En

צור קשר

checked

בקשה לפסילת מומחה מטעם ביהמ"ש (תלה"מ6075-08-17)

10/10/2021

 

החלטה בבקשה לפסלות מומחה

1.           לפני בקשת המבקש מיום 4.8.21, המרחיבה בקשתו מיום 25.6.21 לפסילת מומחה מטעם בימ״ש, מר אבי יחזקאל, אשר מונה בהחלטה מיום 21.2.19 ולשונה:

"... על מנת לקדם את ההליך, אני מוצאת למנות מומחה למתן חוו״ד בדבר איזון כלל משאבי הצדדים אשר נצברו בתקופת החיים המשותפים...

אני ממנה בזאת את מר אבי יחזקאל... כמומחה מטעם בימ״ש למתן חוות דעתו בדבר איזון כלל רכושם של הצדדים, מכל מין וסוג, זכויות וחובות, לרבות זכויות סוציאליות, כספים בחשבונות בנק, חסכונות, והכנסות מכל מקור לרבות מעסקו של המשיב.

וזאת לתקופה שממועד נישואי הצדדים ועד למועד הקרע המוסכם,

1.3.17...״

טענות הצדדים בבקשה, תגובת המומחה

2.           טענות המבקש -

-       המומחה שמונה מטעם בימ״ש אינו אקטואר וגם אם סיים לימודי תעודה באקטואריה אין בידיו תעודת הסמכה באקטואריה. המומחה אינו חבר בלשכת אקטוארים ומתוך כך המבקש אינו נותן בו אמון;

-       המומחה שלח לצדדים הסכם שכר טרחה על דעת עצמו, ובכך הפר את החוק. שכר הטרחה שביקש המומחה 2,800 ₪ מכל צד;


 

המומחה קיבל תצהירי רכוש שהוגשו על ידי הצדדים ולא אישר קבלתם. המבקש התקשר לטלפון הנייד של המומחה והמומחה לא חזר אליו. התשובה שקיבל ממשרד המומחה כי עליו לשלם את יתרת חלקו בשכר הטרחה ללא תשובה עניינית;

-       לתחושתו, למומחה קשר "כל שהוא" (כלשונו) עם המשיבה או ב״כ והם מעוניינים לאזן את רכוש המבקש בלבד. קיים חשש כבד להיכרות מוקדמת של המומחה עם המשיבה או ב״כ;

-       התנהלות לא תקינה של המומחה עולה גם מפסק דין שניתן בבית משפט לתביעות קטנות בהליך שהגיש צד ג׳ נגד המומחה בו חויב המומחה לשלם לתובע שם את סכום התביעה;

-       המבקש עותר לפסילת המומחה ומינוי אקטואר חדש, לבדוק מי מינה את המומחה מבלי לבדוק שיש לו תעודת אקטואר, לקבוע את שכרו של האקטואר החדש שימונה, לבקש מהאקטואר החדש שימונה להגיש הצהרה על העדר זיקות;

-       המבקש ציין כי הגיש תביעה נגד המומחה באופן אישי ונגד החברה במסגרתה פועל.

3.           טענות המשיבה­

­ יש לדחות הבקשה מכל וכל;

-       המבקש מסרב לקבל את המציאות המשפטית והעובדתית ועושה כל שביכולתו, בדרך לא דרך, לעכב את ההליך המשפטי המתנהל משנת 2017 ולמנוע את קבלת חוות דעת המומחה שמונה, ובכך למנוע ממנה לקבל את חלקה ברכוש המשותף המוחזק בחשבונו בשווי מאות אלפי שקלים;

-       המבקש מציף את התיק בבקשות גדושות שקרים, בטענות חסרות כל שחר, והאשמות ללא ביסוס. האופן בו מנוסחות בקשותיו עולה כדי איום וזילות בימ״ש;

-       המומחה שמונה הינו בעל מקצוע מוכר וידוע בתחומו המתמנה בערכאות השונות;

-       ממועד מינוי המומחה בשנת 2019 היה למבקש די זמן לבחון ולבדוק הדברים ומשלא הוגשה על ידו כל בקשה בעניין עד עתה, אין לו אלא להלין על עצמו;

-       לא קיים כל קשר בינה לבין המומחה;

-       המשיבה עותרת לדחיית הבקשה, חיוב המבקש להשלים את שכר טרחת המומחה לצורך מתן חוות הדעת;

- עוד עותרת, לנוכח התנהלות המבקש עד כה, לקבל את בקשתה התלויה ועומדת בדבר חלוקת כספים נזילים לאלתר. המבקש מחזיק כספים נזילים בחשבון עו״ש נכון למועד הקרע בסך כ-735,000 ₪ בעוד בחשבונה כספים נזילים למועד הקרע בסך כ-18,400 ₪. המבקש מחזיק בכ-358,300 ₪ השייכים לה. זאת בנוסף למאות אלפי שקלים שמחזיק המבקש בקופות שונות ובימ״ש ידרש לכך באיזון המשאבים הכולל.

4.           תגובת המומחה -

לטענתו, טענות המבקש בבקשה אינן נכונות עובדתית ולא בכדי בקשתו אינה נתמכת בהוראת חוק או בתקנות או בפסיקה;

המומחה הנו בוגר חוג לסטטיסטיקה לימודי תעודה באקטואריה מאוניברסיטת חיפה עוד משנת 2002, בעל תואר ראשון בכלכלה עם התמחות במנהל עסקים משנת 1997 מאוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע ובעל רשיון לייעוץ פנסיוני;

בין השנים 2008-2016 הועסק כאקטואר באגף הפנסיה ושוק ההון של הסתדרות העובדים;

המומחה ממונה כאקטואר למתן חוות דעת מטעם בתי המשפט השונים לענייני משפחה, בית הדין האזורי לעבודה, בתי משפט מחוזיים בנושאים של ביטוח ואקטואריה, בתי הדין הרבניים ובית הדין הרבני הגדול;

נסיונו המקצועי כולל גם מינויים כאקטואר מצד גופים וגורמים רבים נוספים אותם פרט בתגובה;

טענת המבקש כי הוא אינו בעל הסמכה כאקטואר אינה נכונה עובדתית;

המומחה הנו בעל מלוא הידע וההסמכה ליתן חוות דעת בתיק שבנדון;

המבקש בבקשתו מפנה לתשובות אגודה או עמותה או לשכה כלשהי אליהן פנה, אלא שהן אינן גוף רגולטורי במדינת ישראל ואינן בעלות סמכות לקבוע מי הוא אקטואר ומי לא. אין כיום בישראל הסדרה סטטוטורית של מקצוע האקטואריה;

מכל מקום, גם המסקנות של המבקש מהתשובות שקיבל כפי שנטענו על ידו אינן מדויקות לנוכח לשון התשובות שניתנו מהן עולה כי אין לאותם גורמים אפשרות לחוות דעה לגבי המומחה שכן לא הוסמך על ידם, ומפנים את המבקש למומחה עצמו;

המומחה הבהיר כי אין לו כל היכרות מוקדמת עם המשיבה או עם המבקש עצמו;

לעניין ההליך המשפטי המוזכר בבקשה - הטענה אינה נכונה עובדתית, שכן המומחה לא היה צד לאותו הליך משפטי ומדובר באדם אחר בעל שם דומה (אביעד יחזקאל). אין כל קשר בין המומחה לבין אותו הליך משפטי;

המומחה מאשר כי המבקש הגיש תביעה נגדו באופן אישי ונגד החברה במסגרתה פועל, והגם שכך ימשיך לעשות עבודתו נאמנה בתיק בצורה אובייקטיבית;

המומחה הודיע כי טיוטת חוות הדעת מוכנה זה מכבר וכל שמעכב קבלתה בתיק הוא השלמת חלקו של המבקש בשכר טרחתו בסך 400 ₪ + מע״מ.

דיון והכרעה

5.           לאחר שנדרשתי לבקשה והתגובות - דין הבקשה להידחות.

6.           המומחה שמונה מטעם בימ״ש, מר אבי יחזקאל, מונה לצורך מתן חוות דעת בתיק בשאלת איזון משאבי הצדדים לתקופה שנקבעה. הגדרת המינוי נרשמה בהחלטה, ומעיון בה עולה כי המילה "אקטואר" כלל אינה מופיעה בהחלטה.

בית משפט מינה את המומחה, אחד מתוך רשימת מומחים הממונים על ידי בימ״ש, לצורך מתן חוות דעת בהליכים בין בני זוג לאיזון משאבים.

המומחה מונה על ידי בית משפט לאור השכלתו, הידע שצבר, ניסיונו, התמקצעותו ומומחיותו במתן חוות דעת מסוג זה.

תגובת המומחה בה פרט את השכלתו, הסמכתו, ניסיונו המקצועי העשיר בתחום ומינויו כמומחה מטעם בתי המשפט בערכאה ראשונה ובערכאה מחוזית ובתי הדין בערכאות השונות לצורך מתן חוות דעת בעניינים של איזון משאבים, זכויות פנסיוניות, ביטוח ואקטואריה מחזקות את המסקנה כי אין ולא היה כל פגם במינוי לצורך מתן חוות דעת מקצועית, ואין כל עילה לפסילת המומחה.

7.           המומחה מגדיר עצמו כאקטואר, ולא מצאתי כל תימוכין או ביסוס בבקשה שהגיש המבקש כדי לפסול את המומחה מטעם זה.

בהחלטה שניתנה לאחרונה על ידי חברי כבי השופט מחמוד שדאפנה מבית משפט לענייני משפחה בנצרת, פורט מהי אקטואריה והושם דגש על כך כי תחום זה אינו מעוגן כיום בחוק במדינת ישראל, וההשלכות לעניין מינוי מומחים בתיקים לצורך מתן חוות דעת לאיזון משאבים (תלה״מ 35070-12-18ר׳ ני ר׳)מיום 8.9.21)).

מעיון במאגרים משפטיים עולה כי המומחה מר אבי יחזקאל, בהגדרתו כאקטואר, ממונה כמומחה מטעם בתי משפט בערכאות השונות בעשרות תיקים למתן חוות דעת של איזון משאבים.

המומחה מופיע גם במאגר המומחים במערכת "נט המשפט" בתחום התמחות ביטוח ואקטואריה.

8.           טענת המבקש בדבר פסק דין שניתן נגד המומחה בהליך משפטי בתביעות קטנות מול צד ג׳, מעבר לכך כי איננה רלוונטית לבקשה, הרי שמתגובת המומחה עולה שלא היו דברים מעולם וכי לא היה צד לאותו הליך. טוב היה עושה המבקש לו בדק את נכונות טענתו טרם הועלתה.

9.           אשר לטענת המבקש בדבר שכר טרחת המומחה לצורך מתן חוות הדעת - 2,800 ₪ מכל צד. לא מצאתי כי שכר הטרחה המבוקש חורג מהסביר, לרבות בהתחשב בכך כי מדובר במינוי משנת 2019, היקף העבודה הנדרש מהמומחה והעובדה כי המומחה נאלץ לפנות בבקשות ובתגובות מרובות לבית משפט בעניין חוות הדעת לרבות לצורך בקבלת מידע ומסמכים נדרשים מהצדדים, כעולה מעיון בתיק.

10.        טענת המבקש בדבר "קשר כלשהוא" בין המומחה למשיבה או באת כוחה לא הוכחה ואינה נתמכת בדבר למעט "תחושתו" של המבקש. המומחה הבהיר כי אין לו כל היכרות מוקדמת עם המשיבה או עם המבקש עצמו.

11.        טרם סיום לא ניתן שלא להתייחס להתנהלותו של המבקש בתיק, לרבות העיתוי והאופן בו הוגשה הבקשה לפסילת המומחה.

מדובר בהליך המתנהל משנת 2017, בתביעת המשיבה לאיזון משאבים.

כאמור, מומחה מטעם בימ״ש מונה כבר בהחלטה מיום 21.2.19. לא הוגשה כל השגה מטעם המבקש בדבר המינוי לאחר המינוי ובמהלך השנתיים וחצי האחרונות, הגם שהמבקש היה מיוצג בחלק מהזמן על ידי מספר עורכי דין, הגם שהמבקש הגיש עשרות בקשות בתיק בעניין חוות הדעת לקבלת ארכות להגשת מסמכים למומחה, לקבלת ארכות להשלמת שכ"ט המומחה, החלפת ייצוג, בקשה לעיכוב הליכים ועוד.

חוות דעת המומחה לא הוגשה עד עתה כשנתיים וחצי לאחר המינוי לנוכח העדר שיתוף פעולה בעיקר מצב המבקש אשר עד היום לא שילם את מלוא חלקו בשכ"ט המומחה ורק לאחרונה השלים את המסמכים אשר נדרשו ממנו.

בקשתו האחרונה של המבקש לעיכוב הליכים נדחתה בהחלטה מפורטת ומנומקת מיום 26.4.21 המדברת בעד עצמה.

בהחלטה זו ניתנו הוראות למומחה לצורך הגשת חוות הדעת, לרבות הגשת פסיקתות לחתימה לצורך חקירה, איתור וקבלת מסמכים בעניין רכוש המבקש, אשר לא הומצאו למומחה על ידי המבקש חרף החלטות שניתנו ולאחר שתמו הארכות שניתנו למבקש לצורך כך, לבקשתו שלו.

רק ביום 9.5.21 הודיע המבקש כי המציא למומחה את כל המסמכים שנדרשו ממנו.

בהחלטה מיום 24.5.21 הורה בימ״ש למבקש להשלים את חלקו בשכ״ט עד יום 7.6.21.

ביום 31.5.21 הגיש המבקש בקשה למתן ארכה נוספת ליישום החלטות בימ״ש בתוך 14 ימים. לפנים משורת הדין בימ״ש נעתר לבקשה בהחלטה מיום 17.6.21.

יצויין כי בכל בקשותיו למתן ארכות, להמצאת מסמכים, לתשלום שכ״ט ביקש המבקש להשלים הנדרש עד מועד הארכה המבוקשת, מבלי שהעלה כל טענה בעניין המומחה.

לאחר חלוף המועד ליישום החלטות לצורך קבלת חוות הדעת הגיש המבקש את בקשתו הנוכחית לפסילת המומחה.

12.        על יסוד כל אחד מהנימוקים לעיל, ודאי מכולם יחד - הבקשה לפסילת המומחה נדחית.

13.        על פי הודעת המומחה, חוות דעתו מוכנה להגשה לבית משפט זה מכבר וכל שמונע הגשתה הנו סירובו של המבקש להשלים את שכר טרחתו.

המועד שנקצב בהחלטות בימ״ש להשלמת שכ״ט המומחה על ידי המבקש חלף זה מכבר. חלפו גם מועדי הארכה שניתנו למבקש לצורך כך.

בקשת המבקש לעיכוב ההליכים בתיק - נדחתה בהחלטה מיום 26.4.21.

בקשה זו של המבקש לפסילת המומחה - נדחתה.

לטענת המשיבה המבקש מחזיק בידיו סכומי כספים משותפים במאות אלפי שקלים ככספים נזילים ובקופות שונות אשר היא זכאית למחציתם במסגרת איזון המשאבים נכון למועד הקרע. לטענתה המבקש בהתנהלותו ובכך שאינו מאפשר את קבלת חוות דעת המומחה לצורך איזון המשאבים, מונע ממנה לקבל את זכויותיה.

מטעם זה הגישה המשיבה בקשה להורות על איזון משאבים חלקי בחשבונות העו״ש של המבקש.

במסגרת החלטה מיום 26.4.21 נקבע בעניין זה כי גם איזון חלקי של כספים נזילים יש לערוך בהתחשב בהיקף הכספים הנזילים של שני הצדדים למועד הקרע, וזאת ניתן לבחון לאחר קבלת חוות דעת המומחה. נקבע כי בימ״ש ישוב ויידרש לבקשה לאיזון חלקי של כספים נזילים של שני הצדדים ולתגובה, לאחר קבלת חוות הדעת.

אלא שגם לאחר מתן ההחלטה המבקש לא השלים את חלקו בשכ״ט המומחה ומטעם זה לא ניתן לקבל את חוות הדעת.

עולה מהאמור, כי המבקש במעשיו ובמחדליו עד כה אשר מונעים קבלת חוות דעת מומחה שמונה מטעם בית משפט, גורם להארכת ההליך שלא לצורך, מונע קיום הליך שיפוטי תקין, מונע הגעה לחקר האמת ולהשיג תוצאה נכונה וצודקת של הסכסוך הרכושי בין הצדדים. המבקש בהתנהלותו עד כה מונע אפשרות לניהול הליך ראוי והוגן.

14.         אשר על כן, ככל שהמבקש לא ישלים את שכ״ט המומחה לצורך קבלת חוות הדעת עד יום 14.10.21 ולא יגיש בד בבד הודעה בתיק על ביצוע האמור, בצירוף אסמכתא, תחתם פסיקתה לצורך איזון משאבים חלקי של חשבונות עו״ש של שני הצדדים נכון למועד הקרע. מתוך חלקו של המבקש בכספים תשולם יתרת שכר טרחתו למומחה לצורך קבלת חוות הדעת כך שלאחריה ניתן יהיה לבחון אופן עריכת איזון משאבים כולל של כל הרכוש המשותף, זכויות וחובות, שנצבר על ידי הצדדים במהלך החיים המשותפים בהתאם להחלטה מיום 21.2.19.

15.         בהתחשב כי המבקש הגיש בקשה ובקשה מתוקנת אשר נדחו, והוגשו תגובות המשיבה שהנה מיוצגת - המבקש ישלם למשיבה הוצאות הבקשה בסך 2,500 ₪ אשר ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום בפועל.

16.         המזכירות תמציא לצדדים. בנוסף, בהינתן כי המבקש אינו מיוצג, מבוקש כי המזכירות תודיע למבקש דבר מתן ההחלטה טלפונית ותערוך תרשומת מתאימה בתיק.

תזכורת פנימית לפני ליום 15.10.21.

ההחלטה ניתנת לפרסום ללא פרטים מזהים של הצדדים.

ניתנה היום, ד׳ חשוון תשפ״ב, 10 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.

 

 

בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה
תלה״מ 6075-08-17 מ. נ׳ מ.
תיק חיצוני:
מספר בקשה:53
בפני כבוד השופטת עידית בן-דב ג׳וליאן
מבקש א. מ.
בעצמו
נגד
משיבה ז. מ.

עידית בן־דב ג׳וליאן, שופטת

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשה לפסילת מומחה מטעם ביהמ"ש (תלה"מ6075-08-17): 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד