חיפושדלג על חיפוש
En
עורך דין משפחה וגירושין בתל אביבדלג על עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב.   טלפון: 03-6161535  נייד: 0544705733  Email: office@rotenberglaw.co.il

צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
צוואהדלג על צוואה
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

טופס בקשה לצו קיום צוואה 2018 מעודכן

      לחצ/י להורדת טופס צו קיום צוואה ⇓

 

 בקשת צו קיום צוואה

 

הגשה מקוונת של בקשה לקיום צוואה - משרד המשפטים

 

תקנות הירושה טופס 2 (תקנה 14) א)) *מחק את המיותר ** פרט את העובדות הנותנות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13)א) לתקנות הירושה, תשנ"ח - 1998 . *** מקבל התצהיר יכול שיהיה עורך דין, שופט, דיין או ראש רשות מקומית. 1 בפני הרשם לעניני ירושה ב .................... [ ] (סמן X במשבצת המתאימה) בפני בית הדין .............. ב .................... [ ] (סמן X במשבצת המתאימה) תיק ............/.............. בענין עזבון המנוח .................................... בקשת צו קיום צוואה 1 .המבקש 1 ( )שם המבקש................................. 2 ( )מס' תעודת זהות ......................... 3 ( )מענו ........................................................................................................... כתובת דוא"ל (של המבקש רק במקרה ואינו מיוצג)......................................................... טלפון: .................................. נייד: ........................................(של המבקש רק במקרה ואינו מיוצג ). 4 ( )ענינו במתן הצו.............................................................................................. . 5 ( )מיוצג על ידי עורך דין ................................................................................... .. 6 ( )המען להמצאת כתבי-דין ................................................................................ כתובת דוא"ל (של העו"ד המייצג).................................................................... ...... טלפון: ..................................... נייד: .......................................... (של העו"ד המייצג ) 2 .המוריש 7 ( )שם המוריש ......................... מס' תעודת זהותו .............................................. ומקום מושבו היה ב ........................................................................................... נפטר ביום ......................... ב .......................................................................... כשהוא [ ] רווק [ ] נשוי [ ] אלמן [ ] גרוש (סמן X במשבצת המתאימה) 8 ( )להוכחת המוות אני מצרף לזה את המסמכים המפורטים להלן: ............................... .... ......................................................................................................................... תקנות הירושה טופס 2 (תקנה 14) א)) *מחק את המיותר ** פרט את העובדות הנותנות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13)א) לתקנות הירושה, תשנ"ח - 1998 . *** מקבל התצהיר יכול שיהיה עורך דין, שופט, דיין או ראש רשות מקומית. 2 3 .הצוואה המוריש השאיר צוואה ............................... (ציין את סוג הצוואה לפי סעיף 18 לחוק), מיום ......................... ולפי מיטב ידיעתי לא ביטלה ואף לא השאיר צוואה אחרת / השאיר צוואה* אחרת מיום ........................... הצוואה מיום ......................... במקורה מצורפת בזה* / הופקדה בבית המשפט / אצל הרשם לעניני ירושה* ב ...................... / ... נמסרה לבית המשפט / לרשם לעניני ירושה* ב ......................... . (במקרה שאין הצוואה מוגשת במקורה, הסיבה לכך ......................................................................................) 4 .כשרותם המשפטית של הזוכים לפי הצוואה בין הזוכים לפי הצוואה נכלל / לא נכלל* [ ] קטין [ ] חסוי [ ] נעדר [ ] תאגיד (סמן X במשבצת המתאימה) (אם התשובה חיובית - ציין את שמו, מספר תעודת זהותו ומענו של הזוכה, ואם הוא תאגיד - את סוג ו ומענו הרשום) 5 .שינויים ברשימת הזוכים לפני פטירת המוריש מבין הזוכים לפי הצוואה נפטרו לפני פטירת המוריש: שם הזוכה ................... מס' תעודת זהותו..................... קרבתו למנוח...................... נפטר ביום......................... והניח אחריו ילדים, כמוכח בראיות הרשומות להלן: _____________________________________________________________________ .1 _____________________________________________________________________ .2 6 .שינויים לאחר פטירת המוריש: 9 ( )זוכים אלה הסתלקו מחלקם/ממנתם * על פי הצוואה כמפורט במסמכים המצורפים בזה: שם הזוכה.................................................................................................... פרטי החלק או המנה שמהם הסתלק................................................................. אם הסתלק לטובת אדם מסויים (שהוא בן זוגו של המוריש, ילדו או אחיו) – פרטי האדם שלטובתו הסתלק: שמו....................... מס' תעודת זהותו......................... קרבתו למנוח.......................... תקנות הירושה טופס 2 (תקנה 14) א)) *מחק את המיותר ** פרט את העובדות הנותנות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13)א) לתקנות הירושה, תשנ"ח - 1998 . *** מקבל התצהיר יכול שיהיה עורך דין, שופט, דיין או ראש רשות מקומית. 3 10 ( )מבין הזוכים לפי הצוואה נפטרו לאחר מות המוריש: שם הזוכה.............. מס' תעודת זהותו................ קרבתו למנוח......................... נפטר ביום......................... כמוכח ב......................... והניח אחריו את היורשים הבאים, כמוכח בראיות הרשומות להלן: .. ................................................................................................................ 11 ( )הזוכים על פי הצוואה - לאור האמור בצוואה ובפסקאות 6- ו 5 לעיל, הזוכים על פי הצוואה הם: מס' שם הזוכה מס' תעודת זהות מקום מושבו ומענו קרבתו למוריש כשרותו המשפטית חלקו או מנתו לפי הצוואה 1. 2. 3. 4. 5. 12 )ה) ב תאם לתקנה 14)ב)(4 (לתקנות הירושה, תשנ"ח - 1998 ,נשלחו לזוכים על פי הצוואה הודעות בדואר רשום על זכאותם, בתאריכים ............... לזוכים ............... לא נשלחו הודעות כאמור, מפאת ......................... 13 ( )מנהל העזבון על פי הצוואה הוא ................ מס' תעודת זהותו ......................... מענו ......................... 14 ( )לרשום לענייני ירושה / לבית דין דתי זה , הסמכות לדון בבקשה זה הואיל**........................... לפיכך הנני פונה בזה בבקשה למתן צו לקיום צוואתו של המנוח מיום ........................................ תקנות הירושה טופס 2 (תקנה 14) א)) *מחק את המיותר ** פרט את העובדות הנותנות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13)א) לתקנות הירושה, תשנ"ח - 1998 . *** מקבל התצהיר יכול שיהיה עורך דין, שופט, דיין או ראש רשות מקומית. 4 תצהיר אני הח"מ ............................................... מס' תעודת זהות ........................................ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה ב זה כי כל העובדות שציינתי בבקשתי דלעיל הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד. .......................................... ......................... תאריך חתימת המבקש/ת-המצהיר/ה אני מאשר בזה כי ביום ......................... הופיע/ה בפני .................................................. במשרדי ב ............................................................................................................. מר/גב' ......................... שזיהה(תה) עצמו(מה) על ידי תעודת זהות מס' ......................./ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. ................................ חתימת מקבל התצהיר *** תקנות הירושה טופס 2 (תקנה 14) א)) *מחק את המיותר ** פרט את העובדות הנותנות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13)א) לתקנות הירושה, תשנ"ח - 1998 . *** מקבל התצהיר יכול שיהיה עורך דין, שופט, דיין או ראש רשות מקומית. 5 לתשומת לב ממלא הטופס: )1 עליך למלא את כל הפרטים שבטופס, ולמחוק בקו ברור כל פרט בו שאינו ישים או שאינו נדרש במקרה הנדון. )2 עליך לצרף לבקשה תעודת פטירה או הצהרת מוות ביחס לכל אדם שדבר מותו צויין בה, אלא אם כן בכוונתך לבקש להוכיח את עובדת המוות באופן אחר; במקרה כזה יהא עליך לצרף לבקשה זו בקשה להתיר הוכחה כזאת שבה יפורטו נסיבות וזמן המוות והטעמים לאי המצאת תעודת פטירה או הצהרת מוות.

דרג את הכתבהדירוג כתבה טופס בקשה לצו קיום צוואה 2018 מעודכן: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
משרד עורכי דין מאיה רוטנברגדלג על משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

עורך דין גירושין | עורך דין משפחה

עדכונים: קורונה Covid-19 נקרא גם: 2019-nCov‏, ‎2019 Novel Coronavirus

במהלך הימים הללו,  משרדנו ממשיך לספק שירות ללקוחותינו בישראל ובעולם.

כחלק מהמחויבות המתמדת של משרדנו לספק שירות מקצועי בסטנדרט הגבוהה ביותר של משרדי עורכי הדין בתחום דיני המשפחה בישראל , הצוות שלנו ממשיך בזמינות מלאה עבור כל  לקוח לשאלות בקשר לשינויים הכרוכים בהתמודדות עם משבר הקורונה.

אנו עוקבים באופן רציף אחר הודעות מטעם הרשויות, לשכת עורכי הדין, בתי המשפט, ובתי הדין הרבניים ופועלים מיד לאסוף ולנתח את ההשלכות המשפטיות על תיקים מתנהלים בעקבות התפשטות נגיף ה- Coronavirus. 


לנוחיותכם, תוכלו למצוא עדכונים באתר בכל  הקשור בשינויים שננקטו על ידי רשויות הממשלה וכן ניתוח סוגיות משפטיות שהתעוררו ופסקי דין שנקבעו עקב התפתחות אחרונה זו.

התייעצות עם עורך דין לענייני משפחה

 מדוע לבחור בנו? תשומת לב אישית של משרד עורכי דין מאיה רוטנברג בכל נושא שעוסק בדיני משפחה, גירושין או צוואות, עורך הדין המתאים יכול לעשות את ההבדל בתוצאה הסופית של העניין המשפטי הספציפי שלך. החלטה נבונה בבחירת עורך הדין המתאים יכולה להיות החלטה מכריעה, במיוחד אם אינך יודע לאן ללכת או מהן זכויותיך. 

מאמר חדש באתר: האם אתה זקוק לעורך דין כדי להתגרש?

עו"ד מאיה רוטנברג

כל החומרים והתכנים המופיעים באתר נמצאים תחת הקריטריונים של חוק זכויות יוצרים אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם,להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. 

למען הסר ספק, כל שימוש בתכנים וברעיונות ללא אישור מפורש בכתב מעורכת דין מאיה רוטנברג אסור בהחלט ובמידה וייעשה שימוש כזה, הוא יחויב בתשלום. כל הזכויות שמורות © 2020 משרד עורכי דין מאיה רוטנברג 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד