אישור הסכם גירושין בזמן משבר הקורונה
En

צור קשר

checked

הסכם מקוון: הסכם גירושין ויחסי ממון ללא דיון פרונטלי בשל הקורונה

מהו הסכם גירושין?
הסכם גירושין הוא הסכם בין הצדדים שנועד להסדיר את כל הסוגיות הנובעות מהגירושים עצמם. לצדדים יש אפשרות להעלות כל סוגיה במסגרת ההסכם שהם רוצים להסדיר ביניהם לאחר הגירושים. עריכת הסכם מקוון, במיוחד אם נעשה בעזרת עורך דין מומחה המוסמך כמגשר, מזרז ומוזיל את ניהול הליכי הגירושים. החוק הישראלי אף מדרבן צדדים להגיע להסכם בהליך יישוב סכסוך  – סעיף 1 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה-2014.

 

י״ס 71567-12-19 פלונית ופלוני

כבוד השופט, סגן הנשיא אסף זגורי

מועד החלטה: 26.3.2020

 הסכם הגירושין הוגש לאישור בית משפט ללא נוכחות הצדדים

בפני בית המשפט הוגשה בקשה של בני זוג לאישור הסכם פשרה בהליכי גירושין, ביניהם שמהווה הסכם ממון, מזונות, משמורת אפוטרופסות ופירוד.

הליכי הגירושין הינם בסמכות עניינית של בית הדין הרבני האיזורי. המדובר על בני זוג יהודים שנישאו בשנת 1995 וחל קרע עמוק ומשבר חמור ביחסיהם המשותפים ואי לכך נפתח ביום 30/12/19 הליך יישוב סכסוך בתיק שבכותרת וביחידת הסיוע שליד בית משפט.

תקופת עיכוב ההליכים הוארכה מעת לעת לבקשת ב״כ המבקשת לאור מו״מ שהתנהל בין הצדדים.

ביום 22/3/2020 הודיעה ב״כ המבקשת כי הצדדים הגיעו להסכם כולל שנחתם על ידם והם מבקשים כי בית המשפט יאשרו.

 מדינת ישראל מצויה במצב חירום ומערכת בתי המשפט פועלת להעניק סעדים דחופים ומיידיים בעניינים שפורטו בתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל סדרי דין במצב חירום מיוחד התשנ״א - 1991 והודעת שר המשפטים ומנהל בתי המשפט מהעת האחרונה.

אותם עניינים הם צווי הגנה, אפוטרופסות, נזקקות, סעדים דחופים באימוץ, החזרת ילדים חטופים לפי חוק אמנת האג, צווים במעמד צד אחד, עיכובי ביצוע, מזונות זמניים, צו שמירת מצב קיים, צווי עיקול זמניים ועיכוב יציאה מן הארץ, סעדים דחופים לפי תקנה 12א לתקנות הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה ובקשות קיצור תקופת עיכוב ההליכים בשלושה נושאים.

 

תקנה 3א לתקנות לעיל קובעת כי בתקופת תוקפה של הודעת שר המשפטים יקויימו דיונים רק בעניינים המפורטים בתקנות לעיל.


אישור הסכם גירושין אינו בא בגדר העניינים שפורטו בתקנות.

אי לכך, הובהר לצדדים בהחלטתי מיום 22/3/2020 כי קיימות לפניהם האפשרויות הבאות לצורך אישור ההסכם: המתנה לקיום דיון במועד שייקבע סמוך לאחר תם תקופת מצב החירום, קיום דיון בעוד מספר שבועות באמצעות היוועדות חזותית באמצעים דיגיטליים לכשיבשילו התנאים לכך - הואיל ומבחינה משפטית העניין מצוי בבדיקה ועדיין לא אושר, או הסכמה לויתור על קיום דיון והגשת תצהירים של שני הצדדים המעידים על כך וכי הם מבינים את כל הוראות ההסכם שנעשה מרצונם החופשי.

הצדדים הודיעו כי הם בוחרים באפשרות של אישור ההסכם ללא קיום דיון פרונטלי והגישו היום תצהירים מפורטים של שניהם כאשר נרשם בהם מפורשות, כי ההסכם נעשה מרצונם הטוב והחופשי, כי כל אחד מהם קיבל ייעוץ משפטי מעורך דין שבחר בו לשם כך, כי כל תוצאות ההסכם מובנות להם היטב ומקובלות עליהם וכי הם מוותרים על קיום דיון פרונטלי לאישור ההסכם.

מצב החירום בשל התפשטות נגיף הקורונה
מדינת ישראל ומדינות העולם כולו נמצאים במצב חירום מיוחד בגדרו הוטלו הגבלות חמורות על תנועת הציבור ושגרת החיים שותקה כמעט לחלוטין.

נכון למועד מתן פסק דין זה, הוגבלה בישראל היציאה מהבית באופן משמעותי רק לביצוע רכישות הצטיידות במזון ומוצרי רוקחות, טיפול רפואי, דיון משפטי, פעילות ספורטיבית לזמן קצר ובמרחק של עד 100 מ״ר מהבית, העברת ילד מהורה להורה לפי הסדרי שהות והפגנה.

בתי המשפט עובדים במתכונת חירום
כאמור, בתי המשפט עצמם עובדים במתכונת חירום, כאשר בכל מחוז מרוכזות תורנויות מחוזיות לטיפול בעניינים דחופים בלבד שאישור הסכם אינו נמנה עליהם כאמור.

כל יציאה מהבית של הציבור עלולה לסכן את הזולת ואינה מומלצת ואף אסורה ובצדה סנקציות פליליות כאמור.

למרבה הצער, אין לדעת ואף קשה לשער מתי יסתיים מצב החירום ואלו הגבלות יוסרו, יצומצמו או יוחמרו.

אישור הסכמים באמצעות קיום דיונים בהיוועדות חזותית או אישור הסכמים "מרחוק" ללא קיום דיון פרונטלי
ומנגד, ישנם בני זוג שלא יכולים ולא מעוניינים להמתין לתם מצב החירום ומעוניינים שבתי המשפט יעניקו להם סעד דחוף בכל הנוגע לאישור הסכם אליו הגיעו והמביא להסדרת יחסים המשותפים עם סיום הקשר. ישנם מקרים שבהם הסדרים הנוגעים לזמני שהות של ילדים וכן הסדרים רכושיים תלויים באישור שיפוטי של ההסכמות. על מערכת בתי המשפט ליתן סעד ופתרון לבני זוג שכאלה, בין אם בקביעת דיון דחוף בפני שופט תורן במקרים המתאימים, בין אם באמצעות קיום דיונים בהיוועדות חזותית ובין אם בשקילת אישור הסכמים "מרחוק" ללא קיום דיון פרונטלי ולאחר שכנוע כי ההסכם נעשה מרצון טוב וחופשי.

אישור הסכמים ללא נוכחות בני הזוג בעבר
גם ללא מצב החירום כבר היו מקרים שבהם בתי המשפט לענייני משפחה אישרו הסכמים בהיעדר צד אחד או שניהם ראו למשל: תמ״ש כ״ס 28580/03 ע.ה. נ׳ ע.ה. [פורסם בנבו] 2/3/2004], תה״ס סבי 18609-04-11 א.ל. נ׳ מ.ס. [פורסם בנבו] 15/6/2011, תמ״ש ראשל״צ 10672-07-10 פלוני נ׳ אלמונית, [פורסם בנבון 20/2/2011, תמ״ש חדרה 4480/05 פלונית נ׳ אלמוני [פורסם בנבון 26/10/05.

 הטעמים לכך היו בעיקרם אלה:

א.             קיים אינטרס מובהק וברור של יישוב סכסוכים באמצעות עידוד הסכמים בענייני משפחה.

ב.             אופן אישור ההסכם הינו עניין שבסדרי דין גרידא.

ג.               ההתקדמות הטכנולוגית המאפשרת יישום הוראות הדין גם בהיעדרם של הצדדים או אחד מהם מהדיון.


תפקיד בית המשפט לוודא רצון חופשי של הצדדים והבנת ההסכם
 אמנם כן, אחד התנאים החשובים באישור הסכם ממון הוא וידוא מצד בית המשפט שההסכם נחתם מרצון טוב וחופשי וכי הוא הובן לצדדים. חובה זו הינה חובה אישית של בית המשפט והוא אינו יכול להאצילה לאחר רמ״ש חיי 20895-04-10 נ. נ׳ נ.

אך תנאי זה אינו חזות הכל ואינו יכול לגבור על כל יתר השיקולים והטעמים המצדיקים אישור הסכם בין בני זוג.

בעקבות משבר הקורונה מיושמות הקלות בהקשר לנוכחות פיזית
במצב דהיום הודיעה ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין על האפשרות להגשת תחליף תצהיר מקום שלא ניתן לקיים הליך בו המצהיר חותם לפני עורך הדין.
במצב דהיום, על פי תקנות שעת החירום דיוני מעצרים נערכים בהיעדרם של עצורים המשתתפים בדיון באמצעות טלפון או היוועדות חזותית בוידאו מבתי מעצר. אין ספק שבחלק מהמקרים מוארך גם בימים אלה מעצר גם בהסכמה של חשודים ונאשמים ללא שהם נוכחים באולם הדיונים.

שימוש בהיוועדות חזותית (שיחת וידאו מקוונת)
יש להניח ולקוות כי תוך זמן לא רב תוסדר האפשרות המשפטית והטכנולוגית לקיים סוג נוסף של עניינים בדיונים באמצעות היוועדות חזותית. אך עד אז יש לסייע לציבור המתדיינים בבתי המשפט לענייני משפחה ולשקול מעת לעת בקשות לאישור הסכם גם ללא קיום דיון פרונטלי.

 שכן, אם ניתן להאריך תקופות מעצר ללא נוכחות פיסית של חשודים ונאשמים בדיון בעניינם, קל וחומר שניתן לאשר הסכם בין בני זוג בהיעדרם מקום שניתנה להם שהות מספקת לבחון הוראות ההסכם, לשקול בדבר, לחתום עליו, לקבל ייעוץ משפטי אודות כל סעיפיו ואף לשקול ולהודיע לבית המשפט בזמנם החופשי אם להמתין לתם סיום מצב החירום לשם אישורו או לבקש אישורו בהיעדרם כבר כעת. אמנם בענייני הליכי המעצר הותקנו תקנות מיוחדות לשעת חירום שאינן חלות על הליכים בענייני משפחה. עם זאת, ההסמכה החוקית לקיום דיון בהיעדר ו/או אישור הסכם בהיעדר קיימת גם קיימת במסגרת תקנה 258כו לתקסד״א, התשמ״ד - 1984 וזו השעה להפעילה ביתר שאת לטובת הציבור.

במקרים מיוחדים ניתן לאשר הסכמים ללא נוכחות פיזית
תקנה 258 כו לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ״ד - 1984 קובעת :

''הוגשה תובענה לאישור הסכם או לשינוי הסכם בענייני משפחה לפי סעיף 3ג לחוק, יסביר בית המשפט לבעלי הדין, לפני אישור ההסכם, את משמעות הוראות ההסכם, ויברר שהם ערכו אותו בהסכמה חופשית, ואולם ראה בית המשפט כי נבצר מבעל דין להתייצב לפניו, רשאי הוא לערוך את הבירור האמור באמצעות בא כוחו או בדרך אחרת, זולת לגבי בירור לפי סעיף 2ב לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973, שעריכתו באמצעות בא כוח או בדרך אחרת תיעשה מטעמים מיוחדים שיירשמו".

מצב החירום בעקבות משבר הקורונה עונה לדרישת התקנות
על פי תקנה זו ניתן לפיכך לערוך בירור בדבר עריכת ההסכם בהסכמה חופשית מקום שנבצר לערוך את הבירור האמור באמצעות בא כוחו או בדרך אחרת. משוכנע אני כי נסיבות מצב החירום הייחודיות בישראל נכון להיום הינן נסיבות שבהן נבצר לקיים דיון פרונטלי לאישור הסכם ויש לערוך את הבירור בדבר עריכת ההסכם בהסכמה חופשית בדרך אחרת", כאשר אותה דרך אחרת יכולה בהחלט להיות עריכת תצהירים המוגשים על ידי הצדדים, מסבירים כי הם מיוצגים ו/או קיבלו ייעוץ משפטי, כי הייתה להם שהות מספקת לבחון ההסכם, כי כל הוראותיו הובנו על ידם וכי הם מוותרים על עריכת הדיון הפרונטלי.

דרישת ייעוץ עורכי דין מתמחים בענייני משפחה
בנסיבות ייחודיות אלו, ובשים לב למצב החירום ונוכח ההסכם המפורט שערכו הצדדים, העובדה ששניהם קיבלו ייעוץ משפטי מעורכי דין מתמחים בענייני משפחה אודות ההסכם וההסדרים שקיימים בו ואף העבירו ביניהם מסמכים חתומים נוספים כולל יפוי כח בלתי חוזר וכאשר מדובר בהסכם שנערך במהלך הליך גישור ו/או יישוב סכסוך, וכאשר לא מצאתי בהסכם הסדרים המצריכים בירור שיפוטי נוסף עם הצדדים, אני רואה לנכון להפעיל סמכותי מכוח תקנה 258כוי לתקסד״א התשמ״ד - 1984 ולאשר ההסכם ללא דיון פרונטלי.

סבירות ההסכם
הסדר המשמורת וחלוקת זמני שהות עם הקטינה נראה סביר בנסיבות העניין וכך גם סכום המזונות 3,200 ₪ בחודש. כך גם בחינת ההסדרים הרכושיים מעלה כי נערך איזון בגדרו האיש נטל על עצמו את החובות המשותפים והעסקיים אך מקבל את המבנה בו העסק שקיים ואת שווי העסק ו-2 דירות להשקעה בעוד האשה מקבלת את בית המגורים המשותף של הצדדים באמצעות ויתור הדדי על טענות וזכויות.

אישור בית המשפט לתקינות ההסכם
לפיכך ולאחר שבחנתי את הוראות ההסכם בקפידה, סעיף אחר סעיף וכאשר הצדדים צירפו תצהירים המבארים הבנתם את כל הוראות ההסכם וכאשר שניהם מיוצגים וקיבלו ייעוץ משפטי ביחס להסכם ושניהם מצהירים כי אכן עשו את ההסכם מרצונם הטוב והחופשי, ללא שום כפייה או לחץ ובהבינם היטב את משמעותו ותוצאותיו ולאחר שניתנו לצדדים הסברים נאותים אודות תוכן ההסכם, נוסחו, סעיפיו, לשונו, מהותו ומשמעות אישורו, אני רואה לנכון לאשרו וליתן לו תוקף של פסק דין בהתאם להוראות החיקוק הבאות:

סעיף 2א, 2ב לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל״ג - 1973 ;

סעיף 3ג לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה - 1995 ;

סעיף 12ב לחוק לתיקון דיני המשפחה מזונות, התשי״ט - 1959 ;

סעיף 24 לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות, התשכ״ב - 1962 ;

תוקף אישור ההסכם
למען הסר ספק, אין באישור ההסכם ומתן לו תוקף של פסק דין משום אישור להתחייבויות הצדדים להסדיר את הגירושין ביניהם, עניין שמצוי בסמכות בית הדין הרבני, אך מובהר לכל צד כי עליו לנהוג בתם לב ובדרך מקובלת בביצוע כל חיוב חוזי והסכמי שנטל על עצמו.

כיצד לאשר הסכם גירושין?
כדי שיהיה בר אכיפה, יש לאשר הסכם גירושין, אישורו מעניק לו את תוקף של פסק דין.

 

ניתן לאשרו באחד מבתי המשפט הבאים:

  • בית משפט לענייני משפחה.

  • בית משפט דתי (תלוי בדת הצדדים, בית הדין הרבני מוסמך עבור בני זוג יהודים).

האם בתי המשפט יכולים להתערב בתוכנו של הסכם גירושין?
לבתי המשפט יש שיקול דעת בהחלטה אם להתערב בתוכן הסכם הגירושין שנחתם בהסכמת הצדדים , במיוחד בנושאים המשפיעים על הילדים ורווחתם ,וכן, יוודא כי החתימה נעשתה מתוך רצון חופשי של הצדדים. עם זאת, באופן כללי, בתי המשפט נוטים שלא לעשות זאת.

לאחר הגשת הבקשה לאישור הסכם בית המשפט או בית הדין, ייקבע דיון. 

 

 הנקודות הבאות ייבדקו טרם אישור ההסכם:

לסיכום: לבית המשפט יש סמכות לתקן/להסיר סעיפים בהסכם הגירושים, אך נוטה שלא לעשות זאת. חשוב כי ההסכם ייעשה בלווי עו"ד מגשר, שיסייע לצדדים להגיע להסכם טוב, אשר יאושר במלואו עם כל הסעיפים.


עורכת דין מגשרת גירושין מאיה רוטנברג
, עם 20 שנים של ניסיון בתחום הגירושין וגישור גירושין, ומהמובילות בתחום דיני המשפחה בישראל. עו"ד מאיה רוטנברג וצוות המשרד ילוו אתכם ויסייעו בניסוח הסכם גירושים יעיל ומקיף, שיבטיח שתהליך הגירושים יהיה זול יותר, מהיר ורגוע.

דרג את הכתבהדירוג כתבה הסכם מקוון: הסכם גירושין ויחסי ממון ללא דיון פרונטלי בשל הקורונה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד