En

צור קשר

checked

הרשמה לבחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי-הדין מרץ 2020

ירושלים, י״ז שבט תש״פ 12 פברואר 2020

סימוכין: 27020

מועד קיץ 2020

מועדי ההרשמה: 16/2/20 עד 31/3/20

ניתנת בזה הודעה כי בחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי-הדין תתקיים ביום גי תמוז תש״פ, 25.6.20 , מהשעה 11:00 בבוקר, בירושלים.

הנחיות כלליות - חשוב ביותר :

           בקשה להיבחן בבחינות ההתמחות ולהתקבל כחבר בלשכה יש להגיש למזכירות לשכת עורכי-הדין, רח׳ שופן 1, ירושלים, החל מיום 16.2.20, ועד ליום 31.3.20.

           בקשה שלא תכלול את כל הפריטים המצוינים בהמשך חוזר זה לא תטופל במשרדי הלשכה ותוחזר למבקש. לפיכך, יש להקפיד ולשלוח בקשה מלאה.

           נא לשלוח את הבקשה בדואר (מומלץ בדואר רשום) או להגישה בדלפק, בלשכת עורכי-הדין, הוועד המרכזי, רח׳ שופן 1, ירושלים 9219000.

           אין לשלוח את הבקשה באמצעות מייל או הפקסימיליה, ובקשה שתגיע בדרך זו לא תטופל.

           אישור על כך שהבקשה התקבלה במשרדי הלשכה יוכל כל מתמחה לראות בתיק האישי שלו באתר האינטרנט של הלשכה (הכניסה באמצעות קוד הגישה האישי) תוך 14 ימים ממועד קבלת הבקשה בלשכה, וכן יישלח אישור על קבלת הבקשה באמצעות הודעת טקסט (SMS). אישור זה אינו מעיד על כך שהמתמחה אכן זכאי ורשאי להיבחן.

           לכל נבחן שאושרה בקשתו להיבחן תישלח סמוך לבחינה הודעה בדוא״ל על אישור זכאותו להיבחן והמקום בו ייבחן.

           נבחן שלא מופיע לו שיבוץ לבחינה באזור האישי באתר עד ליום 25.5.20 יפנה מידית למזכירות הלשכה, בטל׳ 1-599-500-606 או במייל Mitmahim@israelbar.org.il לברר את סיבת העיכוב.

           לתשומת ליבכם, הבחינה נערכת במספר אתרים שאינם סמוכים זה לזה. על מנת לחסוך מעצמכם עוגמת נפש ואובדן זמן יקר, ודאו שהנכם מגיעים למקום הבחינה הנכון שהופיע בהודעה שקיבלתם.

 את תוצאות הבחינה שבכתב ניתן יהיה לקבל באתר האינטרנט של הלשכה על-פי קוד גישה אישי, במועדים שיפורסמו בהמשך

.

 

הגשת בקשה להיבחן ולהתקבל כחבר הלשכה

לנבחנים בפעם הראשונה - לבקשה להיבחן ולהתקבל כחבר בלשכה יש לצרף:

1.        טופס בקשה להיבחן בבחינות ההסמכה ולהתקבל כחבר בלשכה -מועד קיץ 2020.

2.      העתק של תעודה המעניקה למבקש תואר "בוגר במשפטים" או אישור מהפקולטה (״פקולטה״ - לרבות- מכללה במשפטים) על כך שמולאו דרישות הפקולטה לקבלת תעודת בוגר.

אין הלשכה מסתפקת בצילום של התעודה או האישור וחובה לצרף אישור מקורי או צילום /העתק המאושר על ידי הפקולטה או מאומת על ידי עורך דין שהוא "נאמן למקור".

אין לשלוח בקשות ללא תעודת בוגר.

בוגרי לימודי משפטים במוסדות בחו״ל - אין צורך להמציא שנית את התעודות.

3.        תצהיר בנוסחו הרצ״ב בלבד-

א.       נא לחתום עלהתצהיר בנוסחו הרצ״ב.

אם הנך מוסר פרטים במסגרת סעיף 6.5 לתצהיר - עליך להמציא ללשכה את כל החומר הרלבנטי (כתב אישום, פסק דין, גזר דין, פרטים על חקירה תלויה ועומדת וכך גם לגבי הליכי משמעת במוסד האקדמי או במקום העבודה, הליכי כינוס נכסים או פשיטת רגל).

לתשומת לבך: אם נחקרת בעבר במשטרה ולא קיבלת אישור על סגירת תיק החקירה, מומלץ מאוד לפנות למשטרה לבדיקת מצבו של תיק החקירה, וזאת בטרם החתימה על התצהיר.

ב.       מידע על הרשעה שהתיישנה

לשכת עורכי הדין מנויה ברשימת הגופים המנויים בתוספת הראשונה לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א-1981, וחל עליה סעיף 5 לחוק המאפשר לקבל מידע רחב על הרשעות עד תום תקופת מחיקתן מן המרשם ועל תיקים תלויים ועומדים.

מועמד להתקבל ללשכה חייב לדווח במסגרת התצהיר גם על הרשעות שכבר התיישנו ועד למחיקתן הסופית מן המרשם.

הלשכה רשאית להביא בגדר שיקוליה גם את המידע לגבי הרשעה שהתיישנה (וטרם נמחקה) בבואה להחליט בבקשת מועמד להתקבל כחבר בלשכה.

ג.     הליכי חקירה, כתב אישום תלוי ועומד, הרשעה - לרבות בהליכי משמעת במוסד האקדמי - כל אלה עלולים להביא לעיכוב בקבלה ללשכה, לאחר בחינה של כל בקשה לגופה ומתן זכות טיעון לפני ועדת ההתמחות ובכתב לפני הוועד המרכזי.


ד.    תקופת מאסר על תנאי שהוטלה על ידי בית המשפט על המועמד תביא לעיכוב בקבלה ללשכה, והדיון בבקשה יתקיים לאחר תום תקופת התנאי.

ה.      ריצוי של״ץ - הלשכה אינה מאשרת קבלה לשורותיה בד בבד עם ריצוי שעות של״ץ.

ו.     פשיטת רגל/ צו פתיחת הליכים - הלשכה אינה מאפשרת קבלה לשורותיה לאדם המוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל או מי שניתן נגדו צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי עד לקבלת הפטר סופי שאינו מותנה.

ז.     חובות כספיים והוצאה לפועל - היותו של אדם חייב מוגבל באמצעים, מצוי באיחוד תיקים בהוצאה לפועל, בעל חובות ניכרים בהוצאה לפועל, בהליכי הסדר נושים או תחת צו כינוס נכסים במסגרת הליכי פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת הרגל שהחלו לפני 15.9.19 - כל אלה עלולים בסבירות גבוהה להביא לעיכוב בקבלה ללשכה, לאחר בחינה של כל בקשה לגופה ומתן זכות טיעון לפני ועדת ההתמחות.

4.    הצהרה על הסכמה שלשכת עורכי הדין תגיששאילתה בנוסח המצ"״ב לקובץ המרשם הפלילי במשטרת ישראל.

5.      דו״ח סיום התמחות מודפס

מתמחה חייב בהמצאת דוחות עבור כל שנת ההתמחות. אם המצאת בעבר דו״ח חצי שנתי מהמאמן אין צורך לשלוח את דוח החצי בשנית.

כמו כן, אם המצאת כבר דו״ח סיום, אין צורך לשלוח בשנית.

יש לשלוח דו״ח סיום בנוסח המצ״ב בלבד. ממאמנך הנוכחי, גם אם טרם סיימת בפועל את התמחותך תחת פיקוחו, ולציין בדו״ח את המועד הצפוי לסיום ההתמחות.

לתשומת לבך - תאריך סיום ההתמחות צריך לכלול במסגרתו גם את ימי ההיעדרות המותרים שינוצלו לקראת תום ההתמחות (לדוגמא: מתמחה שאמור לסיים שנת התמחות ביום 5/4/20 ויעדר 20 יום לפני המועד הצפוי לתום התמחותו, יציין בדוח - מועד סיום התמחות ביום 5/4/20 ובסעיף היעדרויות - יציין 20 יום).

בתום ההתמחות, יש לשלוח את הודעת המאמן על גמר ההתמחות, על נייר פירמה של המשרד, בנוסח המצ״ב בלבד (גם אם תאריך הסיום הפורמאלי הוא מאוחר מהמועד האחרון להרשמה).

הזכאות להיבחן מותנית בקבלת הודעת המאמן בדבר גמר ההתמחות לפני מועד הבחינה בכתב.

6.      תשלום אגרה עבור בחינת ההסמכה

האגרה שחובה לשלם במעמד הגשת הבקשה להיבחן היא:

520 ₪ - אגרת רישום לבחינת ההסמכה.

לתשומת לבכם, הוראות בנושא תשלום אגרת רישום וקבלה ללשכה בהמשך חוזר זה.

ניתן לשלם את האגרה הנ״ל באופנים הבאים:

א.      בכרטיס אשראי באתר הלשכה.

ב.      בבנק הדואר (באמצעות שובר התשלום שנשלח בדואר לכל מועמד) או למספר חשבון בבנק הדואר 4-45412-0 בתשלום אחד ע״ס 520 ₪ .

ללא תשלום מלא בסך הכולל של 520 ש״ח - הבקשה לא תתקבל.

ג.       נבחן היודע מראש שאין בכוונתו להתייצב לבחינה ויודיע על כך עד 14 יום לפני יום הבחינה (11.6.20) בדואל בלבד לכתובת Mitmahim@israelbar.org.il, יקבל החזר מלא של אגרת הבחינה.

ד.      נבחן ששילם אגרה לבחינה ולא התייצב לבחינה ולא הודיע על כך 14 יום לפני הבחינה כאמור בסעיף גי לעיל, תוחזר לו אגרת הבחינה בכתב בניכוי סך של 104 ש״ח, זאת בהתאם לכללי הלשכה בדבר אגרות הבחינה בבחינת ההסמכה. כדי לקבל את ההחזר כאמור לעיל, על הנבחן לפנות בדוא״ל למדור מתמחים לכתובת

Mitmahim@israelbar.org.il

ה.      במידה והנבחן לא פנה ללשכה כדי לקבל החזר, סך אגרת הבחינה בניכוי של 104 ₪ כאמור, ייזקף לזכותו לבחינה הבאה.

ו.        למען הסדר הטוב מובהר, כי החזר אגרה כלשהי לנבחן על-ידי הלשכה הינו של סכום הקרן ללא ריבית ו/או הצמדה.

נבחן חוזר /לא הופיע - בבחינה בכתב מתבקש להמציא:

א.      טופס בקשה להיבחן במועד הנוכחי - קיץ 2020 .

ב.       תצהיר עדכני חתום נכון להיום (בנוסח בסעיף 3(א) לעיל).

ג.        הסכמה עדכנית להגשת שאילתה למשטרת ישראל.

ד.       אישור בגין תשלום אגרת רישום לבחינת ההסמכה (520 ₪) בסעיף 6 לעיל.

ה.      לתשומת ליבך: אם שלמת אגרת בחינה במועד הקודם ולא הופעת לבחינה, ולא ביקשת את החזר התשלום כאמור לעיל, עליך לשלם 104 ש״ח בלבד.

הגשת בקשה להתאמות בבחינת ההתמחות

נבחן עשוי להיות זכאי לתוספת זמן או להתאמות אחרות בגין מגבלה רפואית או פיזית, קבועה או חולפת, או כל בעיה אחרת העלולה להקשות על היבחנות בתנאים הרגילים. כמו כן זכאים להתאמות עולים חדשים, נשים בהריון ונבחנים ששפת לימודיהם התיכוניים לא הייתה עברית, ושפת האם שלהם אינה עברית (תנאים מצטברים). לבדיקת זכאות להתאמות ועל מנת להגיש בקשה לקבלת התאמות יש לעיין היטב בהנחיות להגשת בקשות להתאמות בבחינת ההסמכה (ראה קישור) ולהגישבקשה להתאמות )ראה קישור).

בעת הבחינה חובה להביא איתכם את אישור הלשכה על זכאותכם להתאמות המופיע בזימון לבחינה או במכתב התשובה לבקשת ההתאמות שנשלח לכם מאת הלשכה.


 

 

לשכת עורכי הדין בישראל

ISRAEL BAR ASSOCIATION

9.    נבחנים שסיימו את לימודיהם בחו״ל יירשמו לבחינות רק לאחר שעמדו בהצלחה בכל הבחינות בדיני מדינת ישראל.

10.           עולה חדש המחזיק בדרכון בלבד, חייב לשנות את הסטאטוס מ״תייר" ל״תושב ישראל״ לא יאוחר מיום 25.6.20, כתנאי למועמדות להתקבל כחבר בלשכה, ולהמציא ללשכה אישור מתאים ממשרד הפנים.

11.     מתכונת הבחינה

מתכונת הבחינה הינה כמפורט בתקנות המובאות בהמשך הוראות אלה.

המתכונת הסופית המחייבת של הבחינה (סדר החלקים, הזמן שיוקצה לכל חלק, השעה בה יתחיל כל חלק, וכמות השאלות הסופית בכל חלק בכפוף לאמור בתקנות) פורסמה בהודעה מטעם הוועדה הבוחנת מיום 19.1.20.

מי שקיבל ציון של 60 אחוזים לפחות מהציון הכולל בבחינה יראו אותו כמי שעבר את הבחינה.

12.     דמי רישום וקבלה ללשכה

א.       נבחן שעמד בהצלחה בבחינת ההסמכה נדרש לשלם 660 ₪ - אגרת רישום וקבלה ללשכה.

ב.         תשלום זה מהווה תנאי לרישום כחבר הלשכה (קבלת מספר רישיון)

ג.         תשלום זה אינו מהווה דמי חבר שנתיים ללשכה אותם נדרש לשלם לאחר ההסמכה.

ד.        את אגרת הרישום והקבלה ללשכה יש לשלם עם קבלת הודעה על מעבר בחינת ההסמכה ולא יאוחר מיום 2.8.20.

ה.        אפשרות לשלם אגרה זו תיפתח באתר הלשכה באופן אוטומטי לאחר מעבר בחינת ההסמכה.בנוסף יצורף שובר תשלום להודעה בדואר אלקטרוני בדבר מעבר הבחינה.

ו.          על נבחן שעבר את הבחינה ולא קיבל הודעה או שובר תשלום מסיבה כלשהי, ליצור קשר עם מדור המתמחים בלשכה באמצעות דואר אלקטרוני. האחריות לביצוע התשלום הינה על הנבחן.


תקנות 18 - 18ג לתקנות לשכת עורכי-הדין )סדרי בחינות בדיני מדינת
ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין(
התשכ״ג- 1962

18.     (א) בחינת ההסמכה תיערך בכתב ותורכב משלושה חלקים: שני חלקים

הערוכים כשאלון רב-ברירה (להלן - שאלון), שבהם יסמן הנבחן תשובה אחת כנכונה מבין מספר אפשרויות שיינתנו לו, וחלק שלישי הערוך כמטלת כתיבה, הכול לפי החלטת הוועדה הבוחנת שמונתה לפי סעיף 40(ב) לחוק (להלן - הוועדה הבוחנת).

 

(ב)     בשאלון אחד ירוכזו שאלות בסדרי דין ובמקצועות מעשיים נוספים (להלן - הדין הדיוני), ובשאלון שני ירוכזו שאלות בדין המהותי; במצורף לשאלון בדין המהותי יחולקו לנבחנים במהלך הבחינה דברי חקיקה שבהם עוסקות השאלות; הוועדה הבוחנת תחליט על הנושאים או צירופי הנושאים שייכללו בשאלון מתוך הנושאים המפורטים בתקנה 18א.

 

(ג)      משקל הציון בכל שאלון לא יפחת מ-40 אחוזים מהציון הכולל בבחינה ומשקלו של הציון במטלת הכתיבה לא יפחת מ-15 אחוזים מהציון הכולל בבחינה.

 

(ד)      הוועדה הבוחנת תחליט ותפרסם באתר האינטרנט של הלשכה את סדר החלקים כפי שיופיעו בבחינה, משך הזמן שיוקצה לפתרון כל חלק, המשקל שיינתן בציון הכולל לכל חלק בבחינה, ואת רשימת החיקוקים, שחלקם ייכללו בבחינה, לכל המאוחר שלושה חודשים לפני יום הבחינה.

 

18א. (א) בחלק העוסק בשאלות בדין הדיוני הנבחן ייבחן באחדים מהנושאים האלה:

(1)    סמכויות בתי המשפט, לרבות בתי דין דתיים ובתי הדין לעבודה על פי כל חיקוק ודין;

(2)    סדרי הדין הפלילי לרבות דיני הראיות, הדינים הנוגעים לחקירה, מעצר, חיפוש, נטילת אמצעי זיהוי וסמכויות האכיפה;

(3)    סדרי הדין האזרחי לרבות סדרי הדין המיוחדים לכל ענף משפטי שאינו פלילי, דיני הראיות, דרכי יישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, אכיפת פסקי חוץ וכללי ברירת הדין בענפי המשפט האזרחי;

(4)      הליכי הוצאה לפועל, פשיטת רגל וכינוס נכסים;

(5)      היבטים דיוניים של חוקי היסוד;

(6)    סדרי הדין המשמעתיים בבתי הדין המשמעתיים על פי החוק, לרבות הגשת תלונות ובירורן, העמדה לדין, ניהול ההליכים והערעורים על החלטותיהם.

(ב) בחלק העוסק בשאלות בדין המהותי הנבחן ייבחן באחדים מהנושאים האלה:

(1)      דיני החיובים, לרבות דיני החוזים ודיני הנזיקין;

(2)      דיני העונשין, לרבות דרכי הענישה;

(3)      דיני הקניין, לרבות דיני הירושה;

(4)      משפט מסחרי, לרבות דיני התאגידים;

(5)      דיני האתיקה המקצועית הנוגעים לעורכי דין;

(6)      חוקי יסוד;

(7)      מיסוי מקרקעין;

(8)      התיישנות.

(ג) לשם מענה על השאלות בבחינה נדרשת היכרות עם הפרשנות שניתנה בפסיקה לחיקוקים שפרסמה הוועדה הבוחנת לפי תקנה 18(ד).

18ג. מי שקיבל ציון של 60 אחוזים לפחות מהציון הכולל בבחינה, יראו אותו כמי שעבר את הבחינה.

דרג את הכתבהדירוג כתבה הרשמה לבחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי-הדין  מרץ 2020: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד