכן ישתתף במחצית הוצאות חינוך ובמחצית הוצאות רפואיות חריגות. עוד נקבע באותה החלטה כי בשלב זה משהאם מתגוררת בבית בבעלות הוריה, לא יפסק חלקם של הקטינים בהוצאות המדור, וכי ככל שהאם תעזוב את בית הוריה, ישתתף האב ב- 50% מדמי שכירות שלא יעלו על 2,250 ₪ לחודש.

(ראה החלטה למזונות זמניים 23.8.2020).

 

4.     לעניין הסדרי שהות -אין מחלוקת כי הסדרי השהות של הקטינים עם האב הינם, בימים שני ורביעי כולל לינה וכל סופ"ש שני (ראה טענות ב"כ התובעת בעמ' 8 לפרוטוקול הדיון מיום 63088-05-20, שורות 22-23, ראה גם סעיף ו לבקשה מיום 31.3.2022 וסעיף 2 לתגובה 11.4.2022).

 

 

משכך יחס הסדרי השהות הינו 57% לאם ו-43% לאב .

 

5.     לעניין הכנסות הצדדים- הצדדים הסכימו כי הכנסתם זהה ועומדת על סך של כ- 12,000 ₪ לחודש (ראה סעיף ג לבקשה מיום 31.3.2022 וסעיף 6 לתגובה מיום 11.4.2022).

 

יחס ההכנסות איפוא הינו 50% לאם ו- 50% לאב.

 

צרכי הקטינים:

6.     ברמ"ש  59188-10-18  נ. נ' נ. (פורסם בנבו, 25.10.18), נקבע ע"י כב' הש' ויצמן כי "...מאז שניתנה הלכת 919/15 אין מקום לחלק בין צרכים הכרחיים לאלו שאינם הכרחיים ויש לאמוד את הצרכים בכללותם. עוד יש לציין כי צרכיו של קטין המתגורר בשני בתים עולים צרכיו של קטין המתגורר בבית אחד נוכח הכפילויות הנדרשות מטבעם של דברים בחלק מהוצאותיו, להערכתי ומבלי לקבוע מסמרות בדבר ראוי שהערכה זו תעלה, למצער, על סך של 2,250 ₪ לחודש לקטין".

 

7.     בתגובתה העמידה האם את מלוא הצרכים (הכרחיים ואינם הכרחיים) של הקטינים, על סך של 2,250 ₪ לחודש (ראה סעיף 9 לתגובתה מיום 11.4.22).

 אף האב טען בבקשתו מיום 31.3.2022 כי עלות מזונות כל קטין לחודש היא 2,250 ₪ בשני הבתים ביחד (ראה סעיף ב' לבקשה).

 

לאור כל האמור, אני מעמידה את צרכי כל אחד מהקטינים בסכום של 2,250 ₪ לחודש (לא כולל הוצאות מדור והוצאות חינוך).

 

הוצאות מדור:  

8.     האב טען בבקשתו כי עלות מדורו עומדת של סך של 4,900 ₪ לחודש וצרף הסכם שכירות (ראה סעיף ד לבקשה מיום 31.3.22).

עוד טען האב כי לאם בשלב זה אין עלויות מדור שכן היא מתגוררת אצל הוריה ולא הציגה כל ראיה לתשלום להורים.

 

9.     מנגד טענה האם כי מתגוררת בבית פרטי בסמוך לבית הוריה וכי היא שוכרת אותו מהם  בסכום של 4,500 ₪ לחודש, אף צרפה חוזה שכירות מיום 15.9.2020 לתקופה של 24 חודשים (עד ליום 20.9.2022).

בנוסף, צרפה חוזה שכירות משנת 2019 לפיו הוריה לטענתה השכירו את הדירה בסכום של 4,500 ₪ לצד ג' (ראה סעיף 10 לתגובה וחוזה שכירות מצורפים כנספח ג').

 

10.  לטענת האב בתשובתו מיום 13.4.2022, הסכם השכירות שצרפה האם בינה לבין הוריה הוא הסכם פיקטיבי וכי היא אינה משלמת את דמי השכירות. לו הייתה משלמת הרי שיכלה לטענתו להראות הוכחה לתשלום, וכי מאחר וההסכם מול הוריה עליה להראות "דבר מה נוסף" (ראה סעיף 4 לתשובה).

 

11.  מקומן של טענות הצדדים לעניין שכר הדירה שמשלמת האם, בשלב ההוכחות ושם יתבררו.

 

מכל מקום, גם אם יתברר בסופו של יום, כי האם משלמת שכר דירה בסכום של 4,500 ₪ לחודש להוריה כטענתה, הרי מדובר בסכום דומה לסכום אותו משלם האב (4,900 ₪ לחודש).

 

12.  ב"כ האם טענה בדיון מיום 27.2.22 כי אמנם מתגוררת בבית בבעלות הוריה ואולם הם לא יכולים להמשיך ולתת לה להתגורר שם ללא תשלום כפי שעשו עד כה, והיא תצטרך לשכור דירה בקרבת מקום (ראה: עמ' 8, שורות 19-21). לאור האמור, ומאחר והטענה לעניין תשלום דמי שכירות חודשיים ע"י האם להוריה, בסך של 4,500 ₪ לחודש, נטענה לראשונה בתגובתה מיום 12.4.2022, ומאחר ולטענתה היו חודשים בהם הוריה ויתרו על שכר הדירה, לא מצאתי לחייב בהוצאות מדור מיום הסכם השכירות שצורף.

 

13.  מאחר והקטינים כאמור חולקים את הסדרי השהות בבית שני ההורים באופן נרחב יש צורך במדור מספק בבית שניהם. הסכומים המשולמים לטענת ההורים לשכר דירה על ידי מי מהם אינם חורגים לטעמי באופן מהותי מתשלום שכר דירה סביר, ומהווים להערכתי מדור סביר בבית כל אחד מההורים.

 

14.  חלקם של הקטינים הינו 50% משכר הדירה אותו משלמת האם, דהיינו: 2,250₪ ₪ לחודש וחלקם של הקטינים במדור בבית האב, הינו 50% משכר הדירה המשולם על ידו, דהיינו, 2,450 ₪ לחודש.

כך שחלקם של הקטינים במדור בשני הבתים הינו  4,700 ₪ .

 

אני מעמידה אפוא את כלל צרכי הקטינים, לרבות הוצאות מדור (6,750+ 4,700), על סך של 11,450 ₪ לשלושתם יחד ו- 3,817 ₪ לכל אחד מהם.

 

 

15.  חישוב המזונות בהתאם להכנסות ההורים:

אל נוכח כל האמור קביעת החיוב בגין כל אחד מהקטינים (שהינם מעל גיל 6), בהתאם ליחס ההכנסות בין ההורים הינו כדלקמן:

50% X  3817 = 1,908 ₪.

50% X  3817 = 1,908 ₪.

 

צרכי כל אחד מהקטינים בהתאם להסדרי השהות, הינם כדלקמן:

3817 43% X =  1,641 ₪.

57% X   3817 =2,175 ₪.

 

בהתאם לאמור לעיל, על האב לשלם מזונות כפי חלקו בהתאם ליחס ההכנסות בקיזוז ההוצאות שמוציא בעת שהיית הקטינים עימו: 1,908 – 1,641=267 ₪,  לכל אחד מהקטינים למען הנוחות יעוגל הסכום ל-270 ₪ לכל אחד מהילדים.

ובסה"כ עבור שלושתם סכום של  810 ₪ .

 

16.  לעניין הוצאות רפואיות חריגות שאינן מכוסות באמצעות הביטוח הרפואי, וכן הוצאות חינוך, חוגים, שיעורי עזר, קייטנות אלו יחולקו בין הצדדים ביחס להכנסותיהם, קרי : 50% האב ו-50% האם, שכן מדובר בהוצאות שאינן תלויות שהות ועל כן יחושבו אלו ללא קשר לזמני השהות (ר' בעניין זה תלה"מ (משפחה ת"א) 13548-04-17 ת. א. נ נ' ק. נ, פורסם בנבו, 30.01.2018, סעיף 77 לפסק הדין).

 

17.  תוקף החיובים מיום הגשת הבקשה 31.3.2022.

עד למועד זה תעמוד בתקופה ההחלטה למזונות זמניים.

דמי המזונות ישולמו בכל 1 לכל חודש .

דמי המזונות יהיו צמודים למדד ויעודכנו אחת ל- 3 חודשים ללא הפרשים למפרע.

קצבאות המל"ל ישולמו לידי האם.

 

18.  הצדדים יודיעו לבית המשפט תוך 10 ימים האם ניתן ליתן תוקף של פסק דין להחלטה ולסגור התיק ולחילופין כיצד מבקשים להמשיך בהליך.

 

19.  המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

 

ניתנה היום, י"ב ניסן תשפ"ב, 13 אפריל 2022, בהעדר הצדדים.

    

                                                                                             

 

 בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון
 
תלה"מ 63088-05-20 פלונית נ' פלוני

                                                                 
תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני  
בפני  כבוד השופטת, סגנית הנשיאה  חגית מטלין


תובעת 
*** ת"ז  ***

נגד

נתבע *** ת"ז ***

 

החלטה


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

דרג את הכתבהדירוג כתבה השופטת חגית מטלין: החלטה בעניין חישוב הפחתת מזונות קטינים (תלה"מ 63088-05-20): 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד