En

צור קשר

checked

הרשמה לבחינות בדיני מדינת ישראל מועד קיץ 2020 לבוגרי חו"ל , עו"ד ומשפטנים מחו"ל.

ירושלים, יוני 2020

לשכת עורכי-הדין בישראל
חוק לשכת עורכי-הדין, תשכ״א- 1961
הודעה בדבר עריכת בחינות בשפה
העברית ובדיני מדינת ישראל
מועד קיץ 2020

מועדי ההרשמה: 15.6.20-15.7.20

ניתנת בזה הודעה כי בחינות בשפה העברית ובדיני מדינת ישראל יתקיימו במועדים כמפורט להלן:

1. השפה העברית

יום ראשון -

23.8.20

2. דיני חיובים ועבודה

יום שלישי -

25.8.20

3. דיני קניין

יום ראשון -

30.8.20

4. דיני משפחה וירושה

יום שלישי-

1.9.20

5. דיני עונשין ופלילי

יום חמישי-

3.9.20

6. דיני מסחר אי

יום ראשון -

6.9.20

7. דיני מסחר בי+מיסים

יום שלישי -

8.9.20

8. סדר דין אזרחי ואתיקה מקצועית

יום חמישי -

10.9.20

9. דיני חוקה ומנהל

יום ראשון -

13.9.20

 

כל הבחינות תיערכנה החל מהשעה 11:00.

יורשו לגשת לבחינות מועמדים שעונים על דרישות סעיף 25(2), 25(2א) או 25(3) לחוק הלשכה.

הבחינות תתקיימנה במסי אתרים על פי מחוזות. הודעה על מקום מדויק תשלח לכל נבחן בהמשך.

ה ע ר ו ת :

1.   תשומת לב הנבחנים מופנית לתקנות לשכת עורכי-הדין )סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין) התשכ״ג-1962.

2.   בקשה להיבחן בבחינות האמורות תוגש באמצעות הטופס הרצ״ב תפרט את הנושאים שבדעת המבקש להיבחן בהם )לא פחות משני נושאים בדיני מדינת ישראל) ותוגש למזכירות לשכת עורכי-הדין בישראל, רח׳ שופן 1, ירושלים, 92190 החל מיום 15.6.20 עד ליום 15.7.20 לכל המאוחר.

3.    נבחן שלא יירשם במועדים הנ״ל, לא יוכל להיבחן במועד זה, והנכם מתבקשים להירשם במועד. הנכם מתבקשים לשלוח את הבקשה בדואר, בקשה שתישלח ללשכה באמצעות הפקסימיליה - לא תטופל.

4.    אגרת הבחינה בשפה העברית ו/אן בכל נושא בדיני מדינת ישראל היא - .160 ₪ לכל בחינה.

5.    אגרת תרגום :

1.    עולים המוכרים על ידי משרד הקליטה - פטורים מתשלום. יש להודיע באמצעות הטופס לאיזו בחינה ובאיזו שפה מעוניינים להיבחן.

2.     נבחנים אשר אינם מוכרים על ידי משרד הקליטה , אגרת התשלום :

אנגלית - 200 ₪ , כל שפה אחרת - ₪ 500 . נבחנים העונים על השאלות בשפה זרה אחרת כולל השפה האנגלית יודיעו באמצעות טופס ההרשמה יש לשלם אגרת הוצאות תרגום באמצעות שובר אגרה בבנק הדואר. (תקנה 3 (ג) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין) התשכ״ג-1962.

6.    חובה לצרף למכתב קבלה על תשלום האגרה בבנק הדואר, אם אין ברשותך שובר - ניתן לשלם ישירות בבנק הדואר עבור לשכת עורכי הדין, מספר חשבון 4454120 ואת הקבלה יש לצרף לטופס ההרשמה.

7.    החזר אגרה - נבחן שנרשם ושילם אגרה לבחינה ולא התייצב לבחינה יוחזרו לו (או יזקפו לזכותו למועד הבא) ארבע חמישיות של האגרה ששילם עבור הבחינה (דהיינו, סך של 128 ₪ בלבד.

8.    הבחינה בשפה העברית וכל בחינה בדיני ישראל תמשך 3 שעות.

9.    פטור מבחינה בשפה העברית

פטור מבחינה להוכחת ידיעה מספקת בשפה העברית יינתן לעומדים באחד מן התנאים הבאים:

1.     מי שיציג תעודת בגרות בעברית.

2.    נבחן אשר יגיש בקשה לפטור על בסיס ידע והוכחת השפה העברית וכן על פי הצגת מסמכים /תעודה המעידה על לימודים אקדמיים בשפה העברית.

3.    כמו כן, זכאות לפטור תינתן למי שייענה על בחינות דיני מדינת ישראל בשפה העברית, ויקבל ציון עובר לכל הפחות ב- 6 מתוך 8 מן הבחינות המחויבות.

10.   הארכת זמן בבחינות:

יהיו זכאים להארכת משך הבחינה ל- 4 שעות : כל מי שלימודיו התיכוניים היו            בשפה

העברית.

11.  זירוז מתן ציון - ניתן לבקש זירוז במתן הציון במקרים בהם המתמחה סיים את חובות המבחנים וההתמחות ונותר לו עד 2 בחינות לסיום חובותיו.

12.  פרסום תוצאות הבחינה ייעשה כחודש מיום הבחינה והגישה אליו הינה רק דרך קוד תיק אישי לתיק אישי באתר, אשר ניתן לכל נבחן.

13.   הוראות התנהגות ומשמעת בבחינה

להלן הוראות התנהגות ומשמעת בבחינות דיני מדינת ישראל:

א.   בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין )סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת הסמכה לעריכת דין) התשכ״ג - 1962, צפוי מתמחה שיעבור עבירת משמעת בבחינה להוצאתו מחדר הבחינות. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 11 לתקנות, יוזמן נבחן שעבר עבירת משמעת לבירור, בין אם הוצא מן הבחינה במהלכה ובין אם לאו, והלשכה רשאית לפסול את הבחינה וכן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. בנוסף, נבחן שהוא מתמחה צפוי לנקיטת הליכים משמעתיים נגדו מכוח סעיף 41 לחוק לשכת עורכי הדין.

ב.   מותר להכניס לבחינה ספר כרוך המכיל את נוסח החוקים המופיעים ברשימות שבתקנות בשפה העברית בלבד. הלשכה אינה אחראית על נוסח החוקים המופיע בספרים. האחריות היא על הנבחן בלבד.

ג.    לא תותר הכנסת אוגדנים או נוסח חוקים שהודפס באופן אחר שאינו ספר כרוך מהוצאת ספרים מוסדרת.

ד.   מותר להדביק בצדו החיצוני של הספר סימניות )״דגלונים״, post it) שגודלם אינו עולה על 2.5 ס״מ 1.3 X ס״מ )25 מ״מ 13 X מ״מ) כשעל גביהם רשום שם החוק בלבד בעברית, אנגלית, ערבית, צרפתית או רוסית בלבד )אופציה נוספת - בשפה שמבין הנבחן).

ה.   כל פתק שאינו מודבק כסימניה כאמור, וכל כיתוב בגוף הספר שימצאו ברשות הנבחן בשעת המבחן מהווים עבירת משמעת יהא תוכנם אשר יהא, והנבחן יהיה צפוי לאמור בסעיף א' לעיל.

ו.    העישון אסור בהחלט במהלך כל הבחינה, לרבות בזמן היציאה לשירותים.

ז.   חל איסור מוחלט על החזקת טלפון נייד על הגוף או על השולחן בזמן הבחינה אף מבלי להשתמש בו וגם כאשר הוא כבוי. טלפון נייד- לרבות כל אביזר אלקטרוני בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא. טלפון נייד יונח כבוי בתוך תיקו של הנבחן. נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. נבחן אשר ייתפס וברשותו טלפון נייד - )בכלל זה, טלפון כבוי שיימצא עליו) צפוי לפסילת בחינתו, לרבות בו במקום לפי שיקול דעת האחראי במקום, והוא אף יוזמן לבירור משמעתי.

ח.   בכל שאלה-בקשה במהלך הבחינה יש להרים את היד ולהמתין לנציג הלשכה שייגש אליכם, וינסה לפתור כל בעיה במקום.

הנכם נדרשים להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.

לנוחותכם, להלן נוסח תקנות 9-11 לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין) התשכ״ג-1962.

להלן:

9.      (א) הלשכה רשאית להתיר לנבחנים להשתמש בשעת הבחינה בספר המכיל את נוסח החיקוקים.

(ב) הותר להשתמש בספר כאמור, לא ישתמש הנבחן בספר או ברשימה או בכתב אחר הכולל פירוש, הערה או רישום אחר זולת נוסח החיקוק עצמו.

10.    נבחן שיש ברשותו בשעת הבחינה ספר, רשימה או כתב שהחזקתם בשעת הבחינה אסורה לפי תקנה 9, או שהוא עוזר או מפריע לנבחן אחר, או שאינו ממלא אחר הוראות המפקח, רשאי המפקח, אם יש לו יסוד להניח שהנבחן עשה כאמור, להפסיק את בחינתו ולהוציאו מחדר הבחינות.

11.    (א) נבחן שפגע במשמעת כאמור בתקנה 10, בין אם הופסקה בחינתו והוצא מחדר הבחינות ובין שלא הופסקה בחינתו או לא הוצא, רשאית הלשכה לאסור עליו להשתתף בבחינה במועד אחר, אם באותו נושא בלבד ואם בנושאים אחרים, אם בכלל ואם לזמן מסויים; כן רשאית היא לפסול כל בחינה שכבר נבחן בה.

(ב) לא תחליט הלשכה החלטה לפי תקנת משנה (א) אלא לאחר שנתנה לנבחן הזדמנות להשמיע טענותיו בפניה או בפני ועדה שתמנה לכך.


תאריך                            

לכבוד

לשכת עורכי-הדין

רח׳ שופן 1

ירושלים 92190

ח.נ.,

הנדון: בקשה להיבחן בבחינות בדיני ישראל - מועד קיץ 2020

הנני מבקש להירשם לבחינות הלשכה בדיני מדינת ישראל, המסומנות ב״¥" מטה, כדלהלן:

השפה העברית

דיני חיובים ועבודה

________ דיני קניין

דיני משפחה וירושה

דיני עונשין ודיון פלילי

דיני מסחר א׳

דיני מסחר ב׳ +מסים

סדר דין אזרחי ואתיקה מקצועית

דיני חוקה ומנהל

רצ״ב קבלה מבנק הדואר על תשלום סך של ש״ח, אגרת בחינה.

רצ״ב קבלה מבנק הדואר על תשלום סך של אגרת תרגום משפה זרה. )כולל אנגלית)

ב ב ר כ ה ,

שם משפחה                                                  

שם פרטי                                                      

מס׳ ת.ז.                                                       

טלפון / טל׳ נייד                                            

כתובת                                                         

מייל                                                            

מיקוד                                                          

מאשר קבלת הודעות SMS בנושאי בחינות ובנושאי התמחות כן/לא

לשימוש משרדי בלבד:________________________________________________

1229517

דרג את הכתבהדירוג כתבה הרשמה לבחינות בדיני מדינת ישראל מועד  קיץ 2020  לבוגרי חו"ל , עו"ד ומשפטנים מחו"ל.: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד