En

צור קשר

checked

ביהמ"ש לענייני משפחה פתח תקווה, שופטת עידית בן-דב ג'וליאן: פס"ד לאיזון משאבים (תלה"מ 6075-08-17)

1/12/2022

לפני תביעת התובעת נגד הנתבע לפירוק שיתוף ואיזון משאבים חשבונות בנק, רכבים וזכויות סוציאליות.

רקע בקצרה והשתלשלות ההליך המשפטי -

1.           הצדדים נישאו ביום 30.3.00 והתגרשו בחודש דצמבר 2017.

מנישואיהם נולדו לצדדים שלושה ילדים, קטינים כיום.

2.           בחודש יולי 2017 הגישה התובעת תביעות בעניין הקטינים, מזונותיהם ורכוש.

ההליך בעניין אחריות הורית וחלוקת זמני שהות -

ביום 13.10.18 ניתן פסק דין, בהסכמת הצדדים, למשמורת משותפת של הצדדים על הקטינים וחלוקת זמני שהות שוויונית.

ההליך בעניין מזונות הקטינים -

תביעת המזונות המשיכה להתברר במאוחד עם התביעה הרכושית.

משלא התקבלה חוו"ד מומחה סמוך לשלב ההוכחות (לנוכח התנהלות הנתבע, פירוט לסיבות יובא להלן), הנתבע עמד על מתן פסק דין למזונות והמשך ברור התביעה הרכושית בנפרד ובימ"ש נעתר לבקשה.

נשמעו חקירות בתביעת המזונות והוגשו סיכומים. טרם מתן פסק הדין נדרשו הצדדים להגיש אסמכתאות עדכניות לעניין הכנסותיהם במסגרת בקשת התובעת בה נטען לשינוי בנסיבות. התובעת הגישה אסמכתאות, הנתבע בחר שלא להגיש אסמכתאות עדכניות ועמד על מתן פסק דין על יסוד החומר שבתיק.

ביום 1.7.20 ניתן פסק דין בתביעת המזונות.

ביום 8.2.21 נדחה ערעור שהגיש הנתבע.

נקבע, בין היתר, כי הנתבע הסתיר במכוון את שיעור השתכרותו, התובעת היא שנושאת בפועל בנטל העיקרי של סיפוק צרכי הקטינים, מעבר וללא קשר לזמני השהות, ונושאת לבדה בכל הוצאות הקטינים שאינן תלויות שהות, אף לדברי הנתבע (ראו סעיפים 2-3 בפסק הדין).

3.           השתלשלות ההליך הרכושי, בתמצית 

בהחלטה מיום 22.1.18, בהסכמת הצדדים, ניתן צו לפירוק השיתוף בדירת הצדדים בפתח תקווה; ניתן צו לגילוי מסמכים והגשת תצהירי רכוש.

בהחלטה מיום 23.1.19 ב"כ הצדדים מונו ככונסי נכסים לצורך ביצוע פירוק השיתוף. זכויות הנתבע בדירה נמכרו לתובעת.

בהחלטה מיום 21.2.19 מונה מר אבי יחזקאל כמומחה מטעם בימ"ש למתן חוות דעת בעניין איזון משאבי הצדדים לתקופה שממועד נישואיהם ועד למועד הקרע המוסכם 1.3.17.

משך כשנתיים וחצי לאחר מינוי המומחה, הנתבע לא שיתף פעולה לצורך קבלת חווה"ד, לא שילם את חלקו בשכר טרחת המומחה ונמנע מלהמציא מסמכים נדרשים למומחה.

התובעת שילמה את חלקה בשכ"ט המומחה והמציאה מסמכים.

במהלך התקופה הגיש הנתבע עשרות בקשות להארכת מועד להגשת מסמכים למומחה, ארכות להשלמת שכ"ט המומחה, בקשות בעניין החלפת ייצוג, עיכוב הליכים ועוד.

ביום 26.4.21 ניתנה החלטה, מנימוקיה, בה נדחתה בקשת הנתבע לעיכוב ההליכים בתיק, הוענקו למומחה סמכויות חקירה לגבי כל מידע נדרש בעניין רכוש הנתבע, לנוכח העדר שיתוף הפעולה של הנתבע. בימ"ש הורה לנתבע להשלים את חלקו בשכ"ט המומחה.

בימ"ש נדרש לעניין בהחלטות נוספות מהימים 20.5.21, 17.6.21, 22.6.21, 28.7.21, 17.10.21 אשר ניתנו בבקשות הנתבע, ההחלטות מנומקות ומדברות בעד עצמן.

רק בחודש מאי 2021 הודיע הנתבע כי המציא למומחה את מלוא המסמכים, במועד זה טרם השלים הנתבע את יתרת תשלום שכ"ט המומחה (468 ₪) וביקש ארכה נוספת לתשלום, אשר ניתנה לו לפנים משורת הדין.

לאחר חלוף המועד, תחת יישום ההחלטות והשלמת שכ"ט כפי שביקש הנתבע עצמו, הגיש הנתבע ביום 4.8.21, כשנתיים לאחר מינוי המומחה, בקשה לפסילת המומחה.

בקשתו נדחתה בהחלטה מפורטת ומנומקת מיום 10.10.21, עליה לא השיג הנתבע.

חוות דעת המומחה הוגשה ביום 27.10.21.

4.           חוות דעת המומחה מר אבי יחזקאל מיום 27.10.21

מסקנת המומחה על יסוד המפורט בחווה"ד, כי על הנתבע לשלם לתובעת בגין איזון זכויות נזילות, נכון למועד חווה"ד, סך 332,498 ₪.

אשר לאיזון זכויות שאינן נזילות בין הצדדים, צורפו פסיקתות לחתימה על יסוד חוק חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו.

ביום 15.11.21 המומחה השיב לשאלות הבהרה ששלח הנתבע. תשובותיו מפנות לחווה"ד, השיב כי אין שינוי בחווה"ד. המומחה העיר, בכל הנוגע לבקשת הנתבע לבחינת שווי עסקו כי לבקשת הצדדים ובהסכמתם, חווה"ד אינה כוללת את שווי העסק.

5.           בהחלטה מיום 28.11.21 נקבע דיון הוכחות ליום 9.3.22 להשלמת עדויות ראשיות (לאחר שהוגשו תצהירי רכוש) וחקירות נגדיות. בימ"ש הורה על הגשת רשימות עדים ואפשר זימון המומחה לחקירה על ידי צד מעוניין.

לא הוגשו רשימות עדים, הצדדים לא ביקשו לחקור את המומחה.

6.           דיון ההוכחות 

מועד הוכחות, נקבע כאמור ליום 9.3.22. הדיון נערך בהקלטה על ידי חברה חיצונית שהוזמנה על ידי מזכירות בימ"ש, על פי החלטה מיום 28.11.21.

מראשית הדיון וכבר עם כניסתו לאולם, הנתבע עורר פרובוקציות והתנצח לכל אורך הדיון, תוך זילות בימ"ש, לא אפשר לנהל דיון ענייני, נמנע מלחקור את התובעת בחקירה נגדית, סרב להעיד בעדות ראשית וסרב להחקר על ידי ב"כ התובעת.

הכל כמתועד בפרוטוקול הדיון המדבר בעד עצמו.

הנתבע נכנס לאולם עם בת זוג וסרב כי תצא עד שניתנה החלטה מפורשת (עמ' 42 לפרוטוקול).

הנתבע נכנס לדיון עם מכשיר טלפון המופנה כלפי בימ"ש וסרב להשיב לשאלה אם מצלם ומקליט הדיון חרף האיסור בחוק. ניתנה החלטה מפורשת (עמ' 44 בפרוטוקול). הנתבע המשיך להפנות את מכשיר הטלפון כלפי בימ"ש, ובימ"ש נאלץ להפסיק את הדיון עד שהנתבע יקיים ההחלטה שניתנה.

הנתבע לא הסתפק בהערות בימ"ש בנוגע להתנהלותו ועמד על מתן החלטה בכל עניין הנוגע להתנהלותו. החלטות ניתנו ונרשמו לפרוטוקול. הנתבע לא אפשר הקראת ההחלטות, התפרץ וצעק לכל אורך הדיון, ובימ"ש ערך במקביל פרוטוקול בו נרשמו ההחלטות שהוקראו.

בימ"ש נאלץ להפסיק הדיון מספר פעמים לנוכח התנהלות הנתבע וכפי שבא לידי ביטוי בפרוטוקול, המדבר בעד עצמו.

הנתבע ביקש את פסילת בימ"ש אך לא העלה כל נימוק ענייני חרף 7 הזדמנויות שניתנו לו לעשות כן בדיון. הנתבע דיבר תוך זילות בימ"ש, שימוש במילים מבזות ומכפישות את אמרם כלפי בימ"ש וכלפי הצד שכנגד, ועיקר טען בנוגע להליך המזונות שהסתיים זה מכבר.

ניתנה החלטה הדוחה את בקשת הפסלות (עמ' 48 לפרוטוקול, החלטה נוספת בעמ' 52, 54 לפרוטוקול), הנתבע לא השיג עליהן.

התובעת עלתה לדוכן העדים להשלים עדותה הראשית. בימ"ש אפשר לנתבע, שלא היה מיוצג בדיון, לחקור הנתבעת נגדית. הנתבע בחר שלא לחקור הנתבעת ותחת זאת פנה לבימ"ש בשאלות שאינן במקום, לגבי התרשמותו מהתובעת.

מכיוון שהנתבע לא היה מיוצג, בימ"ש הסביר לנתבע כי התרשמותו ומסקנותיו של בימ"ש יובאו בפסק הדין וכי לנתבע זכות לחקור התובעת נגדית. הנתבע המשיך להתפרץ ולהתלהם כלפי בימ"ש וכלפי הצד שכנגד, באמירות מבישות ומבזות.

בימ"ש שב והסביר לנתבע כי אם לא יחל בחקירה נגדית של התובעת, משמעות הדבר כי מוותר על חקירתה הנגדית.

שבע הזדמנויות ניתנו לנתבע לחקור התובעת, כעולה מהפרוטוקול. הנתבע בחר שלא לחקור נגדית את התובעת (החלטה בעניין ניתנה בעמ' 58 לפרוטוקול, החלטה נוספת בעמ' 60).

בשלב זה נקבע כי תשמע עדות הנתבע. הנתבע סרב לעלות לדוכן העדים והמשיך בצעקות התלהמות ופרובוקציות, כעולה מפרוטוקול הדיון. הנתבע הודיע כי לא יעמוד על דוכן העדים וסרב להחקר (עמ' 60 לפרוטוקול).

משכך ניתנה החלטה להגשת סיכומים בתיק תוך קביעת דרך המצאתם לנתבע בשים לב כי אינו מיוצג.

הנתבע המשיך לצעוק, ואף התקרב לדוכן בימ"ש באופן מאיים חרף נוכחות נציג משמר בימ"ש באולם, כעולה מהפרוטוקול.

7.           סיכומים –

              התובעת הגישה סיכומיה לתיק בהתאם להחלטת בימ"ש ביום 23.6.22.

              סיכומי התובעת הומצאו לנתבע ביום 28.6.22, כעולה מאישור מסירה שצורף לתיק.

בשים לב לפגרת בתיהמ"ש, על הנתבע היה להגיש סיכומיו עד יום 14.9.22.

עד עתה לא הוגשו סיכומי הנתבע, אשר בחר שלא להגישם.

מכאן פסק הדין על יסוד החומר שבתיק.

דיון והכרעה

8.           איזון משאבי הצדדים על פי חוות דעת המומחה

              חוות דעת המומחה מנומקת.

              התובעת הודיעה כי היא מקבלת את חווה"ד.

הנתבע שלח למומחה שאלות הבהרה עליהן השיב המומחה. בתשובותיו חזר המומחה על מסקנותיו בחווה"ד.

הנתבע בחר שלא לזמן את המומחה לחקירה על חוות דעתו.

הנתבע בחר שלא להחקר בהליך ולא אפשר חקירתו הנגדית על גרסתו בתצהיר הרכוש וכתבי טענותיו. הנתבע בחר שלא להגיש סיכומים.

חוות דעת המומחה לא נסתרה ואני מוצאת לקבלה.

יודגש - בכל הנוגע לטענת הנתבע לגבי עסקו (תיקון מזגנים), שאלה שוויו לא הוגדרה על ידי מי מהצדדים כפלוגתא בהליך, לא בכתב התביעה ולא בכתב ההגנה. הנתבע עצמו לא כלל את העסק ושווי בתצהירו הרכושי כנכס בר איזון.

בפניית ב"כ הנתבע (דאז) למומחה מיום 16.7.19 הודיעה במפורש כי על יסוד הסכמת הצדדים חוות דעתו נדרשת רק לגבי חשבונות בנק וחסכונות, זכויות סוציאליות ואיזון רכבים, למועד הקרע (צורף להודעת המומחה מיום 26.11.21).

שאלת הבהרה מטעם הנתבע למומחה בהקשר זה התייחסה להתחייבויות עתידיות בחשבון העסקי 35713/03 בלבד (שאלה 2). חווה"ד כוללת גם בחינת חשבון בנק זה, זכויות ויתרות (עמ' 5, 7 בחווה"ד).

מי מהצדדים לא הגיש בקשה לאחר מינוי המומחה לבחינת שווי העסק והתחייבויות עתידיות, גם לא לאחר קבלת חווה"ד.

ניתן תוקף של פסק דין לחוות דעת המומחה מיום 27.10.21.

הנתבע ישלם לתובעת את חלקה באיזון המשאבים בגין כספים נזילים סך 332,498 ₪, נכון למועד חוות הדעת. הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 27.10.21 ועד התשלום בפועל.

הפסיקתות שצורפו לחווה"ד ייחתמו בנפרד.

 

9.           טענת התובעת בעניין כספים שמשך הנתבע מחשבון הבנק המשותף עם פרוץ ההליכים

              לטענת התובעת - לאחר פתיחת הליך י"ס ולאחר מועד הקרע המוסכם 1.3.17, הנתבע משך כספים משותפים מחשבון הבנק המשותף של הצדדים בסכום כולל של 19,822 ₪ במועדים: 6.3.17 (4,822 ₪), 7.3.17 (6,000 ₪, 6,000 ₪, 3,000 ₪) ועליו לשלם לתובעת מחציתם. התובעת צרפה תדפיסי חשבון הבנק לתמיכה בטענתה.

              הנתבע כאמור בחר שלא לחקור נגדית את התובעת על גרסתה, בחר שלא להעיד וסרב להחקר ומשכך לא הניח גרסה משלו, הנתבע בחר שלא להגיש סיכומים מטעמו.

              טענות התובעת לא נסתרו ואני מקבלת אותן.

              על הנתבע לשלם לתובעת מחצית הסכומים, סך 9,911 ₪, נושא הפרשי הצמדה וריבית כדין מחודש מרץ 2017 ועד התשלום בפועל.

10.         טענת התובעת בעניין החזר תשלומי משכנתא משותפים ששילמה לבדה

              לטענת התובעת - לאחר מועד הקרע הנתבע לא הפקיד את הכנסותיו בחשבון הבנק המשותף ולא העביר כל תשלום לחשבון למעט סך 7,500 ₪ ביום 19.4.17. מהחשבון המשותף המשיכו לרדת הוצאות המשפחה מהתקופה קודם מועד הקרע, לרבות החזר תשלומי משכנתא על דירת הצדדים 754 ₪ לחודש והחזר הלוואה משותפת 760 ₪ לחודש. מחודש 3/2017 עד חודש 3/2019 התובעת נשאה לבדה במלוא תשלומי החזר המשכנתא. הנתבע קיבל מחצית משווי הדירה ועליו להשיב לתובעת את חלקו בהחזרי המשכנתא בהם נשאה 9,048 ₪ (המחצית). התובעת צרפה תדפיסי חשבון הבנק המשותף לתקופה הרלוונטית לתמיכה בגרסתה.

              הנתבע כאמור בחר שלא לחקור נגדית את התובעת על גרסתה, בחר שלא להעיד וסרב להחקר ומשכך לא הניח גרסה משלו, הנתבע בחר שלא להגיש סיכומים מטעמו.

              טענות התובעת לא נסתרו ואני מקבלת אותן.

              על הנתבע לשלם לתובעת בגין חלקו בהחזרי המשכנתא לתקופה הרלוונטית סך 9,048 ₪, נושא הפרשי הצמדה וריבית כדין מחודש מרץ 2019 ועד התשלום בפועל.

11.         טענת התובעת להחזר מחצית כספים ששילמה לבדה עבור תיקונים בדירת הצדדים שהושכרה, באחריות בעלים

              לטענת התובעת – מדובר בתיקונים מהותיים בדירה שהיו באחריות הצדדים ואי תשלומם מהווה הפרה יסודית של ההסכם מול השוכרים: תיקון אינסטלציה ומיזוג אוויר, על אף שהנתבע עוסק בתיקון מזגנים סרב שלא לתקן ואילץ את התובעת לפנות לבעל מקצוע. התובעת שילמה סך 1,350 ₪ (675 ₪ המחצית);

צביעת הדירה והשבתה במצב כפי שקיבלוה הצדדים – 3,500 ₪ (1,750 ₪ המחצית); התובעת צרפה אסמכתאות לתשלומים על ידה.

              הנתבע כאמור בחר שלא לחקור נגדית את התובעת על גרסתה, בחר שלא להעיד וסרב להחקר ומשכך לא הניח גרסה משלו, הנתבע בחר שלא להגיש סיכומים מטעמו.

              טענות התובעת לא נסתרו ואני מקבלת אותן.

על הנתבע לשלם לתובעת עבור רכיב זה סך 2,425 ₪, נושא הפרשי הצמדה וריבית כדין מחודש 9/2017 ועד התשלום בפועל.

12.         טענת התובעת לאיזון שווי הרכבים

              במסגרת סמכויות המומחה, נדרש ליתן חוות דעתו בשאלת איזון רכבי הצדדים נכון למועד הקרע. כאמור, מפניית ב"כ הנתבע (דאז) למומחה הוסכם על איזון שווי הרכבים.

              התובעת מסרה למומחה מסמכים לגבי שווי הרכב שבשימושה למועד הקרע, 44,179 ₪ כעולה מחוו"ד המומחה.

              שווי הרכב שבשימוש התובעת נכלל באיזון המשאבים בחוו"ד המומחה.

              הנתבע לא העביר העתק רשיון רכב ולא מסמכים לגבי שוויו, כעולה מחוו"ד המומחה, ומשכך לא נכלל באיזון המשאבים בחווה"ד.

רק בעקבות החלטה שניתנה בעניין העביר הנתבע מידע לגבי פרטי הרכב שבשימושו, בבעלות פרטית, ביום 1.6.22, כחמש שנים לאחר פרוץ ההליך.

הנתבע לא הניח גרסה לגבי שוויו, על פי מחירון יצחק לוי שצרפה התובעת שוויו למועד הקרע 23,300 ₪.

              הנתבע כאמור בחר שלא לחקור נגדית את התובעת על גרסתה, בחר שלא להעיד וסרב להחקר ומשכך לא הניח גרסה משלו, הנתבע בחר שלא להגיש סיכומים מטעמו.

              טענות התובעת לא נסתרו ואני מקבלת אותן.

על הנתבע לשלם לתובעת מחצית שווי רכבו של הנתבע למועד הקרע סך 11,650 ₪, נושא הפרשי הצמדה וריבית כדין מחודש 3/2017 עד התשלום בפועל.

 

 

 

סוף דבר

13.         על יסוד כל המובא לעיל על הנתבע לשלם לתובעת:

א.          חלקה באיזון המשאבים בגין כספים נזילים סך 332,498 ₪, נושא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 27.10.21 ועד התשלום בפועל.

הפסיקתות שצורפו לחווה"ד ייחתמו בנפרד.

ב.           סך 9,911 ₪, נושא הפרשי הצמדה וריבית כדין מחודש 3/2017 ועד התשלום בפועל.

ג.            סך 9,048 ₪, נושא הפרשי הצמדה וריבית כדין מחודש 3/2017 ועד התשלום בפועל.

ד.           סך 2,425 ₪, נושא הפרשי הצמדה וריבית כדין מחודש 9/2017 ועד התשלום בפועל.

ה.           סך 11,650 ₪, נושא הפרשי הצמדה וריבית כדין מחודש 3/2017 עד התשלום בפועל.

14.         הנתבע ישלם לתובעת הוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 40,000 ₪. הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום בפועל.          

 

פסק הדין ניתן לביצוע בלשכת ההוצל"פ.

פסק הדין ניתן לפרסום ללא פרטים מזהים.

 

ניתן היום,  ז' כסלו תשפ"ג, 01 דצמבר 2022, בהעדר הצדדים. בפני   כבוד השופטת  עידית בן-דב ג'וליאן

 

 

תובעת  

ז. מ.

 

 

נגד

 

נתבע      א. מ.  סוג זיהוי צד ב'

 

 

פסק דין

 

 פירוק שיתוף ללא הסכמה

פירוק שיתוף בני זוג

פירוק שיתוף במקרקעין


תביעה לאיזון משאבים

חוק יחסי ממון

חוק איזון משאבים

הסדר איזון משאבים


תביעה לפירוק שיתוף

חלוקה בעין

תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

הסכם פירוק שיתוף

פירוק שותפות

דרג את הכתבהדירוג כתבה ביהמ"ש לענייני משפחה פתח תקווה, שופטת עידית בן-דב ג'וליאן: פס"ד לאיזון משאבים (תלה"מ 6075-08-17): 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד