En

צור קשר

checked

דחיית התנגדות לקיום צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת 14/11/2018 בהמ"ש לענייני משפחה כב' שופטת אביבית נחמיאס תע 64395-06-15

 

 השפעה בלתי הוגנת צו קיום צוואה

 

מהי השפעה בלתי הוגנת בהליך התנגדות לצו קיום צוואה?

בהתאם לפסיקה, ההשפעה הבלתי הוגנת הינה אחד מאותם פגמים שיש בהם כדי להביא לפסלות צוואה. קיומה של השפעה בלתי הוגנת שוללת למעשה את רצונו החופשי והאמיתי של המנוח באופן שתוכנה של הצוואה, לא מהווה ביטוי לרצונו של המנוח, אלא לרצונו של המשפיע ת"ע 5428-06-14 עזבון המנוחה א' י' ז"ל נ' י' י'

 

מהו ההבדל בין השפעה לגיטימית לבין השפעה בלתי הוגנת?

ההבדל בין השפעה לגיטימית לבין השפעה בלתי הוגנת הוא לעתים מעורפל ולא ניתן לתחימה חד-משמעית. הוא נמצא בתחום קביעה ערכית נורמאטיבית וקשור במהותה  של הגינות, ע"פ מושגים של מוסר אישי וחברתי המשמעות הינה כי מעבר להוכחת קיומה של השפעה ברמה העובדתית, על בית המשפט להשתכנע מנסיבותיה של אותה השפעה בקיומו של מרכיב  בלתי הוגן שיש בה וכי הצוואה היתה פועל יוצא של אותו מרכיב. יודגש כי חשש  לקיומה של ההשפעה הבלתי הוגנת והעלאת סברות וחשדות בעלמא תוך הסתמכות  כאמור על העובדה שנושלו יורשים לטובת זוכים אחרים, אין בהם כדי להביא לבטלותה  של הצוואה מטעם זה.

 

כיצד בוחנים  השפעה בלתי הוגנת בהתנגדות לצו קיום צוואה?
מבחני המשנה שיש בהם כדי לסייע לבית המשפט לקבוע אם בעת כתיבת צוואתו היה המצווה נתון להשפעה בלתי הוגנת: מבחן התלות והעצמאות, מבחן התלות  והסיוע, קשרי המצווה עם אחרים ונסיבות עריכת הצוואה.   .הודגש כי בתלות, כשלעצמה, אין משום ראיה מספקת לקיומה של השפעה בלתי הוגנת, ואף  לא להקמת חזקה בדבר קיומה "לא התלות היא העיקר, אלא ההסתברות שהתלות  שללה את רצונו החופשי של המצווה".   .בהתקיים המאפיינים של המבחנים האמורים במקרה נתון, מוקמת חזקה לכאורה בדבר  קיומה של השפעה בלתי הוגנת. חזקה זו מעבירה את נטל הבאת הראיות על שכמו של  מבקש הקיום לסתור את אותה חזקה תוך שלילת קיומם של אותם מאפיינים שהקימו  את החזקה או תוך שלילת קיומה של "אי ההגינות" בהשפעה חרף קיומם של אותם  מאפיינים.

 

השפעה בלתי הוגנת מבחן התלות והעצמאות
התנגדות לצו קיום צוואה, מבחן התלות והעצמאות: מאחר ש"תלות" ועצמאות" הינם שני מושגים הופכיים, מדובר במבחן של מידה, ובמסגרתו  על בית המשפט לבחון האם המצווה, בתקופה הרלוונטית לעשיית הצוואה, היה עצמאי  הן מהבחינה השכלית-הכרתית והן מהבחינה הפיזית, ועד כמה היה עצמאי. ככל  שהמצווה היה עצמאי יותר באותה תקופה מכל אחת משתי הבחינות האמורות תתחזק  הנטייה לשלול את קיומה של תלות המצווה בנהנה ולהיפך. הדגש הוא על העצמאות  השכלית-הכרתית. ייתכן שעצמאותו מבחינה שכלית-הכרתית תחפה על תלותו הפיזית  ותוביל למסקנה כי חוסר העצמאות או התלות הפיזית לא גרע כלל מעצמאותו.


 

כשירות קוגניטיבית ונפשית לערוך צוואה
לא עלה בידי המתנגדים לצו קיום הצוואה להביא ראשית ראיה לכך שהמנוח לא היה כשיר מבחינה קוגניטיבית ונפשית לערוך צוואה או שמצבו הרפואי היה ירוד באופן שהיווה כר נוח להשפעת מי מהתובעים  עליה. כן לא הובא מסמך רפואי המעיד כי המנוח לא עצמאי לא מבחינה פיזית ולא  מבחינה שכלית הכרתית.   .נהפוך הוא - הוצגה תעודה רפואית אשר אישרה כי המנוח נבדק באותו היום  וכי הוא בהכרה מלאה, אחראי על מעשיו וכשיר לעשות פעולה בפני נוטריון.


 

התנגדות לצו קיום צוואה מבחן התלות והסיוע
טענת השפעה בלתי הוגנת בהתנגדות לצו קיום צוואה מבחן התלות והסיוע: כאשר מתברר שהמצווה לא היה עצמאי ועקב כך נזקק לסיוע הזולת, מתעורר צורך לבחון אם הקשר שהתקיים בינו לבין הנהנה התבסס על מתן הסיוע שהמצווה נזקק לו. אם  היה זה הנהנה אשר סייע למצווה להתגבר על קשייו ומגבלותיו, ייטה בית המשפט  לקבוע שהמצווה היה תלוי בנהנה.

בהתאם לפסיקה בנושא השפעה בלתי הוגנת כטענה להתנגדות לצו קיום צוואה, סיועו של אדם אחד עלול להעמיד את המצווה במצב של תלות מוחלטת באדם המסייע לו. לפיכך, במסגרת מבחן משנה זה יש לבחון האם הנהנה היה היחיד שסייע למצווה בכל צרכיו או שהמצווה הסתייע גם באחרים. הדעת נותנת, שכאשר  אנשים אחרים חולקים ביניהם את מטלות הסיוע, מידת התלות של המצווה בכל אחד  מהם היא מטבע הדברים קטנה יותר ומתמעט החשש להיווצרות תלות העלולה להיות  פתח להשפעה בלתי הוגנת  במקרה שלפנינו, המנוח היה מתפקד באופן עצמאי, והסתייע במטפלת מטעם המל"ל שהגיעה לביתו מדי יום למשך שעתיים, ובעיקר ניקתה את ביתו ושוחחה עימו.

 

השפעה בלתי הוגנת: מבחן קשרי המצווה עם האחרים
במסגרת מבחן משנה זה, נבחנת שאלת בידודו של המנוח כחלק משאלת התלות בהליך התנגדות לצו קיום הצוואה. ככל  שיתברר, כי בתקופה הרלבנטית לעריכת הצוואה היה המצווה מנותק לחלוטין מאנשים  אחרים או שקשריו עם אחרים היו מועטים ונדירים, תתחזק ההנחה בדבר תלותו של  המצווה בנהנה ללא קשר לגורם או לסיבה שהביאו לבידודו. עצם הבידוד של המצווה  מן העולם יש בו כדי להגביר את תלותו בנהנה מהירושה.


 

התנגדות לצו קיום צוואה - נסיבות עריכת הצוואה סעיף 53 לחוק הירושה
בהתאם לסעיף 53 לחוק הירושה, הוראת צוואה המזכה את מי שערך אותה, היה עד  לעשייתה או לקח חלק בעשייתה – בטלה.
יחד עם זאת, בהתאם לפסיקה, בדנ"א 1516/95 נאמר "אפשר  שמעורבות הנהנה לא תגיע עד כדי לקיחת חלק בעריכת הצוואה, אך תהווה ראיה  לכאורה להשפעה בלתי הוגנת על המצווה, או, למצער, שיקול רלוונטי להקמת חזקה בדבר קיומה של השפעה כזאת עליו" .


במקרה זה נטענו ע"י הנתבעים טענות למעורבות בעריכת הצוואה, אם כי טענה זו  לא נטענה כעילה עצמאית לביטול הצוואה במסגרת סעיף 53 לחוק אלא כחלק ממבחן  המשנה לבחינת קיומה של השפעה בלתי הוגנת.
.ביסוד סעיף 53 לחוק הירושה, מונחת חזקה חלוטה בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת.  בפסיקה נמצאה אבחנה בפרשנות אשר ניתנה לחלופות השונות שבסעיף  לחוק. בעוד  שהביטוי "מי שערך את הצוואה" פורש באופן דווקני ומצמצם כמתייחס לתהליך  העריכה הלשונית של המסמך ויצירתה תוך שנקבע כי פעולות הזוכה, ככל שהיו קודם  לעריכת הצוואה או לאחר עריכת הצוואה, לא יפלו בגדרו, הרי שהביטוי "לקח חלק  באופן אחר בעריכתה" פורש באופן רחב, באופן המתייחס גם על השלבים שקדמו  לתחילת הליך ניסוח המסמך.


יורש לקח חלק בעריכת הצוואה – השפעה בלתי הוגנת?

נקבע בפסיקה, כי גם מי שנטל חלק בהכנה ובתכנון של  הצוואה יכול וייחשב כמי שנטל חלק באופן אחר בעריכתה. כן נקבע כי הביטוי "לקח  חלק באופן אחר בעריכתה" של הצוואה הינו ביטוי גמיש המתמלא תוכן על פי נסיבות  המקרה והמבחן – אם פלוני לקח חלק בעריכת הצוואה אם לאו – הוא, בסופו של דבר,  מבחן השכל הישר.

השאלה האם הזוכה נטל חלק בעריכת הצוואה, תיבחן לפי מידת המעורבות וחומרתה. ככל שהמעורבות והפעילות של הנהנה כבדה יותר, גסה יותר,  עמוקה יותר – תיפסל הצוואה. הצטברותם של אירועים וזיקות שכל אחד מהם  כשלעצמו אין בו כדי להציב תווית של נטילת חלק בעריכת הצוואה, עשויה ליצור את  אותה מעורבות בעריכת הצוואה שיש בה כדי לפסלה.

התנגדות לצו קיום צוואה – האם הצוואה הגיונית?
שאלת הגיונה של הצוואה בית על פי מבחן זה, על מנת לקבוע האם הצוואה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה, יש  לבחון האם הצוואה סבירה על פי הבנת השופט את הגיונו של המצווה. השופט יוכל  לבחון זאת באמצעות הראיות המובאות לפניו. "מן הראיות הבאות לפני בית-המשפט,  במסגרת הדיון בתוקפה של הצוואה, קרוב שתצטייר בפניו תמונת חייו של המצווה  עובר לכתיבת הצוואה, קשריו החברתיים, ערכיו והעדפותיו; ויעלה בידו לבדוק אם  הצוואה, מנקודת מבטו המשוערת של המצווה, נראית לכאורה הגיונית. תשובה חיובית  לשאלה זו תחזק את ההערכה כי הצוואה משקפת את רצון המצווה... מנגד, כאשר תוכן  הצוואה נראה בלתי סביר, יש מקום לבדוק היטב את כשרות הצוואה.


מעיון בצוואה לא ניתן לומר שתוכנה בלתי סביר. המנוח הסביר את הסיבה לעריכת  צוואה חדשה בכך שחלק מילדיו לא מבקרים אותו ולא מזמינים אותו לביתם, את  חזרתם מהסתלקות מעזבונה של האם ראה כחוסר אמון תוך שהוא מבהיר כי הם יהנו  מחלקה של האם בעזבון כן הסדיר בצוואה את העניינים הקרובים לליבו: הוראות  בדבר עריכת האזכרות לו ולאשתו המנוחה תוך מתן הוראות באשר לשימוש בכספיו  בבנק הבינלאומי, לטובת האזכרות, והוראות באשר לשמירת ספר התורה שרכש, ביצוע  תיקונים או החלטה לאיזה בית כנסת להעבירו.

לא הונחה תשתית ראייתית הנדרשת להוכחת השפעה בלתי הוגנת
בטלות צוואה מחמת השפעה בלתי הוגנת אינה דבר של מה בכך. במקרה שבפניי, כל הטענה בדבר השפעה בלתי הוגנת הינה ספקולטיבית והתבססה על הערכות של  המתנגדים והעדים מטעמם. לא הונחה בפני תשתית ראייתית במידה הנדרשת להוכחת השפעה בלתי הוגנת או  להקמתה של החזקה להשפעה כאמור. ממכלול הראיות שוכנעתי שהצוואה משקפת את  רצונו האמיתי והבלתי תלוי של המנוח ולא מצאתי שתוכנה או נסיבות עריכתה מלמדים על השפעה בלתי הוגנת של מי מהתובעים עליו

 

להורדת פסק הדין המלא ⇓

דרג את הכתבהדירוג כתבה דחיית התנגדות לקיום צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת  14/11/2018 בהמ"ש לענייני משפחה כב' שופטת אביבית נחמיאס תע 64395-06-15: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד