En

צור קשר

checked

פגרת סוכות 2020 בבתי המשפט

24/09/2020

הוראות מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שישמעו ופעילות מזכירות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה בתקופת פגרת סוכות

מתוקף סמכותי לפי תקנה 3לתקנות בתי המשפט (פגרות), התשמ״ג-1983ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון ונשיאי בתי המשפט, אני מורה כי בתקופת פגרת סוכות החלה מיום 29בספטמבר 2020ועד ליום 10באוקטובר 2020(להלן - פגרת סוכות) יישמעו בבתי המשפט ההליכים המפורטים בהודעה מטה.

כמו כן, מתוקף סמכותי לפי תקנה 4לתקנות בתי המשפט (מזכירות בבתי משפט ובבתי דין לעבודה), התשס״ה-2004ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה ונשיאי בתי המשפט, אני קובע כי בפגרת סוכות פעילות מזכירויות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה תהא מצומצמת כך שתהא קבלת קהל בין השעות 9:00-12:00לסוגי עניינים המפורטים בהודעה זו ובתקנות בית הדין לעבודה (פגרות), התשמ״ד־1984, לפי העניין.

1.        בית המשפט העליון

א.        עניינים פליליים

1 . עררים, בקשות לעיון חוזר ובקשות להארכה בעניין מעצרים ושחרור ממעצר;

2.        עררים בעניין מניעת מפגש עם עורך דין;

3 . ערעור פלילי בהליך שבו נידון המערער למאסר ולא ניתן צו לעיכוב ביצוע גזר הדין וערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שלא לעכב ביצוע גזר דין,

4.        ערעורים על פסקי דין שניתנו בבתי המשפט המחוזיים בעניין הסגרה;

5     . ערעור על החלטה בבקשה לצו מינהלי.

ב.        עניינים אזרחיים ומנהליים

1.        בקשות הנוגעות לסעדים זמניים.

ג.        ענייני בג״ץ

1.        עתירות דחופות לבית המשפט הגבוה לצדק.

2.        בקשות הנוגעות לצווי ביניים.

2.        בתי המשפט המחוזיים

א.        עניינים פליליים

1.        בקשות למעצר עד תום ההליכים, לרבות שחרור בערובה ובקשה לעיון חוזר,

2.       בקשות שעניינן צו תפיסה, צו מסירת תפוס, צו איסור פרסום, בקשה לגביית עדות מוקדמת ושמיעת העדות עצמה, ביטול צו הבאה, בקשה להטלה או ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, בקשה לפסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים, בקשות לביטול פקודת מאסר עקב אי תשלום קנס ובקשה לעיכוב ביצוע גזר דין, בקשה לדחיית תחילת ריצוי עונש מאסר, בקשה לעיון בחומר חקירה, בקשה מטעם שירות המבחן ומטעם הממונה על עבודות שירות, לרבות בקשות להארכתם ובקשות לעיון חוזר; צווי פיקוח על עברייני מין לפי חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס״ו-2006וצווי הגנה לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע עבירה, התשס׳׳ה-2004;

3.        ערעוריס/עררים על החלטות שניתנו בבתי משפט שלום בעניינים שנקבע כי יש לשמוע אותם בתקופת הפגרה ובכלל זה, עררים על החלטות שניתנו בבתי משפט שלום בענייני צווים כגון, צו מעצר ושחרור ממעצר;

4.        בקשה להאזנת סתר לפי חוק האזנת סתר, התשל׳׳ט-1979;

5.        בקשה למעצר מינהלי;

6.        דיון בבקשה לאישור מניעת מפגש עם עורך דין או הארכה של תקופת מניעת המפגש עם עורך דיו ן

7.        ערר על מניעת מפגש עם עורך דין;

8.        בהליך בו הנאשם עצור - הקראה של כתב האישום ושמיעת מענה הנאשם לכתב האישום. במקרה בו הנאשם הודה - דיון עד לסיום המשפט.

9ערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי חוק הטיפול בחולי נפש, התשנ״א-1991;

ב.       עניינים אזרחיים

1.        ערעורים על החלטות שניתנו בבתי משפט השלום, בעניינים שנקבע לגביהם כי יש לשמוע אותם בתקופת הפגרה;

2.        בקשות לסעדים זמניים (לרבות עיכוב הליכים) ולביטולם;

3.        בקשות של פקידי שומה שהוגשו לפי סעיף 194לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש];

4.        גביית עדות מוקדמת וכן גביית עדות לפי תקנות עזרה משפטית בין מדינות, התשנ״ט־1999;

5.        ערעורים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז־1957, ערעורים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי׳׳ד־1954, ערעורים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט־1959וערעורים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י־1950;

6         הליכים לפי חוק ניהול מוסדות (מקרים מיוחדים), התשי״ב-1952;

7     . ערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי חוק הטיפול בחולי נפש, התשנ״א־1991;

8.        בקשות לתשלום תכוף לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל״ה״1975;

9.        בהליכי חדלות פירעון של תאגיד - בקשה לצו הקפאת הליכים ובקשה לצו עיכוב הליכים;

10.      בהליכי חדלות פירעון של יחיד ־ בקשה לקציבת מזונות.

ג.        עניינים מינהלים

1.        צווי ביניים לפי סעיף 9לחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים, התש״ס-2000;

2.       עתירות אסירים או עתירות מדינה כנגד החלטות של ועדות שחרורים לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס״א־2001, עתירות אסירים כנגד החלטות על הפקעת עבודות שירות וכליאת עובד השירות בבית סוהר, הליכים שעניינם החזקת אסיר בהפרדה;

3.        עתירות הסגרה לפי חוק ההסגרה, התשי״ד־1954.

ד.       בית הדין לימאות

1 . בקשות למעצר או לשחרור אניות בבית הדין לימאות.

3,        בתי משפט שלום, לרבות בתי משפט שלום לנוער, בתי משפט לתעבורה, בתי משפט לענייני משפחה ובתי משפט לעניינים מקומיים

א.       עניינים פליליים

1.       צווים - בקשות שעניינן צווים כגון צו מעצר, שחרור ממעצר או שחרור בערובה, לרבות הארכת תוקפה של ערבות שהוטלה ע״י קצין ממונה, צו חיפוש, צו תפיסה, צו מסירת תפוס, צו איסור פרסום, בקשה להטלה או ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, צו לקבלת נתוני תקשורת, לרבות בקשות להארכתם ובקשות לעיון חוזר; צווי פיקוח על עברייני מין לפי חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס״ו-2006וצווי הגנה לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע עבירה, התשס״ה־2004;

2.        בקשה למעצר עד תום ההליכים, לרבות שחרור בערובה ועיון חוזר;

3.       בקשות - בקשה לגביית עדות מוקדמת ושמיעת העדות עצמה, בקשה לביטול צו הבאה, לדחיית תחילת ריצוי עונש מאסר, לעיכוב ביצוע גזר דין, לביטול פקודת מאסר עקב אי תשלום קנס, לעיכוב ביצוע או דחיית ביצוע של צווי הריסה וצווי סגירה, לאישור צו הפסקה מינהלי, לחקירת סיבת מוות, בקשה לעיון בחומר חקירה וכן בקשות מטעם שירות המבחן ומטעם הממונה על עבודות שירות, לרבות בקשות להארכתם ובקשות לעיון חוזר;

4.       בהליך בו הנאשם עצור - הקראה של כתב האישום ושמיעת מענה הנאשם לכתב האישום. במקרה בו הנאשם הודה - דיון עד לסיום המשפט;

ב.       עניינים אזרחיים

1.       בקשות לסעדים זמניים, לרבות עיכוב הליכים ובכלל זה עיכוב הליכי הוצאה לפועל, ולביטולם;

2.        גביית עדות מוקדמת וכן גביית עדות לפי תקנות עזרה משפטית בין מדינות, התשנ״ט־1999;

3.        הליכים לפי החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס״ב־2001.

4.        הליכים לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א-1991, לרבות צווי הגנה;

5.        הליכים לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית -התפתחותית), התשכ׳׳ט־1969;

6.        הליכים לפי חוק ההגנה על חוסים, תשכ״ו־[1]1966;

7.        הליכים לפי חוק ניהול מוסדות (מקרים מיוחדים), התשי״ב־1952;

8.        בקשות לתשלום תכוף לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל״ה־11975

9.        בהליכי חדלות פירעון של יחיד - בקשה לצו הקפאת הליכים, בקשה לצו עיכוב הליכים ובקשה לקציבת מזונות.

ג.        ענייני תעבורה

1.        עניינים פליליים כאמור בסעיף (א) לעיל;

2.        בקשה לפסילת רישיון נהיגה עד לתום ההליכים;

3 . בקשה לביטול פסילה מנהלית j

4.        בקשות לביטול הודעת איסור שימוש מנהלי ברכב;

ד.        ענייני משפחה

1.        הליכים לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א־1991, לרבות צווי הגנה ן

2.        בקשות למינוי אפוטרופוס במקרים דחופים, לרבות בקשות לנקיטת אמצעי שמירה לפי סעיף 68לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב־1962וכן בקשות לביטול מינוי אפוטרופוס;

3.        בקשות לסעדים דחופים בענייני אימוץ, לרבות בקשה לפי סעיף 12(ג) לחוק אימוץ ילדים, התשמ׳׳א-1981;

4.        תובענה בעניין החזרתו של קטין חטוף, לרבות תובענה לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ״א-1991 ,•

5 . בקשות לצווים במעמד צד אחד, לסעדים זמניים ולביטולם וכן בקשות לעיכוב ביצוע החלטה; בכלל זה, בקשות למזונות זמניים, לצו לשמירת מצב קיים, לצו עיקול ולצו עיכוב יציאה מהארץ;

6.        בקשות לסעדים דחופים לפי תקנה 12(א) לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע״ו-2016כמפורט להלן:

א.       בקשה לאישור פעולה רפואית דחופה בקטין לרבות בדיקה, טיפול ואשפוז פסיכיאטרי דחופים כשאין הסכמה בין ההורים ן

ב.       בקשה להנפקת דרכון ולאישור ליציאת קטין לחוץ לארץ לפעילות חינוכית קבוצתית או לצורך אחר שלא היה צפוי קודם לכן כשהיציאה אמורה להתקיים בתוך 30ימים ממועד הגשת הבקשה ן

ג.        בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או בעניין הבטחת קשר של קטין עם כל אחד מהוריו, במקרים חריגים שבהם המתנה לפגישת המהו״ת הראשונה תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם, לפי העניין;

ד.       תובענה דחופה לגירושין כשהנתבע המתגורר מחוץ לישראל נמצא בישראל, או בנסיבות מיוחדות אחרות, והכול ובלבד שהמתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים עשויה למנוע את התרת הנישואין.

7.        בקשות דחופות לקיצור תקופת עיכוב ההליכים כהגדרתה בחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע״ה־2014כמפורט להלן:

א.        בקשה דחופה בעניין העברת ילד למסגרת חינוכית;

ב.        בקשה דחופה לעניין טיפול פסיכולוגי בקטין.

8.        בקשות לצו עריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה לפי חוק מידע גנטי, התשס״א-2000לקטין שנולד במסגרת הליך פונדקאות שהתבצע בחו׳יל.

9.        בקשה למתן הוראות לפי סעיף 67ו(ב)(4) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, במקרה של מחלוקת בין אדם לאפוטרופסו בעניין רפואי או אישי מהותי.

ה.       ענייני נוער

1 . עניינים פליליים כאמור בסעיף (א) לעיל;

2.        בקשות המוגשות ע״י עובדת סוציאלית לחוק נוער, לאישור צו חירום, לביצוע בדיקה פסיכיאטרית או לאשפוזים פסיכיאטריים, לנקיטה באמצעים זמניים דחופים וזאת לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש׳׳ך־1960.

3.        בקשת הממונה על המעונות להמיר צו החזקת קטין במעון נעול למאסר לפי סעיף 25א לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול).

ו.         עניינים מקומיים

עניינים פליליים כאמור בפרט (א) לעיל ובנוסף העניינים הבאים:


1. הליכים לפי פרק י׳ סימן ד׳ לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה־21965(להלן - חוק התכנון והבניה);

2 . הליכים לפי פרק י, סימן ח׳ לחוק התכנון והבניה;

מתוקף סמכותי לפי תקנה 5לתקנות (מזכירות בבתי משפט ובבתי דין לעבודה), תשס״ה-2004, אני מורה כי בתקופת פגרת סוכות לא תתאפשר פתיחת בקשות לאישור תובענה ייצוגית באמצעות מערכת "נט המשפט׳?

אין באמור בהוראה זו, כדי לגרוע מהוראת תקנה 2לתקנות בתי המשפט (פגרות), התשמ״ג־1983הקובעת את סמכותו של נשיא בית המשפט או שופט של בית משפט שנשיאו מינהו לכך לדון בענייו אחר כפי שיקבע או מהוראת תקנה 4(א)(3) לתקנות בתי המשפט (מזכירות בבתי משפט ובבתי דין לעבודה), תשס״ה-2004אשר מסמיכה אותו להורות על קבלת קהל במזכירות לעניין מסוים.

האמור בהודעה זר גובר על האמור בהוראות מנהל בתי המשפט מיום 15.7.2020בדבר סוגי עניינים שיישמעו בתקופת הפגרה ובדבר ופעילות מזכירות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה בימי שישי, ערבי חג, ימי זיכרון ובתקופת הפגרה.

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה פגרת סוכות 2020 בבתי המשפט: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד