בחינות לשכת עו"ד דצמבר 2020 | מתמחים בחינות הסמכה מועד חורף 2020
חיפושדלג חיפוש
En
צור קשרדלג צור קשר

צור קשר

checked
גירושיןדלג גירושין
תוכן מרכזי בעמודדלג תוכן מרכזי בעמוד

הסמכת עו"ד: בחינת הסמכה לעריכת דין מועד חורף 2020 | תאריך הבחינה: 23/12/2020

14/12/2020

בחינות הסמכה לעורכי דין מועד חורף 2020 – הוראות כלליות לנבחן

 

 

הודעת לשכת עורכי-הדין בישראל - בחינת הסמכה לעריכת דיןמטעמי נוחות בלבד ההוראות מנוסחות בלשון זכר, והן מיועדות לגברים ונשים כאחד.


1. לבחינת ההסמכה 3 חלקים:


1.1. חלק א' – מטלת כתיבה. משך חלק א' 45 דקות. חלק זה (והבחינה כולה) יתחיל בשעה 11:00 ויימשך עד השעה 11:45 (כל הזמנים הם ללא התייחסות לתוספות זמן).


1.2. חלק ב' – שאלון בדין הדיוני. משך חלק ב' 100 דקות. חלק ב' יתחיל בשעה 12:30 ויימשך עד לשעה 14:10.


1.3. חלק ג' – שאלון בדין המהותי. משך חלק ג' 160 דקות. חלק ג' יתחיל בשעה 15:30 ויסתיים (הוא והבחינה כולה) בשעה 18:10.


2. הוראות כלליות לכל החלקים:
2.1. יש להניח את התיק האישי מתחת לשלחן בצידו הקדמי הפונה לשולחן האחראי על האולם/כיתה. לוודא כי הטלפון הנייד נמצא כבוי בתוך התיק עד תום הבחינה. נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. טלפון נייד- לרבות כל אביזר אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא.


2.2. יש להניח תעודת זהות על השולחן.


2.3. מותר להניח על השולחן כלי כתיבה ללא קלמר, אוכל ושתיה בלבד.


2.4. השימוש באטמי אוזניים מותר במהלך הבחינה. אוזניות מחייבות אישור ספציפי מאת האחראי של הכיתה, והשימוש בהן יותר רק אם הן ללא כל אלקטרוניקה (אוזניות מטווח).


2.5. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה להוצאתו מחדר הבחינות, או לפסילת הבחינה וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעתי.


2.6. חלה חובה לציית לכל ההנחיות שניתנו לכם הנוגעות להתמודדות עם וירוס הקורונה, ובפרט איסור התקהלות ושמירה על מרחק 2 מטרים בין נבחן לנבחן גם בזמן ההפסקות.


2.7. העישון אסור בהחלט במהלך  כל הבחינה, לרבות בזמן היציאה לשירותים.


2.8. חל איסור מוחלט על החזקת טלפון נייד על הגוף או על השולחן בזמן הבחינה אף מבלי להשתמש בו וגם כאשר הוא כבוי. טלפון נייד- לרבות כל אביזר אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא. טלפון נייד יונח כבוי בתוך תיקו של הנבחן. נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. נבחן אשר ייתפס וברשותו טלפון נייד – (בכלל זה, טלפון כבוי שיימצא עליו)  צפוי לפסילת בחינתו, לרבות בו במקום לפי שיקול דעת האחראי במקום, והוא אף יוזמן לבירור משמעתי.


2.9. בכל שאלה-בקשה במהלך הבחינה יש להרים את היד ולהמתין לנציג הלשכה שייגש אליכם, וינסה לפתור כל בעיה במקום.


2.10. הנכם נדרשים להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.


2.11. הוראות כלליות בדבר פרסום תוצאות, עררים על תוצאת הבחינה, הודעות ופרסומים שונים והבהרות נוספות, מפורסמות באתר הלשכה וניתן להתעדכן באמצעותו באופן שוטף. בשל מספר הרב של הנבחנים, להשתדל לפנות רק במקרים חריגים למזכירות הלשכה.


2.12. כאמור ובהתאם להנחיות וללו"ז בחוזר שנשלח אליכם, ציונים והודעות מיוחדות ישלחו אליכם באמצעות SMS וניתן להתעדכן גם בתיק האישי שלכם באתר הלשכה.


3. הוראות מיוחדות לחלק א' – מטלת כתיבה


3.1. אין יציאה במהלך המבחן.


3.2. יש לענות על שאלה אחת בלבד מבין השאלות שבשאלון מטלת הכתיבה. אין להשיב על יותר משאלה אחת.


3.3. השאלה היא שאלת חובה לכל דבר. משקלו של חלק זה הוא 20% מהציון הכולל בבחינה.


3.4. על התשובה להינתן בהתאם לדין ככל שיש בדין הוראות הקובעות תוכן או צורה של מסמך מן הסוג המבוקש בשאלה.


3.5. יש להשיב בשפה העברית בלבד, בכתב יד ברור וקריא.


3.6. בגב דף התשובות של חלק זה דף טיוטה המיועד לשימוש הנבחן בלבד ותוכנו לא ייקרא. אין לחרוג עם התשובה לדף זה.


3.7. אורך התשובה לא יעלה על המקום שהוקצה לכך בעמודים הפנימיים.


3.8. נבחן שסיים יישאר יושב, ירים את ידו וימתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את דף התשובות. נבחן שדף התשובות נלקח ממנו יעזוב את האולם. את השאלון על הנבחן להשאיר על שולחנו ואין להוציאו מאולם הבחינה.


3.9. לתשומת ליבכם חובה לחזור לאולם עד השעה 12:20 להמשך הבחינה הבאה. לא תותר כניסה לאולם לאחר השעה 12:25.


4. הוראות מיוחדות לחלק ב' – דין דיוני


4.1. יש לענות על כל השאלות. השאלות מנוסחות בשיטת "המבחן האמריקאי". לכל שאלה ארבע תשובות, יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר.


4.2. הבחינה כוללת 40 שאלות, אך ורק בשיטה אמריקאית. לאחר הפיכת הבחינה - ולפני תחילת הבחינה - כל נבחן יבדוק שיש לו באופן רץ 40 שאלות. אם חסר עמוד - נא להרים את היד.


4.3. משך הבחינה -   100 דקות -       12:30 עד לשעה 14:10.


4.4. נבחנים שקיבלו אישור לתוספת זמן בהתאם לבקשתם והודעה על כך נשלחה אליהם באופן אישי, יסיימו בהתאם.


4.5. יציאה לשירותים בזמן הבחינה תעשה רק לאחר קבלת היתר מהמפקחים באולם.
 
4.6. הוראות לשימוש בדף התשובות:

א. כל נבחן ירשום את שמו המלא, פרטי ומשפחה וכן את מספר תעודת הזהות, ובצד ימין מעל סמל הלשכה לרשום בעפרון את מס' השולחן.


ב. על גבי דף התשובות יש לסמן רק בעפרון.


ג. רק תשובה אחת היא התשובה הנכונה לכל שאלה. יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר. את התשובה יש לסמן בהשחרת המשבצת המתאימה לפי מספר השאלה.


ד. לכל שאלה 4 אלטרנטיבות בלבד - א, ב, ג, ד.


ה. רק התשובה המסומנת בהשחרה והיא בלבד תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך.


ו. לאחר השחרת הריבוע יש להימנע ממחיקה.


ז. אי השחרת אחת המשבצות דינה כאי מתן תשובה, אף אם התשובה הנכונה נכתבה מימין למספר השאלה בדף התשובות.
ח. כאמור, המחשב קורא רק תשובה אחת לכל שאלה.  אם הושחרו שתי משבצות לאותה שאלה התשובה נפסלת, אפילו אם אחת משתיהן נכונה. בכל מקרה של רצון לשנות תשובה שנבחרה במהלך הבחינה יש לפנות לאחראי על האולם מטעם הלשכה (לא למשגיחים!).


ט. המשגיח המזהה ידביק לכל נבחן מדבקת זיהוי על גבי טופס התשובות. יש לוודא כי פרטי המדבקה תואמים לפרטים האישיים שלכם ובכלל זה מספר תעודת הזהות.


י. אין צורך לסמן בצד שמאל של טופס התשובות את מספר הנבחן שמצוין על המדבקה.


יא. אין להחזיק דפי טיוטה ולרשום רשימות כלשהן בזמן הבחינה.


יב. הינכם רשאים לרשום לעצמכם הערות בשאלון הבחינה בלבד, וכן לסמן לעצמכם בשאלון את התשובות שהשבתם לכל שאלה.


4.7. מסירת חלק ב' של הבחינה


א. נבחן שיסיים את הבחינה לפני השעה 14:10, יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.


ב. את שאלון הבחינה על הנבחן להשאיר על שולחנו, ואין להוציאו מאולם הבחינה. את 3 שאלוני הבחינה יהיה הנבחן רשאי לקבל ולקחת עימו רק בסיום יום הבחינות לאחר השלמת בחינה מלאה, והחל מהשעה 17:45.


ג. בתום הבחינה, בשעה 14:10, ישב כל נבחן במקומו, והמשגיח שזיהה אתכם יעבור בין השולחנות ויאסוף את טפסי התשובות.


ד. נבחן שעוזב את אולם הבחינה מתבקש לעשות זאת בשקט על-מנת שלא להפריע לנבחנים אשר ממשיכים את הבחינה.


5. הוראות מיוחדות לחלק ג'  - דין מהותי


5.1. הבחינה כוללת 40 שאלות, אך ורק בשיטה אמריקאית. לאחר הפיכת הבחינה - ולפני תחילת הבחינה - כל נבחן יבדוק שיש לו באופן רץ 40 שאלות. אם חסר עמוד - נא להרים את היד.


5.2. משך הבחינה - 160 דקות (שעתיים וארבעים דקות) - 15:30 עד לשעה 18:10.


5.3. נבחנים שקיבלו אישור לתוספת זמן בהתאם לבקשתם והודעה על כך נשלחה אליהם באופן אישי, יסיימו בהתאם.


5.4. הוראות לשימוש בדף התשובות ראו לעיל ההוראות לחלק ב'.


5.5. בחלק זה של הבחינה יחולקו לנבחנים דברי חקיקה שבהם עוסקות השאלות. אין להשתמש בשום מסמך שאינו דברי החקיקה שחולקו לנבחן על ידי הבוחנים באולם.


5.6. אין להחזיק דפי טיוטה ולרשום רשימות כלשהן בזמן הבחינה.


5.7. הינכם רשאים לרשום לעצמכם הערות בשאלון הבחינה בלבד, וכן לסמן לעצמכם בשאלון את התשובות שהשבתם לכל שאלה.


5.8. יציאה לשירותים בזמן הבחינה תעשה רק לאחר קבלת היתר מהמפקחים באולם.


5.9. מסירת חלק ג' של הבחינה
א. נבחן שיסיים את הבחינה לפני השעה 18:10, יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.


ב. נבחן שיסיים את הבחינה לפני השעה 17:45 יוכל לעזוב את המקום ללא שאלוני הבחינה, ויוכל לקבל את השאלון מחוץ למתחם מהשעה 18:15 ואילך.


ג. בתום הבחינה, בשעה 18:10, ישב כל נבחן במקומו, והמשגיח שזיהה אתכם יעבור בין השולחנות ויאסוף את טפסי התשובות.


ד. נבחנים שעוזבים את אולם הבחינה מתבקשים לעשות זאת בשקט על-מנת שלא להפריע לנבחנים אשר ממשיכים את הבחינה.


ב ה צ ל ח ה ! 

 


17.09.2020
הודעת מחלקת מתמחים

בהתאם להוראת תקנה 18(ד) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, מודיעה בזאת הוועדה הבוחנת בכתב לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, כי בחינת ההסמכה לעריכת דין במועד חורף 2020 תיערך באופן המפורט להלן.
הודעת הוועדה הבוחנת בכתב לפי חוק לשכת עורכי הדין בעניין בחינת מועד חורף (דצמבר) 2020

 

(תקנה 18(ד) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962)

 

בהתאם להוראת תקנה 18(ד) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, מודיעה בזאת הוועדה הבוחנת בכתב לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, כי בחינת ההסמכה לעריכת דין במועד חורף 2020 תיערך באופן הבא:

 

בחינת ההסמכה תתקיים ביום 23.12.20.

 

קיום הבחינה מותנה בהיתכנות האפשרות המעשית לקיימה במסגרת הנחיות משרד הבריאות והוראות כל דין.

 

בחלקה הראשון של הבחינה יידרשו הנבחנים לבצע מטלת כתיבה אחת מבין מטלה אחת או יותר שבשאלון הבחינה. משך הזמן לביצוע מטלה זו הינו 45 דקות (משך הזמן הנקוב כאן, ולגבי כל חלק מן הבחינה, אינו כולל תוספות זמן לבעלי התאמה זו). משקלו של חלק זה בציון הסופי יעמוד בבחינה זו על 20%.

 

בחלקה השני של הבחינה ייבחנו הנבחנים בדין הדיוני, ויידרשו להשיב על 40 שאלות באחדים מן הנושאים הבאים:

סמכויות בתי המשפט, לרבות בתי דין דתיים ובתי הדין לעבודה על פי כל חיקוק ודין;
סדרי הדין הפלילי לרבות דיני הראיות, הדינים הנוגעים לחקירה, מעצר, חיפוש, נטילת אמצעי זיהוי וסמכויות האכיפה;
סדרי הדין האזרחי לרבות סדרי הדין המיוחדים לכל ענף משפטי שאינו פלילי, דיני הראיות, דרכי יישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, אכיפת פסקי חוץ וכללי ברירת הדין בענפי המשפט האזרחי;
הליכי הוצאה לפועל, פשיטת רגל, כינוס נכסים וחדלות פירעון;
היבטים דיוניים של חוקי היסוד;
סדרי הדין המשמעתיים בבתי הדין המשמעתיים על פי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, לרבות הגשת תלונות ובירורן, העמדה לדין, ניהול ההליכים והערעורים על החלטותיהם.
משך הזמן למענה על חלק זה הינו 100 דקות. משקלו הכולל בבחינה יעמוד על 40%.

 

לרשימת החיקוקים בהם יידרשו הנבחנים להפגין ידע והבנה בחלק ב' של הבחינה לחצו בתחתית הדף

 

בחלקה השלישי של הבחינה ייבחנו הנבחנים בדין המהותי, ויידרשו להשיב על 40 שאלות באחדים מן הנושאים הבאים:

דיני החיובים, לרבות דיני החוזים ודיני הנזיקין;
דיני העונשין, לרבות דרכי הענישה;
דיני הקניין, לרבות דיני הירושה;
משפט מסחרי, לרבות דיני התאגידים;
דיני האתיקה המקצועית הנוגעים לעורכי דין;
חוקי יסוד;
מיסוי מקרקעין;
התיישנות.
משך הזמן למענה על חלק זה הינו 160 דקות. משקלו הכולל בבחינה יעמוד על 40%.

בחלקה השלישי של הבחינה יחולק לנבחנים קובץ דברי חקיקה שבהם עוסקות השאלות. לקובץ יהיה תוכן עניינים.

 

לרשימת החיקוקים בהם יידרשו הנבחנים להפגין ידע והבנה בחלק ג' של הבחינה לחצו בתחתית הדף

 

כל החיקוקים, הן ברשימת החיקוקים המתייחסת לחלק ב' של הבחינה הן ברשימת החיקוקים המתייחסת לחלק ג' של הבחינה, הם בנוסחם שבתוקף חודש ימים לפני מועד הבחינה, וכפי שפורשו בפסקי הדין שהתפרסמו בדפוס, במדיה דיגיטלית, במאגרי הפסיקה באינטרנט בפלטפורמות השונות לרבות המסחריות, ובאתרי אינטרנט המפרסמים פסיקה לרבות אתר הרשות השופטת, עד לא פחות משלושה חודשים לפני הבחינה.

 


 


 

טפסים ומסמכים להורדה

  מבחן לשכת עורכי הדין ישראל - להורדת ההודעה המקורית:
  קורונה: טופס בקשה לקבלת אישור ממשרד הבריאות ליציאה מבידוד לצורך בחיªת הסמכה לעריכת דין
  covid19: הנחיות לנבחן שקיבל אישור לצאת מבידוד ולהיבחן - חורף 2020
  להורדה: טופס הצהרת בריאות לנכנס למתחם בחינות לשכת עורכי הדין
  חלק 3: רשימת חקיקה לשאלון בדין המהותי – מועד חורף 2020
  חלק 2: רשימת חקיקה לשאלון בדין הדיוªי - מועד חורף 2020
  הוראות הרשמה לבחינת ההסמכה מועד חורף 2020
  01 טופס בקשה להיבחן בבחינות ההסמכה ולהתקבל כחבר בלשכה –מועד חורף /2/2.
דרג את הכתבהדירוג כתבה הסמכת עו"ד: בחינת הסמכה לעריכת דין מועד חורף 2020  | תאריך הבחינה: 23/12/2020: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
צור קשרדלג צור קשר

צור קשר

checked
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד