En

צור קשר

checked

תובענה לאיזון משאבים תוך התניית הביצוע במתן גט

כללי

בפני תובענה שהגיש התובע (להלן: "האיש") לפירוק שיתוף בדירה משותפת ואיזון משאבים כנגד הנתבעת - אשתו (להלן: ״האישה״):

בדיון ביום 4.6.2020 הגיעו הצדדים להסכמה שקיבלה תוקף של החלטה כי מועד הקרע הוא יום ה- 4.4.2017.

בדיון נוסף ביום 4.3.2021 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית שקיבלה תוקף של החלטה לפיה "אם לא יגיעו הצדדים להסכמות בתוך 10ימים תגיש ב״כ התובע סיכומים בכתב בתוך 10ימים וב״כ הנתבע יגיש סיכומים בכתב כ-10ימים מיום קבלת סיכומי הצד שכנגד. לאחר מכן יתן בית המשפט את פסק דינו והצדדים מוותרים על דיון הוכחות ו/או הבאת ראיות נוספות".

ב"כ התובע הגישה סיכומיה ביום 31.3.2021 לאחר אורכה קצרה שניתנה לבקשתה ובהחלטתי מיום 1.4.2021 הוריתי פעם נוספת "להמתין לסיכומי הצד שכנגד שיוגשו בתוך 10ימים לא כולל פגרת הפסח".

סיכומים מטעם האישה לא הוגשו עד היום למרות חלוף המועד שנקצב להגשתם הן על פי ההחלטה המוסכמת בדיון ביום 4.3.21 והן בהחלטת תזכורת נוספת של בית המשפט ביום כאמור לעיל 1.4.21 ולפיכך לאחר שעיינתי במכלול החומר שבתיק ובהמשך להחלטה המוסכמת בדיון ביום 4.3.2021 ועל


פי הוראות תקנה 74(ג) ו-75 (2) לתקנות סדר הדין האזרחי תשע״ט -2018 ניתן זאת פסק הדין ללא סיכומי האישה לפי הסעיפים השונים שפורטו בכתב התביעה.

דיון והכרעה

דירת המגורים

האיש עותר להורות על פירוק השיתוף בדירת המגורים המשותפת של הצדדים ברח׳ xxxבישוב xxx(להלן "הדירה") על חלוקת התמורה בחלוקה שווה בין הצדדים וקיזוז חיובים בין הצדדים במסגרת פסק הדין הזה בלבד- (סעיף 18 לסיכומי ב״כ האיש.)
 
האישה ,בכתב הגנתה ,אינה כופרת בשיתוף בדירה ואולם לאור החורבן וההרס שהאיש המיט לטענתה על התא המשפחתי היא מבקשת כי מועד פירוק השיתוף בדירת המגורים יהיה רק לאחר שהילד הקטן ביותר מילדי הצדדים יגיע לגיל 18 שנה וכן להפעיל את הוראות סעיף לחוק יחסי ממון בין בני זוג ולהורות על חלוקה בלתי שווה של הזכויות בדירה באופן שהיא תקבל 75% מן הזכויות והאיש יקבל 25% מן הזכויות בלבד.

 

על פי הוראות תקנה 74(ג) ו-75 (2) לתקנות סדר הדין האזרחי תשע״ט -2018 ומאחר שכפי שציינה ב"כ האיש בסיכומיה זכות הקניין היא זכות יסוד חוקתית ואין כל הצדקה לפגוע בה ולהעניש את האיש על ידי סנקציות כלכליות במסגרת חלוקת הרכוש בין בני הזוג וזאת בין היתר מן הטעמים שפורטו בבהירות בס׳ק 14 -17 לסיכומיה ושאיני רואה צורך לחזור עליהם הנני מורה כמבוקש על פירוק השיתוף בדירה על ידי מכירתה ועל חלוקת התמורה בחלקים שווים בין הצדדים והכל הכפוף לאמור בסיפא של פסק דין זה לגבי עיכוב הביצוע של פסק הדין.

עם זאת לא ראיתי להגביל ההתחשבנות בין הצדדים למסגרת התובענה לאיזון המשאבים בלבד כמבוקש על ידי האיש ,אם כי ברור כי במסגרת איזון המשאבים הכולל יש להעדיף קיזוז יתרות זכות וחובה בסעיפי ההתחשבנות השונים של פסק הדין ככל שהדבר ניתן.

המכונית

האישה לא הכחישה בכתב הגנתה כי הרכב מסוג xxxxשנת יצור 2007 הרשום על שמה נרכש בתקופת החיים המשותפים ונותר לאחר הפירוד בין הצדדים בשימושה הבלעדי (ר׳ ס׳ 25 לכתב ההגנה)

לפיכך אני מורה כמבוקש על איזון הזכויות ברכב באופן שבו האישה מחוייבת להעביר לאיש את מחצית שווי הרכב נכון למועד הקרע.

חשבון הבנק

מורה כמבוקש כי הצדדים ישאו בחלקים שווים ביתרות החובה בחשבון המשותף נכון למועד הקרע. אשר לבקשת האיש להורות לאישה להשיב כל סכום שהוציאה מהחשבון המשותף ללא הסכמת התובע כאשר לטענתו הוציאה סכומי עתק בכרטיסי אשראי טענה שהוכחשה על ידי האישה בכתב הגנתה (ור׳ ס'28-31 לכתב הגנתה) ,לא מצאתי כי טענה זו הוכחה כל צרכה ולפיכך איני רואה לקבלה.

זכויות פנסיוניות סוציאליות וכספיות

מורה כמבוקש כי הזכויות הפנסיוניות והסוציאליות והכספיות שנצברו ממועד הנישואין ביום xxxxועד למועד הקרע ביום והיו קיימות במועד הקרע 4.4.17 יחולקו בין הצדדים בהתאם להוראות החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו תשע״ד -2014 .

מיטלטלין

מאחר שאף אחד מן הצדדים לא פירט במדויק את המיטלטלין שנותרו בבית המגורים בחזקת התובעת ואף ב״כ האיש הודתה בסיכומיה כי לאחר ארבע שנים של פירוד חלוקה בעניין אינה מעשית וביקשה לצוות על חלוקת המיטלטלין על ידי הערכת שווים על פי אומדנה, מצאתי בנסיבות העניין, משיקולי צדק ומאחר שלא הונח בפני בית המשפט כל בסיס לביצוע אומדנה שכזו וגם בהתאם לסמכותי על פי הוראות ס׳ 8(2) לחוק יחסי ממון להורות, לעניין המיטלטלין המשותפים בלבד , כי שווי תכולת הבית (למעט חפציו האישיים של האיש, שעל פי כתב ההגנה כבר נמסרו לו), לא יאוזן בין הצדדים והמיטלטלין יישארו בידי האישה.

לסיכום

מורה על איזון המשאבים באופן שפורט לעיל . עם זאת מאחר שהתרשמתי הן ממכלול החומר שבתיק והן מדברי האיש בישיבות שנתקיימו כי המבקש פועל בחוסר תום לב בכך שהוא מסרב ליתן גט למבקשת הנני מורה בהתאם לסמכותי הקבועה בס׳ 5א.(ג) +(ד) לחוק יחסי ממון בין בני זוג , תשל״ג -1973 על עיכוב ביצוע פסק דיני זה עד לאחר מתן החלטה לאחר שהמבקש ימציא לבית המשפט אסמכתה על הפקדת כתב הסכמה מצדו למתן גט לאישה בבית הדין הרבני האזורי שם מתנהלים הליכים בעניין זה בין הצדדים. למען הסר ספק האיש גם לא יהיה זכאי לדמי שימוש בזכויותיו בדירה בתקופת העיכוב.

 

מאחר שביצוע פסק הדין עוכב כאמור לעיל ללא הגבלת זמן ומאחר שהתרשמתי מדברי המבקש בדיון כי מתן הגט לא צפוי להיות קרוב איני רואה ליתן הוראות אופרטיביות נוספות לביצוע פסק הדין. בנסיבות העניין ומאחר שמדובר בתביעה לאיזון משאבים והתוצאה שהגעתי אליה לא מצאתי לעשות צו להוצאות כנגד מי מהצדדים .

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים באמצעות ב״כ ותסגור התיק.

ניתן לפרסום ללא שמות הצדדים וללא פרטים מזהים.

ניתן היום, ח׳ אייר תשפ״א, 20 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.


בית משפט לענייני משפחה בירושלים


20 אפריל 2021
תלה"מ 27810-07-19 ה. נ' ה.
בפני כבי השופט הבכיר איתי כץ
פסק דין בתובענה לאיזון משאבים תוך התניית הביצוע במתן גט (תלה"מ 27810-07-19)

מספר תיק
27810-07-19
סוג ההליך
משפחה

דרג את הכתבהדירוג כתבה תובענה לאיזון משאבים תוך התניית הביצוע במתן גט: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד