En

צור קשר

checked

טופס בקשה לצו קיום צוואה 2021 מעודכן

      לחצ/י להורדת טופס צו קיום צוואה ⇓

 

 בקשת צו קיום צוואה

 

הגשה מקוונת של בקשה לקיום צוואה - משרד המשפטים

 

תקנות הירושה טופס 2 (תקנה 14) א)) *מחק את המיותר ** פרט את העובדות הנותנות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13)א) לתקנות הירושה, תשנ"ח - 1998 . *** מקבל התצהיר יכול שיהיה עורך דין, שופט, דיין או ראש רשות מקומית. 1 בפני הרשם לעניני ירושה ב .................... [ ] (סמן X במשבצת המתאימה) בפני בית הדין .............. ב .................... [ ] (סמן X במשבצת המתאימה) תיק ............/.............. בענין עזבון המנוח .................................... בקשת צו קיום צוואה 1 .המבקש 1 ( )שם המבקש................................. 2 ( )מס' תעודת זהות ......................... 3 ( )מענו ........................................................................................................... כתובת דוא"ל (של המבקש רק במקרה ואינו מיוצג)......................................................... טלפון: .................................. נייד: ........................................(של המבקש רק במקרה ואינו מיוצג ). 4 ( )ענינו במתן הצו.............................................................................................. . 5 ( )מיוצג על ידי עורך דין ................................................................................... .. 6 ( )המען להמצאת כתבי-דין ................................................................................ כתובת דוא"ל (של העו"ד המייצג).................................................................... ...... טלפון: ..................................... נייד: .......................................... (של העו"ד המייצג ) 2 .המוריש 7 ( )שם המוריש ......................... מס' תעודת זהותו .............................................. ומקום מושבו היה ב ........................................................................................... נפטר ביום ......................... ב .......................................................................... כשהוא [ ] רווק [ ] נשוי [ ] אלמן [ ] גרוש (סמן X במשבצת המתאימה) 8 ( )להוכחת המוות אני מצרף לזה את המסמכים המפורטים להלן: ............................... .... ......................................................................................................................... תקנות הירושה טופס 2 (תקנה 14) א)) *מחק את המיותר ** פרט את העובדות הנותנות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13)א) לתקנות הירושה, תשנ"ח - 1998 . *** מקבל התצהיר יכול שיהיה עורך דין, שופט, דיין או ראש רשות מקומית. 2 3 .הצוואה המוריש השאיר צוואה ............................... (ציין את סוג הצוואה לפי סעיף 18 לחוק), מיום ......................... ולפי מיטב ידיעתי לא ביטלה ואף לא השאיר צוואה אחרת / השאיר צוואה* אחרת מיום ........................... הצוואה מיום ......................... במקורה מצורפת בזה* / הופקדה בבית המשפט / אצל הרשם לעניני ירושה* ב ...................... / ... נמסרה לבית המשפט / לרשם לעניני ירושה* ב ......................... . (במקרה שאין הצוואה מוגשת במקורה, הסיבה לכך ......................................................................................) 4 .כשרותם המשפטית של הזוכים לפי הצוואה בין הזוכים לפי הצוואה נכלל / לא נכלל* [ ] קטין [ ] חסוי [ ] נעדר [ ] תאגיד (סמן X במשבצת המתאימה) (אם התשובה חיובית - ציין את שמו, מספר תעודת זהותו ומענו של הזוכה, ואם הוא תאגיד - את סוג ו ומענו הרשום) 5 .שינויים ברשימת הזוכים לפני פטירת המוריש מבין הזוכים לפי הצוואה נפטרו לפני פטירת המוריש: שם הזוכה ................... מס' תעודת זהותו..................... קרבתו למנוח...................... נפטר ביום......................... והניח אחריו ילדים, כמוכח בראיות הרשומות להלן: _____________________________________________________________________ .1 _____________________________________________________________________ .2 6 .שינויים לאחר פטירת המוריש: 9 ( )זוכים אלה הסתלקו מחלקם/ממנתם * על פי הצוואה כמפורט במסמכים המצורפים בזה: שם הזוכה.................................................................................................... פרטי החלק או המנה שמהם הסתלק................................................................. אם הסתלק לטובת אדם מסויים (שהוא בן זוגו של המוריש, ילדו או אחיו) – פרטי האדם שלטובתו הסתלק: שמו....................... מס' תעודת זהותו......................... קרבתו למנוח.......................... תקנות הירושה טופס 2 (תקנה 14) א)) *מחק את המיותר ** פרט את העובדות הנותנות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13)א) לתקנות הירושה, תשנ"ח - 1998 . *** מקבל התצהיר יכול שיהיה עורך דין, שופט, דיין או ראש רשות מקומית. 3 10 ( )מבין הזוכים לפי הצוואה נפטרו לאחר מות המוריש: שם הזוכה.............. מס' תעודת זהותו................ קרבתו למנוח......................... נפטר ביום......................... כמוכח ב......................... והניח אחריו את היורשים הבאים, כמוכח בראיות הרשומות להלן: .. ................................................................................................................ 11 ( )הזוכים על פי הצוואה - לאור האמור בצוואה ובפסקאות 6- ו 5 לעיל, הזוכים על פי הצוואה הם: מס' שם הזוכה מס' תעודת זהות מקום מושבו ומענו קרבתו למוריש כשרותו המשפטית חלקו או מנתו לפי הצוואה 1. 2. 3. 4. 5. 12 )ה) ב תאם לתקנה 14)ב)(4 (לתקנות הירושה, תשנ"ח - 1998 ,נשלחו לזוכים על פי הצוואה הודעות בדואר רשום על זכאותם, בתאריכים ............... לזוכים ............... לא נשלחו הודעות כאמור, מפאת ......................... 13 ( )מנהל העזבון על פי הצוואה הוא ................ מס' תעודת זהותו ......................... מענו ......................... 14 ( )לרשום לענייני ירושה / לבית דין דתי זה , הסמכות לדון בבקשה זה הואיל**........................... לפיכך הנני פונה בזה בבקשה למתן צו לקיום צוואתו של המנוח מיום ........................................ תקנות הירושה טופס 2 (תקנה 14) א)) *מחק את המיותר ** פרט את העובדות הנותנות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13)א) לתקנות הירושה, תשנ"ח - 1998 . *** מקבל התצהיר יכול שיהיה עורך דין, שופט, דיין או ראש רשות מקומית. 4 תצהיר אני הח"מ ............................................... מס' תעודת זהות ........................................ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה ב זה כי כל העובדות שציינתי בבקשתי דלעיל הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד. .......................................... ......................... תאריך חתימת המבקש/ת-המצהיר/ה אני מאשר בזה כי ביום ......................... הופיע/ה בפני .................................................. במשרדי ב ............................................................................................................. מר/גב' ......................... שזיהה(תה) עצמו(מה) על ידי תעודת זהות מס' ......................./ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. ................................ חתימת מקבל התצהיר *** תקנות הירושה טופס 2 (תקנה 14) א)) *מחק את המיותר ** פרט את העובדות הנותנות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13)א) לתקנות הירושה, תשנ"ח - 1998 . *** מקבל התצהיר יכול שיהיה עורך דין, שופט, דיין או ראש רשות מקומית. 5 לתשומת לב ממלא הטופס: )1 עליך למלא את כל הפרטים שבטופס, ולמחוק בקו ברור כל פרט בו שאינו ישים או שאינו נדרש במקרה הנדון. )2 עליך לצרף לבקשה תעודת פטירה או הצהרת מוות ביחס לכל אדם שדבר מותו צויין בה, אלא אם כן בכוונתך לבקש להוכיח את עובדת המוות באופן אחר; במקרה כזה יהא עליך לצרף לבקשה זו בקשה להתיר הוכחה כזאת שבה יפורטו נסיבות וזמן המוות והטעמים לאי המצאת תעודת פטירה או הצהרת מוות.

דרג את הכתבהדירוג כתבה טופס בקשה לצו קיום צוואה 2021 מעודכן: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד