חיפושדלג על חיפוש
En
עורך דין משפחה וגירושין בתל אביבדלג על עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב.   טלפון: 03-6161535  נייד: 0544705733  Email: office@rotenberglaw.co.il

צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
גירושיןדלג על גירושין
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

בקשה לאמן מתמחה 02/2020

בקשה לאמן מתמחה אחד/שניים (מחק את המיותר)
(ראה תצהיר נספח לבקשה)

1.    שם המבקש ___________________               

שם פרטי                                                      שם משפחה

כתובת המשרד טלפון במשרד

שם המשרד מס׳ רישיון עריכת דין

תאריך קבלת הרישיון ת.תחילת עבודה כעו״ד

2.יש/ אין לי כל הרשעות פליליות (למעט עבירות תנועה ועבירות קנס וכיו״ב). אם יש הרשעות כנ״ל, פרט מתי ניתן פסק הדין ומה מהות העבירה.

3.      יש/אין משפטים התלויים ועומדים נגדי (למעט עבירות תנועה או ברירת קנס).

יש/אין חקירות בעלות אופי פלילי העומדות נגדי (למעט עבירות תנועה או ברירת קנס) אם יש משפטים או חקירות כנ״ל פרט מהות העבירה

4.      כן/לא הורשעתי על ידי בית הדין המשמעתי של הלשכה, אם כן פרט את מהות העבירה והעונש שנגזר

5.     יש/אין תלונות או קובלנות משמעתיות התלויות ועומדות נגדי

6.      בחמש השנים האחרונות עסקתי במקצוע עריכת דין באופן פעיל ומלא במקומות הבאים:

שנים

עיסוק

כתובת המשרד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.      האם יש לך אישור לאמן מתמחה אחד - כן / לא

אם כן - ממתי האישור__________________________________________________

כמה זמן מאמן בפועל מתמחה אחד__________________________________________________

8.      האם יש חדר נפרד למתמחה כן/לא

אם לא - היכן ימוקם המתמחה במשרד__________________________________________________

9.  האם למתמחה שולחן עבודה משלו, ונקודת מחשב משלו? כן / לא (נא לצרף תמונות עמדת העבודה המיועדת למתמחה - את התמונה לשלוח בקובץ נפרד).

אם לא, פרט__________________________________________________

10.     יש/אין במשרדי ספריה משפטית הכוללת:

א.         חוקי מדינת ישראל

ב.          פסקי דין של ביהמ״ש    העליון

ג.          פסקי דין של ביהמ״ש    המחוזי

ד.          פסקי דין לעבודה

ה.         ספרות משפטית

ו.           הספרייה היא בספרים / אוגדנים / תוכנת מחשב

11.     ב - 12 החודשים שקדמו להגשת בקשה זו הופעתי בביהמ״ש מספר פעמים כדלקמן:

שלום מחוזי בימ״ש לעניינים מנהליים

עליון בי״ד לעבודה בי״ד רבני

בימ״ש לענייני משפחה.

12.     תחומי העיסוק - סוג הפעילות שתבוצע ע״י המתמחה, פרט:

13.     לעו״ד נוספים במשרד יש / אין אישור לאמן מתמחה וכמה

אם יש, פרט שמותיהם:__________________________________________________

14.     בחתימתי על טופס הבקשה אני נותן את הסכמתי כי ועדת האתיקה תמסור מידע הנוגע להצהרתי בסעיפים 4 ו-5 לעיל לצורך הדיון בבקשתי.

הנני מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסרתי מלאים ונכונים.

תאריך הגשת הבקשה                                               חתימת המבקש


תצהיר בתמיכה לבקשה לאמן מתמחה אחד/שניים (מחק את המיותר)

אני הח״מ ת.ז.ואשר כתובת משרדי ב-

רח׳מסי, מיקוד , טל׳ פקס׳

דוא״ל וכתובת ביתי בעיר/ישוב ברח׳מאשר/ת

כי קבלתי רישיון מלשכת עורכי-הדין ביום מס׳ רישיון  תאריך תחילת עבודתי

כעו״ד______________

1.          ידוע לי כי לשכת עורכי-הדין )להלן: "הלשכה") מבקשת לדעת אודות עברי, פרטים שנדרשים לה לצורך שיקול דעתה בבואה להחליט אם אני ראוי/ה לשמש כמאמן על פי חוק לשכת עורכי-הדין תשכ״א-1961, )להלן: ״החוק״), וכללי לשכת עורכי-הדין )רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), תשכ״ב - 1962. )להלן: "כללי ההתמחות").

2.

1.1.                     ידוע לי כי המידע הנ"ל חיוני ללשכת עורכי-הדין ואני מאשר/ת כי קראתי את חוק המירשם הפלילי ותקנת השבים התשמ״א 1981 להלן "חוק המירשם", ביחד עם תקנות המירשם הפלילי ותקנת השבים, בענין פרטי רישום שלא ירשמו, תקנות מ- 1984, וכן את הסעיפים הרלוונטים בחוק לשכת עורכי-הדין תשכ"א - 1961 )להלן:"חוק הלשכה"), וכללי ההתמחות.

1.2.                     קראתי והבנתי את ההבהרה המפורטת בשולי מסמך זה ואחתום על תצהירי זה, על פי המפורט בהבהרה הנ״ל.

2.          לאחר שקראתי והבנתי את הוראות החוק והתקנות הנ״ל ואת ההבהרה בשולי מסמך זה, ברור לי לחלוטין, כי המידע הנ״ל שהלשכה תקבל על פי חוק המירשם או על פי תצהיר זה יובא בשיקול דעת הלשכה לצורך אישור לשמש כמאמן על פי החוק וחוק הלשכה או לצורך סרוב לבקשתי כאמור, ובכל מקרה, המידע הנ״ל ישמש כנתון חיוני בדיון של הלשכה בבקשתי.

3.          לנוכח האמור לעיל בסעיפי 1 עד 3 כולל אני מאשר/ת ומסכים/מסכימה כדלקמן:

3.1.                     לא הורשעתי בעבירה פלילית כלשהיא, בארץ או בחו״ל, לרבות בעבירות על פי חוק השיפוט הצבאי, למעט עבירות שלא ירשמו במירשם, על פי התקנות לחוק המירשם.

3.2.                     לא הוטלו עלי עבודות לתועלת הציבור )של״צ), צווי מבחן, או ענישה כלשהיא ללא הרשעה.

3.3.                     לא תלויים ועומדים כנגדי, כתב אישום או הליך חקירה אחר כלשהו ולא עוכבו הליכים כנגדי בהליך כלשהו, על פי כל דין ולא הורשעתי ע"י ביה״ד המשמעתי של הלשכה.

3.4.                     )לפרט הרשעות, כתבי אישום קובלנה או קובלנות התלויים ועומדים, הליכי חקירה, תלונה או תלונות ללשכה, התלויים ועומדים, של"צ עיכוב הליכים - אם היו).

4.          היה ויחול בתוך 24 שעות ממועד מתן הצהרתי זו, שינוי כלשהוא בנתונים עליהם הצהרתי, אודיע על כל שינוי כאמור מיידית ללשכת עורכי-הדין, הוועד המרכזי בירושלים, בתצהיר מפורט וחתום על ידי.

5.          בחמש השנים האחרונות עסקתי במקצוע עריכת דין באופן פעיל ומלא במקומות הבאים:

שנים

עיסוק

כתובת המשרד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. תצהירי זה, ניתן בתמיכה לבקשתי ללשכת עורכי-הדין, להירשם כמאמן על פי חוק הלשכה וכללי ההתמחות.

 

8. זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

ולראיה באתי על החתום:

היום :_______________

חתימה

הח״מ , עו״ד מס׳ רשיון  מרח׳ בעיר, מאשר/ת בזאת כי ביום הופיע/ה בפני מר/גב׳, המוכר/ת לי באופן אישי / ואשר הזדהה/הזדהתה בפני ע״פ ת.ז.ולאחר שהוזהר/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות ההצהרה דלעיל, וחתם/חתמה עליה בפני.

עורך - דין

)שם מלא וחתימה וחותמת)

*הבהרה

במקרה בו האמור בס״ק 4.2 ו/או 4.3 ו/או 4.4 אינו נכון או מדוייק, יש לפרט ולהבהיר את שנדרש, בסעיף 4.5. את סעיף 4.5 יש למלא רק אם אכן היו אותם הליכים, החלטות, תלונות ו/או פסקי דין, בבתי משפט או בהליכים משמעתיים.

סימוכין 00181909

גרסה 1.1.20

דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשה לאמן מתמחה 02/2020: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
משרד עורכי דין מאיה רוטנברגדלג על משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

עורך דין גירושין | עורך דין משפחה

עדכונים: קורונה Covid-19 נקרא גם: 2019-nCov‏, ‎2019 Novel Coronavirus

במהלך הימים הללו,  משרדנו ממשיך לספק שירות ללקוחותינו בישראל ובעולם.

כחלק מהמחויבות המתמדת של משרדנו לספק שירות מקצועי בסטנדרט הגבוהה ביותר של משרדי עורכי הדין בתחום דיני המשפחה בישראל , הצוות שלנו ממשיך בזמינות מלאה עבור כל  לקוח לשאלות בקשר לשינויים הכרוכים בהתמודדות עם משבר הקורונה.

אנו עוקבים באופן רציף אחר הודעות מטעם הרשויות, לשכת עורכי הדין, בתי המשפט, ובתי הדין הרבניים ופועלים מיד לאסוף ולנתח את ההשלכות המשפטיות על תיקים מתנהלים בעקבות התפשטות נגיף ה- Coronavirus. 


לנוחיותכם, תוכלו למצוא עדכונים באתר בכל  הקשור בשינויים שננקטו על ידי רשויות הממשלה וכן ניתוח סוגיות משפטיות שהתעוררו ופסקי דין שנקבעו עקב התפתחות אחרונה זו.

התייעצות עם עורך דין לענייני משפחה

 מדוע לבחור בנו? תשומת לב אישית של משרד עורכי דין מאיה רוטנברג בכל נושא שעוסק בדיני משפחה, גירושין או צוואות, עורך הדין המתאים יכול לעשות את ההבדל בתוצאה הסופית של העניין המשפטי הספציפי שלך. החלטה נבונה בבחירת עורך הדין המתאים יכולה להיות החלטה מכריעה, במיוחד אם אינך יודע לאן ללכת או מהן זכויותיך. 

מאמר חדש באתר: האם אתה זקוק לעורך דין כדי להתגרש?

עו"ד מאיה רוטנברג

כל החומרים והתכנים המופיעים באתר נמצאים תחת הקריטריונים של חוק זכויות יוצרים אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם,להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. 

למען הסר ספק, כל שימוש בתכנים וברעיונות ללא אישור מפורש בכתב מעורכת דין מאיה רוטנברג אסור בהחלט ובמידה וייעשה שימוש כזה, הוא יחויב בתשלום. כל הזכויות שמורות © 2020 משרד עורכי דין מאיה רוטנברג 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד