En

צור קשר

checked

מה זה פירוק שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין הינו הליך משפטי המאפשר פתרון מחלוקות וסכסוכים בין בעלים משותפים של נכסי מקרקעין. הזכות לפירוק שיתוף במקרקעין היא זכות יסוד המעוגנת בחוק מקרקעי ישראל. על פי החוק, כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש את פירוק השיתוף. החלטה זו היא חד צדדית ויכולה להתקבל על ידי כל שותף, ללא קשר לחלקו היחסי בנכס.

חוק המקרקעין מבקש להקל ככל האפשר את פירוק שותפויות במקרקעין. החוק קובע ארבעה כללי משנה עיקריים לפירוק שיתוף במקרקעין, על בסיס עדיפות והעדפת אפשרויות הפירוק. העדיפות הגבוהה ביותר היא פירוק שותפות בדרך של חלוקה בעין, כלומר נכס המקרקעין מתחלק פיזית בין השותפים. אפשרות זו עדיפה שכן היא מאפשרת חלוקה ברורה וישירה של הרכוש, כאשר כל שותף מקבל חלק משלו.

האפשרות השנייה היא פירוק שיתוף באמצעות מכירת הנכס. אפשרות זו פחות מועדפת מבחינת בתי המשפט, אך היא עדיין אפשרות נפוצה. אם לא ניתן לחלק את הנכס פיזית בעין או אם חלוקה כזו תגרום לנזק או הפסד משמעותי לאחד או לכל השותפים, אזי ניתן למכור את הנכס לצד שלישי.פירוק השיתוף בנכס בדרך של מכירה

סעיף 27 לחוק המקרקעין "מקרקעין שהם של כבמה בעלים, בעלותו של כל אחד מהם לפי חלקו מתפשטת בכל אתר ואתר שבמקרקעין ואין לשום שותף חלק מסוים בהם". 


האפשרות השלישית היא פירוק שיתוף בדרך של רישום בית משותף. אפשרות זו מתאימה לנכסים הכוללים מספר יחידות ומתאימים לרישום כבית משותף. במקום למכור את הנכס לצד שלישי, השותפים יכולים לרשום יחידה או מספר יחידות על שם שותף או שותפים מסוימים.

אם קיים הסכם בין השותפים המסדיר את מנגנון פירוק השיתוף ביניהם, אזי פירוק השיתוף ייעשה בהתאם להוראות ההסכם. הסכמי שיתוף יכולים לשלול גם את פירוק שיתוף, אך על פי החוק, תוקף הגבלה כאמור מוגבל לשלוש שנים בלבד, ולאחר מכן מוסמך בית המשפט לכפות פירוק שיתוף.

פירוק שיתוף במקרקעין הוא גם מכשיר משפטי יעיל למינוף מימוש קרקעות מוקפאות לשנים רבות עקב ריבוי שותפים או היעדר שיתוף פעולה ביניהם. באמצעות ההליך המשפטי של פירוק שותפות במקרקעין, ניתן להפוך קרקע כזו מנכס מקובע ומכביד לנכס מניב מקרקעין.

במקרים של בני זוג שהם בעלים של דירת מגורים או כל מקרקעין אחר ונמצאים בהליכי פרידה ו/או גירושין, חל גם חוק פירוק שיתוף במקרקעין. עם זאת, מאחר ובמקרים רבים הנכס הוא נכס למגורים של בני הזוג וילדיהם, בתי המשפט יתחשבו בעובדה שפירוק מהיר ומיידי עלול להביא את הצדדים למצב בו הם ו/או ילדים קטינים יהיו. נותרו ללא קורת גג. לפיכך, בית המשפט מוסמך לתת צו לפירוק שיתוף דירת מגורים אך רשאי גם להחליט לעכב את ביצועם בפועל של הליכי חלוקתה ומכירתה עד שימצאו הצדדים וילדיהם פתרון הולם לעניינים אלה. .

הליך פירוק שיתוף במקרקעין הינו הליך משפטי מצוין ליישוב סכסוכים בין שותפים במקרקעין. הוא קצר יחסית ומניב את התוצאות הרצויות ברוב המקרים. חוק המקרקעין מספק הנחיות וכללי משנה ברורים לפירוק שיתוף במקרקעין, המבטיחים חלוקה הוגנת ושוויונית של הרכוש בין השותפים.

טענת בגידה פירוק שיתוף

 פירוק השיתוף בבית בחלקים שווים

מכירת בית בשוק החופשי למרבה במחיר

דמי שימוש ראויים 

התחשבנות בגין השכרת הבית 

משכנתא הרשומה על הנכס
קיזוז סכום המשכנתא מתוך התשלום ששולם עבור חלק בנכס.

 לפי סעיף 37 לחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969 כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף.

ישנם חריגים, כגון במקום שבו נכרת הסכם-שיתוף השולל או המגביל זכות לדרוש פירוק השיתוף

חיוב במס שבח בעת מכירה לצ"ג יכול לעכב או למנוע את פירוק השיתוף

כמה זמן לוקח פירוק שיתוף במקרקעין
זמן הפירוק של שיתוף במקרקעין יכול להיות משתנה ומשתלם ממקרה למקרה, וזה תלוי בכמה גורמים, כגון:

סוג הפירוק: פירוק שיתוף במקרקעין יכול להיות עקב מספר סיבות, כמו פרידה בין בני זוג, פירוק חברה, או חלוקת מקרקעין בין משקיעים. ככל שהפירוק יותר מסובך ומתוחכם, זה עשוי לקחת זמן רב יותר.

ההסכמות הרלוונטיות: זמן הפירוק יכול להיות מתאפשר או להאט על ידי ההסכמות וההסכמות הרלוונטיות, כמו ההסכמה על החלוקה של הנכסים, זכויות וחובות.

התנאים הכלכליים: התנאים הכלכליים יכולים להשפיע על הזמן של הפירוק, כמו הערך של הנכס, עמלות והוצאות נוספות, וכו'.

הנושאים המשפטיים: אם הפירוק מעורב בתהליכי משפט, זה עשוי לקחת זמן רב יותר כדי ליעשב את כל הנושאים המשפטיים.

לפיכך, לא ניתן לציין זמן מדוייק לפירוק שיתוף במקרקעין, התהליך שונה ממקרה למקרה.  • גירושין: אופן פירוק השיתוף, פירוק שיתוף בעין או במכירה מימוש זכות הראשונים 
סעיף 101 לחוק המקרקעין:  
"מקרקעין שהם בבעלות משותפת של בני זוג, והם משק חלקאי או בית עסק המתנהלים על ידיהם במשותף או דירה המשמשת להם מגורים, לא יהיה בן זוג זכאי להעביר חלקו לאחר אלא אם הציע אותו תחילה לבן זוגו". 


הליך פירוק שותפות במקרקעין: איך זה עובד

פירוק שותפות הוא הליך משפטי המאפשר פירוק רכוש משותף בין שותפים במקרה של מחלוקות או סכסוכים. לצורך פתיחת ההליך יש לבחון היכן רשומה זכותו של המבקש.

היכן להגיש את התביעה

במידה והזכות נרשמה בפנקס טאבו, הליך פירוק השיתוף יוגש לבית משפט השלום בתחום המצאות מקרקעין, ללא קשר לערכה, ויתבצע על פי הוראות חוק המקרקעין.

במידה והזכות רשומה במינהל מקרקעי ישראל או בחברה משכנת, הליך פירוק השיתוף יוגש לבית משפט השלום או המחוזי לפי שווי המקרקעין ויתבצע לפי חוק המיטלטלין.

במקרה בו פירוק השיתוף הוא בין בני משפחה, ההליך יידון בבית המשפט לענייני משפחה.

גירושין חלוקת דירה מכירה

פירוק שיתוף בין בני זוג בדירת מגורים

פירוק שיתוף ללא הסכמה

הסכם פירוק שיתוף בין בני זוג דוגמא

פירוק שיתוף בדירה בין יורשים

 האם בגידה עשויה בנסיבות מסוימות להוות עילה לביטול מתנה או חריגה מהכלל של חלוקה שווה של הרכוש?

תביעה לפירוק שיתוף בין בני זוג

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין העברה אגב גירושין

פירוק שותפות בנישואין

הסכם גירושין דירה

שיטות פירוק שיתןף במקרקעין

ישנן שתי דרכים עיקריות לפירוק שותפות:

פירוק "בעין" - חלוקה פיזית של המקרקעין בין שותפים.
זוהי הדרך המועדפת לפירוק שיתוף, כל עוד אופי הנכס והוראות דיני התכנון והבנייה מאפשרות זאת. במקרה זה רשאי בית המשפט לקבוע תשלומי איזון על מנת להשוות בין חלקי השותפים בנכס לפני החלוקה.

מכירת המקרקעין
במקרים בהם לא ניתן לחלק פיזית את המקרקעין ללא גרימת נזק או הפסד ניכר לנכס, או בשל אופיו ואופן השימוש בו, ניתן למכור את הנכס בדרך של כונס נכסים לצד שלישי תוך חלוקת התמורה בין כולם. השותפים. בית המשפט רשאי גם להורות על מכירה בכל דרך שיראה ליעילה והוגנת.


סעיף 40 לחוק המקרקעין: 
 פירוק דרך מכירה 
(א) במקרקעין שאינם ניתנים לחלוקה, וכן אם נוכח בית המשפט כי חלוקה בעין תגרום הפסד ניכר לשותפים, כולם או מקצתם, יהיה פירוק השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון. 
(ב) המכירה תהיה בדרך שנמכרים מקרקעין מעוקלים בהוצאה לפועל, זולת אם הוראה בית המשפט על דרך אחרת שנראית לו יעילה וצודקת יותר בנסיבות העניין". 


תוקף הפירוק

יודגש כי פירוק שלא בתום לב לא ידון בבית המשפט. בנוסף, כל שותף שמתנגד לפירוק רשאי להגיש ראיות לשימוש לרעה בזכות.

פירוק עם הסכם שיתוף
הסכם שיתוף פירוק הינו מסמך משפטי המסדיר פירוק שיתוף במקרקעין. כאשר בני זוג מחזיקים בנכס ביחד ונמצאים בהליך של פרידה או גירושין, ייתכן שיהיה עליהם ליצור הסכם שיתוף לפירוק לחלוקת רכושם.

בישראל, הסכם שיתוף פירוק בין בני זוג חייב להיות בכתב וחתום על ידי שני הצדדים. בהסכם יש לציין בבירור את פרטי הנכס ואת אופן החלוקה המוצע. כמו כן, עליו להתייחס לכל התחייבויות פיננסיות, כגון תשלומי משכנתא, ארנונה או הוצאות אחזקה.

הסכם שיתוף לפירוק בין בני זוג עשוי לקבוע כי הרכוש יחולק פיזית "בעין", כאשר כל אחד מבני הזוג יקבל חלק שווה מהקרקע. אם לא ניתן לחלק את הרכוש פיזית, ניתן לקבוע בהסכם כי הנכס יימכר לצד שלישי והתמורה תחולק שווה בשווה בין בני הזוג.

הסכם שיתוף הפירוק עשוי לכלול גם הוראות להעברת הבעלות בנכס. לדוגמה, אם אחד מבני הזוג לוקח בעלות על הנכס, יש לציין בהסכם בבירור כי בן הזוג השני מוותר על כל הזכויות בנכס וכי העברת הבעלות תירשם ברשויות הרלוונטיות.

מעבר לכך, ההסכם עשוי להתוות את לוח הזמנים לחלוקת הנכס והעברת הבעלות. כמו כן, היא עשויה לטפל בכל מחלוקות או התחייבויות שבין בני הזוג ולספק מנגנון פתרון במקרה של מחלוקות עתידיות.

הסכם שיתוף פירוק הוא מסמך משפטי חשוב המסייע לבני זוג לפרק את שותפותם במקרקעין בצורה הוגנת ושוויונית. חשוב ששני הצדדים יבינו את זכויותיהם וחובותיהם לפני החתימה על ההסכם, ושהם יפנו לייעוץ משפטי במידת הצורך על מנת להבטיח שההסכם תקף ואכיפה.
במקרה בו נחתם בין שותפים הסכם שיתוף המגביל את פירוק השיתוף, רשאי בית המשפט לבחון את ההצדקה לכך ולהורות על הפירוק רק שלוש שנים לאחר חתימת ההסכם.

עם זאת, אם מי מהשותפים משתמש בקרקע המשותפת ללא הסכמה או זכות, או בניגוד להוראות הסכם השיתוף, יכול כל אחד מהשותפים לבקש פירוק.

תביעת האישה לפירוק שיתוף בבית המגורים 

תביעת הבעל לאיזון משאבים ופירוק שיתוף

תביעת הנתבע לבטלות מתנה במקרקעין ובבית 

דוגמא להסכם פירוק שיתוף
שימו לב שהדוגמה הבאה היא להמחשה בלבד ואין להשתמש בה כייעוץ משפטי. תוכנו של הסכם פירוק שיתוף אמיתי יהיה תלוי בנסיבות הספציפיות ויש להכין אותו על ידי עורך דין מוסמך.

הסכם זה נערך ונכרת בתאריך [תאריך], בין [שותף א' ו[שותף ב'], שניהם תושבי [העיר], ישראל.

הואיל והצדדים הם בעלים משותפים של נכסי מקרקעין מסוימים הנמצאים ב-[כתובת], הרשום תחת תעודת בעלות מס' [מספר תעודה].

הואיל והצדדים הסכימו לפירוק שותפותם בנכס המקרקעין בהסכמה הדדית.

כעת, לפיכך, הצדדים מסכימים בזאת כדלקמן:

נכס המקרקעין יחולק פיזית בין הצדדים בעין, כאשר כל צד יקבל את הבעלות והחזקה בחלקו.

חלוקת הנכס תיעשה באופן התואם את כל החוקים, התקנות ודרישות התכנון והבנייה החלות.

הצדדים יהיו אחראים לכל העלויות הכרוכות בחלוקה הפיזית של הנכס, לרבות מדידות והוצאות משפט.

הצדדים מכירים בכך שערך החלקים שלהם בנכס עשוי להיות שונה, ולכן מסכימים לאזן את כל ההפרשים בדרך של תשלומים במזומן או העברות רכוש נוספות לפי הצורך.

הצדדים מסכימים לשפות ולשמור זה על זה מכל תביעה, תביעה או התחייבות הנובעת או קשורה לבעלותם או לשימוש בנכס לפני הפירוק.

הסכם זה מייצג את כל ההבנה בין הצדדים וגובר על כל הסכמים או הבנות קודמים, בין בעל פה ובין בכתב.

הסכם זה יחייב את הצדדים, יורשיהם, הנציגים והממשיכים שלהם בריבית.

לראיה, הצדדים ביצעו הסכם זה מהתאריך הראשון שנכתב לעיל.

[שותף א'] [שותף ב']

מכירה ליזם, פירוק בדרך של חלוקה 

מועד הקרע וחוו"ד האקטואר - יש לקבוע את מועד פירוד הצדדים

שימוש משותף למגורים ופרנסה בשנות נישואין, גידול ילדים נטילת משכנתאות

גירושין הבית רשום על הבעל

גירושין הבית רשום על האישה
  ביהמ"ש לענייני משפחה בחיפה, השופטת הילה גורביץ עובדיה: פס"ד במחלוקת שעיקרה טענה לקיומה של שיתוך ספציפית בדירה(תלה"מ 66563-12-20)
  ביהמ"ש לענייני משפחה בחיפה, השופטת הילה גורביץ עובדיה: פס"ד בתביעה לפירוק שיתוף בנכס מקרקעין - מחלוקת בין הצדדים האם לפרק את השיתוף על ידי צעד ג' או על ידי רישום משותף (תמ"ש 45744-11-20
  השופטת ענבל קצב- קרן: פס"ד בעניין פירוק שיתוף בית מגורים ואיזון משאבים ופירוק שיתוף (תלה"מ 44160-07-20)
  השופטת גילה ספרא ברנע: פס"ד במספר עניינים בפירוק שיתוף, כוונת שיתוף ספציפי בדירת האיש מלפני הנישואין, רכב, הלוואות וכד' (תלה"מ 9210-01-17)
  ביהמ"ש המחוזי חיפה, השופט סארי ג'יוסי, השופטת עפרה אטיאס, השופט ניצן סילמן: פס"ד עוסק בזכויות אשה לאיזון שווי שלוש דירות אשר נבנו במהלך חיי הנישואין במקרקעין שאינם בני איזון השייכים לבן הזוג
  נתונים בתחום הדיור בחיתוך לפי גילים
דרג את הכתבהדירוג כתבה מה זה פירוק שיתוף במקרקעין: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד