En

צור קשר

checked

גירושין - הפרדה בין בעלי המניות בחברה במנגנון במבי buy me buy you( תלהמ 2425-11-16)

 הפרדת רכוש חברה בגירושין

בני זוג שותפים בחברה בהליכי גירושין

שני בני הזוג בעלי המניות בחברה בחלקים שווים, לכל צד 50% מהמניות. שניהם עבדו בחברה, ברם מאז פרוץ הסכסוך גירושין ביניהם החל תהליך הרסני להם ולחברה, המשפיע גם על העובדים בה וגם על התזרים השוטף של החברה. בני הזוג מנעו איש מרעהו משיכת משכורות מהחברה לאורך מספר חודשים ובהיקף של מאות אלפי שקלים, תשלומים נדחו, הוטל עיקול בבנק מטעם אחת מרשויות המס ועוד.

החברה, חברה בע"מ העוסקת בתחום ייחודי והוקמה על ידם לפני שנים רבות. החברה הינה חברה גדולה המעסיקה למעלה מ- 80 עובדים, בהם גם חלק מילדי הצדדים, החברה בעלת נכס מקרקעין, עשרות כלי רכב, ולה ספקים ולקוחות רבים, מומחה שמינה בית המשפט העריך את שווי החברה מעל חמישה עשר וחצי מיליון שקלים.

בני זוג בהליכי גירושין שותפים בחברה - מינוי מנהל מיוחד

ההתנהלות הביאה לכך שבית המשפט מינה לחברה מנהל מיוחד, חיצוני, לאחר שכל ניסיון  להביא את בני הזוג להסכמה או לשיתוף פעולה לניהול החברה לא צלח, ועל מנת למנוע המשך הפגיעה בחברה כמו גם בצדדים עצמם  .מאז מונה המנהל המיוחד, פעל לשיקום והתייעלות החברה, תוך הסדרת  תשלומים לספקים ולרשויות, צמצום הוצאות, ומניעת מצב גרעוני בפניו עמדה נוכח יתרת  חובה גבוהה בבנק. הוגשו דו"ח מפורט ובקשות למתן הוראות.

חברה בבעלות בני זוג -  מנגנון היפרדות מנגנון BMBY

המנהל המיוחד עתר לקביעת מנגנון היפרדות בין שני בעלי המניות בחברה, האיש והאישה, בהקדם האפשרי על מנת למנוע נזקים נוספים לחברה. הוצגו חלופות - מכירת כל מניית החברה לצד ג' למרבה במחיר, חלוקה בעין של נכסי החברה, הליך רכישה חד צדדי, והליך BMBY מזורז (you buy me buy ,)תוך שהמליץ על הליך BMBY כחלופה הנכונה לאור עסקי החברה.

מה זה במבי BMBY   buy me buy you?

השיטה המכונה BMBY  Buy Me Buy You - הצד שמבקש את הפרדת הכוחות נוקב בהצעת מחיר עבור החברה כולה, ולאחר מכן הצד השני יכול לבחור האם למכור את מניותיו לפי המחיר שהוצע או לחלופין לרכוש את מניות המציע לפי מחיר זה. מכיוון שכל אחד מהצדדים מחזיק ב-50%, ממניות החברה, הרי שאין פערי אחזקות משמעותיים המטים את הכף לטובת אחד מהצדדים.

הליך BMBY - You Buy Me Buy – "במבי" נועד לאפשר את הפרדת הכוחות בין בעלי המניות, בדרך בה האחד מהם רוכש את חלקו של האחר כאשר משולם המחיר האמיתי של  החברה, ותוך שאינו מעניק יתרון לאחד מהצדדים על פני משנהו. במסגרתו ניתנת לשני הצדדים האפשרות הזהה להציע הצעת רכישה.  

הליך BMBY לחלוקת נכסי בני זוג בהליך גירושין

הליך הפרדת כוחות זה בין בעלי המניות בני הזוג בהליכי גירושין, במצב בו אין פערי אחזקות ביניהם לכל צד 50%, הינו הליך נכון ואינו מעניק יתרון לאחד מהצדדים: כאשר מדובר במצב של אובדן אמון בין בעלי המניות שהינם בני זוג שותפים בעסק משפחתי הצעד המתאים הוא ביצוע "הפרדת כוחות" בין הצדדים סעד ההתמחרות רלוונטי בפרט כאשר אין מקום להעניק יתרון א-פריורי לצד כזה או אחר. ההתמחרות ניתנת לביצוע בוואריאציות שונות.

התמחרות BMBY במסגרתה יוכל אחד מבני הזוג לרכוש את מניותיו של האחר באופן דו סטרי ומאוזן, יש בה גם כדי לשמור באופן הטוב ביותר על זכותם של בני הזוג בעלי החברה לעשות בקניינם כרצונם.

דרג את הכתבהדירוג כתבה גירושין - הפרדה בין בעלי המניות בחברה במנגנון במבי   buy me buy you( תלהמ 2425-11-16): 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד