En

צור קשר

checked

חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012 | עם דברי הסבר והחוק להורדה

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם הוועדה לזכויות הילד של הכנסת:

הצעת חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה), התשע״א-2011*

תיקון חוק הכשרות 1. בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב־11962, בסעיף 18, במקום סעיף קטן (ב) יבוא: המשפטית                                                                         ,                                      ,

והאפוטרופסות   "(ב) גוף המנוי הן בתוספת לחוק זה והן בתוספת לחוק עדכון כתובת, התשס״ה-22005

(בסעיף זה - חוק עדכון כתובת), ומחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע בכתב להורה בעניין ילדו הקטין, ישלח את המידע גם לכתובת הנוספת למשלוח דואר לקטין כאמור בחוק עדכון כתובת; גוף המנוי בתוספת לחוק זה ואינו מנוי בתוספת לחוק עדכון כתובת, ומחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע כאמור, שקיבל מהורה של קטין הודעה בכתב על רצונו לקבל עותק מהמידע בנפרד מהמידע שנמסר להורהו האחר, ימסור את המידע גם להורה המבקש, לכתובת שציין בבקשתו.

(ג)       לא יישלח ולא יימסר מידע לפי סעיף קטן (ב) אם המציא הורה או גורם אחר לגוף המנוי בתוספת החלטה של בית משפט שלפיה נשללה או הוגבלה לעניין זה האפוטרופסות של ההורה שהמידע אמור להישלח אליו או להימסר לו, או החלטה של בית משפט המונעת

מסירת מידע כאמור

(ד)       השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת .״ תיקון חוק מרשם 2. בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה-31965, בסעיף 2(א), אחרי פסקה (11א) יבוא: האוכלוסין

"(11ב) כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין, לפי הוראות סעיף 2א לחוק עדכון כתובת, התשס״ה-2005;".


 


דברי הסבר

בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס'14), התש״ע-2010(ס״ח התש״ע, עמי 423), תוקן סעיף 18לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב-962ו (להלן - חוק הכשרות), ונקבע בו כי הורים לקטינים שחיים בנפרד רשאים לקבל עותק מהמידע על הקטין שגופים מסוימים, המנויים בתוספת לחוק, מחויבים לפי דין למסור להורה . התיקון נדרש משום שבדרך כלל מידע הנוגע לקטין נשלח אל כתובתו של ההורה שהקטין מתגורר עמו. עוד נקבע כי הורה המעוניין לקבל מידע כאמור יפנה בכתב אל הגוף בבקשה לקבל עותק מהמידע, והגוף ימסור את המידע גם להורה זה . הגופים שחלה עליהם חובת מסירת המידע הם מוסדות פיננסיים, כגון בנקים, וכן המוסד לביטוח לאומי, מוסדות חינוך, רשויות מקומיות ומוסדות רפואיים.

הצעת החוק נועדה לקבוע נדבך נוסף שיסייע להורים שמתגוררים בנפרד מילדם לקבל מידע בעניינו, באמצעות המנגנון הקבוע בחוק עדכון כתובת, התשס״ה-2005(להלן - חוק עדכון כתובת), שלפיו אם הודיע אדם לפקיד הרישום במרשם האוכלוסין (להלן - פקיד הרישום) על

 

כתובתו למשלוח דואר, יועבר המידע לגופים המנויים בתוספת לאותו חוק, שהם רשות הרישוי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, המוסד לביטוח לאומי, רשות המסים בישראל ורשויות מקומיות

מוצע לאפשר להורה לפנות לפקיד הרישום ולבקש כי ירשום ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין את מענו הרשום או כתובתו למשלוח דואר הרשומה במרשם האוכלוסין גופים המנויים בתוספת לחוק האמור מקבלים אחת לחודש רשימה של עדכוני כתובות, וכך יוכל ההורה לקבל מהם דואר בעניין ילדו הקטין בלי שיהיה עליו לפנות אליהם ישירות ככל שמוטלת על גופים אלה חובה למסור מידע על פי דין בעניינו של קטין, יימסר מידע זה לשני ההורים אם ההורה ביקש זאת כאמור (סעיף 2א המוצע לחוק עדכון כתובת וסעיף 18(ב) רישה המוצע לחוק הכשרות)

אשר ליתר הגופים המנויים בתוספת לחוק הכשרות, קרי מוסדות פיננסיים, מוסדות חינוך ומוסדות רפואיים, ההסדר הקיים, ולפיו על ההורה לפנות אליהם ישירות


 


הצעת חוק מס' פ/2556/18; הועברה לוועדה ביום כ״ו בחשוון התשע״א (3בנובמבר 2010).

1    ס״ח התשכ״ב, עמי 120; התשע״א, עמי 77.

2    ס״ח התשס״ה, עמי 998.

3    ס״ח התשכ״ה, עמי 270; התש״ע, עמי 434.

178

הצעות חוק הכנסת - 388, י״א בסיוון התשע״א, 6.2011 .13

3. בחוק עדכון כתובת, התשס"ה-42005-                                                                                                         תיקון חוק עדכון

,       , כתובת

(1) בסעיף 1, בהגדרה "עדכון כתובת", בסופה יבוא "או רישום כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין או שינויו, לפי הוראות סעיף 2א;";

(2) אחרי סעיף 2יבוא:

"כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין

2א.  (א) הורהו של קטין אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין

אינו המען הרשום של ילדו הקטין, רשאי לבקש מפקיד הרישום לרשום את מענו הרשום במרשם האוכלוסין או את כתובתו למשלוח דואר לפי סעיף 2, ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.

(ב)       הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (א), ירשום פקיד הרישום כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין, בכפוף להוראות סעיף 18(ג) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-51962.

(ג)        נרשמה כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין לפי סעיף זה, יהיה משלוח דואר על ידי רשות להורה בעניין ילדו הקטין למען הרשום של הקטין או לכתובתו למשלוח דואר הרשומה במרשם האוכלוסין וכן לכתובת הנוספת כאמור.";

(3) בסעיף 4, בסופו יבוא ״לעניין זה, ״כתובת למשלוח דואר״ - לרבות כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין כאמור בסעיף 2א.".


 

 


דברי

בכתב ולבקש את מסירת המידע, ימשיך לחול (סעיף 18(ב) סיפה המוצע לחוק הכשרות).

לפי חוק הכשרות כיום, במקרים שבהם האפוטרופסות של אחד ההורים נשללה או הוגבלה בהחלטת בית משפט, לא יימסר מידע כאמור לאותו הורה בעניינים שלגביהם נשללה או הוגבלה אפוטרופסותו. מוצע לקבוע כי הן לעניין מסירת מידע לפי סעיף 18לחוק הכשרות והן לעניין רישום הכתובת הנוספת למשלוח דואר לקטין לפי חוק עדכון כתובת, לא יימסר מידע אם ניתנה החלטה של בית המשפט השוללת או המגבילה את האפוטרופסות של ההורה או החלטה המונעת מסירת מידע להורה בעניינו של ילדו הקטין

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תדון הוועדה לזכויות הילד של הכנסת, בין היתר, בנושאים אלה:

הסבר

(1)        ההסדר המוצע מחייב הורה שאינו מתגורר עם ילדו לבקש במפורש מפקיד הרישום להוסיף למרשם כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין מאחר שכיום יש בידי מרשם האוכלוסין מידע בדבר קטינים שלהוריהם כתובות נפרדות, תשקול הוועדה לקבוע כי מידע זה יועבר לגופים המנויים בתוספת לחוק עדכון כתובת, ללא צורך בבקשה מפורשת מצד ההורה כאמור;

(2)        הוספת משרד החינוך ומוסדות החינוך לתוספת לחוק עדכון כתובת, כך שמידע בדבר כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין יועבר גם אליהם ממרשם האוכלוסין, ללא צורך בבקשה מפורשת מצד ההורה כאמור

השפעה על זכויות הילד

התיקון המוצע יסייע להורים שילדיהם הקטינים אינם מתגוררים עמם לקבל מידע על ילדיהם, וכך יכול שיהיה בו כדי להפיג מתחים בין הורי ילדים קטינים החיים בנפרד ולתרום לרווחתם של קטינים אלו


 

 


חבר הכנסת מאיר שטרית

4    ס״ח התשס״ה, עמי 998.

5    ס״ח התשכ״ב, עמי 120.

179

הצעות חוק הכנסת - 388, י"א בסיוון התשע״א, 13.6.2011

דרג את הכתבהדירוג כתבה חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012 | עם דברי הסבר והחוק להורדה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד