En

צור קשר

checked

קורונה: הנחיות פעילות עורכי הדין בתקופת הסגר

27/09/2020

הגבלות פעילות עורכי הדין בתקופת הסגר - חוות דעת מטעם לשכת עורכי הדין

בהתאם להחלטת הממשלה על סגר כללי החל מיום ו׳ 25.9.2020 בשעה 14:00 למשך שבועיים לפחות, נערכו מספר תיקונים לתקנות ההתמודדות עם נגיף הקורונה באופן המגביל את אפשרות התנועה במרחב הציבורי. הגבלות אלה משליכות מטבען באופן ישיר על פעילות עורכי הדין בתקופת הסגר.

תיקון שנערך לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), התש״ף-2020 הגביל את אפשרות התנועה במרחב הציבורי, וכן צומצמה הפעילות במגזר העסקי הפרטי למעט עסקים חיוניים. כמו כן, קבינט הקורונה אישר תיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש״ף-2020 ולפיו במהלך הסגר תוגבל הפעילות במקומות העבודה לחלוטין למעט רשימה של מקומות עבודה.

האם משרד עורכי דין  מוגדר כעסק או שירות חיוני?

בשלב זה משרד עורכי דין אינו מוגדר כעסק ו/או שירות חיוני, ובהתאם להגבלות החדשות חל איסור להפעלתו במהלך הסגר. עם זאת, לא נעשה כל שינוי בהחרגה הקיימת של האפשרות של עורך הדין ולקוחו לצאת למרחב הציבורי במקרה של "הגעה להליך משפטי שאותו אדם הוא צד לו, בעל מעמד בו או שהוא נדרש להשתתף בו.". מעבר ליציאה למרחב הציבורי לצורך הליך משפטי גופו, ככל ונדרש מפגש של עורך הדין עם הלקוח לצורך ההליך המשפטי, ואין כל דרך אחרת לקיימו זולת מפגש בין הלקוח לעורך הדין, רשאים עורך הדין והלקוח לצאת למרחב הציבורי ולהיפגש לשם כך.

בנוסף, ברשימה שהחריגה את הגבלת הפעילות במקומות עבודה, הוחרגה מהאיסור "הגעת עובד לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית". לכן, במקרים בהם עולה צורך במתן שירות חיוני אצל לקוח שלא סובל דיחוי ולא ניתן לקיימו באופן דיגיטלי או בהיוועדות חזותית, והשירות אינו בגדר הליך משפטי, יכול ותתאפשר ההגעה למקום העבודה לשם כך בלבד.


 

נזכיר, כי מוסדות הלשכה השונים פעלו במטרה להקל ככל הניתן על עורכי הדין, לרבות במקרים בהם הדין מחייב מפגשים פרונטאלי בין עורך הדין ולקוח, וזאת על מנת לצמצם את המקרים בהם יש הכרח במפגש פרונטאלי (ראו, למשל,החלטת ועדת האתיקה הארצית בעניין החתמתלקוח על תצהיר באמצעות היוועדות חזותית).

כמובן שבמקרה ואין מנוס מקיום מפגש פרונטאלי בין עורך הדין ללקוח, עדיין מוטלות על עורך הדין מגבלות של מתן שירות מכוח תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), תש״ף-2020, ובכלל זה מגבלות מתן שירות תחת הנחיות התו הסגול.

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה קורונה: הנחיות פעילות עורכי הדין בתקופת הסגר: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד