פגרה בית משפט 2020
En

צור קשר

checked

פגרה 2020: הוראות מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שישמעו בתקופת הפגרה

15/07/2020

20.7.2020

פעילות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה בתקופת הפגרות | הרשות השופטת

פעילות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה בתקופת הפגרות

תקנה 1 לתקנות בתי המשפט (פגרות), התשמ"ג-1983, קובעת את פגרות בתי המשפט כדלקמן: פגרת סוכות - מיום י״ד בתשרי עד יום כ"ב בתשרי; פגרת הפסח - מיום "ד בניסן עד יום כ"א בניסן; פגרת הקיץ - השנה, בשל מצב החירום הוחלט לקצר את פגרות הקיץ בבתי המשפט ובתי הדין. לפיכך, פגרת הקיץ תחול מה-11.8 - 05.09, והיא נחלקת לשתי תקופות. במועדי הפגרות הללו, יפעלו בתי המשפט במתכונת מצומצמת, כמפורט בהודעת מנהל בתי המשפט.

לתשומת לבכם,

בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, וביום הזיכרון לשואה ולגבורה לא תתקיים קבלת קהל, למעט סעדים דחופים, בין השעות 12:00-09:00.

קבלת קהל במזכירויות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה בתקופת הפגרות

פגרה

קבלת קהל

תאריכים


פגרת סוכות

יי'ד בתשרי עד כ״ב בתשרי

לא תתקיים קבלת קהל

פגרת פסח

יי'ד בניסן עד כ״א בניסן

לא תתקיים קבלת קהל

פגרת קיץ

11 באוגוסט עד 19 באוגוסט

אי-ה' בשעות 12:00-09:00

פגרת קיץ

20 באוגוסט עד 5 בספטמבר

לא תתקיים קבלת קהל

לתשומת לבכם,

 

 

במועדי הפגרות בהן לא תתקיים קבלת קהל, ניתן להגיש סעדים דחופים, כמפורט בהודעת מנהל בתי המשפט.

 

פגרת סוכות - לא תתקיים קבלת קהל, ניתן להגיש סעדים דחופים ובתי המשפט ובתי הדין לעבודה יפעלו במתכונת מצומצמת, כמפורט מנהל בתי המשפט המופיעה במורד דף זה.

פגרת פסח - לא תתקיים קבלת קהל, ניתן להגיש סעדים דחופים ובתי המשפט ובתי הדין לעבודה יפעלו במתכונת מצומצמת, כמפורט מנהל בתי המשפט המופיעה במורד דף זה.

פגרת הקיץ נחלקת לשתי תקופות:

       החל מה-11 באוגוסט עד ה-19 באוגוסט - תתקיים קבלת קהל בין השעות 12:00-09:00.

      החל מה-20.08 עד ה-05 בספטמבר - לא תתקיים קבלת קהל, ניתן להגיש סעדים דחופים ובתי המשפט ובתי הדין לעבודה יפעלו במתכונת מצומצמת, כמפורט בהודעת מנהל בתי המשפט המופיעה במורד דף זה.

מענה טלפוני

למענה בתיקי בתי המשפט ניתן לפנות למרכז מידע ארצי בטלפון 077-2703333.

קבלת מידע באמצעות נציג שירות online

השירות "נתן בהתאם לשעות פעילות מרכז מידע ארצי ונציגי השירות.

פניות למזכירות באמצעות הפקס ניתן לשלוח רק בפגרת הקיץ שבין התאריכים 11.08 ועד ה-19.08

ניתן לפנות למזכירויות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה השונים לצורך שליחת פקס רק בחלקה הראשון של פגרת הקיץ (19.08-11.08).

מספרי הפקס מופיעים בדף מידע המרכז את פרטי בתי המשפט ובתי הדין לעבודה הפרוסים ברחבי הארץ.

לתשומת לבכם,

פקסים שיישלחו בפגרות שאינן הפגרה שצוינה לעיל, לא יטופלו.

באמצעות הפקס ניתן לשלוח בקשות והודעות, שהיקפן אינו עולה על חמישה עמודים.

אין להגיש באמצעות הפקס כתבי בי-דין (כתב תביעה, כתב הגנה וכדומה), וכן בקשות או הליכים הכרוכים בתשלום אגרה.

הוראות מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שיישמעו ופעילות מזכירות בתי המשפט בתקופת הפגרות-הודעה מקורית הקובץ : pdf משקל : 3.43 Mb

https://www.gov.il/he/Departments/General/courts_recess_duty 1/2

 

 

הוראות מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שישמעו בתקופת הפגרה ובדבר פעילות מזכירות
בתי המשפט ובתי הדין לעבודה בימי שישי, ערבי חג, ימי זיכרון ובתקופת הפגרה

מתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות בתי המשפט (פגרות), התשמ״ג- 1983 ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון ונשיאי בתי המשפט, אני מורה כי בתקופת הפגרה (פגרת סוכות, פגרת פסח ופגרת הקיץ החלה מיום 11 לאוגוסט עד ליום 5 לספטמבר 2020) יישמעו בבתי המשפט ההליכים המפורטים בהודעה מטה.

כמו כן, מתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות בתי המשפט (מזכירות בבתי משפט ובבתי דין לעבודה), התשס״ה־ 2004 ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה ונשיאי בתי המשפט, אני קובע כי בימי שישי, ערבי חג, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום הזיכרון לשואה ולגבורה ובתקופה השנייה של פגרת הקיץ (קרי, מיום 20 לאוגוסט 2020 עד ליום 5 לספטמבר 2020) פעילות מזכירויות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה תהא מצומצמת כך שתהא קבלת קהל בין השעות 12:00־9:00 לסוגי עניינים המפורטים בהודעה זו ובתקנות בית הדין לעבודה (פגרות), התשמ״ד־ 1984, לפי העניין.

1.           בית המשפט העליון

א.          עניינים פליליים

1.           עררים, בקשות לעיון חוזר ובקשות להארכה בעניין מעצרים ושחרור ממעצר;

2.           עררים בעניין מניעת מפגש עם עורך דין;

3.           ערעור פלילי בהליך שבו נידון המערער למאסר ולא ניתן צו לעיכוב ביצוע גזר הדין וערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שלא לעכב ביצוע גזר דין;

4.           ערעורים על פסקי דין שניתנו בבתי המשפט המחוזיים בעניין הסגרה;

5 . ערעור על החלטה בבקשה לצו מינהלי.

ב.          עניינים אזרחיים ומנהליים

1.           בקשות הנוגעות לסעדים זמניים.

ג.           ענייני בג״ץ

1.           בקשות הנוגעות לצווי ביניים.

2.           בתי המשפט המחוזיים

א.          עניינים פליליים

1.           בקשות למעצר עד תום ההליכים, לרבות שחרור בערובה ובקשה לעיון חוזר;

2.                בקשות שעניינן צו תפיסה, צו מסירת תפוס, צו איסור פרסום, בקשה לגביית עדות מוקדמת בקשה לפסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים, בקשות לביטול פקודת מאסר עקב אי תשלום קנס ובקשה לעיכוב ביצוע גזר דין, בקשה לדחיית תחילת ריצוי עונש מאסר, בקשה לעיון בחומר חקירה, בקשה מטעם שירות המבחן ומטעם הממונה על עבודות שירות, לרבות בקשות להארכתם ובקשות לעיון חוזר; צווי פיקוח על עברייני מין לפי חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס״ו־ 2006 וצווי הגנה לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע עבירה, התשס״ה- 2004;

3.           ערעורים/עררים על החלטות שניתנו בבתי משפט שלום בעניינים שנקבע כי יש לשמוע אותם בתקופת הפגרה ובכלל זה, עררים על החלטות שניתנו בבתי משפט שלום בענייני צווים כגון, צו מעצר ושחרור ממעצר;

4.           בקשה להאזנת סתר לפי חוק האזנת סתר, התשל״ט- 1979;

5.           בקשה למעצר מינהלי;

6.           דיון בבקשה לאישור מניעת מפגש עם עורך דין או הארכה של תקופת מניעת המפגש עם עורך דיו;

7.                ערר על מניעת מפגש עם עורך דין;

8.           בהליך בו הנאשם עצור - הקראה של כתב האישום ושמיעת מענה הנאשם לכתב האישום. במקרה בו הנאשם הודה - דיון עד לסיום המשפט.

9.           ערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי חוק הטיפול בחולי נפש, התשנ״א־ 1991;

ב.           עניינים אזרחיים

1.           ערעורים על החלטות שניתנו בבתי משפט השלום, בעניינים שנקבע לגביהם כי יש לשמוע אותם בתקופת הפגרה;

2.           בקשות לסעדים זמניים (לרבות עיכוב הליכים) ולביטולם;

3.           בקשות של פקידי שומה שהוגשו לפי סעיף 194 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש];

4.           גביית עדות מוקדמת וכן גביית עדות לפי תקנות עזרה משפטית בין מדינות, התשנ״ט- 1999;

5.           ערעורים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז- 1957, ערעורים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד- 1954, ערעורים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי׳יט- 1959 וערעורים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י־ 1950;

6.           הליכים לפי חוק ניהול מוסדות (מקרים מיוחדים), התשי״ב־ 1952;

7.           ערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי חוק הטיפול בחולי נפש, התשנ״א- 1991;

8.           בקשות לתשלום תכוף לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל״ה- 1975;

9.           בהליכי חדלות פירעון של תאגיד - בקשה לצו הקפאת הליכים ובקשה לצו עיכוב הליכים;

10.        בהליכי חדלות פירעון של יחיד - בקשה לקציבת מזונות.

ג.            עניינים מינהלים

1 . צווי ביניים לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים, התש״ס- 2000;

2.           עתירות אסירים או עתירות מדינה כנגד החלטות של ועדות שחרורים לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס״א־ 2001, עתירות אסירים כנגד החלטות על הפקעת עבודות שירות וכליאת עובד השירות בבית סוהר, הליכים שעניינם החזקת אסיר בהפרדה;

3.           עתירות הסגרה לפי חוק ההסגרה, התשי״ד־ 1954.

ד.           בית הדין לימאות

1 . בקשות למעצר או לשחרור אניות בבית הדין לימאות.

3.           בתי משפט שלום, לרבות בתי משפט שלום לנוער, בתי משפט לתעבורה, בתי משפט לענייני משפחה ובתי משפט לעניינים מקומיים

א.           עניינים פליליים

1.           צווים - בקשות שעניינן צווים כגון צו מעצר, שחרור ממעצר או שחרור בערובה, לרבות הארכת תוקפה של ערבות שהוטלה ע״י קצין ממונה, צו חיפוש, צו תפיסה, צו מסירת תפוס, צו איסור פרסום, בקשה להטלה או ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, צו לקבלת נתוני תקשורת, לרבות בקשות להארכתם ובקשות לעיון חוזר; צווי פיקוח על עברייני מין לפי חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס״ו־ 2006 וצווי הגנה לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע עבירה, התשס״ה- 2004;

2.           בקשה למעצר עד תום ההליכים, לרבות שחרור בערובה ועיון חוזר;

3.           עבירות ״שיפוט מהיר״ שנקבעו לפי סעיף 239 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב- 1982 ולפי סעיף 44 לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד- 1974;

4.           בקשות - בקשה לגביית עדות מוקדמת ושמיעת העדות עצמה, בקשה לביטול צו הבאה, לדחיית תחילת ריצוי עונש מאסר, לעיכוב ביצוע גזר דין, לביטול פקודת מאסר עקב אי תשלום קנס, לעיכוב ביצוע או דחיית ביצוע של צווי הריסה וצווי סגירה, לאישור צו הפסקה מינהלי, לחקירת סיבת מוות, בקשה לעיון בחומר חקירה וכן בקשות מטעם שירות המבחן ומטעם הממונה על עבודות שירות, לרבות בקשות להארכתם ובקשות לעיון חוזר;

5.           בהליך בו הנאשם עצור - הקראה של כתב האישום ושמיעת מענה הנאשם לכתב האישום. במקרה בו הנאשם הודה - דיון עד לסיום המשפט;

6.           הליכים בבית משפט קהילתי.

ב.          עניינים אזרחיים

1.           בקשות לסעדים זמניים, לרבות עיכוב הליכים ובכלל זה עיכוב הליכי הוצאה לפועל, ולביטולם;

2.           גביית עדות מוקדמת וכן גביית עדות לפי תקנות עזרה משפטית בין מדינות, התשנ״ט־ 1999;

3.           הליכים לפי החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס״ב־ 2001.

4.           הליכים לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א- 1991, לרבות צווי הגנה;

5.           תביעות בסדר דין מהיר הנדונות בפני רשמים בכירים;

6.           הליכי תביעות קטנות;

7.           הליכים לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית -התפתחותית), התשכ״ט- 1969;

8.           הליכים לפי חוק ההגנה על חוסים, תשכ״ו־ 1 1966;

9.           הליכים לפי חוק ניהול מוסדות (מקרים מיוחדים), התשי״ב- 1952;

10.        בקשות לתשלום תכוף לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל״ה- 1975;

11.        בהליכי חדלות פירעון של יחיד - בקשה לצו הקפאת הליכים, בקשה לצו עיכוב הליכים ובקשה לקציבת מזונות.

12.        תביעות לפינוי מושכר.

ג.           ענייני תעבורה

1 . עניינים פליליים כאמור בסעיף (א) לעיל;

2.           בקשה לפסילת רישיון נהיגה עד לתום ההליכים;

3.           עבירות ״שיפוט מהיר״ לפי פקודת התעבורה;

4.           בקשה לביטול פסילה מנהלית;

5 . בקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר;

6.           בקשה לביטול קנס פיגורים במקרה של עיכוב רישיון נהיגה;

7.           בקשות לביטול הודעת איסור שימוש מנהלי ברכב;

8.           הקראות בהליכי ברירת משפט.

ד.          ענייני משפחה

1.           הליכים לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א- 1991, לרבות צווי הגנה;

2.           בקשות למינוי אפוטרופוס במקרים דחופים, לרבות בקשות לנקיטת אמצעי שמירה לפי סעיף 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב- 1962;

3.           בקשות לסעדים דחופים בענייני אימוץ, לרבות בקשה לפי סעיף 12( ג) לחוק אימוץ ילדים, התשמ״א- 1981;

4.      תובענה בעניין החזרתו של קטין חטוף, לרבות תובענה לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ״א- 1991;

5 . בקשות לצווים במעמד צד אחד, לסעדים זמניים ולביטולם וכן בקשות לעיכוב ביצוע החלטה; בכלל זה, בקשות למזונות זמניים, לצו לשמירת מצב קיים, לצו עיקול ולצו עיכוב יציאה מהארץ;

6.           בקשות לסעדים דחופים לפי תקנה 12( א) לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע״ו־ 2016 כמפורט להלן:

א.          בקשה לאישור פעולה רפואית דחופה בקטין לרבות בדיקה, טיפול ואשפוז פסיכיאטרי דחופים כשאין הסכמה בין ההורים;

ב.          בקשה להנפקת דרכון ולאישור ליציאת קטין לחוץ לארץ לפעילות חינוכית קבוצתית או לצורך אחר שלא היה צפוי קודם לכן כשהיציאה אמורה להתקיים בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה;

ג.           בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או בעניין הבטחת קשר של קטין עם כל אחד מהוריו, במקרים חריגים שבהם המתנה לפגישת המהו״ת הראשונה תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם, לפי העניין;

ד.          תובענה דחופה לגירושין כשהנתבע המתגורר מחוץ לישראל נמצא בישראל, או בנסיבות מיוחדות אחרות, והכול ובלבד שהמתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים עשויה למנוע את התרת הנישואין.

7.           בקשות דחופות לקיצור תקופת עיכוב ההליכים כהגדרתה בחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע״ה- 2014 כמפורט להלן:

א.           בקשה דחופה בעניין העברת ילד למסגרת חינוכית;

ב.           בקשה דחופה לעניין טיפול פסיכולוגי בקטין.

8.           בקשות לצו עריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה לפי חוק מידע גנטי, התשס״א- 2000 לקטין שנולד במסגרת הליך פונדקאות שהתבצע בחו״ל.

9.           בקשה למתן הוראות לפי סעיף 67 ו(ב)( 4) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, במקרה של מחלוקת בין אדם לאפוטרופסו בעניין רפואי או אישי מהותי.

ה.          ענייני נוער

1 . עניינים פליליים כאמור בסעיף (א) לעיל, למעט עבירות ״שיפוט מהיר״ המפורטות בסעיף (3) ;

2.           בקשות המוגשות ע״י עובדת סוציאלית לחוק נוער, לאישור צו חירום, לביצוע בדיקה פסיכיאטרית או לאשפוזים פסיכיאטריים, לנקיטה באמצעים זמניים דחופים וזאת לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך- 1960.

3.           בקשת הממונה על המעונות להמיר צו החזקת קטין במעון נעול למאסר לפי סעיף 25 א לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול).

ו.            עניינים מקומיים

עניינים פליליים כאמור בפרט (א) לעיל ובנוסף העניינים הבאים:

1.           הליכים לפי פרק י׳ סימן ד׳ לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה- 1965 ב (להלן - חוק התכנון

והבניה);

2.           הליכים לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבניה;

3.           הליכים לפי פרק י׳ סימן ח׳ לחוק התכנון והבניה;

מתוקף סמכותי לפי תקנה 5 לתקנות (מזכירות בבתי משפט ובבתי דין לעבודה), תשס״ה־ 2004, אני מורה כי בתקופת פגרת הקיץ החלה מיום 20 לאוגוסט 2020 עד ליום 5 לספטמבר 2020, לא תתאפשר פתיחת פתיחת בקשות לאישור תובענה ייצוגית והליכי משפחה חדשים שאינם נמנים בסעיף 3( ד) להוראה זו באמצעות מערכת "נט המשפט".

אין באמור בהוראה זו, כדי לגרוע מהוראת תקנה 2 לתקנות בתי המשפט (פגרות), התשמ״ג־ 1983 הקובעת את סמכותו של נשיא בית המשפט או שופט של בית משפט שנשיאו מינהו לכך לדון בעניין אחר כפי שיקבע או מהוראת תקנה 4( א)( 3) לתקנות בתי המשפט (מזכירות בבתי משפט ובבתי דין לעבודה), תשס״ה- 2004 אשר מסמיכה אותו להורות על קבלת קהל במזכירות לעניין מסוים.

הודעת מנהל בתי המשפט מיום 8.7.2019 בדבר סוגי עניינים שיישמעו ופעילות מזכירות בתי המשפט בימי שישי, ערבי חג, ימי זיכרון ופגרות - בטלה.

 

מתי תחול פגרת הקיץ של בתי המשפט לשנת 2020
פגרת סוכות, פגרת פסח ופגרת הקיץ תחול מיום 11 לאוגוסט עד ליום 5 לספטמבר 2020.

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה פגרה 2020: הוראות מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שישמעו בתקופת הפגרה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד