En

צור קשר

checked

דוגמא למסמך צוואה רגילה

צוואה

מאחר וברצוני לערוך צוואה, ולהביע את רצוני האחרון בדבר כל שייעשה ברכושי לאחר מותי, לאחר אריכות ימים ושנים;

לפיכך, אני החתום  מטה ______מרחוב ______ תל-אביב, מצווה בזאת, בדעה מוגמרת וללא כל השפעה בלתי הוגנת עלי מצד כלשהו, מרצוני הטוב והחופשי, את מה שיעשה ברכושי לאחר מותי כמפורט להלן:

אני מבטל בזה, כל צוואה אחרת שנעשתה על ידי בעבר, אם נעשתה, ומורה כי כל צוואה שעשיתי אי פעם, פרט לצוואה זו, בטלה, מבוטלת, וחסרת כל תוקף.

צוואתי זו תעמוד בתוקף כל עוד לא תבוטל על ידי באמצעות צוואה חדשה.

הנני מצווה כי כל רכושי ישמש בראש ובראשונה לתשלום הוצאות קבורתי וחובותיי.

צוואתי זו מתייחסת לכל נכסי, הן מקרקעין, הן נכסי מיטלטלין, הן כספים מכל מין וסוג שהוא, הן זכויות ותביעות והן כל רכוש אחר מכל מין וסוג שהוא, בין נכסי דלא ניידי, ניידי, זכויות, ניירות ערך, חשבונות בבנקים, שהינם בבעלותי או בחזקתי או המגיעים לי או שיגיעו לי, הן בעבר והן בעתיד. וכל זכות אחרת ורכוש אחרים ללא יוצא מהכלל, יהא מקומם אשר יהא, (כל הנ"ל המצויים בכל אתר יקראו (להלן: "רכושי" ו/או"עזבוני"- המצוי בכל אתר) .

הנני מצווה בזאת את זכויותיי בדירה שברחוב______.   לבת זוגי האהובה______.

                ילדיי האהובים זכאים לחלק בזכויות בדירה מכוח היותם יורשים של אימם המנוחה.

את התכשיטים המצויים _______לנכדיי האהובים בחלקים כפי שקבעה אמם המנוחה טרם פטירתה.

את הרכב שבבעלותי היום או כל רכב אחר שיהיה על שמי הנני מצווה ל______.

את כל יתרת רכושי הכולל נכסי מיטלטלין שעונים/תכשיטים, הן כספים מכל מין וסוג שהוא, הן זכויות ותביעות והן כל רכוש אחר מכל מין וסוג שהוא, בין נכסי דלא ניידי, ניידי, זכויות, ניירות ערך, חשבונות בבנקים, שהינם בבעלותי או בשיתוף עם אחר או בחזקתי או המגיעים לי או שיגיעו לי, הן בעבר והן בעתיד. וכל זכות אחרת ורכוש אחרים ללא יוצא מהכלל, יהא מקומם אשר יהא אני מצווה לבת זוגי______.

זוהי צוואתי האחרונה והתקפה וכל צוואה אחרת הקודמת לה בטלה ומבוטלת בזה. יחד עם זאת אני שומר לעצמי את הזכות לבטל צוואה זו או לשנותה.

הנני חותם על צוואתי זו בדעה צלולה ומיושבת ללא אונס, כפייה והשפעת הזולת, במעמד שני עדים בפניהם הנני מצהיר כי זו הנה צוואתי האחרונה.

ולראיה באתי על החתום:

היום: _________                                                                      חתימה:____________
                                                                                                                                                                 

                                                                    אישור

אנו הח"מ, מאשרים בזאת כי הננו בגירים, כי אין לנו יחסי קרבה למצווה וכי המצווה,____________, חתם בפנינו על צוואה זו, מרצונו הטוב והחופשי לאחר שהצהיר בפנינו כי זו הנה צוואתו האחרונה, וכי אנו חתמנו יחד עמה  במעמד אחד,  על צוואה זו.

           

ולראיה באנו על החתום:

תאריך: 2020/__/ _____                      

____________                                                                       _____________

 

____________                                                                       מאיה רוטנברג, עו"ד

ת"ז:                                                                                          ת"ז:  035685494


דוגמאות מסמכים משפטיים 

 צוואה דוגמא להורדה

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה דוגמא למסמך צוואה רגילה: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
9 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד