En

צור קשר

checked

אגרות בית הדין הרבני 2020

נושא תביעה

סוג אגרה

סכום

אימוץ ילדים

אגרת פתיחת תיק

356

אישור אלמנות

אגרת פתיחת תיק

279

אישור גיור

אגרת קבלת תעודת גיור

0

אישור גיור

אגרת פתיחת תיק

391

אישור הסכם גירושין

השלמה מבקשה משותפת לאישור הסכם גירושין

178

אישור הסכם גירושין

אגרת פתיחת תיק

457

אישור הסכם ממון

אגרת פתיחת תיק

279

אישור נישואין

אגרת פתיחת תיק

279

אישור צוואה מחיים

אגרת פתיחת תיק

237

אישור רווקות

אגרת פתיחת תיק

279

אישורי גיטין

אגרת פתיחת תיק

391

אישורי גיטין

פסק דין אישור גיטין

391

בה״ן

אגרת פתיחת תיק

0

ביטול נישואין

אגרת פתיחת תיק

279

ביטול צו עיכוב יציאה

אגרת פתיחת תיק

279

ביטול צו עיקול

אגרת פתיחת תיק

279

בירור יהדות

אגרת פתיחת תיק

0

בירור יהדות

בירור יהדות שלא לצורך נישואין

279

בירור יוחסין - אישי

אגרת פתיחת תיק

279

בירור יוחסין - בית הדין

אגרת פתיחת תיק

0

בקשה ליישוב סכסוך

אגרת פתיחת תיק

102

בקשה ליישוב סכסוך

בקשה להארכת תקופת עיכוב הליכים

279

בקשה ליישוב סכסוך

בקשה לקיצור תקופת עיכוב הליכים

279

בקשה למינוי אפוטרופוס

מנוי/ייחוס על קטין/בקש של אפוטרופוס

0

בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין/קטין

279

בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי מנהל רכושו של נעדר

391

בקשה משותפת לגירושין

אגרת פתיחת תיק

279

בקשת צד ג' לעיון בצו ירושה

אגרת פתיחת תיק

0

בקשת רשות ערעור

אגרת פתיחת תיק

56

בקשת רשות ערעור

הודעת ערעור או ערעור שכנגד

279

גיור

סידור גיור לחומרה

0

גיור

העתק תעודת גירות

56

גיור

אגרת קבלת תעודת גיור

279

גיור

אגרת ביצוע גיור

391

גיור

אגרת פתיחת תיק

391

גירושין

אגרת פתיחת תיק

391

החזקת ילדים - הסדרי שהות

אגרת פתיחת תיק

356

החזקת ילדים - הסדרי שהות

פתיחת תיק החזקת ילדים-הסדרי שהות

356

היתר נישואין - אישה שניה

אגרת פתיחת תיק

279

היתר נישואין - אישה שניה

היתר מאה רבנים-היתר מיוחד

391

היתר נישואין - הבחנה

אגרת פתיחת תיק

279

היתר נישואין - פנוי

אגרת פתיחת תיק

279

היתר נישואין לזוג

אגרת פתיחת תיק

279

היתר נישואין למאומצים

אגרת פתיחת תיק

279

הכרת אבהות/היתר נישואין

אגרת פתיחת תיק

279

הכרת מעוברת

אגרת פתיחת תיק

279

העברה/פסילה של הרכב או דיין

אגרת פתיחת תיק

391

הפחתת/ביטול מזונות

אגרת פתיחת תיק

238

הצהרות

אגרת פתיחת תיק

45

הצהרות

אישור חתימה על תצהיר שלא בדיון

279

הקדשות

אגרת פתיחת תיק

0

הקדשות

בקשת מנהל הקדש למתן הוראות

0


 

הקדשות

בקשה להתנגד למינוי מנהל הקדש

279

הקדשות

בקשה לכינון הקדש-כולל אישור שטר

279

הקדשות

בקשה למנות מנהל הקדש

279

הקדשות

צו מינוי מנהל הקדש או ביטול

279

הקדשות

בקשה לביטול הקדש

391

הקדשות

בקשה לביטול מינוי מנהל הקדש

391

השלשת גט/כתבו ותנו

אגרת פתיחת תיק

0

התנגדות לצו ירושה

אגרת פתיחת תיק

505

התנגדות לצו קיום צוואה

אגרת פתיחת תיק

505

חלוקת עזבון

בקשה שלא נקבעה לה אגרה

237

חלוקת עזבון

תיקון צו ירושה

505

חלוקת רכוש - כריכה

אגרת פתיחת תיק

508

חליצה

אגרת פתיחת תיק

0

ירושה

בקשה אחרת - עזבונות

237

ירושה

אגרת פתיחת תיק

505

ירושה

בקשה לתיקון/ביטול צו ירושה/קיום צוו

505

ירושה

התנגדות לבקשת צו ירושה/קיום

505

כינוס נכסים

אגרת פתיחת תיק

279

כתובה/פיצוי גירושין

אגרת פתיחת תיק

279

מורד/ת

אגרת פתיחת תיק

391

מזונות

אגרת פתיחת תיק

0

מזונות

תביעת כתובה מעזבון

391

מזונות אישה

אגרת פתיחת תיק

238

מזונות ילדים

אגרת פתיחת תיק

238

מינוי מומחה

אגרת פתיחת תיק

279

מינוי מנהל עזבון

בקשה למינוי אפוטר' לפסול לצורך משפט

0

מינוי מנהל עזבון

בקשה למינוי אפוטרו' לפסול דין/קטין

279

מינוי מנהל עזבון

בקשה למינוי מנהל רכושו של נעדר

391

מינוי מנהל עזבון

אגרת פתיחת תיק

505

מינוי מנהל עזבון

בקשה למינוי מנהל עזבון

505

סידורי גיטין

אגרת פתיחת תיק

0

סידורי גיטין

סידור גט לעיגון/יוזמת ביה״ד

0

סידורי גיטין

בקשה למסירת גט שנשלח ממקום אחר

279

סידורי גיטין

בקשה לסידור גט בארץ

279

סידורי גיטין

תעודת גירושין - אשה

279

סידורי גיטין

תעודת גירושין - גבר

279

סידורי גיטין

מסירת גט ממקום אחר מחוץ לביה״ד

391

סידורי גיטין

בקשה לסידור גט בחו״ל-אחד הצד' בחו״ל

391

סידורי גיטין

סידור גט מחוץ לביה״ד

391

סידורי גיטין

סידור גט ע״י שליח

391

סעד זמני או דחוף ("שוב סכסוך)

אגרת פתיחת תיק

279

סתירת דין-עיון מחדש

אגרת פתיחת תיק

279

עגונות חו״ל

אגרת פתיחת תיק

391

עיון בתיק

אגרת פתיחת תיק

0

עיון בתיק - עזבונות

אגרת פתיחת תיק

0

עיכוב ביצוע

אגרת פתיחת תיק

279

עיכוב נישואין

אגרת פתיחת תיק

279

פטור משירותי בטחון

אגרת פתיחת תיק

56

צו הגבלה

אגרת פתיחת תיק

0

צו מניעה להברחת רכוש

אגרת פתיחת תיק

279

צו עיכוב יציאה

אגרת פתיחת תיק

279

צו עיקול

אגרת פתיחת תיק

279

צווי הגנה

אגרת פתיחת תיק

0


 

צווים אחרים

אגרת פתיחת תיק

279

קביעת מעמד לזוג

אגרת פתיחת תיק

279

קביעת/תיקון מעמד אישי

אגרת פתיחת תיק

391

קיום צוואה

בקשה אחרת - עזבונות

237

קיום צוואה

אגרת פתיחת תיק

505

קיום צוואה

בקשה לתיקון/ביטול צו ירושה/קיום צוו

505

קיום צוואה

התנגדות לבקשת צו ירושה/קיום

505

שונות אישות

בקשה שלא נקבעה לה אגרה

279

שונות מבקש

אגרת פתיחת תיק

279

שונות מבקש

בקשה שלא נקבעה לה אגרה

279

שונות מבקש/משיב

בקשה שלא נקבעה לה אגרה

279

שונות עזבונות

אישור אי פתיחת תיק/אי מתן צו עזבון

237

שונות עזבונות

בקשה שלא נקבעה לה אגרה

237

שונות עזבונות

תיקון צו ירושה - קטין שבגר

237

שונות עזבונות

בקשה לתיקון/ביטול צו ירושה/קיום צוו

505

שונות עזבונות

תיקון צו ירושה

505

שינוי הסכם גירושין

אגרת פתיחת תיק

279

שלום בית

אגרת פתיחת תיק

279

שלום בית

הליך ביניים בנפרד מהתביעה

279

תביעה כספית/בוררות

אגרת פתיחת תיק

56

תביעה כספית/בוררות

פסק דין בתביעת בוררות

56

תביעה כספית/בוררות

חתימת שטר הבוררות

279

תיקון צו ירושה

אגרת פתיחת תיק

505

שונות

0

העתק מפס״ד או אחר/אישור העתק

5

העתק מפס"ד או אחר/אישור העתק - 2 עותקים

10

העתק מפס"ד או אחר/אישור העתק - 3 עותקים

15

העתק מפס"ד או אחר/אישור העתק - 4 עותקים

20

בקשה לאשר שהמבקש הוא צד במשפט

56

מתן רשות ערעור/הארכת זמן הג. ערעור

56

אגרת בקשה - ביה"ד הגדול

279

ביטול פס"ד ביה"ד שלא בפני בעל הדין

279

בק' לאשר זהות שמות במסמכים שונים

279

בקשה שלא נקבעה לה אגרה

279

הודעת ערעור או ערעור שכנגד

279

החלטה לדון בבקשה כבערעור עצמו

279

גביית עדות לשם העברתה לחו"ל

391

גביית עדות מחוץ לביה״ד הדן בעניין

391

העברת תיק להרכב/ביה״ד אחר

391

השבעה מחוץ לבית הדין הדן בעניין

391

השבעה לשם העברתה לחו״ל

391

דרג את הכתבהדירוג כתבה אגרות בית הדין הרבני 2020: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
5 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד