En

צור קשר

checked

תביעה לאיזון משאבים בין בני זוג | תמש 53069-01-15

 

 

הוצאת הפנסיה של האישה מאיזון המשאבים
האישה הגישה תובענה רכושית נגדית מטעמה במסגרת תביעתה עתרה האישה למספר סעדים כדלקמן: איזון הכנסות הצדדים נכון למועד  הקובע ולאחר מכן; הוצאת הפנסיה של האישה מאיזון המשאבים בהתאם לסעיף 8 (2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1983 איזון זכויות סוציאליות חלוקת הכספים מחברות הביטוח והבנקים.


 

נדרשת הכרעה בעניין הגדרת הפנסיה של  האישה:
1. האם מדובר בתחליף שכר או בפנסיה וזאת מהמועד הקובע ועד גיל הפרישה.
2. סיווג הכספים בפיקדון הבנק של הבת והאם יש לשקלל אותו  כחלק מהאיזון בין הצדדים אם לאו.

 

האישה הגישה תביעה נוספת אשר כותרתה "איזון הכנסות בני  הזוג, סעיף 8 לחוק יחסי ממון, פנסיה וכספים נוספים". במסגרת כתב ההגנה  שהגיש הבעל טען כי תביעה זו חורגת מהסכמות הצדדים ועל כן אין לקבלה אולם  לא הוגשה בקשה לסילוק על הסף אלא הדברים נטענו במסגרת כתב ההגנה.

 

נושאים אשר מחייבים הכרעה הם:  
א. חלוקת הפנסיה של האישה; במסגרת זו יש לבחון את הסכמת הצדדים אל מול עתירת  האישה להוצאת הפנסיה מהאיזון הרכושי ותחולת סעיף8  (2)לחוק יחסי ממון. 
ב. חלוקת הכספים שהיו קיימים במועד הקובע בפיקדון חשבון הבת;
ג. תקבולי דמי השכירות בגין הדירה המשותפת; 
ד. איזון יתרות חשבונות הבנק; 
ה. איזון כלי הרכב; 
ו. איזון הכנסות הצדדים/פערים בכושר השתכרות כעתירת האישה; 
ז. טענות האישה לקבלת כספים על ידי הבעל מחברת "כלל"; 
ח. טענות האישה אודות כספים מסרביה;

 

איזון משאבים - החזר הלוואה על חשבון הפנסיה

הוסכם כי כל צד יעביר את החלק היחסי  שהצד השני זכאי לו מהפנסיה מדי חודש בחודשו ויבוצע תחשיב על חוב הפנסיה מהיום  הקובע ועד היום" עוד נקבע בסעיף  להסכמות כי: "בתחשיב המומחה תילקח בחשבון  העובדה כי האישה נטלה הלוואה לפני היום הקובע מצה"ל והיא שילמה ועתידה לשלם  החזר הלוואה

כל אחד יקבל את חלקו בפנסיה של משנהו ונדרש המומחה לבצע תחשיב אודות השיעור החלק היחסי שכל צד נדרש לקבל וכן לבחון את חוב הפנסיה הקיים  מהמועד הקובע ועד היום.
המומחה התייחס באריכות לבדיקת מכלול הנתונים  שנדרשים לאיזון הזכויות פנסיוניות שנצברו על שם הצדדים ובדיקת זכאות של כל צד לקבל  את חלקו היחסי באותן זכויות שנצברו על שם הצד השני.

 

תביעת הבעל להורות על איזון זכויות הפנסיה של האישה במלואן
לטענת הבעל, יש לסווג את כספי הפנסיה של האישה מהמועד הקובע ועד גיל הפרישה  ככספי פנסיה אשר מהווים חלק ממסת הנכסים המשותפים.
לטענתו, לפי  הסכמות  שקיבלו תוקף של פסק דין נקבע כך באופן מפורש וכי בפועל נדרש  המומחה לערוך תחשיב פשוט של החלק היחסי המגיע לצד שכנגד.


האישה פרשה משירות צבאי בגיל 41 שנים, והתגרשה בהיותה כבת  שנים בלבד, כך שלא היתה כל  מניעה שתעבוד בגיל זה ועל כן אין לה להלין אלא על עצמה ולבטח אין לה זכות לטעון כנגד הבעל אשר עודנו עובד ומשתכר.
במסגרת החיים המשותפים הסכימו  בני הזוג כי יעשו יחדיו לצורך פיתוח הקריירה האקדמית של האישה, כאשר הבעל ישקיע  מרצו בעבודה, בתמיכה באישה ובצמיחתה ובאחזקת הבית כפי שהוא אכן עשה, והכל מתוך  הנחה כי מדובר בהשקעה במשותפת אשר תניב פירות משותפים.

 

לימודיה האקדמיים של  האישה היטיבו מאד את מצבה המקצועי וקידמו באופן משמעותי את הקריירה האישית של  האישה ומשכורתה. עוד טוען הבעל כי לא מדובר כלל בפרישה מוקדמת של האישה אלא  בגיל פרישה מצה"ל, שהינו מוקדם מגיל הפרישה הרגיל, ועל כן מדובר בקצבת פרישה ולא  בתחליף שכר. בנסיבות אלו, יש להורות על איזון זכויות הפנסיה של האישה במלואן,  בהתאם להסכמות הצדדים.


פנסיה מוקדמת תחולק כפנסיה או כשכר עבודה?

מנגד, טוענת האישה כי יש לראות את כספי הפנסיה שקיבלה בעקבות פרישתה המוקדמת  כתחליף לשכר עד לגיל פרישה 64 שנים שאינו נכלל במסת הנכסים המשותפים. 

 אם ייקבע בית המשפט כי הפנסיה המוקדמת הינה נכס בר איזון, יש לעשות שימוש  בסעיף8  (2)לחוק יחסי ממון על מנת להוציא את הפנסיה ממסת הנכסים לאיזון ו/או  לחילופין לערוך איזון בהכנסות הצדדים, וזאת על מנת שלא ייווצר מצב בו איזון המשאבים  יגרום לפער משמעותי בהכנסות הצדדים.


האישה טוענת  כי נותרה חסרת כל, ללא דירה,  ללא קופות גמל, ללא קרנות השתלמות וללא קופות חיסכון וכל שנותר לה למחייתה היא  קצבת הפנסיה שלה.


הבעל נהנה כל חייו ממשכורתה של האישה בעוד שהוא  בעצמו נהג להסתכסך תדיר עם מקומות עבודתו, באופן שגרם לפיטורין רבים והליכים  משפטיים, ובכך התרשל בצבירת הפנסיה שלו וסמך על הפנסיה של האישה.


לבעל היתה פנסיה אולם בחוסר תום לב מוחלט משך את כספי הפנסיה שלו בתקופת חיי  הנישואין בלי להתייעץ עם האישה והוציא אותם על בניית עתידו הכלכלי ללא ידיעת האישה, דבר שגורם לה כיום נזקים רבים.


אשר להיוון הפנסיה, טוענת האישה כי מדובר  בפעולה שנעשתה למורת רוחה במטרה לשחרר את הבעל מתסבוכת כלכלית אליה נקלע מול  הבנק. בנוסף, טוענת האישה כי לאור העובדה כי לבעל הכנסות ממקורות שונים נכון למועד הקובע, אזי היא זכאית לקבלת חלקה בהכנסותיו של הבעל מהמועד הקובע ואילך.


האישה עותרת  להוצאת קצבת הפנסיה ממסת האיזון, לאיזון הכנסות הצדדים וכן  להוספת יתרת ההיוון לטבלת איזון המשאבים  בהתחשב בין היתר בכך שמדובר בעלות כבדה אשר מקטינה את הכנסותיה של האישה  דהיום.

 

 

סיווג פנסיה מוקדמת כפנסיה או כשכר עבודה?

סיווג קצבת הפנסיה של האישה מהמועד הקובע ועד גיל פרישה:

האם יש לסווג פנסיה מוקדמת כתחליף -- שכר אשר אינו חלק ממסת הנכסים לאיזון או שמא מדובר בפנסיה לכל דבר ועניין אשר -- נדרשת לאיזון.


ככל שיקבע כי מדובר בפנסיה ברת איזון, יש לבחון כיצד יש לחלק -- את הפנסיה של האישה מהמועד הקובע ואילך בשים לב לעתירת האישה לעשות שימוש -- בסעיף 8 (2) לחוק יחסי ממון על מנת להביא לאיזון צודק וראוי בין הצדדים;
כיצד יש לחלק את כספי היוון הפנסיה של האישה אשר בוצעה במועד פרישתה של האישה על חשבון קצבת הפנסיה הצפויה.


בעבר נהגו בפסיקה שתי גישות בנוגע לסיווג פנסיה מוקדמת: גישה אחת היא זו הגורסת כי - יש לראות בפנסיה המוקדמת כמעין הכנסה מעבודה ובמצב דברים זה לא תקום זכאות לצד - שכנגד לקבל חלק מהפנסיה המוקדמת שהרי אין זכות לקבל שכר אלא לגמלה.


המצדדים - בגישה זו הסתמכו על פס"ד אסייג נ' אסייג פורסם וכן על דו"ח הוועדה לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו בראשות כב' השופט שוחט.
במסגרתו נדונה שאלת מעמד התשלומים אשר מתקבלים בפנסיה מוקדמת
הגישה השנייה היא זו הגורסת כי יש לראות בפנסיה - המוקדמת כפנסיה לכל דבר עניין.
המצדדים בגישה זו הסתמכו על שורה של פסקי דין  פס"ד פרטוש נ' פרטוש  וכן פסיקה ענפה - של בית המשפט לענייני משפחה תמ"ש פ.צ. נ' א.צ.

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעה לאיזון משאבים בין בני זוג | תמש 53069-01-15: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד